Søg
 
Møde i

4. Stepped Care-samarbejde om borgere med psykiske lidelser

Åbent

Udvalget for social og psykiatri Brevid: 4410388

Resume

Som aftalt på det seneste møde præsenteres udvalget for Stepped Care-samarbejde mellem Psykiatrien og samarbejdspartnere om borgere med psykiske lidelser.

Sagsfremstilling

De centrale elementer i en Stepped Care tilgang er at skabe et forpligtende tværsektorielt samarbejde om borgere med psykiske lidelser med fokus på bedre overgange og mere sammenhæng i borgerens forløb. Stepped Care indebærer et fælles arbejde mellem Psykiatrien og samarbejdspartnere for at skabe en klar rolle- og arbejdsdeling, der sikrer en så tidlig indsats som muligt på det mindst indgribende niveau. Der er desuden tale om en gradueret indsats fra den alment forebyggende til den højt specialiserede indsats i Psykiatrien.

Stepped Care-modellen forudsætter, at den specialiserede diagnostik, behandling og pleje i Psykiatrien styrkes - både i den akutte, den stationære og den ambulante del af Psykiatrien, inden for Børne- og Ungdomspsykiatrien såvel som den almene voksenpsykiatri og Retspsykiatrien. Psykiatrien varetager den specialiserede og højintensive indsats på modellens trin 3, men arbejder desuden forebyggende, opsporende og rehabiliterende og understøtter således også trin 1 og trin 2 i modellen. Stepped Care-modellen styrker samarbejdet i overgange gennem en løbende udveksling og sparring på tværs af modellens trin.

Stepped Care afspejler således et helhedssyn på forebyggelse, behandling og rehabilitering af borgere med psykiske lidelser og samarbejdet om disse borgere mellem de mange forskellige parter på psykiatriområdet.

Udvalget har besluttet, at Stepped Care er omdrejningspunktet for det fremadrettede samarbejde mellem Psykiatrien og regionens kommuner om borgere med psykiske lidelser.

Udvalget får en grundigere præsentation af modellen og potentialerne i dette samarbejde med udgangspunkt i konkrete eksempler samt forslag til den videre dialog med kommuner og andre parter i samarbejdet.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at sagen forelægges til orientering.

Sagen afgøres af Udvalget for social og psykiatri.

Behandling i Udvalget for social og psykiatri onsdag den 30. september 2020, pkt. 4

Udvalget blev præsenteret for Stepped care-modellen og potentialerne i dette samarbejde. Udvalget ser frem til at følge arbejdet og drøfte det nærmere.

Jens Gredal (A) og Tina Boel (F) deltog ikke i Udvalget for social og psykiatris behandling af sagen.


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener