Søg
 

Referat

Møde i Udvalget for sundhed for alle

onsdag den 6. maj 2020 kl. 13:00

Videomøde


Deltagere:

Per Nørhave (O)

Lars Hoppe Søe (B)

Kirsten Rask (A)

Camilla Aff Bredegaard (A)

Nicolai Nicolaisen (A)- afbud

Evan Lynnerup (V)

Bodil Sø (V)

Camilla Hove Lund (V)

Anna Bondo Nielsen (Ø)
1. Godkendelse af dagsorden

Åbent

Udvalget for sundhed for alle Brevid: 4252704

Behandling i Udvalget for sundhed for alle onsdag den 6. maj 2020, pkt. 1

Dagsorden godkendt.

Nicolai Nicolaisen (A) deltog ikke i Udvalget for sundhed for alles behandling af sagen.


2. Status på handleplaner forankret i Udvalget for sundhed for alle

Åbent

Udvalget for sundhed for alle Brevid: 4317834

Resume

Handleplaner forankret i Udvalget for sundhed for alle fremlægges med henblik på at give udvalget en orientering om status på indsatserne.

Sagsfremstilling

Handleplanerne blev godkendt af Udvalget for sundhed for alle i januar 2020, og sætter rammen for udvalgets arbejde i indeværende år.

Handleplanerne tager afsæt i den løbende realisering af Region Sjællands strategi for et nært og sammenhængende sundhedsvæsen ’Sundhed tæt på dig’ samt i de budgetaftaleprojekter, som er forankret i Udvalget for sundhed for alle.

Handleplanerne er dynamiske og bliver fremlagt til samtlige udvalgsmøder gennem 2020 med henblik på at følge status på indsatserne.

Der er ligeledes udarbejdet handleplaner som er forankret – og behandles - i Udvalget for det nære sundhedsvæsen. Nedenfor ses en oversigt over handleplanerne for både Udvalget for det nære sundhedsvæsen og Udvalget for sundhed for alle.

Udvalget for det nære sundhedsvæsen

Udvalget for sundhed for alle

Vandkantsmodellen

Systematisk støtte til de særligt sårbare

Etablering af Nærklinikker

Lighed i sundhed

Virtuelle konsultationer i eget hjem

Flere sunde leveår

E-Hospitalet – etablering af center for telemedicinsk behandling

Bedre behandling gennem træning og forebyggelse

Styrket samarbejde om den akutte patient

Telemedicinsk hjemmemonitorering

Aktuelle opmærksomhedspunkter

Et særligt opmærksomhedspunkt ved handleplanerne er, at Corona-pandemien har medført en fremrykning af en række af handleplanernes indsatser.

De klare politiske udmeldinger i strategien for et nært og sammenhængende sundhedsvæsen ”Sundhed tæt på dig” har været rammesætningen for de indsatser, som er prioriteret under Corona-pandemien i tilknytning til handleplanerne. Det har således været muligt for det regionale beredskab at fremrykke en række indsatser med henblik på at mindske smitterisiko ved at levere sundhedsydelser tæt på borgeren indenfor strategiens politiske ramme.

Handleplanerne forankret i Udvalget for sundhed for alle er vedlagt som bilag. Her fremgår den aktuelle status på indsatserne.

Nedenfor fremgår en kort beskrivelse af de fremrykkede indsatser. Der vil på mødet blive givet mere omfattende præsentation af status for de enkelte handleplaner.

Systematisk støtte til de særligt sårbare

De nationale midler til aktiv patientstøtte er forlænget foreløbigt til og med 2021, og projektet kan dermed indgå i E-hospitalets funktioner.

Lighed i sundhed

Sundheds- og Ældreministeriet har besluttet at vaccinedækningen af udvalgte risikogrupper i befolkningen skal øges til 75%. I forbindelse med Corona-pandemien er det endvidere besluttet, at pneumokokvaccinen skal indgå i det gratis vaccinationsprogram til sårbare grupper.

Analysen af vaccinationsdækningen skal bidrage med viden om, hvordan vi i Region Sjælland bedst styrker vaccinedækningen til risikogrupper. Analyse af vaccinationsdækningen forventes færdig august 2020, hvorefter den vil blive præsenteret for udvalget.

Bedre behandling gennem forebyggelse

Der har i forbindelse med COVID-19 været en styrket indsats med henblik på at øge processen omkring virtuel træning dels pga. aflyste operationer og dels for at undgå smitte ved patientkontakt. Indsatsens elementer udrulles dermed med større hastighed end forventet. Blandt andet er der stort fokus på at implementering af indsatser i programmet Exercise First.

Økonomi

Der er ved beslutning om udmøntning af den tværsektorielle pulje øremærket midler til handleplanen Flere sunde leveår til indsatsen vedr. tobaksforebyggelse (800.000 kr. i tre år).

Udgifter til pneumokokvaccine og vaccination er finansieret på finansloven. Information og kampagner for vaccination og vaccinationsprogrammer er ufinansieret.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres af Udvalget for sundhed for alle.

Behandling i Udvalget for sundhed for alle onsdag den 6. maj 2020, pkt. 2

Orienteringen om handleplanerne er taget til efterretning. Udvalget efterspørger data og konkrete tal som oplæg til politisk drøftelse.

Nicolai Nicolaisen (A) deltog ikke i Udvalget for sundhed for alles behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 2:

Handleplaner


3. Udvikling af Region Sjællands frivilligpolitik

Åbent

Udvalget for sundhed for alle Brevid: 4317846

Resume

Udvalget for sundhed for alle har besluttet, at Region Sjællands frivilligpolitik skal revideres. På baggrund af en mundtlig orientering om status for arbejdet i arbejdsgruppen, lægges der op til en drøftelse i udvalget om indholdet i den kommende frivilligpolitik. Som konsekvens af udvalgets aflyste møde den 13. marts 2020 forelægges desuden en revideret tidsplan for processen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Udvalget godkendte på mødet den 13. januar 2020 en proces- og tidsplan for udvikling af den eksisterende frivilligpolitik. Som konsekvens af udsættelsen af det planlagte møde den 13. marts 2020, forelægges nedenstående reviderede proces- og tidsplan til godkendelse.

Tidsplan og proces for udvikling af ny frivilligpolitik

Januar – maj 2020

Der nedsættes en arbejdsgruppe til at revidere frivilligpolitikken

Maj

Udvalget sundhed for alle orienteres om status for arbejdet

September 2020

Udkast til fornyet frivilligpolitik præsenteres i Udvalget Sundhed for alle

September 2020

Udkast til fornyet frivilligpolitik forelægges for Forretningsudvalget til høring

September - oktober 2020

Høringsperiode

Oktober 2020

Møde i arbejdsgruppe og indarbejdning af høringssvar

November 2020

Behandling af Frivilligpolitik 2020 i Udvalget sundhed for alle

November 2020

Forslag til ny Frivilligpolitik 2020 forelægges for Forretningsudvalget og Regionsrådet til godkendelse

På mødet den 13. januar 2020 godkendte udvalget, at der kunne nedsættes en arbejdsgruppe for det videre arbejde med udvikling af frivilligpolitikken. Der er nu udpeget deltagere til arbejdsgruppen, som repræsenterer følgende områder/organisationer: Frivillighedskoordinatorerne på sygehusene og i psykiatrien, kommunernes sundhedsområde, Danske Fysioterapeuter, Patientinddragelsesudvalget, Regionsældrerådet, Ældre Sagen Røde Kors, Kræftens Bekæmpelse og Det Nære Sundhedsvæsen i Region Sjælland.

Arbejdsgruppen har holdt sit første møde. Udvalget for sundhed for alle vil få en mundtlig tilbagemelding om de foreløbige drøftelser.

Oplæg til rammer for indhold i en ny frivilligpolitik

På udvalgets møde den 13. januar 2020 var der lagt op til en drøftelse af nedenstående tre overordnede principper, som er administrationens forslag til rammen for Region Sjællands kommende frivilligpolitik:

· Region Sjælland værdsætter de frivilliges indsats og gør det nemt og trygt at arbejde som frivillig.

· Frivillige indgår som en naturlig del af regionens samlede virke – og de arbejder der, hvor borgerne får glæde af indsatsen.

· Civilsamfund og frivilligt arbejde spiller en ny rolle i fremtidens borgernære og digitale sundhedsløsninger på tværs af sektorer.

På mødet var der et mundtligt oplæg om de nye tendenser indenfor frivillighed. Med udgangspunkt i de tre principper og i det mundtlige oplæg foreslår administrationen, at udvalgets drøftelser om en kommende frivilligpolitik indeholder følgende punkter:

· Hvordan kan samarbejdet med kommunerne vedr. de frivillige indsatser styrkes?

· Hvordan kan regionens frivillige hjælpe borgerne med digital håndtering fra eget hjem?

· Kan kronisk syge patienter (eks. hjertepatienter) bidrage til empowerment til indlagte patienter?

Udvalgets drøftelser vil være rammen for arbejdsgruppens videre udvikling af Region Sjællands frivilligpolitik.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Udvalget godkender den reviderede proces- og tidsplan.

2. Udvalget drøfter indhold og principper i den kommende frivilligpolitik.

Sagen afgøres af Udvalget sundhed for alle.

Behandling i Udvalget for sundhed for alle onsdag den 6. maj 2020, pkt. 3

På baggrund af oplæg om arbejdsgruppens arbejde med udvikling af en frivilligpolitik, drøftede udvalget indhold og principper i den kommende frivilligpolitik. Udvalget er enige om, at det er centralt at ledelse af frivillige er et element, at GDPR respekteres samt, at der som led i udviklingen af politikken er dialog med kommunerne.

Udvalget besluttede, at proces- og tidsplanen justeres således, at udkast forelægges udvalget to gange forud for endelig vedtagelse.

Nicolai Nicolaisen (A) deltog ikke i Udvalget for sundhed for alles behandling af sagen.


4. Aktuelle sager

Åbent

Udvalget for sundhed for alle Brevid: 4252705

Den planlagte studietur til Finland i juni er udsat

Udvalget for det nære sundhedsvæsen og Udvalget for sundhed for alle har tidligere besluttet at tage på fælles studietur til Finland i dagene 2.-4. juni 2020.

Som følge af den nuværende COVID-19 situation er det ikke realistisk at gennemføre studieturen på det planlagte tidspunkt i juni, både pga. de indførte restriktioner og risiko for smitte samt under hensyntagen til den finske Corona-situation.

Efter aftale med udvalgsformanden er studieturen derfor udsat.

Der kan fastlægges nye datoer, når der er yderligere nyt omkring genåbningen af Danmark.

Nicolai Nicolaisen (A) deltog ikke i Udvalget for sundhed for alles behandling af sagen.


5. Næste møde

Åbent

Udvalget for sundhed for alle Brevid: 4252706

Udvalgets næste møde finder sted den 7. september kl. 8.30-11.30.

Behandling i Udvalget for sundhed for alle onsdag den 6. maj 2020, pkt. 5

Udvalgets næste møde finder sted den 7. september 2020 kl. 8.30-11.30. Det er aftalt, at der planlægges et ekstraordinært møde i juni.

Nicolai Nicolaisen (A) deltog ikke i Udvalget for sundhed for alles behandling af sagen.


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener