Søg
 
Møde i

4. Scenarier for den videre proces i forhold til medarbejdere med serviceassistentopgaver

Åbent

Udvalget for arbejdsmiljø og rekruttering Brevid: 4318661

Resume

Udvalget for arbejdsmiljø og rekruttering har ønsket, at administrationen fremlægger nogle scenarier for den videre proces i forhold til medarbejdere med serviceassistentopgaver til udvalgets drøftelse.

Sagsfremstilling

Med budgetaftalen for 2017 blev det besluttet, at Region Sjælland med serviceassistentprojektet skal give et kompetenceløft til en gruppe af medarbejdere og sikre, at denne medarbejdergruppe løser flere opgaver, når de tilknyttes afdelingerne. Regionsrådet besluttede den 7. januar 2019, at serviceassistentkonceptet skulle fortsætte, og at medarbejdere med serviceassistentopgaver skulle overgå fra Koncern Service til sygehusene og Psykiatrien pr. 1. juli 2019.

Udvalget for arbejdsmiljø og rekruttering har på møde den 3. oktober 2019 og møde den 4. marts 2020 modtaget status på overflytningen og arbejdet med at integrere medarbejdere med serviceassistentopgaver som en del af sygehusenes organisation. Derudover har udvalget modtaget præsentation af serviceassistentuddannelsen med speciale i hospitalsservice af den pågældende uddannelsesinstitution. I forlængelse heraf besluttede udvalget på sidste møde, at administrationen skulle fremlægge nogle scenarier for den videre proces i forhold til medarbejdere med serviceassistentopgaver.

Scenarier for den videre proces ift. medarbejdere med serviceassistentopgaver

Administrationen har med afsæt i udvalgets tidligere drøftelser udarbejdet forslag til følgende scenarier for den videre proces i forhold til medarbejdere med serviceassistentopgaver:

1. Implementering af serviceassistentkonceptet fastholdes i overensstemmelse med tidligere beslutninger i Regionsrådet, således at der gives et væsentligt kompetenceløft for regionens portører og rengøringsassistenter samt at alle nyansatte uddannes iht. overenskomstens bestemmelser. Serviceassistenterne er tilknyttet sygehusene og Psykiatrien fra 1. juli 2019.

2. Ændring af tidligere beslutning, således at det planlagte kompetenceløft af de nuværende portører gøres valgfrit. Nyansatte uddannes fortsat i henhold til overenskomstens bestemmelser.

3. Ændring af tidligere beslutninger, således at rene portøropgaver fremover løses af uddannede sygehusportører og øvrige serviceopgaver løses af uddannede serviceassistenter.

4. Ophør af serviceassistentkonceptet, således at portøropgaver løses af uddannede sygehusportører og rengøringsopgaver løses af rengøringsassistenter.

En nærmere beskrivelse af scenarierne og konsekvenser herved er beskrevet i vedlagte bilag. Scenarierne vil tilsvarende blive præsenteret på mødet.

Administrationens bemærkninger

Siden 2017 har Region Sjælland investeret væsentlige ressourcer på implementeringen af serviceassistentkonceptet i organisationen. En stor faggruppe på ca. 1000 medarbejdere får en erhvervsuddannelse og et kompetenceløfte, der betyder, at kvaliteten i løsningen af serviceopgaverne hæves. Medarbejderne bliver i dag desuden anvendt mere fleksibelt og i øget grad i de kliniske afdelinger, hvor opgaveflytning fra plejepersonale til serviceassistenter samtidig frigiver plejeressourcer til gavn for patienterne. Det vil derfor både have nogle økonomiske, faglige samt uddannelses- og beskæftigelsesmæssige konsekvenser, hvis implementeringen af serviceassistentkonceptet helt eller delvist tilbagerulles. Det vil i forlængelse heraf også betyde, at det vil være sværere at honorere det nationale krav om at øge uddannelsespladserne til erhvervsuddannelse. En ændret politisk beslutning kan også internt i organisationen have betydning for implementering af politiske projekter fremadrettet. Det kan påvirke ledelsesmotivationen, og det kan betyde, at kommende projekter i øget omfang kan blive ramt af lignende modstand fra berørte medarbejdergrupper.

Såfremt udvalget ønsker at indstille en ændring af tidligere beslutninger, dvs. et ønske om, at der arbejdes videre med andre scenarier end det første scenarie, skal det behandles af Regionsrådet. Forud for en politiske behandling vil der skulle ske drøftelser med de relevante faglige organisationer, og MED-organisationen vil skulle inddrages, herunder vil sagen skulle behandles i MED-Hovedudvalget.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at scenarier for den videre proces i forhold til medarbejdere med serviceassistentopgaver drøftes.

Sagen afgøres af Udvalget for arbejdsmiljø og rekruttering.

Behandling i Udvalget for arbejdsmiljø og rekruttering mandag den 11. maj 2020, pkt. 4

Udvalget drøftede de fremlagte scenarier for den videre proces i forhold til medarbejdere med serviceassistentopgaver og besluttede at anmode administrationen om at gennemføre en analyse, der kan kvalificere den videre drøftelse af sagen. Sagen behandles på et ekstraordinært møde i udvalget inden sommerferien.

Jørgen Holst (Ø) deltog ikke i Udvalget for arbejdsmiljø og rekrutterings behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 4:

Serviceassistenter i Region Sjælland – scenarier for den videre udvikling på området


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener