Søg
 
Møde i

3. Udvikling af Region Sjællands frivilligpolitik

Åbent

Udvalget for sundhed for alle Brevid: 4317846

Resume

Udvalget for sundhed for alle har besluttet, at Region Sjællands frivilligpolitik skal revideres. På baggrund af en mundtlig orientering om status for arbejdet i arbejdsgruppen, lægges der op til en drøftelse i udvalget om indholdet i den kommende frivilligpolitik. Som konsekvens af udvalgets aflyste møde den 13. marts 2020 forelægges desuden en revideret tidsplan for processen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Udvalget godkendte på mødet den 13. januar 2020 en proces- og tidsplan for udvikling af den eksisterende frivilligpolitik. Som konsekvens af udsættelsen af det planlagte møde den 13. marts 2020, forelægges nedenstående reviderede proces- og tidsplan til godkendelse.

Tidsplan og proces for udvikling af ny frivilligpolitik

Januar – maj 2020

Der nedsættes en arbejdsgruppe til at revidere frivilligpolitikken

Maj

Udvalget sundhed for alle orienteres om status for arbejdet

September 2020

Udkast til fornyet frivilligpolitik præsenteres i Udvalget Sundhed for alle

September 2020

Udkast til fornyet frivilligpolitik forelægges for Forretningsudvalget til høring

September - oktober 2020

Høringsperiode

Oktober 2020

Møde i arbejdsgruppe og indarbejdning af høringssvar

November 2020

Behandling af Frivilligpolitik 2020 i Udvalget sundhed for alle

November 2020

Forslag til ny Frivilligpolitik 2020 forelægges for Forretningsudvalget og Regionsrådet til godkendelse

På mødet den 13. januar 2020 godkendte udvalget, at der kunne nedsættes en arbejdsgruppe for det videre arbejde med udvikling af frivilligpolitikken. Der er nu udpeget deltagere til arbejdsgruppen, som repræsenterer følgende områder/organisationer: Frivillighedskoordinatorerne på sygehusene og i psykiatrien, kommunernes sundhedsområde, Danske Fysioterapeuter, Patientinddragelsesudvalget, Regionsældrerådet, Ældre Sagen Røde Kors, Kræftens Bekæmpelse og Det Nære Sundhedsvæsen i Region Sjælland.

Arbejdsgruppen har holdt sit første møde. Udvalget for sundhed for alle vil få en mundtlig tilbagemelding om de foreløbige drøftelser.

Oplæg til rammer for indhold i en ny frivilligpolitik

På udvalgets møde den 13. januar 2020 var der lagt op til en drøftelse af nedenstående tre overordnede principper, som er administrationens forslag til rammen for Region Sjællands kommende frivilligpolitik:

· Region Sjælland værdsætter de frivilliges indsats og gør det nemt og trygt at arbejde som frivillig.

· Frivillige indgår som en naturlig del af regionens samlede virke – og de arbejder der, hvor borgerne får glæde af indsatsen.

· Civilsamfund og frivilligt arbejde spiller en ny rolle i fremtidens borgernære og digitale sundhedsløsninger på tværs af sektorer.

På mødet var der et mundtligt oplæg om de nye tendenser indenfor frivillighed. Med udgangspunkt i de tre principper og i det mundtlige oplæg foreslår administrationen, at udvalgets drøftelser om en kommende frivilligpolitik indeholder følgende punkter:

· Hvordan kan samarbejdet med kommunerne vedr. de frivillige indsatser styrkes?

· Hvordan kan regionens frivillige hjælpe borgerne med digital håndtering fra eget hjem?

· Kan kronisk syge patienter (eks. hjertepatienter) bidrage til empowerment til indlagte patienter?

Udvalgets drøftelser vil være rammen for arbejdsgruppens videre udvikling af Region Sjællands frivilligpolitik.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Udvalget godkender den reviderede proces- og tidsplan.

2. Udvalget drøfter indhold og principper i den kommende frivilligpolitik.

Sagen afgøres af Udvalget sundhed for alle.

Behandling i Udvalget for sundhed for alle onsdag den 6. maj 2020, pkt. 3

På baggrund af oplæg om arbejdsgruppens arbejde med udvikling af en frivilligpolitik, drøftede udvalget indhold og principper i den kommende frivilligpolitik. Udvalget er enige om, at det er centralt at ledelse af frivillige er et element, at GDPR respekteres samt, at der som led i udviklingen af politikken er dialog med kommunerne.

Udvalget besluttede, at proces- og tidsplanen justeres således, at udkast forelægges udvalget to gange forud for endelig vedtagelse.

Nicolai Nicolaisen (A) deltog ikke i Udvalget for sundhed for alles behandling af sagen.


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener