Søg
 
Møde i

7. Udvidelse af Sikringen, Psykiatrien i Slagelse - program

Åbent

Udvalget for social og psykiatri Brevid: 4408510

Resume

I henhold til Finanslovsaftalen 2020 skal kapaciteten på Sikringsafdelingen i Slagelse udvides med 10 pladser hurtigst muligt. Der er afsat 100 mio. kr. ex moms til gennemførelse af projektet. Regionsrådet har i budgetaftale 2021 beskrevet den økonomiske ramme. Nu fremlægges program til godkendelse, og der anmodes om anlægsbevilling på 0,75 mio. kr.

Sagsfremstilling

I henhold til Finanslovsaftalen 2020 skal kapaciteten på Sikringsafdelingen i Slagelse udvides med 10 sengepladser hurtigst muligt. Der er afsat 100 mio. kr. til gennemførelse af projektet. Udvidelsen vil kræve en udbygning af den nuværende bygningsmasse med ca. 1700 m2 for etablering af endnu et sengeafsnit.

I forbindelse med opførelsen af den nuværende Sikringsafdeling i Slagelse blev der forberedt mulighed for senere udvidelse og denne mulighed er del af den gældende lokalplan.

Udvidelsen med de 10 nye sikringspladser realiseres som en 1:1 udvidelse i forhold til de eksisterende 3 særskilte afsnit og kobles til det eksisterende byggeri mod nord, øst for midteraksen. Fælles faciliteter forventes at kunne anvendes også til udvidelsen.

Udvidelsen skal i forhold til det eksisterende byggeri kvalificeres i forhold til:

· Gældende BR-krav

· Erfaringer fra driften af det eksisterende byggeri, herunder funktionelt og driftsteknisk

· Nye sikkerhedskrav

Udbudsstrategi

Da byggeriet planlægges udført som en 1:1 udvidelse af den næsten nye eksisterende Sikring vurderes det hensigtsmæssigt at udbyde projektet i totalentreprise. Derved opnås den enklest mulige organisation, entreprisens størrelse vurderes at give effektiv konkurrence i markedet, kvalitetsniveauet kan fastlægges entydigt med et referencebyggeri ved siden af, og det vurderes samtidigt, at dette giver den hurtigste færdiggørelse.

Parallelt med, at udbudsgrundlaget for totalentrepriseudbuddet udarbejdes gennemføres udbud af bygherrerådgivning. Således kan den kommende bygherrerådgiver dels deltage i hovedparten af udbudsproceduren af totalentrepriseudbuddet og dels efterfølgende varetage styring og koordinering i forhold til totalentreprenøren, når denne opstarter efter indgåelse af totalentreprisekontrakt. Med denne sagsfremstilling anmodes om frigivelse af anlægsbevilling på 0,75 mio. kr. til afholdelse af rådgiverudgifter frem til udbud af totalentreprise.

Hovedtidsplan

Opstart udbud af bygherrerådgivning:

September 2020

Aftaleindgåelse BHR

Marts 2021

Udbudsgrundlag for totalentrepriseudbud

September-november 2020

Udbud af totalentrepriseudbud

December 2020-maj 2021

Projektering og myndighedsbehandling

Maj 2021-april 2022

Udførelsesfase

April 2022-november 2023

Aflevering

December 2023-februar 2024

Ibrugtagning

Marts 2024

Regionsrådet skal ud over det her foreliggende program godkende udvidet dispositionsforslag bestående af udbudsmaterialet, der forventes godkendt den 11. januar 2021.

Miljø og bæredygtighed

Byggeriet DGNB certificeres til sølv, men muligheden for højere klasse undersøges, og konsekvenser vurderes.

Økonomi

Der er udarbejdet følgende samlede budget

Omkostningstype

Mio. kr.

Totalentrepriseudgifter

90

Bygherrerådgivning

5

Øvrige bygherreomkostninger

5

Total

100

Anlægsøkonomien forventes at følge fordelingen af rådighedsbeløb over årene. Der er på investeringsoversigten for 2021 afsat 10,1 mio. kr. i 2021, 40,6 mio. kr. i 2022 og 50,7 mio. kr. i 2023. I 2020 afholdes omkostningerne midlertidigt af kontoen til igangsat ikke finansierede ydelser.

De driftsøkonomiske konsekvenser vil blive beskrevet i forbindelse med fremlæggelse af udbudsmaterialet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Udbudsstrategien godkendes

2. Der meddeles anlægsbevilling på 0,75 mio. kr.

3. Der frigives rådighedsbeløb på 0,75 mio. kr. i 2021

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Udvalget for social og psykiatri onsdag den 30. september 2020, pkt. 7

Sagen anbefales.

Enhedslisten finder det vigtigt, at byggeriet er miljørigtigt og bæredygtigt, og at der stiles efter højest mulige DGNP-certificering.

Jens Gredal (A) og Tina Boel (F) deltog ikke i Udvalget for social og psykiatris behandling af sagen.


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener