Søg
 
Møde i

5. Region Sjællands sundhedsberedskabsplan

Åbent

Udvalget for det nære sundhedsvæsen Brevid: 4229536

Resume

Regionsrådet skal mindst én gang i hver valgperiode udarbejde en sundhedsberedskabsplan. Der er udarbejdet et udkast til Region Sjællands sundhedsberedskabsplan, som forelægges til godkendelse. Sagen behandles også i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud.

Sagsfremstilling

Regionsrådet skal ifølge sundhedslovens § 210 i hver valgperiode udarbejde og vedtage en sundhedsberedskabsplan. Sundhedsberedskabsplanen skal beskrive Region Sjællands evne til at udvide og omstille sin behandlings- og plejekapacitet ved ekstraordinære hændelser, f.eks. ulykker og epidemier.

Regionsrådet skal endvidere ifølge beredskabslovens § 25 i hver valgperiode udarbejde en samlet plan for regionens beredskab. Den samlede plan for regionens beredskab kan inkluderes i sundhedsberedskabsplanen.

Der er udarbejdet et udkast til Region Sjællands sundhedsberedskabsplan. Udkastet inkluderer en samlet plan for Region Sjællands beredskab. Den seneste sundhedsberedskabsplan for Region Sjælland blev godkendt i slutningen af 2015.

Sundhedsberedskabsplanen består af en overordnet plan og en række delplaner og bilag. Den overordnede plan er vedlagt som bilag til sagen. De øvrige dokumenter kan fås ved henvendelse til administrationen. Sundhedsberedskabsplanen henviser endvidere til en lang række underliggende dokumenter i form af lokale beredskabsplaner, aftaler, procedurer m.m.

Sundhedsberedskabsplanen er bl.a. udarbejdet på baggrund af Sundheds- og Ældreministeriets bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet fra 2016, en risikovurdering foretaget med udgangspunkt i Beredskabsstyrelsens nationale risikobillede fra 2017 og Region Sjællands Beredskabspolitik og Beredskabsstrategi for perioden 2019-2023.

Det foreliggende udkast indeholder en række tilføjelser i forhold til den gældende plan fra 2015:

- Et øget fokus på forsyningsområdet, herunder it.

- En begyndende organisering af beredskabet i fire spor i overensstemmelse med Region Sjællands Beredskabspolitik og -strategi (ulykkes-, forsynings-, trussels- og omdømmeberedskab).

- En beskrivelse af samarbejdet mellem Region Sjælland og regionens kommuner om ekstraordinær udskrivning og massevaccination.

- En aftale med PLO om inddragelse af praktiserende læger ved beredskabshændelser.

- Ordninger for særlige risikovirksomheder, herunder kemiske virksomheder, hvor Region Sjælland modtager automatisk alarmering ved brand.

- En aftale med den selvejende institution Filadelfia om bidrag til sundhedsberedskabet.

Udkastet til Region Sjællands sundhedsberedskabsplan har været sendt til Sundhedsstyrelsen med henblik på indhentning af rådgivning, som det er foreskrevet i bekendtgørelsen om planlægning af sundhedsberedskabet. Udkastet har endvidere været i høring hos blandt andre Beredskabsstyrelsen og Region Sjællands naboregioner, politikredse og kommuner. Nedenfor gives en kort opsummering af de indkomne rådgivnings- og høringssvar.

Sundhedsstyrelsen karakteriserer overordnet sundhedsberedskabsplanen som ”god, handlingsorienteret, grundig og overskuelig”. I en gennemgang af planen forholder Sundhedsstyrelsen sig positivt til mange af planens elementer. Sundhedsstyrelsens foreslår derudover nogle mindre ændringer og gør opmærksom på enkelte forhold, Region Sjælland bør være opmærksom på i sundhedsberedskabsplanlægningen.

Høringssvarene er ligeledes generelt positive, herunder høringssvarene fra Beredskabsstyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed, Region Sjællands naboregioner og størstedelen af de kommuner, der har afgivet høringssvar. Ingen af de modtagne høringssvar indeholder væsentlige kritikpunkter eller forbehold i forhold til sundhedsberedskabsplanen. En del af høringssvarene indeholder dog konkrete ændringsforslag, kommentarer, rettelser, spørgsmål m.m.

Såvel Sundhedsstyrelsens ændringsforslag m.m. samt de ændringsforslag m.m., som indgår i høringssvarene, er i vid udstrækning blevet imødekommet i det udkast til revideret sundhedsberedskabsplan, som forelægges for udvalget. Enkelte ændringsforslag fra høringssvarene er af faglige eller praktiske årsager ikke blevet imødekommet. Relevante opmærksomhedspunkter fra rådgivnings- og høringssvarene håndteres fremadrettet i den regionale sundhedsberedskabsplanlægning.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udkastet til Region Sjællands sundhedsberedskabsplan godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Udvalget for det nære sundhedsvæsen onsdag den 15. januar 2020, pkt. 5

Anbefales.

Christian Wedell-Neergaard (C), Næstformand deltog ikke i Udvalget for det nære sundhedsvæsens behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 5:

Bilag 1 Region Sjællands sundhedsberedskabsplan, overordnet plan


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener