Søg
 
Møde i

2. COVID-19 Personalestituationen

Åbent

Udvalget for arbejdsmiljø og rekruttering Brevid: 4319233

Resume

Der gives en status på personalesituationen og dialogen med faglige organisationer og MED-Hovedudvalget i forbindelse med COVID-19 beredskab.

Sagsfremstilling

Alle verdens lande er i en helt ekstraordinær situation under Corona-krisen, der har presset sundhedsvæsenet til det yderste. I Danmark har belastningen indtil videre været på et niveau, som sundhedsvæsenet har kunnet håndtere uden sammenbrud. Alle patienter med COVID-19 er behandlet og har modtaget en god og fagligt forsvarlig behandling.

Regionernes medarbejdere har ydet en fleksibel og ekstraordinær indsats i den sidste måned, og der er en meget stor anerkendelse for indsatsen fra landets politikere, regionernes ledelse og i befolkningen. I en krisesituation som denne, vises professionalismen i det danske sundhedsvæsen. De mange fagligt dygtige medarbejdere bidrager til, at krisen håndteres bedst muligt for landets borgere.

Det anerkendes, at det har været nødvendigt at finde løsninger, der ikke anvendes i ”normalsituationen”, og at nogle medarbejdere med kort varsel har fået ændret deres arbejdstilrettelæggelse og i nogle situationer også deres opgaver.

Det er derfor meget positivt, at de faglige organisationer har været åbne overfor den ekstraordinære situation og både nationalt og regionalt bidraget til, at opgaven er blevet løst og har været indstillet på, at behovet for fleksibilitet har været større end normalt.

Danske Regioner og de faglige organisationer udarbejdede tidligt i forløbet et ”forståelsespapir”, der beskriver rammerne for den særlige situation, der kalder på særlige løsninger og en udvidet fleksibilitet.

I Region Sjælland har der været afholdt to møde med de regionale faglige organisationer på sundhedsområdet og dialogen fortsættes. Ved første møde var der enighed om at udarbejde vedlagte fællesudtalelse omkring håndteringen af situationen, herunder at der er behov for tillidsbaseret og anerkendende dialog. Også på socialområdet er der en løbende og god dialog med organisationsrepræsentanter.

MED-Hovedudvalget har drøftet situationen, dels i et informationsmøde den 2. april 2020 og dels i et ordinært møde den 16. april 2020. Medarbejdersiden har kvitteret for, at Region Sjælland, herunder samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere (og Region Sjælland og de faglige organisationer), har vist sig at være agil i den aktuelle svære situation. Mange medarbejdere er glade og stolte over deres arbejdsplads. Der peges på et uensartet arbejdspres i situationen, ligesom det afgørende i et højt informationsniveau om situationen og de nødvendige tiltag i den anledning. Medarbejdernes sikkerhed og anvendelse af værnemidler er drøftet i disse sammenhænge.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter status og eventuelle supplerende initiativer i forhold til personalesituationen.

Sagen afgøres af Udvalget for arbejdsmiljø og rekruttering.

Behandling i Udvalget for arbejdsmiljø og rekruttering mandag den 11. maj 2020, pkt. 2

Udvalget drøftede status på personalesituationen under COVID19 pandemien.

Jørgen Holst (Ø) deltog ikke i Udvalget for arbejdsmiljø og rekrutterings behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 2:

Fællesudtalelse af 19. marts 2020


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener