Søg
 
Møde i

2. Status på handleplaner forankret i Udvalget for sundhed for alle

Åbent

Udvalget for sundhed for alle Brevid: 4317834

Resume

Handleplaner forankret i Udvalget for sundhed for alle fremlægges med henblik på at give udvalget en orientering om status på indsatserne.

Sagsfremstilling

Handleplanerne blev godkendt af Udvalget for sundhed for alle i januar 2020, og sætter rammen for udvalgets arbejde i indeværende år.

Handleplanerne tager afsæt i den løbende realisering af Region Sjællands strategi for et nært og sammenhængende sundhedsvæsen ’Sundhed tæt på dig’ samt i de budgetaftaleprojekter, som er forankret i Udvalget for sundhed for alle.

Handleplanerne er dynamiske og bliver fremlagt til samtlige udvalgsmøder gennem 2020 med henblik på at følge status på indsatserne.

Der er ligeledes udarbejdet handleplaner som er forankret – og behandles - i Udvalget for det nære sundhedsvæsen. Nedenfor ses en oversigt over handleplanerne for både Udvalget for det nære sundhedsvæsen og Udvalget for sundhed for alle.

Udvalget for det nære sundhedsvæsen

Udvalget for sundhed for alle

Vandkantsmodellen

Systematisk støtte til de særligt sårbare

Etablering af Nærklinikker

Lighed i sundhed

Virtuelle konsultationer i eget hjem

Flere sunde leveår

E-Hospitalet – etablering af center for telemedicinsk behandling

Bedre behandling gennem træning og forebyggelse

Styrket samarbejde om den akutte patient

Telemedicinsk hjemmemonitorering

Aktuelle opmærksomhedspunkter

Et særligt opmærksomhedspunkt ved handleplanerne er, at Corona-pandemien har medført en fremrykning af en række af handleplanernes indsatser.

De klare politiske udmeldinger i strategien for et nært og sammenhængende sundhedsvæsen ”Sundhed tæt på dig” har været rammesætningen for de indsatser, som er prioriteret under Corona-pandemien i tilknytning til handleplanerne. Det har således været muligt for det regionale beredskab at fremrykke en række indsatser med henblik på at mindske smitterisiko ved at levere sundhedsydelser tæt på borgeren indenfor strategiens politiske ramme.

Handleplanerne forankret i Udvalget for sundhed for alle er vedlagt som bilag. Her fremgår den aktuelle status på indsatserne.

Nedenfor fremgår en kort beskrivelse af de fremrykkede indsatser. Der vil på mødet blive givet mere omfattende præsentation af status for de enkelte handleplaner.

Systematisk støtte til de særligt sårbare

De nationale midler til aktiv patientstøtte er forlænget foreløbigt til og med 2021, og projektet kan dermed indgå i E-hospitalets funktioner.

Lighed i sundhed

Sundheds- og Ældreministeriet har besluttet at vaccinedækningen af udvalgte risikogrupper i befolkningen skal øges til 75%. I forbindelse med Corona-pandemien er det endvidere besluttet, at pneumokokvaccinen skal indgå i det gratis vaccinationsprogram til sårbare grupper.

Analysen af vaccinationsdækningen skal bidrage med viden om, hvordan vi i Region Sjælland bedst styrker vaccinedækningen til risikogrupper. Analyse af vaccinationsdækningen forventes færdig august 2020, hvorefter den vil blive præsenteret for udvalget.

Bedre behandling gennem forebyggelse

Der har i forbindelse med COVID-19 været en styrket indsats med henblik på at øge processen omkring virtuel træning dels pga. aflyste operationer og dels for at undgå smitte ved patientkontakt. Indsatsens elementer udrulles dermed med større hastighed end forventet. Blandt andet er der stort fokus på at implementering af indsatser i programmet Exercise First.

Økonomi

Der er ved beslutning om udmøntning af den tværsektorielle pulje øremærket midler til handleplanen Flere sunde leveår til indsatsen vedr. tobaksforebyggelse (800.000 kr. i tre år).

Udgifter til pneumokokvaccine og vaccination er finansieret på finansloven. Information og kampagner for vaccination og vaccinationsprogrammer er ufinansieret.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres af Udvalget for sundhed for alle.

Behandling i Udvalget for sundhed for alle onsdag den 6. maj 2020, pkt. 2

Orienteringen om handleplanerne er taget til efterretning. Udvalget efterspørger data og konkrete tal som oplæg til politisk drøftelse.

Nicolai Nicolaisen (A) deltog ikke i Udvalget for sundhed for alles behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 2:

Handleplaner


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener