Søg
 
Møde i

9. Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale pr. 31. august 2020 for Psykiatrien

Åbent

Udvalget for social og psykiatri Brevid: 4409044

Resume
Der forelægges med denne sag opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2020 for Psykiatrien i sammenhæng med budgetopfølgning pr. 31/8. Sagen forelægges parallelt med opfølgningen for de somatiske sygehuse og Præhospitalt Center. Sagerne indgår herefter i én samlet sag, der behandles i Forretningsudvalget den 26. oktober og Regionsrådet den 2. november 2020. På grund af forsinkelse på data kan Socialområdets opfølgning først blive forelagt Udvalget for social og psykiatri på udvalgsmødet den 12. november 2020 efter behandlingen i Forretningsudvalget og Regionsrådet.

Psykiatrien bevæger sig på nuværende tidspunkt i en positiv retning hen mod en normal situation i forlængelse af COVID-19 situationen og forventer budgetoverholdelse for 2020.

Sagsfremstilling
Det politiske niveau forelægges opfølgning på fremdrift i Psykiatriens drifts- og udviklingsaftale. Efter udvalgets behandling forelægges sagen Forretningsudvalget og Regionsrådet samtidig med forelæggelse af Regionens samlede rammeoverholdelse.

Nationale målsætninger

Reduktion af tvang i psykiatrien
Psykiatrien arbejder løbende med reduktion af tvang, og antallet af personer, hvortil der anvendes akut beroligende medicin med tvang, har været faldende siden primo 2020. I Psykiatrien er der et stort ledelsesmæssigt fokus på at sikre nedbringelsen af tvang, og det er en central målsætning fortsat at forbedre den forebyggende indsats for at sikre nedbringelsen af tvang.

Overholdelse af behandlings- og udredningsretten
Grundet COVID-19 blev behandlings- og udredningsretten suspenderet. Psykiatrien skal pr. 1. september 2020 være tilbage på fuld overholdelse af udredningsretten, hvorfor målet følges tæt. Opfølgning pr. juli viser, at Psykiatrien bevæger sig i en positiv retning tilbage til overholdelse af udredningsretten efter nedlukningen, som følge af COVID-19-krisen. I forhold til drifts- og udviklingsaftalen skal 90 % af patienterne skal være udredt indenfor 30 dage. Ved opfølgning blev dette overholdt for 85 % af patienterne på voksenområdet, mens det for børne- og ungeområdet var for 79 % af patienterne.

Regionale målsætninger

Budgetoverholdelse 2020
Psykiatrien forventer at udvise budgetoverholdelse for 2020 under forudsætning af, at der kompenseres for udgifter relateret til COVID-19.

Partnerskabsaftalerne

I forhold til udvikling af partnerskabsaftalerne mellem Psykiatrien og de somatiske sygehuse er Psykiatriens partnerskabsaftaler med Nykøbing Falster Sygehus. Slagelse, Næstved og Ringsted sygehuse og Holbæk Sygehus er i drift. Indgåelse af partnerskabsaftale med Sjællands Universitetshospital er forsinket som følge af Covid-19. Målsætningen er, at indgå en partnerskabsaftale med Sjællands Universitetshospital inden årets udgang.

Virksomhedsmål
COVID-19 har accelereret bestræbelserne for at nå målet med at udbrede anvendelsen videokonsultationer i 2020. Alle Psykiatriens ambulante behandlingssteder har således nu adgang til virtuel konsultation og Psykiatriens Styregruppe for videokonsultationer vil resten af året have fokus på omlægningen af fysiske konsultationer til virtuelle konsultationer.

I vedlagte bilag er en mere detaljeret opfølgning på Psykiatriens drifts- og udviklingsaftale for 2020.

Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling
Administrationen indstiller, at opfølgningen på drifts- og udviklingsaftalen for Psykiatrien drøftes med henblik på efterfølgende behandling i Forretningsudvalget og Regionsrådet.

Sagen afgøres af Udvalget for social og psykiatri.

Behandling i Udvalget for social og psykiatri onsdag den 30. september 2020, pkt. 9

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale for Psykiatrien blev drøftet, idet udvalget vil følge udviklingen i reduktion af tvang tæt, herunder den nye vejlednings betydning for registreringen, og overholdelse af behandlings- og udredningsretten.

Jens Gredal (A) og Tina Boel (F) deltog ikke i Udvalget for social og psykiatris behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 9:

Drifts- og udviklingsaftaleopfølgning pr. 31/8 2020 Psykiatrien


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener