Søg
 
Møde i

7. Aktuelle sager

Åbent

Udvalget for det nære sundhedsvæsen Brevid: 4225077

National brugertilfredshedsundersøgelse af det præhospitale område

I efteråret 2019 blev spørgeskemaer udsendt og data indsamlet med henblik på udarbejdelse af en national brugertilfredshedsundersøgelse af det præhospitale område. Det er første gang de fem regioner gennemfører en fælles brugertilfredshedsundersøgelse om det præhospitale forløb. Undersøgelsen giver ny viden om, hvordan patienter på tværs af landet oplever det akutte præhospitale forløb.

Analyse af resultaterne samt de endelige rapporter er under udarbejdelse, og forventes offentliggjort primo marts 2020. Ultimo februar vil Udvalget for Det nære sundhedsvæsen modtage en skriftlig orientering om undersøgelsens resultater forud for offentliggørelsen.

Opfølgning på nu overenskomst for almen praksis

Forhandlingerne om en fornyelse af Overenskomsten for almen praksis igangsættes i januar 2020 med henblik på at en ny overenskomst kan træde i kraft den 1. januar 2021.
Som en del af den samlede forberedelse til forhandlingerne har der været afholdt politiske høringsmøder i samtlige regioner i sensommeren. Herudover har regionerne skriftligt fremsendt ønsker og behov til Danske Regioner. Disse bidrag danner grundlag for forhandlingsmandatet, som aftales med KL og Staten.

I medio januar 2020 udveksles forhandlingsoplægget med PLO, og herefter er der sættemøde den 20. januar som efterfølges af 4-5 forhandlingsmøder. Forhandlingerne skal være tilendebragt i anden halvår af 2020.

Forhandlinger vedr. ny lægevagtsordning

Den nuværende lægevagtsaftale er fra 2008. Meget har ændret sig i sundhedsvæsenet siden aftalens indgåelse og aftalen er på en række punkter utidssvarende, ligesom den er udfordret på lægernes bemandingsdel. På den baggrund er der igangsat en proces, som skal munde ud i en fornyelse af lægevagtsaftalen i 2020.
Processen er tilrettelagt således, at der i 4. kvartal 2019 har været en administrativ proces med PLO-Sjælland, hvor parterne har i et uforpligtende forum har drøftet hvilke udfordringer området står overfor, og hvilke muligheder der er for at imødekomme disse med fokus på at sikre borgerne i Region Sjælland en fortsat god betjening i vagttiden.

De egentlige forhandlinger påbegyndes i januar og forventes tilendebragt i 1. kvartal 2020 med henblik på, at der kan forelægges en sag for Regionsrådet til beslutning til marts.

Behandling i Udvalget for det nære sundhedsvæsen onsdag den 15. januar 2020, pkt. 7

Administrationen orienterede om aktuelle sager, herunder forhandlinger vedr. ny lægevagtsordning, opfølgning på ny overenskomst for almen praksis samt den nationale brugertilfredshedsundersøgelse af det præhospitale område. Derudover blev der orienteret om, at der vil være en løbende dialog omkring snitfladerne mellem de politiske udvalg.

Christian Wedell-Neergaard (C), Næstformand deltog ikke i Udvalget for det nære sundhedsvæsens behandling af sagen.


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener