Søg
 

Referat

Møde i Udvalget for social og psykiatri

onsdag den 30. september 2020 kl. 09:00

Rådssalen


Deltagere:

Tina Boel (F)- afbud

Anna Bondo Nielsen (Ø)

Nicolai Nicolaisen (A)

Annemarie Knigge (A)

Jens Gredal (A)- afbud

Jan Herskov (O)

Camilla Hove Lund (V)- deltog ikke i behandlingen af punkt: 10, 11, 12

Per Hovmand (C)

Anne Møller Ronex (B)Indholdsfortegnelse åbent møde

1.

Godkendelse af dagsorden

3

2.

Trivsel og mestring i Corona-krisen blandt mennesker med psykiske lidelser

4

3.

Temadrøftelse vedr. evaluering af Region Sjællands håndtering af COVID-19 situationen

6

4.

Stepped care-samarbejde om borgere med psykiske lidelser

8

5.

Høring og drøftelse af udkast til Region Sjællands nye Frivilligpolitik

10

6.

Rammeaftale for det specialiserede social- og undervisningsområde 2021-2022

13

7.

Udvidelse af Sikringen, Psykiatrien i Slagelse - program

17

8.

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftaler pr. 31. maj 2020 for Socialområdet og Psykiatrien

20

9.

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale pr. 31. august 2020 for Psykiatrien

22

10.

Aktuelle sager

24

11.

Næste møde

25

12.

Godkendelse af deltagelse ved møde i Udvalget for social og psykiatri den 30. september 2020

261. Godkendelse af dagsorden

Åbent

Udvalget for social og psykiatri Brevid: 4252752

Behandling i Udvalget for social og psykiatri onsdag den 30. september 2020, pkt. 1

Dagsordenen blev godkendt.

Jens Gredal (A) og Tina Boel (F) deltog ikke i Udvalget for social og psykiatris behandling af sagen.


2. Trivsel og mestring i Coronakrisen blandt mennesker med psykiske lidelser

Åbent

Udvalget for social og psykiatri Brevid: 4403118

Resume

Psykiatrien har gennemført en interviewundersøgelse med patienter i ambulant behandling for at opnå mere viden om og forståelse for patienternes trivsel og mestringsstrategier under corona-krisen. Udvalget præsenteres for undersøgelsen, dens konklusioner og de fremadrettede perspektiver og drøfter evt. formidling til samarbejdspartnere.

Sagsfremstilling

Alle patienter har på en eller anden måde oplevet ændringer i hverdagen under corona-krisen, og for de fleste har det betydet ændringer i adfærd og håndtering af nye udfordringer og vaner.

Psykiatrien har gennemført en interviewundersøgelse med patienter i ambulant behandling for at opnå mere viden om og forståelse for patienternes trivsel og mestringsstrategier under corona-krisen.

Målgruppen for denne undersøgelse er ambulante patienter i enten distriktspsykiatrien eller i psykiatrisk klinik. Der blev gennemført 19 interviews i forår/forsommer 2020, som er analyseret og beskrevet i vedlagte rapport.

Undersøgelsen tegner et varieret billede af, hvordan corona-krisen påvirker hverdagen for den enkelte patient og deres nære relationer. Undersøgelsen giver et indblik i de interviewedes trivsel, deres personlige ressourcer og de strategier, de har brugt undervejs for at håndtere denne særlige situation, samt i deres oplevelse af kontakten med Psykiatrien.

Velfærdskonsulent i Psykiatrien Eva Ahrensburg har gennemført undersøgelsen og præsenterer udvalget for resultaterne.

Sagen skal i øvrigt ses i sammenhæng med det næste punkt på dagsordenen om evaluering af Region Sjællands håndtering af COVID-19 situationen.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at den kvalitative undersøgelse og eventuelle formidling til samarbejdspartnere drøftes.

Sagen afgøres af Udvalget for social og psykiatri.

Behandling i Udvalget for social og psykiatri onsdag den 30. september 2020, pkt. 2

Udvalget drøftede undersøgelsen og fandt det relevant at videreformidle undersøgelsens resultater til bl.a. kommuner og bruger- pårørendeforeninger.

Jens Gredal (A) og Tina Boel (F) deltog ikke i Udvalget for social og psykiatris behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 2:

Rapport - Trivsel og mestring blandt mennesker med psykiske lidelser


3. Temadrøftelse vedr. evaluering af Region Sjællands håndtering af COVID-19 situationen

Åbent

Udvalget for social og psykiatri Brevid: 4413965

Resume

Regionsrådet har den 24. juni 2020 besluttet at igangsætte en evaluering af Region Sjællands håndtering af COVID-19 situationen. Regionsrådet har haft mulighed for at komme med input til evalueringen på temamødet den 24. august 2020. Udvalget for social og psykiatri får på mødet mulighed for at kvalificere evalueringen yderligere i forhold til emner inden for udvalgets område.

Sagsfremstilling

Regionsrådet har den 24. juni 2020 besluttet af igangsætte en evaluering af Region Sjællands håndtering af COVID-19 situationen. Regionsrådet ønskede i den forbindelse, at der sker inddragelse af relevante politiske udvalg, før evalueringen forelægges for Forretningsudvalget.

Evalueringen af Region Sjællands håndtering af COVID-19 situationen
Formålet med evaluering af Region Sjællands håndtering af COVID-19 situationen er at sætte et læringsorienteret og organisationsudviklende forløb i gang. I evalueringen vil der bl.a. være fokus på temaer som organisatorisk og teknologisk omstilling, samarbejde, ledelse (herunder politisk ledelse), arbejdsmiljø mv.

Der vil i evalueringen samtidig være fokus på, hvilke vaner, samarbejder, værdier, innovationer mv. som vi gerne vil fastholde og sprede til hele organisationen. Evalueringen vil videre afdække, om vi i løbet af krisen har identificeret arbejdsgange, adfærd, uhensigtsmæssige krav mv., som vi er klar til at sige farvel til.

Evalueringen skal munde ud i konkrete anbefalinger.

Regionsrådet har på temamødet den 24. august 2020 bidraget med input til de overordnede temaer i evalueringen.

Temadrøftelse i udvalget

Temadrøftelsen indledes med en præsentation af de foreløbige fund i evalueringen med henblik på, at udvalget kan kvalificere evalueringen med afsæt i en drøftelse af emner, der ligger inden for udvalgets område:

· Hvad kan vi lære fra omstillingen af sundhedsvæsenet under COVID-19, herunder nedlukning og omstilling til øget aktivitet med fokus på Psykiatrien? Herunder overvejelser om kommunikation til borgere/patienter/pårørende om både nedlukning og om den gradvise tilbagevenden til et normal aktivitetsniveau.

· Hvordan kan vi videreføre erfaringer med brug af videokonsultationer i Psykiatrien? Herunder overvejelser om hvordan vi kan understøtte, at patienterne selv efterspørger videokonsultationer.

Temadrøftelsen faciliteres af konsulent fra Ledelsessekretariatet.

Tids- og procesplan

· Temadrøftelser i de relevante politiske udvalg i ugerne 39-41.

· Den samlende evaluering forelægges Udvalget for afbureaukratisering og modernisering i uge 43, Forretningsudvalget den 26. oktober 2020 og Regionsrådet den 2. november 2020.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget giver input til evaluering af Region Sjællands håndtering af COVID-19 situationen.

Sagen afgøres af Udvalget for social og psykiatri.

Behandling i Udvalget for social og psykiatri onsdag den 30. september 2020, pkt. 3

Udvalget gav input til evaluering af Region Sjællands håndtering af COVID-19 situationen.

Jens Gredal (A) og Tina Boel (F) deltog ikke i Udvalget for social og psykiatris behandling af sagen.


4. Stepped Care-samarbejde om borgere med psykiske lidelser

Åbent

Udvalget for social og psykiatri Brevid: 4410388

Resume

Som aftalt på det seneste møde præsenteres udvalget for Stepped Care-samarbejde mellem Psykiatrien og samarbejdspartnere om borgere med psykiske lidelser.

Sagsfremstilling

De centrale elementer i en Stepped Care tilgang er at skabe et forpligtende tværsektorielt samarbejde om borgere med psykiske lidelser med fokus på bedre overgange og mere sammenhæng i borgerens forløb. Stepped Care indebærer et fælles arbejde mellem Psykiatrien og samarbejdspartnere for at skabe en klar rolle- og arbejdsdeling, der sikrer en så tidlig indsats som muligt på det mindst indgribende niveau. Der er desuden tale om en gradueret indsats fra den alment forebyggende til den højt specialiserede indsats i Psykiatrien.

Stepped Care-modellen forudsætter, at den specialiserede diagnostik, behandling og pleje i Psykiatrien styrkes - både i den akutte, den stationære og den ambulante del af Psykiatrien, inden for Børne- og Ungdomspsykiatrien såvel som den almene voksenpsykiatri og Retspsykiatrien. Psykiatrien varetager den specialiserede og højintensive indsats på modellens trin 3, men arbejder desuden forebyggende, opsporende og rehabiliterende og understøtter således også trin 1 og trin 2 i modellen. Stepped Care-modellen styrker samarbejdet i overgange gennem en løbende udveksling og sparring på tværs af modellens trin.

Stepped Care afspejler således et helhedssyn på forebyggelse, behandling og rehabilitering af borgere med psykiske lidelser og samarbejdet om disse borgere mellem de mange forskellige parter på psykiatriområdet.

Udvalget har besluttet, at Stepped Care er omdrejningspunktet for det fremadrettede samarbejde mellem Psykiatrien og regionens kommuner om borgere med psykiske lidelser.

Udvalget får en grundigere præsentation af modellen og potentialerne i dette samarbejde med udgangspunkt i konkrete eksempler samt forslag til den videre dialog med kommuner og andre parter i samarbejdet.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at sagen forelægges til orientering.

Sagen afgøres af Udvalget for social og psykiatri.

Behandling i Udvalget for social og psykiatri onsdag den 30. september 2020, pkt. 4

Udvalget blev præsenteret for Stepped care-modellen og potentialerne i dette samarbejde. Udvalget ser frem til at følge arbejdet og drøfte det nærmere.

Jens Gredal (A) og Tina Boel (F) deltog ikke i Udvalget for social og psykiatris behandling af sagen.


5. Høring og drøftelse af udkast til Region Sjællands nye Frivilligpolitik

Åbent

Udvalget for social og psykiatri Brevid: 4405038

Resume

Udvalget sundhed for alle har i foråret 2020 udarbejdet vedlagte udkast til ny frivilligpolitik. Udkastet sendes til høring i Udvalget for social og psykiatri med henblik på indarbejdelse af udvalgets bemærkninger før udkast til ny frivilligpolitik sendes i ekstern høring.

Sagsfremstilling

Udvalget sundhed for alle har i foråret igangsat en proces med udvikling af en ny frivilligpolitik. Den nuværende frivilligpolitik er fra 2013 og har haft den betydning, at der på sygehusene og i psykiatrien i øjeblikket er et velfungerende samarbejde med omkring 450 frivillige.

Sundhedsvæsenet tager løbende nye behandlingsmetoder i brug, hvor borgere tilbydes behandlinger vha nye teknologier i deres nærområde og flere behandlingsforløb involverer flere sektorer og behandlere på samme tid.

Som konsekvens af denne udvikling, er der behov for udfolde den nuværende frivilligpolitik, så frivillige kan bistå borgere, som er usikre i brugen af nye teknologier og være støttepersoner for patienter i behandlinger på tværs af sektorer.

Første udkast til ”Region Sjællands frivilligpolitik – engagerede borgere i en sund region” er udarbejdet i samarbejde med en arbejdsgruppe med repræsentanter fra de store patientorganisationer, praksissektoren og patientinddragelsesudvalget og i samarbejde med netværket af frivillighedskoordinatorer på sygehusene og i psykiatrien. Udkast til frivilligpolitik er vedlagt sagen.

Vision og målsætninger i ny Frivilligpolitik

Visionen er, at Region Sjælland sammen med frivillige, foreninger og civilsamfundet kan skabe mere livskvalitet og sundhed blandt borgerne, og Region Sjælland er et godt sted at leve.

Frivilligpolitikken er bygget op omkring fire hovedoverskrifter, som er:

· Den frivillige indsats i 2020

· Sundhed på nye måder og tættere på borgeren

· Nye samarbejder med frivillige på tværs

· Det skal være attraktivt at være frivillig i Region Sjælland

Politikudkastet tager udgangspunkt i det velfungerende samarbejde med frivillige på sygehusene og i psykiatrien.

Under udvikling af sundhedsområdet, hvor nye digitale sundhedsløsninger bliver leveret på tættere på borgeren, kan der sammen med frivillige udvikles nye samarbejder, som kan fremme især borgerens muligheder for tryghed i håndtering af nye digitale sundhedsløsninger.

Frivillige kan spille en særlig rolle i for borgere, som behandles på tværs af sundhedsvæsenets sektorer. Region Sjælland vil støtte op om en organisering som muliggør dette og være åbne over for ønsker og ideer, som gør det nemmere at være patient i sundhedsvæsenet.

Målet med den nye Frivilligpolitik er, at styrke og udvikle samarbejdet med frivillige på nye måder. Det skal derfor være attraktivt at være frivillig i Region Sjælland, og det betyder blandt andet, at der skal være gode rammer for og ledelsesopbakning til den frivillige indsats.

En række af sidstnævnte elementer indgår allerede i frivilligpolitikken fra 2013.

Videre proces

Udvalget Sundhed for alle har sendt udkast til ny frivilligpolitik 2021 i intern høring i Udvalget for social og psykiatri, Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud og i Udvalget for det nære sundhedsvæsen.

Udvalget Sundhed for alle samler de interne høringssvar, som behandles på udvalgets møde den 11. november 2020, hvor der bliver forelagt et revideret udkast til frivilligpolitik. Det reviderede udkast sendes i ekstern høring umiddelbart herefter.

Endelig Frivilligpolitik forelægges til godkendelse i Udvalget for sundhed for alle og Regionsrådet primo 2021.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udkast til Region Sjællands Frivilligpolitik 2021 drøftes.

Sagen afgøres af Udvalget for social og psykiatri.

Behandling i Udvalget for social og psykiatri onsdag den 30. september 2020, pkt. 5

Udvalget drøftede udkast til Region Sjællands Frivillighedspolitik 2021. Udvalget tilsluttede sig anbefaling om, at sagen behandles i Hoved-MED forud for Regionsrådets stillingtagen, og at håndteringen af borgernes persondata/GDPR retningslinjer i forhold til de frivilliges arbejde, skal afklares i det videre arbejde.

Jens Gredal (A) og Tina Boel (F) deltog ikke i Udvalget for social og psykiatris behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 5:

Udkast til Frivilligpolitik 2021, version 16-9-2021


6. Rammeaftale for det specialiserede social- og undervisningsområde 2021-2022

Åbent

Udvalget for social og psykiatri Brevid: 4410082

Resume

Der forelægges forslag til rammeaftale 2021-2022 for det specialiserede social- og undervisningsområde mellem de 17 kommuner og Region Sjælland.

Sagsfremstilling

De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet skal hvert andet år senest den 1. december indgå en rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde.

Rammeaftalens overordnede formål er at sikre, at der de nødvendige tilbud og indsatser til rådighed på det specialiserede social- undervisningsområde.

Rammeaftalen består af to dele – en udviklingsdel (behov for tilbud, faglig udvikling og fokusområder) og en styringsdel (kapacitets- og økonomistyringsdel).

I forbindelse med udarbejdelse af den nuværende rammeaftale 2018-2020 blev der gennemført en proces med inddragelse af både udvalgsmedlemmer fra kommuner og region, handicaprådsrepræsentanter og direktører. Resultatet af dette arbejde var en rammeaftale i forenklet form med et antal fokusområder for samarbejdet.

I forslaget til rammeaftale 2021-2022 fortsættes i dette spor – både med en formmæssig enkel og overskuelig rammeaftale og med et begrænset antal fokusområder. Herudover er der i forslaget til rammeaftale sat øget fokus på mål og resultater af samarbejdet. Fokusområderne i forslaget til rammeaftale er således udbygget med opstillede mål og ønskede resultater af arbejdet. Ændringerne skal fokusere arbejdet og medvirke til at muliggøre politisk opfølgning.

Udviklingsdel

1. Styrket mellemkommunalt samarbejde

Mål: For at udvikle og sikre kvaliteten af vores tilbud skal vi styrke samarbejdet mellem kommunerne og regionen om de temaer, der er relevante og nødvendige for at kunne sikre de rette tilbud med de rette kompetencer til borgere med behov for støtte.

2. En sammenhængende indsats for borgere med psykiske vanskeligheder

Mål: Vi skal skabe bedre vilkår for at sammenhængende forløb og indsatser for borgere med væsentlige psykiske vanskeligheder styrkes.

3. Styrket samarbejde med borgere og deres pårørende

Mål: Vi ønsker at styrke inddragelsen og samskabelsen med brugerne og deres pårørende, for at vi sammen kan udvikle og retningssætte på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.

4. Praksisnær metodeudvikling og videndeling om effekt

Mål: Vi skal styrke den praksisnære metodeudvikling og videndeling for at skabe bedre kvalitet i indsatsen for brugerne, sammen med brugerne og deres pårørende og samtidig sikre en bedre anvendelse af de tilgængelige ressourcer.

Behov for tilbud

Der skal i udviklingsdelen indgå et samlet skøn for behov for regulering i antallet af tilbud samt områder, der skal arbejdes med i det pågældende år.

Det generelle billede i kommunerne er, at der på de fleste områder opleves sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel og mellem behov og tilbud/ydelser. Der er dog områder og målgrupper, som kommunerne gør opmærksom på og herunder særligt ift. børn/unge med psykiske vanskeligheder samt børn/unge med misbrug. Ift. voksne er det særligt ift. hjemløshed og svære sociale problemer (herunder dobbeltdiagnoser).

Styringsdel

5. Afdækning af kapacitet og behov for tilbud

Mål: Vi ønsker en afdækning af den aktuelle kapacitet samt en prognose for sociale tilbud på kort og lang sigt som grundlag for en strategisk drøftelse af, hvordan KKR Sjælland bedst lever op til sin forsyningsforpligtigelse og sit samarbejde.

6. Bedre styringsdata og ledelsesinformation

Mål: Vi ønsker at øge gennemsigtigheden på det specialiserede social- og specialundervisningsområde gennem udvikling af bedre data om økonomi, aktiviteter og effekten af vores indsatser. Som grundlag for kvalitetsudvikling, styring og bedre køb og salg af pladser.

Styringsdel

Styringsdelen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen samt takster og principper for omkostningsberegning og betalingsmodeller. Som udgangspunkt er tilbud inden for de relevante lovparagraffer, der anvendes af flere kommuner omfattet af styringsaftalen. Det samme gælder regionale tilbud.

Takstanbefaling 2021-2022

I rammeaftale 2018-2020 er det besluttet ikke at bruge ”takstinstrumentet” i form af henstilling over for kommunerne om en given procent takstreduktion, men i stedet opfordre alle kommuner til at sikre et målrettet arbejde for konstant driftsoptimering med den hensigt at reducere taksterne på de takstbelagte institutioner og stram udgiftsstyring generelt, herunder ved køb hos private. For at understøtte dette har man bl.a. haft årlige analyser fra VIVE af udgiftsudvikling og samarbejde om styring m.v.

En tilsvarende takstanbefaling for 2021-2022 er indarbejdet i fokusområde 6 i forslag til rammeaftale.

I grundlaget for udarbejdelsen af rammeaftalen indgår en status ift. børnehus, socialtilsyn, lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede institutioner samt Grønland og Færøerne, da disse områder jf. rammeaftalebekendtgørelsen skal drøftes og koordineres mellem kommuner og regioner.

Socialstyrelsen kan udmelde målgrupper, hvorpå kommunerne skal afrapportere via rammeaftalesamarbejdet i forbindelse med indgåelse af rammeaftalen. Socialstyrelsens 3 centrale udmeldinger er: udsatte gravide med skadeligt rusmiddelforbrug, udviklingshæmmede med dom og borgere med svære spiseforstyrrelser. Afrapporteringer på disse indgår som bilag til rammeaftalen.

Rammeaftalen for 2021-2022 består af et kort hoveddokument, som er vedhæftet. Herudover indgår i rammeaftalen en oversigt over de bilag, som indgår som grundlag for udarbejdelsen af rammeaftalen, herunder takstaftalen.

KKR Sjælland har drøftet sagen 7. september 2020 og KKR Sjælland anbefaler kommunalbestyrelserne og regionsrådet i Region Sjælland at tiltræde rammeaftalen senest 1. december 2020.

Vedlagte bilag:

· Rammeaftale 2021-2022

· Bilag til Rammeaftale 2021-2022 ligger på hjemmesiden:

https://rs17.dk/rammeaftalen/rammeaftale-2021-2022.aspx

Rammeaftalen indgår i det materiale, der er baggrund for arbejde med Strategi 3.0 for perioden 2021 til 2024 på Socialområdet.

Økonomi

Sagen har ikke driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at rammeaftale for det specialiserede social- og undervisningsområde 2021-2022 godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Udvalget for social og psykiatri onsdag den 30. september 2020, pkt. 6

Sagen anbefales.

Jens Gredal (A) og Tina Boel (F) deltog ikke i Udvalget for social og psykiatris behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 6:

Rammeaftale på det specialiserede social- og specialundervisningsområde 2021-2022


7. Udvidelse af Sikringen, Psykiatrien i Slagelse - program

Åbent

Udvalget for social og psykiatri Brevid: 4408510

Resume

I henhold til Finanslovsaftalen 2020 skal kapaciteten på Sikringsafdelingen i Slagelse udvides med 10 pladser hurtigst muligt. Der er afsat 100 mio. kr. ex moms til gennemførelse af projektet. Regionsrådet har i budgetaftale 2021 beskrevet den økonomiske ramme. Nu fremlægges program til godkendelse, og der anmodes om anlægsbevilling på 0,75 mio. kr.

Sagsfremstilling

I henhold til Finanslovsaftalen 2020 skal kapaciteten på Sikringsafdelingen i Slagelse udvides med 10 sengepladser hurtigst muligt. Der er afsat 100 mio. kr. til gennemførelse af projektet. Udvidelsen vil kræve en udbygning af den nuværende bygningsmasse med ca. 1700 m2 for etablering af endnu et sengeafsnit.

I forbindelse med opførelsen af den nuværende Sikringsafdeling i Slagelse blev der forberedt mulighed for senere udvidelse og denne mulighed er del af den gældende lokalplan.

Udvidelsen med de 10 nye sikringspladser realiseres som en 1:1 udvidelse i forhold til de eksisterende 3 særskilte afsnit og kobles til det eksisterende byggeri mod nord, øst for midteraksen. Fælles faciliteter forventes at kunne anvendes også til udvidelsen.

Udvidelsen skal i forhold til det eksisterende byggeri kvalificeres i forhold til:

· Gældende BR-krav

· Erfaringer fra driften af det eksisterende byggeri, herunder funktionelt og driftsteknisk

· Nye sikkerhedskrav

Udbudsstrategi

Da byggeriet planlægges udført som en 1:1 udvidelse af den næsten nye eksisterende Sikring vurderes det hensigtsmæssigt at udbyde projektet i totalentreprise. Derved opnås den enklest mulige organisation, entreprisens størrelse vurderes at give effektiv konkurrence i markedet, kvalitetsniveauet kan fastlægges entydigt med et referencebyggeri ved siden af, og det vurderes samtidigt, at dette giver den hurtigste færdiggørelse.

Parallelt med, at udbudsgrundlaget for totalentrepriseudbuddet udarbejdes gennemføres udbud af bygherrerådgivning. Således kan den kommende bygherrerådgiver dels deltage i hovedparten af udbudsproceduren af totalentrepriseudbuddet og dels efterfølgende varetage styring og koordinering i forhold til totalentreprenøren, når denne opstarter efter indgåelse af totalentreprisekontrakt. Med denne sagsfremstilling anmodes om frigivelse af anlægsbevilling på 0,75 mio. kr. til afholdelse af rådgiverudgifter frem til udbud af totalentreprise.

Hovedtidsplan

Opstart udbud af bygherrerådgivning:

September 2020

Aftaleindgåelse BHR

Marts 2021

Udbudsgrundlag for totalentrepriseudbud

September-november 2020

Udbud af totalentrepriseudbud

December 2020-maj 2021

Projektering og myndighedsbehandling

Maj 2021-april 2022

Udførelsesfase

April 2022-november 2023

Aflevering

December 2023-februar 2024

Ibrugtagning

Marts 2024

Regionsrådet skal ud over det her foreliggende program godkende udvidet dispositionsforslag bestående af udbudsmaterialet, der forventes godkendt den 11. januar 2021.

Miljø og bæredygtighed

Byggeriet DGNB certificeres til sølv, men muligheden for højere klasse undersøges, og konsekvenser vurderes.

Økonomi

Der er udarbejdet følgende samlede budget

Omkostningstype

Mio. kr.

Totalentrepriseudgifter

90

Bygherrerådgivning

5

Øvrige bygherreomkostninger

5

Total

100

Anlægsøkonomien forventes at følge fordelingen af rådighedsbeløb over årene. Der er på investeringsoversigten for 2021 afsat 10,1 mio. kr. i 2021, 40,6 mio. kr. i 2022 og 50,7 mio. kr. i 2023. I 2020 afholdes omkostningerne midlertidigt af kontoen til igangsat ikke finansierede ydelser.

De driftsøkonomiske konsekvenser vil blive beskrevet i forbindelse med fremlæggelse af udbudsmaterialet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Udbudsstrategien godkendes

2. Der meddeles anlægsbevilling på 0,75 mio. kr.

3. Der frigives rådighedsbeløb på 0,75 mio. kr. i 2021

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Udvalget for social og psykiatri onsdag den 30. september 2020, pkt. 7

Sagen anbefales.

Enhedslisten finder det vigtigt, at byggeriet er miljørigtigt og bæredygtigt, og at der stiles efter højest mulige DGNP-certificering.

Jens Gredal (A) og Tina Boel (F) deltog ikke i Udvalget for social og psykiatris behandling af sagen.


8. Opfølgning på drifts- og udviklingsaftaler pr. 31. maj 2020 for Socialområdet og Psykiatrien

Åbent

Udvalget for social og psykiatri Brevid: 4392889

Resume

Der forelægges årets første opfølgning på drifts- og udviklingsaftalerne for Socialområdet. COVID-19-krisen afspejler sig i opfølgningen og viser sig ved generel forsinkelse i målopfyldelse. Sagen skal ses i sammenhæng med sag om budgetopfølgning pr. 31. maj 2020 forelagt Forretningsudvalget d. 14. august 2020 og Regionsrådet d. 24. august 2020.

Forelæggelse af denne opfølgning sker efter forelæggelse for Forretningsudvalget og Regionsrådet.

Sagsfremstilling

Det politiske niveau forelægges årligt tre opfølgninger på drifts- og udviklingsaftalernes fremdrift. Opfølgningerne forelægges parallelt med forelæggelses af budgetopfølgninger pr. 31/3, 31/5 og 31/8. På indstilling af administrationen besluttede Forretningsudvalget grundet COVID-19 krisen at udsætte den første opfølgning på drifts- og udviklingsaftalerne, og dette er dermed årets første opfølgning. Denne opfølgning er forelagt Forretningsudvalget d. 14. august 2020 og efterfølgende Regionsrådet d. 24. august 2020.

Den næste opfølgning pr. 31/8 forelægges på udvalgets møde d. 30. september 2020 forud for forelæggelse for Forretningsudvalget og Regionsrådet.

Psykiatrien

COVID-situationer medfører forsinkelse for flere af målene i aftalerne.

Behandling af høj kvalitet og reduktion af tvang i Psykiatrien

Siden starten af 2020 er der sket en positiv udvikling med fald i antallet af personer hvor akut beroligende medicin anvendes med tvang mens antallet af bæltefikseringer er på uændret niveau.

Økonomisk udviklingsplan og budgetoverholdelse 2020

Psykiatrien forventer samlet budgetoverholdelse under forudsætning af at de kompenseres for Covid-udgifter.

Program Perspektiv 20-23

Program Perspektiv 20-23 blev sat i bero medio marts 2020 grundet COVID-19-situationen og er således forsinket.

I vedlagte bilag er en detaljeret opfølgning på Psykiatriens drifts- og udviklingsaftale.

Socialområdet

Socialområdet opfylder overordnet set sine målsætninger, men nogle initiativer er påvirket af COVID-19 situationen.

Målene Produktudvikling, Rekruttering, Arbejdsmiljø, Metodeudvikling og Indsatsplan for Kofoedsminde har alle en positiv udvikling. Målet Tilbudsgivning er der ikke fremgang, idet Region Sjælland har tabt de to specialrådgivningsopgaver, som de havde budt på. Dog er en kontrakt forlænget.

Målene Forskning og Sundhed er påvirket af COVID-19 situationen. Eftersom indsatserne under målet Forskning foregår meget institutionsnært, har COVID-19 betydet at de har måtte sættes i bero og dermed forsinket fremdrift. Der er ikke fremgang for målet Sundhed, eftersom personalet har været optaget af at lave COVID-19 vejledninger og -instruktioner. Det forventes dog, at målet kan nås inden årets udgang.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at opfølgningen på drifts- og udviklingsaftalerne drøftes.

Sagen afgøres af Udvalget for social og psykiatri.

Behandling i Udvalget for social og psykiatri torsdag den 3. september 2020, pkt. 7

Sagen blev udsat til næste møde, hvor den behandles i sammenhæng med opfølgningen pr. 31/8 2020.

Jan Herskov (O) deltog ikke i Udvalget for social og psykiatris behandling af sagen.

Behandling i Udvalget for social og psykiatri onsdag den 30. september 2020, pkt. 8

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale for Socialområdet blev drøftet, idet opfølgning på drifts- og udviklingsaftale for Psykiatrien blev drøftet under punkt 9.

Jens Gredal (A) og Tina Boel (F) deltog ikke i Udvalget for social og psykiatris behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 8:

Bilag.Drifts- og udviklingsaftaleopfølgning.Socialområdet

Bilag.Drifts- og udviklingsaftaleopfølgning.Psykiatrien


9. Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale pr. 31. august 2020 for Psykiatrien

Åbent

Udvalget for social og psykiatri Brevid: 4409044

Resume
Der forelægges med denne sag opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2020 for Psykiatrien i sammenhæng med budgetopfølgning pr. 31/8. Sagen forelægges parallelt med opfølgningen for de somatiske sygehuse og Præhospitalt Center. Sagerne indgår herefter i én samlet sag, der behandles i Forretningsudvalget den 26. oktober og Regionsrådet den 2. november 2020. På grund af forsinkelse på data kan Socialområdets opfølgning først blive forelagt Udvalget for social og psykiatri på udvalgsmødet den 12. november 2020 efter behandlingen i Forretningsudvalget og Regionsrådet.

Psykiatrien bevæger sig på nuværende tidspunkt i en positiv retning hen mod en normal situation i forlængelse af COVID-19 situationen og forventer budgetoverholdelse for 2020.

Sagsfremstilling
Det politiske niveau forelægges opfølgning på fremdrift i Psykiatriens drifts- og udviklingsaftale. Efter udvalgets behandling forelægges sagen Forretningsudvalget og Regionsrådet samtidig med forelæggelse af Regionens samlede rammeoverholdelse.

Nationale målsætninger

Reduktion af tvang i psykiatrien
Psykiatrien arbejder løbende med reduktion af tvang, og antallet af personer, hvortil der anvendes akut beroligende medicin med tvang, har været faldende siden primo 2020. I Psykiatrien er der et stort ledelsesmæssigt fokus på at sikre nedbringelsen af tvang, og det er en central målsætning fortsat at forbedre den forebyggende indsats for at sikre nedbringelsen af tvang.

Overholdelse af behandlings- og udredningsretten
Grundet COVID-19 blev behandlings- og udredningsretten suspenderet. Psykiatrien skal pr. 1. september 2020 være tilbage på fuld overholdelse af udredningsretten, hvorfor målet følges tæt. Opfølgning pr. juli viser, at Psykiatrien bevæger sig i en positiv retning tilbage til overholdelse af udredningsretten efter nedlukningen, som følge af COVID-19-krisen. I forhold til drifts- og udviklingsaftalen skal 90 % af patienterne skal være udredt indenfor 30 dage. Ved opfølgning blev dette overholdt for 85 % af patienterne på voksenområdet, mens det for børne- og ungeområdet var for 79 % af patienterne.

Regionale målsætninger

Budgetoverholdelse 2020
Psykiatrien forventer at udvise budgetoverholdelse for 2020 under forudsætning af, at der kompenseres for udgifter relateret til COVID-19.

Partnerskabsaftalerne

I forhold til udvikling af partnerskabsaftalerne mellem Psykiatrien og de somatiske sygehuse er Psykiatriens partnerskabsaftaler med Nykøbing Falster Sygehus. Slagelse, Næstved og Ringsted sygehuse og Holbæk Sygehus er i drift. Indgåelse af partnerskabsaftale med Sjællands Universitetshospital er forsinket som følge af Covid-19. Målsætningen er, at indgå en partnerskabsaftale med Sjællands Universitetshospital inden årets udgang.

Virksomhedsmål
COVID-19 har accelereret bestræbelserne for at nå målet med at udbrede anvendelsen videokonsultationer i 2020. Alle Psykiatriens ambulante behandlingssteder har således nu adgang til virtuel konsultation og Psykiatriens Styregruppe for videokonsultationer vil resten af året have fokus på omlægningen af fysiske konsultationer til virtuelle konsultationer.

I vedlagte bilag er en mere detaljeret opfølgning på Psykiatriens drifts- og udviklingsaftale for 2020.

Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling
Administrationen indstiller, at opfølgningen på drifts- og udviklingsaftalen for Psykiatrien drøftes med henblik på efterfølgende behandling i Forretningsudvalget og Regionsrådet.

Sagen afgøres af Udvalget for social og psykiatri.

Behandling i Udvalget for social og psykiatri onsdag den 30. september 2020, pkt. 9

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale for Psykiatrien blev drøftet, idet udvalget vil følge udviklingen i reduktion af tvang tæt, herunder den nye vejlednings betydning for registreringen, og overholdelse af behandlings- og udredningsretten.

Jens Gredal (A) og Tina Boel (F) deltog ikke i Udvalget for social og psykiatris behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 9:

Drifts- og udviklingsaftaleopfølgning pr. 31/8 2020 Psykiatrien


10. Aktuelle sager

Åbent

Udvalget for social og psykiatri Brevid: 4252754

Administrationen orienterer om aktuelle sager inden for udvalgets område.

Opfølgning på hændelse på de særlige pladser i Vordingborg

Udvalget orienteres om elementerne i den handleplan, der er aftalt, som følge af hændelsen på de særlige pladser den 1. juni 2020.

Behandling i Udvalget for social og psykiatri onsdag den 30. september 2020, pkt. 10

Der blev orienteret om aktuelle sager, herunder opfølgning på hændelse på de særlige pladser i Vordingborg, fokus på kompetenceudvikling af personale, og at den officielle åbning af Læringslag i Roskilde den 1. oktober ikke bliver gennemført pga. Covid-19 situationen.

Jens Gredal (A), Camilla Hove Lund (V) og Tina Boel (F) deltog ikke i Udvalget for social og psykiatris behandling af sagen.


11. Næste møde

Åbent

Udvalget for social og psykiatri Brevid: 4252755

Der afholdes en temadrøftelse i udvalget om strategi 3.0 på Socialområdet den 7. oktober kl. 9.00-12.00

Næste udvalgsmøde afholdes den 12. november kl. 9.00-12.00.

Behandling i Udvalget for social og psykiatri onsdag den 30. september 2020, pkt. 11

Der afholdes temadrøftelse i udvalget om strategi 3.0 på Socialområdet den 7. oktober kl. 9.00-12.00.

Næste udvalgsmøde afholdes den 12. november 2020 kl. 9.00-12.00.

Jens Gredal (A), Camilla Hove Lund (V) og Tina Boel (F) deltog ikke i Udvalget for social og psykiatris behandling af sagen.


12. Godkendelse af deltagelse ved møde i Udvalget for social og psykiatri den 30. september 2020

Åbent

Udvalget for social og psykiatri Brevid: 4418259

Behandling i Udvalget for social og psykiatri onsdag den 30. september 2020, pkt. 12

De tilstedeværende udvalgsmedlemmer godkendte deres deltagelse.

Jens Gredal (A), Camilla Hove Lund (V) og Tina Boel (F) deltog ikke i Udvalget for social og psykiatris behandling af sagen.


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener