Søg
 
Møde i

2. Status på vandkantsmodel og etablering af nærklinik i Nakskov

Åbent

Udvalget for det nære sundhedsvæsen Brevid: 4246445

Resume

Der gives en status for udrulning af vandkantsmodellen med særligt fokus på etablering af nærklinikken i Nakskov som åbner 1. marts 2020.

Sagsfremstilling

På baggrund af et politisk ønske om at få en status på udmøntning af regionens tiltag vedr. lægedækning præsenteres indsatser og forventet proces for udrulning af vandkantsmodellen, herunder nærklinikkernes organisering og sammenhæng til eksempelvis almen praksis, udbudsklinikker og regionens sygehuse.

Vandkantsmodellen er Region Sjællands bærende model for fastholdelse og rekruttering af praktiserende læger i de syv mest lægedækningstruede kommuner i regionen. Modellen består af en række byggesten, som nu er ved at blive rammesat samt beskrevet i konkrete handleplaner som Udvalget for det nære sundhedsvæsen følger løbende. Byggestenene fremgår nederst i sagen.

Nærklinikken er en central byggesten under vandkantsmodellen, og den konkrete planlægning af etablering af den første nærklinik er i fuld gang.

Etablering af nærklinikker

Regionsrådet besluttede på møde d. 6. december, at der skulle etableres to nærklinikker i 2020 i henholdsvis Nakskov og Kalundborg.

Nærklinikken i Nakskov åbner d. 1. marts 2020. Nærklinikken overtager et ledigt ydernummer fra en afgående læge i Nakskov Sundhedscenter, og åbnes i samme praksis.

Ydernummeret har været i opslag, uden det har resulteret i en overtagelse. Der er etableret aftaler med 2 deltidsansatte almen praktiserende læger. Lægerne som overtager det ledige ydernummer er rekrutteret gennem et vikarbureau. Ansættelse af øvrigt praksispersonale pågår, da praksispersonalet fra klinikken ikke har ønsket at overgå til nærklinikken.

De 1700 patienter, som var tilknyttet den afgående læge vil blive overført til nærklinikkens læger.

Forventede gevinster ved etablering af nærklinikker

I nærklinikken i Nakskov vil der blive mulighed for at opbygge et stærkt sundhedstilbud til gavn for patienterne. Derudover vil nærklinikken på sigt kunne indgå i samarbejder med byens praktiserende læger og udbudsklinik, for på den måde at kunne understøtte almen praksis tilbud i området.

Nærklinikkerne kommer til at kunne tilbyde for eksempel vikarstøtte til PLO- og udbudsklinikker i området. Derudover vil yngre læger blive tilbudt ansættelser i nærklinikken, og kan på den måde opbygge en portefølje af patienter, som de vil kunne tage med sig hvis de ønsker at nedsætte sig som praktiserende læge i nærområdet.

Region Sjælland vil i 2020 fortsætte den tætte dialog med sygehusene vedrørende fælles initiativer med nærklinikerne. Det kan være i kraft af delestillinger, som vi ved, at flere almen praktiserende læger ytrer ønske om, når de er under uddannelse på sygehusene. Ved delestillinger vil det være muligt at dele sin indsats mellem det somatiske sygehusvæsen og almen praksis. Det kan ligeledes være faglige indsatser som etablering af fælles konferencer mellem specialister på sygehusene og almen praktiserende læger.

Med erfaringer fra lignende klinikker i de øvrige regioner vil der være en væsentlig opgave det første stykke tid med at robustgøre nærklinikken i Nakskov. Fokus vil dog også være på allerede fra starten at høste de umiddelbare gevinster, der er i at organisere opgaverne på nye måder mellem faggrupper og benytte de teknologiske muligheder med blandt andet virtuelle konsultationer.

Opfølgning og kvalitetssikring i nærklinikkerne

Med tilladelsen til at etablere nærklinikker i regionen følger der krav om opfølgning i form af evaluering efter 3 år og en slutevaluering efter 6 år.

Nærklinikkerne skal på samme måde som øvrige klinikker leve op til overenskomstens for almen praksis bestemmelser indenfor kvalitet og patientsikkerhed. Derudover vil der blive fulgt op på sikring af den lokale lægedækning samt udvikling af nye organisatoriske og samarbejdsmæssige tiltag.

Udbredelse af øvrige byggesten i Vandkantsmodellen

Udbredelsen af byggesten i Vandkantsmodellen følger udbredelsen af nærklinikkerne, og udbredes til de øvrige kommuner i takt med de fornødne ressourcer og midler er til stede. I 2020 skal følgende indsatser udvikles og implementeringen skal påbegyndes:

  • Fri nedsættelsesret
  • Opstartspakker med praktisk hjælp til at etablere praksis
  • PLO kolleger aflaster ældre kolleger (lukkedage, begrænsede åbningstider og lignende)
  • Samarbejde med kommunernes akutteams som aflastning af lægen - opstart i én kommune i 2020
  • Licensklinik med lokaler + evt. tilkøb af klinikdrift
  • Udstyr/inventar aftaler
  • Udvikling af koncept for at understøtte udviklingen af almen praksis – udlægning af flere opgaver til praksispersonale, lægens nye rolle som konsulent for praksispersonale, omstilling til at kunne håndtere flere patienter

Samarbejde og dialog med relevante parter

Administrationen har haft en række uformelle dialogmøder med relevante private leverandører for at afsøge mulighederne for at robustgøre lægedækningen i regionen. Møderne har være med PLO og de private leverandører: Alleris Hamlet, Capio, Alles Lægehus, Nordic Medicare og Medassist.

I forbindelse med åbningen af nærklinikken i Nakskov vil der desuden blive inviteret til informationsmøder med patienter og andre interesserede borgere i Nakskov.

Udbudsklinikker i Region Sjælland

I Region Sjælland er der etableret udbudsklinikker i flere byer (se bilag). Med udrulning af vandkantsmodellen og etablering af nærklinikker vil der fortsat være aftaler med udbudsklinikker.

Den tidsmæssige ramme for udbudsklinikkerne er lidt forskellig fra nærklinikkerne. Regionen har kontrakter på 4 år med udbudsklinikkerne med mulighed for at forlænge perioden, mens regionen med tilladelse fra ministeriet kan drive nærklinikkerne i 6 år.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Status for udrulning af vandkantsmodel med de beskrevne initiativer drøftes.

2. Status for etablering af nærklinik i Nakskov drøftes.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Behandling i Udvalget for det nære sundhedsvæsen onsdag den 15. januar 2020, pkt. 2

Begge indstillinger blev anbefalet. Udvalget bemærker, at samarbejdet med hhv. kommunernes akutteams og sygehuse ønskes præciseret i handleplanerne for strategien "Sundhed tæt på dig".

Christian Wedell-Neergaard (C), Næstformand deltog ikke i Udvalget for det nære sundhedsvæsens behandling af sagen.


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener