Søg
 
Møde i

3. Temadrøftelse vedr. evaluering af Region Sjællands håndtering af COVID-19 situationen

Åbent

Udvalget for social og psykiatri Brevid: 4413965

Resume

Regionsrådet har den 24. juni 2020 besluttet at igangsætte en evaluering af Region Sjællands håndtering af COVID-19 situationen. Regionsrådet har haft mulighed for at komme med input til evalueringen på temamødet den 24. august 2020. Udvalget for social og psykiatri får på mødet mulighed for at kvalificere evalueringen yderligere i forhold til emner inden for udvalgets område.

Sagsfremstilling

Regionsrådet har den 24. juni 2020 besluttet af igangsætte en evaluering af Region Sjællands håndtering af COVID-19 situationen. Regionsrådet ønskede i den forbindelse, at der sker inddragelse af relevante politiske udvalg, før evalueringen forelægges for Forretningsudvalget.

Evalueringen af Region Sjællands håndtering af COVID-19 situationen
Formålet med evaluering af Region Sjællands håndtering af COVID-19 situationen er at sætte et læringsorienteret og organisationsudviklende forløb i gang. I evalueringen vil der bl.a. være fokus på temaer som organisatorisk og teknologisk omstilling, samarbejde, ledelse (herunder politisk ledelse), arbejdsmiljø mv.

Der vil i evalueringen samtidig være fokus på, hvilke vaner, samarbejder, værdier, innovationer mv. som vi gerne vil fastholde og sprede til hele organisationen. Evalueringen vil videre afdække, om vi i løbet af krisen har identificeret arbejdsgange, adfærd, uhensigtsmæssige krav mv., som vi er klar til at sige farvel til.

Evalueringen skal munde ud i konkrete anbefalinger.

Regionsrådet har på temamødet den 24. august 2020 bidraget med input til de overordnede temaer i evalueringen.

Temadrøftelse i udvalget

Temadrøftelsen indledes med en præsentation af de foreløbige fund i evalueringen med henblik på, at udvalget kan kvalificere evalueringen med afsæt i en drøftelse af emner, der ligger inden for udvalgets område:

· Hvad kan vi lære fra omstillingen af sundhedsvæsenet under COVID-19, herunder nedlukning og omstilling til øget aktivitet med fokus på Psykiatrien? Herunder overvejelser om kommunikation til borgere/patienter/pårørende om både nedlukning og om den gradvise tilbagevenden til et normal aktivitetsniveau.

· Hvordan kan vi videreføre erfaringer med brug af videokonsultationer i Psykiatrien? Herunder overvejelser om hvordan vi kan understøtte, at patienterne selv efterspørger videokonsultationer.

Temadrøftelsen faciliteres af konsulent fra Ledelsessekretariatet.

Tids- og procesplan

· Temadrøftelser i de relevante politiske udvalg i ugerne 39-41.

· Den samlende evaluering forelægges Udvalget for afbureaukratisering og modernisering i uge 43, Forretningsudvalget den 26. oktober 2020 og Regionsrådet den 2. november 2020.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget giver input til evaluering af Region Sjællands håndtering af COVID-19 situationen.

Sagen afgøres af Udvalget for social og psykiatri.

Behandling i Udvalget for social og psykiatri onsdag den 30. september 2020, pkt. 3

Udvalget gav input til evaluering af Region Sjællands håndtering af COVID-19 situationen.

Jens Gredal (A) og Tina Boel (F) deltog ikke i Udvalget for social og psykiatris behandling af sagen.


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener