Søg
 
Møde i

6. Årsrapport 2019 kontrol af arbejdsklausuler og sociale klausuler

Åbent

Udvalget for arbejdsmiljø og rekruttering Brevid: 4313895

Resume

Intern kontrolenheds afrapportering på kontrolindsats vedrørende arbejdsklausuler og sociale klausuler i 2019 og opdateret beløbsgrænse for sociale klausuler i Politik for arbejdsklausuler og sociale klausuler forelægges til efterretning. Endvidere lægges op til en principiel drøftelse vedrørende kommunikation af afrapporteringer af kontrollerne.

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i Politik for arbejdsklausuler og sociale klausuler i Region Sjælland stiller Region Sjælland en række krav til entreprenører, leverandører og lignende om ansvarlighed, blandt andet når det gælder ordentlige løn- og ansættelsesvilkår samt sikring af uddannelsespladser til regionens unge. Regionsrådet traf i september 2018 en politisk beslutning om at styrke kontrolindsatsen vedrørende arbejdsklausuler og sociale klausuler.

Udvalget for arbejdsmiljø og rekruttering fik den 18. november 2019 en status på kontrolindsatsen gennemført i perioden januar til oktober 2019. Nærværende rapportering omfatter aktiviteter for hele 2019.

Sammenfattende viser afrapporteringen, at der med regionens kontrolindsats er indført kontrolprocedurer, der viser sig at virke, idet der findes fejl og mangler hos de kontrollerede leverandører, samt at der bliver fulgt op, indtil fejl og mangler rettes op af leverandørerne.

Afrapporteringen viser også, at leverandørerne generelt har fokus på at sikre ordentlige løn- og ansættelsesvilkår til egne medarbejdere og underleverandørers medarbejdere f.eks. via egenkontrolprogrammer samt at sikre uddannelses- og praktikpladser til regionens unge ved udførelse af opgaver for regionen.

Rapporteringen indeholder oplysninger af kommerciel fortrolig karakter, hvorfor bilag til sagsfremstillingen er lukket. Der lægges op til en principiel drøftelse vedrørende kommunikation af generelle og specifikke forhold i rapporter om kontrol af arbejdsklausuler og sociale klausuler.

Omfang af arbejdsklausuler og sociale klausuler

I afrapporteringen er omfanget af arbejdsklausuler og sociale klausuler i Region Sjælland opgjort til 72 arbejdsklausuler og 52 sociale klausuler med udgangen af 2019.

I 2019 er der udarbejdet en opdateret skabelon til arbejdsklausul med tydeligere krav til dokumentation, tidsfrister og bod, som vedlægges alle nye kontrakter. På bygge- og anlægsområdet er der i skabelonen tillige indført krav om synligt id-kort ved større og længerevarende kontrakter.

I de sociale klausuler er der indarbejdet specifikke krav til omfanget af elever, praktikanter og lærlinge i 45 ud af 52 klausuler. Specifikke krav stilles ved større og længevarende kontrakter eller rammeaftaler efter en konkret vurdering. Den konkrete vurdering tager hensyn til opgavens størrelse, art og geografiske placering.

I december 2018 er der kommet en nye vejledning om sociale klausuler i udbud, hvor beløbsgrænsen for, hvornår kontrakter bør indeholde en social klausul, er sænket fra 10 mio. kr. til 5 mio. kr. Den opdaterede beløbsgrænse er indarbejdet i regionens politik for arbejdsklausuler og sociale klausuler i februar 2019. Endvidere blev der med den opdaterede vejledning indført et ”følg eller forklar”-princip, hvor regionen skal forklare grunden til, hvis der ikke indføres en social klausul på kontrakter over beløbsgrænsen. Der har i 2019 ikke været angivet forklaringer for manglende brug af sociale klausuler i nye udbud og kontrakter til Intern kontrolenheden.

Kontrolstrategi og -indsats

Regionens kontrolindsats vedrørende arbejdsklausuler og sociale klausuler er todelt. Intern kontrolenheden varetager alle kontroller vedrørende arbejdsklausuler, mens både intern kontrolenheden og de kontraktansvarlige enheder foretager kontrol og opfølgning på sociale klausuler.

I intern kontrolenhedens kontrolindsats vedrørende arbejdsklausuler og sociale klausuler har der i 2019 været afsat ressourcer svarende til et årsværk. For 2020 er der afsat ressourcer svarende til to årsværk.

Kontrolstrategien er baseret på en risiko- og stikprøvebaseret tilgang, hvor kontrolindsatsen fokuseres på; anmeldelser om mulige overtrædelser, områder hvor der er størst risiko for overtrædelser, monitorering af leverandørers egenkontrol programmer samt nye leverandører. Selve kontrollerne foretages via besøg på arbejdspladser, dokumentkontroller og møder med leverandører.

Statistik på henvendelser

Intern Kontrolenheden har i 2019 modtaget i alt syv henvendelser via mail med informationer om mistanke om social dumping. De fire henvendelser vedrører regionens aktiviteter og kontrakter og har givet anledning til pladsbesøg og dokumentkontroller på 2 kontrakter, og disse sager er fortsat verserende.

Statistik på kontrolaktiviteter

Intern kontrolenheden har i 2019 foretaget kontrolaktiviteter på 4 kontrakter.

Der er foretaget 13 interview på i alt 2 pladsbesøg. Et pladsbesøg har givet anledning til dokumentkontrol.

Der er foretaget i alt 20 dokumentkontroller på 2 kontrakter, hvor der har været mistanke om fejl. Alle dokumentkontrollerne er færdigberegnet og har samlet set vist overtrædelser på de kontrakter for i alt 143 tkr. Leverandørerne er eller vil blive anmodet om efterbetale manglende løn til de pågældende medarbejdere. Intern kontrolenheden følger op på sagerne, indtil leverandørerne har foretaget og dokumenteret efterbetalingen.

Der har i perioden ikke været givet bod til regionens leverandører vedrørende arbejdsklausuler eller sociale klausuler.

Totalentreprenøren på byggeriet ved Projekt Universitetshospital Køge har etableret et egenkontrolprogram, hvor der foretages dokumentkontrol på lønkontrolmøder af underleverandør. På møderne deltager relevante faglige organisationer og Intern kontrolenheden deltager også på møderne. I 2019 er der i årets sidste tre måneder afholdt i alt 10 møder med 5 underleverandører og foretaget 38 dokumentkontroller.

Lønkontrolmøderne viser, at totalentreprenørens egenkontrolprogram virker og sikrer, at underleverandører får rettet op på konstaterede forhold. Der er dog en enkelt underleverandør, som har opfølgningspunkter der går tilbage i tid.

Totalentreprenøren har konstateret uoverensstemmelser hos alle 5 underleverandører, der er blevet bedt om at rette op på de konstaterede uoverensstemmelser ved næste måneds lønkontrolmøde.

Endvidere er der holdt opstartsmøder med i alt 4 nye leverandører.

Overtrædelse af arbejdsklausuler

I 2019 er der foretaget og færdigberegnet 20 dokumentkontroller på arbejdsklausuler i 2 kontrakter, hvor der har været mistanke om fejl. Der er sket overtrædelse af arbejdsklausuler i begge kontrakter, og sagerne er endnu ikke afsluttet.

Dokumentkontrollerne viser, at der er sket underbetaling op til ca. 20% i forhold til beregnede krav. Endvidere viser dokumentkontrollerne, at den beløbsmæssige underbetaling har været op til 25 tkr. pr. medarbejder for de undersøgte lønperioder. Dokumentkontrollerne viser også, at overtrædelser er sket både hos hovedleverandører og underleverandører.

Effekt af sociale klausuler i 2019

Af rapporteringen fremgår det, at de sociale klausuler i 2019 samlet set har givet anledning til 13,9 praktikårsværk ved arbejde udført af lærlinge, elever og praktikanter. Et praktikårsværk svarer til 1924 arbejdstimer.

De sociale klausuler har i 2019 givet anledning til flest timer til uddannelser som kontorassistent, lægesekretær, elektriker, teknisk designer, ingeniør, VVS og tømrer.

Det fremgår af rapporteringen, at leverandørerne generelt efterlever kravene med udgangen af 2019, og der er en lav risiko for manglende overholdelse ved kontrakternes afslutning.

I to tilfælde har leverandører ikke fremsendt rapportering på omfang af lærlinge. Den kontraktansvarlige enhed skal sikre opfølgning herpå med henblik på efterlevelse af klausulen.

Regionen har en partnerskabsaftale med EUC Sjælland omkring formidling og skabe opmærksomhed om praktikpladser på regionens byggepladser. Der forventes også indgået en partnerskabsaftale med Byg med Unge alliancen, som regionen via regionale udviklingsmidler har ydet økonomisk støtte til.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Afrapporteringen kontrol af arbejdsklausuler og sociale klausuler i 2019 tages til efterretning

2. Justering af beløbsgrænse i kontraktsum fra 10 mio. kr. til 5 mio. kr. for sociale klausuler i Politik for arbejdsklausuler og sociale klausuler tages til efterretning.

3. Udvalget drøfter kommunikation af generelle og specifikke forhold i rapporter om kontrol af arbejdsklausuler og sociale klausuler.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Behandling i Udvalget for arbejdsmiljø og rekruttering mandag den 11. maj 2020, pkt. 6

Sagen forelagt. Udvalget vil følge op på kommunikation af generelle og specifikke forhold i rapporter om kontrol af arbejdsklausuler og sociale klausuler ved en senere lejlighed.

Jørgen Holst (Ø) deltog ikke i Udvalget for arbejdsmiljø og rekrutterings behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 6:

Lukket bilag


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener