Søg
 
Møde i

5. Høring og drøftelse af udkast til Region Sjællands nye Frivilligpolitik

Åbent

Udvalget for social og psykiatri Brevid: 4405038

Resume

Udvalget sundhed for alle har i foråret 2020 udarbejdet vedlagte udkast til ny frivilligpolitik. Udkastet sendes til høring i Udvalget for social og psykiatri med henblik på indarbejdelse af udvalgets bemærkninger før udkast til ny frivilligpolitik sendes i ekstern høring.

Sagsfremstilling

Udvalget sundhed for alle har i foråret igangsat en proces med udvikling af en ny frivilligpolitik. Den nuværende frivilligpolitik er fra 2013 og har haft den betydning, at der på sygehusene og i psykiatrien i øjeblikket er et velfungerende samarbejde med omkring 450 frivillige.

Sundhedsvæsenet tager løbende nye behandlingsmetoder i brug, hvor borgere tilbydes behandlinger vha nye teknologier i deres nærområde og flere behandlingsforløb involverer flere sektorer og behandlere på samme tid.

Som konsekvens af denne udvikling, er der behov for udfolde den nuværende frivilligpolitik, så frivillige kan bistå borgere, som er usikre i brugen af nye teknologier og være støttepersoner for patienter i behandlinger på tværs af sektorer.

Første udkast til ”Region Sjællands frivilligpolitik – engagerede borgere i en sund region” er udarbejdet i samarbejde med en arbejdsgruppe med repræsentanter fra de store patientorganisationer, praksissektoren og patientinddragelsesudvalget og i samarbejde med netværket af frivillighedskoordinatorer på sygehusene og i psykiatrien. Udkast til frivilligpolitik er vedlagt sagen.

Vision og målsætninger i ny Frivilligpolitik

Visionen er, at Region Sjælland sammen med frivillige, foreninger og civilsamfundet kan skabe mere livskvalitet og sundhed blandt borgerne, og Region Sjælland er et godt sted at leve.

Frivilligpolitikken er bygget op omkring fire hovedoverskrifter, som er:

· Den frivillige indsats i 2020

· Sundhed på nye måder og tættere på borgeren

· Nye samarbejder med frivillige på tværs

· Det skal være attraktivt at være frivillig i Region Sjælland

Politikudkastet tager udgangspunkt i det velfungerende samarbejde med frivillige på sygehusene og i psykiatrien.

Under udvikling af sundhedsområdet, hvor nye digitale sundhedsløsninger bliver leveret på tættere på borgeren, kan der sammen med frivillige udvikles nye samarbejder, som kan fremme især borgerens muligheder for tryghed i håndtering af nye digitale sundhedsløsninger.

Frivillige kan spille en særlig rolle i for borgere, som behandles på tværs af sundhedsvæsenets sektorer. Region Sjælland vil støtte op om en organisering som muliggør dette og være åbne over for ønsker og ideer, som gør det nemmere at være patient i sundhedsvæsenet.

Målet med den nye Frivilligpolitik er, at styrke og udvikle samarbejdet med frivillige på nye måder. Det skal derfor være attraktivt at være frivillig i Region Sjælland, og det betyder blandt andet, at der skal være gode rammer for og ledelsesopbakning til den frivillige indsats.

En række af sidstnævnte elementer indgår allerede i frivilligpolitikken fra 2013.

Videre proces

Udvalget Sundhed for alle har sendt udkast til ny frivilligpolitik 2021 i intern høring i Udvalget for social og psykiatri, Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud og i Udvalget for det nære sundhedsvæsen.

Udvalget Sundhed for alle samler de interne høringssvar, som behandles på udvalgets møde den 11. november 2020, hvor der bliver forelagt et revideret udkast til frivilligpolitik. Det reviderede udkast sendes i ekstern høring umiddelbart herefter.

Endelig Frivilligpolitik forelægges til godkendelse i Udvalget for sundhed for alle og Regionsrådet primo 2021.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udkast til Region Sjællands Frivilligpolitik 2021 drøftes.

Sagen afgøres af Udvalget for social og psykiatri.

Behandling i Udvalget for social og psykiatri onsdag den 30. september 2020, pkt. 5

Udvalget drøftede udkast til Region Sjællands Frivillighedspolitik 2021. Udvalget tilsluttede sig anbefaling om, at sagen behandles i Hoved-MED forud for Regionsrådets stillingtagen, og at håndteringen af borgernes persondata/GDPR retningslinjer i forhold til de frivilliges arbejde, skal afklares i det videre arbejde.

Jens Gredal (A) og Tina Boel (F) deltog ikke i Udvalget for social og psykiatris behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 5:

Udkast til Frivilligpolitik 2021, version 16-9-2021


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener