Søg
 

Referat

Møde i Udvalget for det nære sundhedsvæsen

onsdag den 15. januar 2020 kl. 13:00

Mødelokale 1


Deltagere:

Trine Birk Andersen (A), Formand

Christian Wedell-Neergaard (C), Næstformand- afbud

Kirsten Rask (A)

Jens Gredal (A)

Julie Jacobsen (O)

Jan Herskov (O)

Jens Ravn (V)

Anders Koefoed (V)

Anne Møller Ronex (B)
1. Godkendelse af dagsorden

Åbent

Udvalget for det nære sundhedsvæsen Brevid: 4225075

Behandling i Udvalget for det nære sundhedsvæsen onsdag den 15. januar 2020, pkt. 1

Dagsorden blev godkendt.

Christian Wedell-Neergaard (C), Næstformand deltog ikke i Udvalget for det nære sundhedsvæsens behandling af sagen.


2. Status på vandkantsmodel og etablering af nærklinik i Nakskov

Åbent

Udvalget for det nære sundhedsvæsen Brevid: 4246445

Resume

Der gives en status for udrulning af vandkantsmodellen med særligt fokus på etablering af nærklinikken i Nakskov som åbner 1. marts 2020.

Sagsfremstilling

På baggrund af et politisk ønske om at få en status på udmøntning af regionens tiltag vedr. lægedækning præsenteres indsatser og forventet proces for udrulning af vandkantsmodellen, herunder nærklinikkernes organisering og sammenhæng til eksempelvis almen praksis, udbudsklinikker og regionens sygehuse.

Vandkantsmodellen er Region Sjællands bærende model for fastholdelse og rekruttering af praktiserende læger i de syv mest lægedækningstruede kommuner i regionen. Modellen består af en række byggesten, som nu er ved at blive rammesat samt beskrevet i konkrete handleplaner som Udvalget for det nære sundhedsvæsen følger løbende. Byggestenene fremgår nederst i sagen.

Nærklinikken er en central byggesten under vandkantsmodellen, og den konkrete planlægning af etablering af den første nærklinik er i fuld gang.

Etablering af nærklinikker

Regionsrådet besluttede på møde d. 6. december, at der skulle etableres to nærklinikker i 2020 i henholdsvis Nakskov og Kalundborg.

Nærklinikken i Nakskov åbner d. 1. marts 2020. Nærklinikken overtager et ledigt ydernummer fra en afgående læge i Nakskov Sundhedscenter, og åbnes i samme praksis.

Ydernummeret har været i opslag, uden det har resulteret i en overtagelse. Der er etableret aftaler med 2 deltidsansatte almen praktiserende læger. Lægerne som overtager det ledige ydernummer er rekrutteret gennem et vikarbureau. Ansættelse af øvrigt praksispersonale pågår, da praksispersonalet fra klinikken ikke har ønsket at overgå til nærklinikken.

De 1700 patienter, som var tilknyttet den afgående læge vil blive overført til nærklinikkens læger.

Forventede gevinster ved etablering af nærklinikker

I nærklinikken i Nakskov vil der blive mulighed for at opbygge et stærkt sundhedstilbud til gavn for patienterne. Derudover vil nærklinikken på sigt kunne indgå i samarbejder med byens praktiserende læger og udbudsklinik, for på den måde at kunne understøtte almen praksis tilbud i området.

Nærklinikkerne kommer til at kunne tilbyde for eksempel vikarstøtte til PLO- og udbudsklinikker i området. Derudover vil yngre læger blive tilbudt ansættelser i nærklinikken, og kan på den måde opbygge en portefølje af patienter, som de vil kunne tage med sig hvis de ønsker at nedsætte sig som praktiserende læge i nærområdet.

Region Sjælland vil i 2020 fortsætte den tætte dialog med sygehusene vedrørende fælles initiativer med nærklinikerne. Det kan være i kraft af delestillinger, som vi ved, at flere almen praktiserende læger ytrer ønske om, når de er under uddannelse på sygehusene. Ved delestillinger vil det være muligt at dele sin indsats mellem det somatiske sygehusvæsen og almen praksis. Det kan ligeledes være faglige indsatser som etablering af fælles konferencer mellem specialister på sygehusene og almen praktiserende læger.

Med erfaringer fra lignende klinikker i de øvrige regioner vil der være en væsentlig opgave det første stykke tid med at robustgøre nærklinikken i Nakskov. Fokus vil dog også være på allerede fra starten at høste de umiddelbare gevinster, der er i at organisere opgaverne på nye måder mellem faggrupper og benytte de teknologiske muligheder med blandt andet virtuelle konsultationer.

Opfølgning og kvalitetssikring i nærklinikkerne

Med tilladelsen til at etablere nærklinikker i regionen følger der krav om opfølgning i form af evaluering efter 3 år og en slutevaluering efter 6 år.

Nærklinikkerne skal på samme måde som øvrige klinikker leve op til overenskomstens for almen praksis bestemmelser indenfor kvalitet og patientsikkerhed. Derudover vil der blive fulgt op på sikring af den lokale lægedækning samt udvikling af nye organisatoriske og samarbejdsmæssige tiltag.

Udbredelse af øvrige byggesten i Vandkantsmodellen

Udbredelsen af byggesten i Vandkantsmodellen følger udbredelsen af nærklinikkerne, og udbredes til de øvrige kommuner i takt med de fornødne ressourcer og midler er til stede. I 2020 skal følgende indsatser udvikles og implementeringen skal påbegyndes:

  • Fri nedsættelsesret
  • Opstartspakker med praktisk hjælp til at etablere praksis
  • PLO kolleger aflaster ældre kolleger (lukkedage, begrænsede åbningstider og lignende)
  • Samarbejde med kommunernes akutteams som aflastning af lægen - opstart i én kommune i 2020
  • Licensklinik med lokaler + evt. tilkøb af klinikdrift
  • Udstyr/inventar aftaler
  • Udvikling af koncept for at understøtte udviklingen af almen praksis – udlægning af flere opgaver til praksispersonale, lægens nye rolle som konsulent for praksispersonale, omstilling til at kunne håndtere flere patienter

Samarbejde og dialog med relevante parter

Administrationen har haft en række uformelle dialogmøder med relevante private leverandører for at afsøge mulighederne for at robustgøre lægedækningen i regionen. Møderne har være med PLO og de private leverandører: Alleris Hamlet, Capio, Alles Lægehus, Nordic Medicare og Medassist.

I forbindelse med åbningen af nærklinikken i Nakskov vil der desuden blive inviteret til informationsmøder med patienter og andre interesserede borgere i Nakskov.

Udbudsklinikker i Region Sjælland

I Region Sjælland er der etableret udbudsklinikker i flere byer (se bilag). Med udrulning af vandkantsmodellen og etablering af nærklinikker vil der fortsat være aftaler med udbudsklinikker.

Den tidsmæssige ramme for udbudsklinikkerne er lidt forskellig fra nærklinikkerne. Regionen har kontrakter på 4 år med udbudsklinikkerne med mulighed for at forlænge perioden, mens regionen med tilladelse fra ministeriet kan drive nærklinikkerne i 6 år.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Status for udrulning af vandkantsmodel med de beskrevne initiativer drøftes.

2. Status for etablering af nærklinik i Nakskov drøftes.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Behandling i Udvalget for det nære sundhedsvæsen onsdag den 15. januar 2020, pkt. 2

Begge indstillinger blev anbefalet. Udvalget bemærker, at samarbejdet med hhv. kommunernes akutteams og sygehuse ønskes præciseret i handleplanerne for strategien "Sundhed tæt på dig".

Christian Wedell-Neergaard (C), Næstformand deltog ikke i Udvalget for det nære sundhedsvæsens behandling af sagen.


3. Handleplaner forankret i Udvalget for det nære sundhedsvæsen i 2020

Åbent

Udvalget for det nære sundhedsvæsen Brevid: 4232737

Resume

Med henblik på at følge implementeringen af strategien ’Sundhed tæt på dig’ og regionens budgetaftaleprojekter, er der udarbejdet handleplaner for de konkrete indsatser, som er forankret i Udvalget for det nære sundhedsvæsen. Handleplanerne forelægges til udvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Til møde i Udvalget for det nære sundhedsvæsen d. 26. august 2019 drøftede udvalget handleplaner for budget 2019 samt udkast til handleplaner i forlængelse af budget 2020.

Handleplanerne er efterfølgende justeret i henhold til udvalgets bemærkninger. Derudover er der udarbejdet nye handleplaner med afsæt i Region Sjællands budgetaftale for 2020. Handleplanerne er vedlagt og forelægges til godkendelse.

Handleplanerne sætter rammen for udvalgets arbejde med den løbende realisering af Region Sjællands strategi for et nært og sammenhængende sundhedsvæsen ’Sundhed tæt på dig’ samt af de budgetaftaleprojekter, som er forankret i Udvalget for det nære sundhedsvæsen.

Handleplanerne er dynamiske, og vil blive fremlagt til samtlige udvalgsmøder gennem 2020 med henblik på at følge status på indsatserne. Derudover vil udvalget - efter ønske og behov - have mulighed for at få udfoldet de konkrete indsatser i handleplanerne. Dette kan blandt andet foregå ved mundtlige oplæg, besøg m.m.

I forlængelse af handleplanerne som fremlægges politisk, er der desuden udarbejdet administrative handleplaner, hvor organisering, leverancer m.m. blandt andet er konkretiseret.

Udvalget for sundhed for alle præsenteres på samme måde for separate handleplaner, som er koblet til udvalgets arbejde, og vil ligeledes løbende følge status på de handleplaner som er forankret i dette udvalg.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at handleplanerne som er forankret i Udvalget for det nære sundhedsvæsen godkendes.

Sagen afgøres af Udvalget for det nære sundhedsvæsen

Behandling i Udvalget for det nære sundhedsvæsen onsdag den 15. januar 2020, pkt. 3

Handleplanerne godkendes, idet udvalgets bemærkninger indarbejdes i det videre arbejde med handleplanerne.

Christian Wedell-Neergaard (C), Næstformand deltog ikke i Udvalget for det nære sundhedsvæsens behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 3:

Handleplaner forankret i Udvalget for det nære sundhedsvæsen


4. Opfølgning på strategien Sundhed tæt på dig

Åbent

Udvalget for det nære sundhedsvæsen Brevid: 4233936

Resume

Der fremlægges en model for politisk opfølgning på Region Sjællands strategi for et nært og sammenhængende sundhedsvæsen ’Sundhed tæt på dig’. Modellen indeholder to spor for opfølgning.

Sagsfremstilling

Region Sjællands strategi for et nært og sammenhængende sundhedsvæsen ’Sundhed tæt på dig’ blev godkendt af Regionsrådet d. 6. december 2019.

I forbindelse med den politiske behandling af strategien havde Forretningsudvalget et ønske om at få fremlagt en sag med en model for politisk opfølgning på strategien.

Administrationen foreslår, at opfølgningen foregår ad følgende to spor:

· Handleplaner som løbende forelægges Udvalget for det nære sundhedsvæsen og Udvalget for sundhed for alle.

· Databaseret overblik over udviklingen af sundhedsvæsenet.

Handleplaner

Med henblik på at følge implementeringen af strategien ’Sundhed tæt på dig’ er der udarbejdet handleplaner for de indsatser der er forankret i henholdsvis Udvalget for det nære sundhedsvæsen og Udvalget for sundhed for alle. Handleplanerne beskriver de indsatser, som er direkte tilknyttet og varetaget af Det Nære Sundhedsvæsen.

Handleplanerne vil blive forelagt udvalgene til samtlige udvalgsmøder i 2020 for på den måde at sikre politisk opfølgning på indsatserne.

Udover indsatser fra strategien indeholder handleplanerne indsatser, som er knyttet op på regionens budgetaftaleprojekter.

Det skal bemærkes, at der under hver handleplaner også foreligger handleplaner til administrativt brug. Her er de enkelte indsatser blandt andet nedbrudt i beskrivelser af organisering, leverancer m.m.

Databaseret overblik over udviklingen af sundhedsvæsenet

På seminar for Regionsrådet d. 2.-3. marts vil der være en grundlæggende drøftelse af, hvad formålet med - og formen på - regionens styringskoncept skal være fremadrettet. Her vil blandt andet samspillet mellem budgetaftaler og drifts- og udviklingsaftaler blive en del af drøftelserne.

Drøftelsen vil desuden kunne indeholde overvejelser om hvorvidt Region Sjælland ønsker at arbejde hen imod at skabe et databaseret overblik over indsatser og resultater i forbindelse med den generelle udvikling af sundhedsvæsenet.

I modsætning til handleplanerne vil dette overblik ikke kun indeholde en opfølgning på de indsatser, som er direkte tilknyttet og varetaget af Det Nære Sundhedsvæsen. Det vil derimod give et samlet billede af regionens indsatser og resultater i forbindelse med den generelle udvikling af sundhedsvæsenet, herunder omstillingen til det nære sundhedsvæsen. Det kan for eksempel være data på virksomhedsområdernes målsætninger indenfor virtuelle konsultationer, akut hjælp eller TeleKOL.

Et databaseret overblik over udviklingen af regionens samlede sundhedsindsatser og resultater giver mulighed for at følge effekten i forbindelse med implementeringen af regionens strategier og målsætninger.

Det foreslås at behovet og relevansen af et databaseret overblik af regionens indsatser og resultater i forbindelse med udviklingen af sundhedsvæsenet drøftes som led i den samlede drøftelse af regionens styringskoncept på Regionsrådets seminar d. 2.-3. marts.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Opfølgning på strategien ’Sundhed tæt på dig’ via handleplanerne godkendes.

2. Behovet for et databaseret overblik i forbindelse med opfølgning på udviklingen af sundhedsvæsenet drøftes.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget

Behandling i Udvalget for det nære sundhedsvæsen onsdag den 15. januar 2020, pkt. 4

Begge indstillinger blev anbefalet.

Christian Wedell-Neergaard (C), Næstformand deltog ikke i Udvalget for det nære sundhedsvæsens behandling af sagen.


5. Region Sjællands sundhedsberedskabsplan

Åbent

Udvalget for det nære sundhedsvæsen Brevid: 4229536

Resume

Regionsrådet skal mindst én gang i hver valgperiode udarbejde en sundhedsberedskabsplan. Der er udarbejdet et udkast til Region Sjællands sundhedsberedskabsplan, som forelægges til godkendelse. Sagen behandles også i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud.

Sagsfremstilling

Regionsrådet skal ifølge sundhedslovens § 210 i hver valgperiode udarbejde og vedtage en sundhedsberedskabsplan. Sundhedsberedskabsplanen skal beskrive Region Sjællands evne til at udvide og omstille sin behandlings- og plejekapacitet ved ekstraordinære hændelser, f.eks. ulykker og epidemier.

Regionsrådet skal endvidere ifølge beredskabslovens § 25 i hver valgperiode udarbejde en samlet plan for regionens beredskab. Den samlede plan for regionens beredskab kan inkluderes i sundhedsberedskabsplanen.

Der er udarbejdet et udkast til Region Sjællands sundhedsberedskabsplan. Udkastet inkluderer en samlet plan for Region Sjællands beredskab. Den seneste sundhedsberedskabsplan for Region Sjælland blev godkendt i slutningen af 2015.

Sundhedsberedskabsplanen består af en overordnet plan og en række delplaner og bilag. Den overordnede plan er vedlagt som bilag til sagen. De øvrige dokumenter kan fås ved henvendelse til administrationen. Sundhedsberedskabsplanen henviser endvidere til en lang række underliggende dokumenter i form af lokale beredskabsplaner, aftaler, procedurer m.m.

Sundhedsberedskabsplanen er bl.a. udarbejdet på baggrund af Sundheds- og Ældreministeriets bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet fra 2016, en risikovurdering foretaget med udgangspunkt i Beredskabsstyrelsens nationale risikobillede fra 2017 og Region Sjællands Beredskabspolitik og Beredskabsstrategi for perioden 2019-2023.

Det foreliggende udkast indeholder en række tilføjelser i forhold til den gældende plan fra 2015:

- Et øget fokus på forsyningsområdet, herunder it.

- En begyndende organisering af beredskabet i fire spor i overensstemmelse med Region Sjællands Beredskabspolitik og -strategi (ulykkes-, forsynings-, trussels- og omdømmeberedskab).

- En beskrivelse af samarbejdet mellem Region Sjælland og regionens kommuner om ekstraordinær udskrivning og massevaccination.

- En aftale med PLO om inddragelse af praktiserende læger ved beredskabshændelser.

- Ordninger for særlige risikovirksomheder, herunder kemiske virksomheder, hvor Region Sjælland modtager automatisk alarmering ved brand.

- En aftale med den selvejende institution Filadelfia om bidrag til sundhedsberedskabet.

Udkastet til Region Sjællands sundhedsberedskabsplan har været sendt til Sundhedsstyrelsen med henblik på indhentning af rådgivning, som det er foreskrevet i bekendtgørelsen om planlægning af sundhedsberedskabet. Udkastet har endvidere været i høring hos blandt andre Beredskabsstyrelsen og Region Sjællands naboregioner, politikredse og kommuner. Nedenfor gives en kort opsummering af de indkomne rådgivnings- og høringssvar.

Sundhedsstyrelsen karakteriserer overordnet sundhedsberedskabsplanen som ”god, handlingsorienteret, grundig og overskuelig”. I en gennemgang af planen forholder Sundhedsstyrelsen sig positivt til mange af planens elementer. Sundhedsstyrelsens foreslår derudover nogle mindre ændringer og gør opmærksom på enkelte forhold, Region Sjælland bør være opmærksom på i sundhedsberedskabsplanlægningen.

Høringssvarene er ligeledes generelt positive, herunder høringssvarene fra Beredskabsstyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed, Region Sjællands naboregioner og størstedelen af de kommuner, der har afgivet høringssvar. Ingen af de modtagne høringssvar indeholder væsentlige kritikpunkter eller forbehold i forhold til sundhedsberedskabsplanen. En del af høringssvarene indeholder dog konkrete ændringsforslag, kommentarer, rettelser, spørgsmål m.m.

Såvel Sundhedsstyrelsens ændringsforslag m.m. samt de ændringsforslag m.m., som indgår i høringssvarene, er i vid udstrækning blevet imødekommet i det udkast til revideret sundhedsberedskabsplan, som forelægges for udvalget. Enkelte ændringsforslag fra høringssvarene er af faglige eller praktiske årsager ikke blevet imødekommet. Relevante opmærksomhedspunkter fra rådgivnings- og høringssvarene håndteres fremadrettet i den regionale sundhedsberedskabsplanlægning.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udkastet til Region Sjællands sundhedsberedskabsplan godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Udvalget for det nære sundhedsvæsen onsdag den 15. januar 2020, pkt. 5

Anbefales.

Christian Wedell-Neergaard (C), Næstformand deltog ikke i Udvalget for det nære sundhedsvæsens behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 5:

Bilag 1 Region Sjællands sundhedsberedskabsplan, overordnet plan


6. Arbejdsplan

Åbent

Udvalget for det nære sundhedsvæsen Brevid: 4234784

Resume

Udkast til arbejdsplan for Udvalget for det nære sundhedsvæsen forelægges med henblik på drøftelse.

Sagsfremstilling

Administrationen har med afsæt i drøftelser i Udvalget for det nære sundhedsvæsen udarbejdet et udkast til arbejdsplan.

Udkastet vedlægges.

Arbejdsplanen forsøger at konkretisere og nedbryde udvalgets fokusområder, som de fremgår i udvalgets foreløbige kommissorium.

Ved hvert møde forelægges der en række sager. Disse vil løbende blive tilføjet arbejdsplanen.

Arbejdsplanen har en dynamisk karakter og kan løbende tilpasses og justeres, hvis der opstår væsentlige aktuelle sager, eller det hen ad vejen giver mere mening at ændre rækkefølgen i temaerne.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udkast til arbejdsplan drøftes.

Sagen afgøres af Udvalget for det nære sundhedsvæsen.

Behandling i Udvalget for det nære sundhedsvæsen onsdag den 15. januar 2020, pkt. 6

På baggrund af udvalgets drøftelser indarbejdes udvalgets bemærkninger i arbejdsplanen for 2020.

Christian Wedell-Neergaard (C), Næstformand deltog ikke i Udvalget for det nære sundhedsvæsens behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 6:

Arbejdsplan


7. Aktuelle sager

Åbent

Udvalget for det nære sundhedsvæsen Brevid: 4225077

National brugertilfredshedsundersøgelse af det præhospitale område

I efteråret 2019 blev spørgeskemaer udsendt og data indsamlet med henblik på udarbejdelse af en national brugertilfredshedsundersøgelse af det præhospitale område. Det er første gang de fem regioner gennemfører en fælles brugertilfredshedsundersøgelse om det præhospitale forløb. Undersøgelsen giver ny viden om, hvordan patienter på tværs af landet oplever det akutte præhospitale forløb.

Analyse af resultaterne samt de endelige rapporter er under udarbejdelse, og forventes offentliggjort primo marts 2020. Ultimo februar vil Udvalget for Det nære sundhedsvæsen modtage en skriftlig orientering om undersøgelsens resultater forud for offentliggørelsen.

Opfølgning på nu overenskomst for almen praksis

Forhandlingerne om en fornyelse af Overenskomsten for almen praksis igangsættes i januar 2020 med henblik på at en ny overenskomst kan træde i kraft den 1. januar 2021.
Som en del af den samlede forberedelse til forhandlingerne har der været afholdt politiske høringsmøder i samtlige regioner i sensommeren. Herudover har regionerne skriftligt fremsendt ønsker og behov til Danske Regioner. Disse bidrag danner grundlag for forhandlingsmandatet, som aftales med KL og Staten.

I medio januar 2020 udveksles forhandlingsoplægget med PLO, og herefter er der sættemøde den 20. januar som efterfølges af 4-5 forhandlingsmøder. Forhandlingerne skal være tilendebragt i anden halvår af 2020.

Forhandlinger vedr. ny lægevagtsordning

Den nuværende lægevagtsaftale er fra 2008. Meget har ændret sig i sundhedsvæsenet siden aftalens indgåelse og aftalen er på en række punkter utidssvarende, ligesom den er udfordret på lægernes bemandingsdel. På den baggrund er der igangsat en proces, som skal munde ud i en fornyelse af lægevagtsaftalen i 2020.
Processen er tilrettelagt således, at der i 4. kvartal 2019 har været en administrativ proces med PLO-Sjælland, hvor parterne har i et uforpligtende forum har drøftet hvilke udfordringer området står overfor, og hvilke muligheder der er for at imødekomme disse med fokus på at sikre borgerne i Region Sjælland en fortsat god betjening i vagttiden.

De egentlige forhandlinger påbegyndes i januar og forventes tilendebragt i 1. kvartal 2020 med henblik på, at der kan forelægges en sag for Regionsrådet til beslutning til marts.

Behandling i Udvalget for det nære sundhedsvæsen onsdag den 15. januar 2020, pkt. 7

Administrationen orienterede om aktuelle sager, herunder forhandlinger vedr. ny lægevagtsordning, opfølgning på ny overenskomst for almen praksis samt den nationale brugertilfredshedsundersøgelse af det præhospitale område. Derudover blev der orienteret om, at der vil være en løbende dialog omkring snitfladerne mellem de politiske udvalg.

Christian Wedell-Neergaard (C), Næstformand deltog ikke i Udvalget for det nære sundhedsvæsens behandling af sagen.


8. Næste møde

Åbent

Udvalget for det nære sundhedsvæsen Brevid: 4225078

Næste møde afholdes onsdag d. 11. marts kl. 9.00 – 12.00.

Behandling i Udvalget for det nære sundhedsvæsen onsdag den 15. januar 2020, pkt. 8

Udvalgets næste møde finder sted den 11. marts kl. 9.00-12.00.

Christian Wedell-Neergaard (C), Næstformand deltog ikke i Udvalget for det nære sundhedsvæsens behandling af sagen.


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener