Søg
 
Møde i

3. Status for COVID-19 Jobbank

Åbent

Udvalget for arbejdsmiljø og rekruttering Brevid: 4318745

Resume

Region Sjælland oprettede medio marts 2020 en COVID-19 Jobbank. Formålet var at rekruttere ekstra sundhedsfaglig og pædagogisk arbejdskraft i forbindelse med den aktuelle situation med COVID-19.

Der gives en status på arbejdet samt en vurdering af mulighederne for at bruge jobbanken som en mere regulær rekrutteringsvej.

Sagsfremstilling

Den 22. april havde 2310 kandidater meldt sig til jobbanken. Interessen er overvældende, hvilket vidner om et stærkt samfundssind og omfattende ønske om at hjælpe sundhedssektoren i en vanskelig situation.

En væsentlig andel af ansøgerne (over 40%) har ingen eller begrænsede sundheds- og plejefaglige kompetencer. Det drejer sig fortrinsvis om ansøgere i kategorierne ”Anden sundhedsfaglig uddannelse” og ”Pædagoger”. Det har haft betydning for antallet af de kandidater, som sygehusene kontaktede i Coronakrisens første tid.

Pr. den 22. april er 347 ansat gennem COVID-19 Jobbanken. Heraf har 292 været i aktiv tjeneste på sygehusene. Der har fortrinsvis været fokus på ansøgere med sundheds- og plejefaglige kompetencer.

Oversigt over antal ansøgninger, faggrupper og antal ansatte fremgår af vedlagte bilag.

Fordeling af ansøgere

Ansøgerne i jobbanken blev først fordelt til sygehusene og Psykiatrien efter ønsket tjenestested, hvorefter resten blev fordelt med den budgetfordelingsprocent, der blev anvendt i 2020.

Fordelingen skete indenfor hver sundhedsfaglige gruppe. Hvis det enkelte sygehus eller Psykiatrien i deres screeningsproces ikke fandt en brugbar kandidat, blev vedkommende placeret i en restpulje, som alle sygehuse og Psykiatrien havde adgang til. Alle de kandidater, som sygehusene og Psykiatrien fandt velegnede, blev ansat på gældende overenskomst, typisk som timelønnede eller midlertidige ansatte.

Udover sygehusene har også Sygehusapoteket, Socialområdet og Det Nære Sundhedsvæsen fået tildelt ansøgere fra jobbanken.

I forbindelse med screening og ansættelsesprocesserne har en lille andel af ansøgerne trukket deres ansøgning tilbage eller afbrudt ansættelsesforholdet. Sygehusene og Psykiatrien angiver forskellige årsager. Enkelte har fortrudt, haft andre forventninger eller haft svært ved at kombinere det med en ansættelse et andet sted i sundhedssektoren. Derudover har indførelse af hjælpepakker samt den gradvise åbning af landet betydet, at folk har trukket sig. Særligt har en del sundhedsfagligt personale måtte vende tilbage til de job, der gav dem plads til at hjælpe, da det blev muligt at genoptage elektive behandlingstilbud.

Jobbankens anvendelse på sygehusene

I sammenligning med de fire andre regioner, der også har oprettet jobbanker, har Region Sjælland anvendt kandidater i et større omfang. Antallet er ansættelser er dog på nuværende tidspunkt stadig begrænset i forhold til det samlede antal. Det skyldes flere væsentlige ting:

· Presset på sygehusenes intensivafdelinger har ikke været så stort som frygtet

· Sygehusene skar i krisens første fase væsentligt ned på den elektive behandling, hvilket frigjorde en række interne ressourcer.

· Det faste personale på sygehusene er hurtigt blevet omskolet til at varetage opgaver på intensivafdelingerne.

· Mange af Jobbankens kandidater havde ikke de relevante erfaringer, personlige og sundhedsfaglige kompetencer, der var brug for i krisens første fase.

· Mange kandidater takkede nej, da de blev præsenteret for opgavens karakter.

Jobbankens anvendelse i Det Nære Sundhedsvæsen

Med opstarten af test i ”Samfundssporet” og testningen af væsentlig flere borgere er der opstået et behov for flere sundhedsfaglige kompetencer. Det Nære Sundhedsvæsen (DNS) leder og organiserer indsatsen. En af rekrutteringsvejene til ”Samfundssporet” er COVID-19 Jobbanken.

DNS fik den 17. april 2020 en liste med de 990 kandidater, som sygehusene og Psykiatrien ikke i første fase har brug for. De er på nuværende tidspunkt i færd med at kontakte, screene og ansætte til testberedskabet.

Meldingen fra DNS er foreløbig positiv, idet man finder egnede kandidater til testsporet.

Samtidig undersøges mulighederne for, at Det Nære Sundhedsvæsen kan rekruttere kandidater, der allerede er ansat til COVID-beredskab af sygehusene, men som ikke ”benyttes”, fordi situationen ikke udviklede sig så voldsomt som forudsat. En liste med kandidater fra sygehusene er tilgået DNS i uge 18.

Det videre forløb for COVID-19 Jobbanken

Kandidater i jobbanken afsluttes ikke, da udviklingen indenfor COVID-19 er svær at forudsige også i lyset af den kommende forsigtige og kontrollerede genåbning af samfundet. Det er forventningen, at presset på det faste personale vil stige i takt med, at der åbnes yderligere op for den elektive aktivitet, hvorfor anvendelse af medarbejdere fra jobbanken forventes at stige. Blandt andet vil medarbejdere fra jobbanken være en afgørende ressource ift. at bemande podningsstationerne på Sjællands Universitetshospital.

Derudover kan vi forvente et behov i forhold til en forudsigelig anden bølge af epidemien. Det er formidlet til alle kandidater i COVID-19 Jobbanken, at regionen agter at beholde dem i jobbanken. De er samtidig informeret om, at de til enhver tid kan slette deres profil, hvis de ikke længere ønsker at stå til rådighed.

Jobbanken som en mulig rekrutteringsvej i forhold til regionens mere generelle rekrutteringsudfordringer

På baggrund af jobbankens formål, information og data fra sygehusene og Psykiatrien vurderer administrationen, at der er nogle barrierer for, at jobbanken kan betragtes som en effektiv og direkte rekrutteringsvej:

· Mange af kandidater er allerede i faste stillinger.

· Flere ”ledige kandidater” er studerende, pensionister eller efterlønnere.

· Nogle kandidater ønsker ikke at bistå på fuld tid.

· På grund af GDPR-lovgivning kan Region Sjælland ikke bruge kandidaternes data i en anden sammenhæng end den, kandidaterne gav tilladelse til (anvendelse i forbindelse med Coronakrisen), med mindre de giver et yderligere konkret samtykke hertil.

· Ansøgere er fordelt til de afdelinger, der har Coronaopgaven, ikke nødvendigvis til de afdelinger, der har de største rekrutteringsudfordringer.

Selv om det er vurderingen, at COVID-19 Jobbanken ikke direkte kan anvendes som rekrutteringsvej, kan den godt have en indirekte og meget positiv effekt på de kandidater, der oplever arbejdet på en af regionens afdelinger/enheder som attraktivt. I den forstand kan det vise sig, at jobbanken på sigt har en positiv effekt på regionens image og dermed også på muligheden for at kunne tiltrække dygtige kandidater til ordinære stillinger fremover.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres af Udvalget for arbejdsmiljø og rekruttering.

Behandling i Udvalget for arbejdsmiljø og rekruttering mandag den 11. maj 2020, pkt. 3

Orienteringen blev taget til efterretning. Udvalget ønsker, at der sendes et brev ud til de tilmeldte i COVID-19 Jobbanken, hvor man takker dem for at stille sig til rådighed under COVID-19 pandemien og opfordrer dem til at søge andre stillinger i Region Sjælland.

Jørgen Holst (Ø) deltog ikke i Udvalget for arbejdsmiljø og rekrutterings behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 3:

Bilag Status for COVID-19 Jobbank


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener