Søg
 
Møde i

4. Opfølgning på strategien Sundhed tæt på dig

Åbent

Udvalget for det nære sundhedsvæsen Brevid: 4233936

Resume

Der fremlægges en model for politisk opfølgning på Region Sjællands strategi for et nært og sammenhængende sundhedsvæsen ’Sundhed tæt på dig’. Modellen indeholder to spor for opfølgning.

Sagsfremstilling

Region Sjællands strategi for et nært og sammenhængende sundhedsvæsen ’Sundhed tæt på dig’ blev godkendt af Regionsrådet d. 6. december 2019.

I forbindelse med den politiske behandling af strategien havde Forretningsudvalget et ønske om at få fremlagt en sag med en model for politisk opfølgning på strategien.

Administrationen foreslår, at opfølgningen foregår ad følgende to spor:

· Handleplaner som løbende forelægges Udvalget for det nære sundhedsvæsen og Udvalget for sundhed for alle.

· Databaseret overblik over udviklingen af sundhedsvæsenet.

Handleplaner

Med henblik på at følge implementeringen af strategien ’Sundhed tæt på dig’ er der udarbejdet handleplaner for de indsatser der er forankret i henholdsvis Udvalget for det nære sundhedsvæsen og Udvalget for sundhed for alle. Handleplanerne beskriver de indsatser, som er direkte tilknyttet og varetaget af Det Nære Sundhedsvæsen.

Handleplanerne vil blive forelagt udvalgene til samtlige udvalgsmøder i 2020 for på den måde at sikre politisk opfølgning på indsatserne.

Udover indsatser fra strategien indeholder handleplanerne indsatser, som er knyttet op på regionens budgetaftaleprojekter.

Det skal bemærkes, at der under hver handleplaner også foreligger handleplaner til administrativt brug. Her er de enkelte indsatser blandt andet nedbrudt i beskrivelser af organisering, leverancer m.m.

Databaseret overblik over udviklingen af sundhedsvæsenet

På seminar for Regionsrådet d. 2.-3. marts vil der være en grundlæggende drøftelse af, hvad formålet med - og formen på - regionens styringskoncept skal være fremadrettet. Her vil blandt andet samspillet mellem budgetaftaler og drifts- og udviklingsaftaler blive en del af drøftelserne.

Drøftelsen vil desuden kunne indeholde overvejelser om hvorvidt Region Sjælland ønsker at arbejde hen imod at skabe et databaseret overblik over indsatser og resultater i forbindelse med den generelle udvikling af sundhedsvæsenet.

I modsætning til handleplanerne vil dette overblik ikke kun indeholde en opfølgning på de indsatser, som er direkte tilknyttet og varetaget af Det Nære Sundhedsvæsen. Det vil derimod give et samlet billede af regionens indsatser og resultater i forbindelse med den generelle udvikling af sundhedsvæsenet, herunder omstillingen til det nære sundhedsvæsen. Det kan for eksempel være data på virksomhedsområdernes målsætninger indenfor virtuelle konsultationer, akut hjælp eller TeleKOL.

Et databaseret overblik over udviklingen af regionens samlede sundhedsindsatser og resultater giver mulighed for at følge effekten i forbindelse med implementeringen af regionens strategier og målsætninger.

Det foreslås at behovet og relevansen af et databaseret overblik af regionens indsatser og resultater i forbindelse med udviklingen af sundhedsvæsenet drøftes som led i den samlede drøftelse af regionens styringskoncept på Regionsrådets seminar d. 2.-3. marts.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Opfølgning på strategien ’Sundhed tæt på dig’ via handleplanerne godkendes.

2. Behovet for et databaseret overblik i forbindelse med opfølgning på udviklingen af sundhedsvæsenet drøftes.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget

Behandling i Udvalget for det nære sundhedsvæsen onsdag den 15. januar 2020, pkt. 4

Begge indstillinger blev anbefalet.

Christian Wedell-Neergaard (C), Næstformand deltog ikke i Udvalget for det nære sundhedsvæsens behandling af sagen.


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener