Søg
 
Møde i

5. Status på lægeuddannelsen i Region Sjælland og drøftelse af forventning til arbejdskraftudbud og -behov indenfor udvalgte lægefaglige specialer

Åbent

Udvalget for arbejdsmiljø og rekruttering Brevid: 4254667

Resume

I 2017 besluttede Regionsrådet, at der skulle arbejdes for en stærkere regional forankring af lægeuddannelsen og speciallægeuddannelsen. Efter indstilling fra en nedsat arbejdsgruppe besluttede Regionsrådet at etablere en kandidatuddannelse i medicin i Region Sjælland fra forår 2019. Uddannelsen er i første omgang etableret på Sjællands Universitetshospital Køge og vil efterfølgende inddrage regionens øvrige sygehuse. Udvalget gives en status på lægeuddannelsen, og der lægges efterfølgende op til en drøftelse af initiativer, der kan sikre udbud af kvalificeret sundhedsfagligt personale indenfor udvalgte lægefaglige specialer.

Sagsfremstilling
I forbindelse med Budget 2018 besluttede Regionsrådet at gå nye veje med hensyn til uddannelse og rekruttering af lægestuderende og færdige kandidater.

I december 2017 blev der nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Københavns Universitet og Region Sjælland. Arbejdsgruppens anbefalinger blev godkendt på Regionsrådsmødet den 4. juni 2018 med indstilling om, at kandidatuddannelsen i første omgang skulle etableres på Sjællands Universitetshospital Køge, og at der senest primo 2019 skulle foreligge en plan for inddragelse af de øvrige sygehuse i Region Sjælland.

Status på kandidatuddannelsen i medicin i Region Sjælland
Implementeringen af en fuld kandidatuddannelse i Region Sjælland går efter planen. Første hold på 12 studerende afslutter deres kandidateksamen i medicin januar 2020. Fra foråret 2020 er der etableret semestre for hhv. 1., 5. og 6. semester. Med udgangen af 2021 er alle semestre udrullet på Sjællands Universitetshospital Køge med forventeligt 150 studerende.

Der er stor interesse fra de studerendes side til Region Sjælland-sporet. Interessen ses både i antal tilmeldte til de enkelte semestre og ved de orienteringsmøder og PR-indsatser, der har været. Således var der over 100 studerende forbi Region Sjælland-sporets stand til Karrieredag d. 10. oktober 2019, ca. 60 studerende til intro-aften den 24. oktober 2019 og 23 tilmeldte studerende til Tour de Køge den 31. oktober 2019.

På mødet gives udvalget mundtligt en uddybende status på lægeuddannelsen i Region Sjælland, ligesom statussen også er uddybet i vedlagte bilag.

Spredningsplan
På mødet den 29. april 2019 blev Regionsrådet præsenteret for en spredningsplan for inddragelse af de øvrige sygehuse og psykiatrien. Spredningsplanen var baseret på en afdækning af, hvilke ressource- og kapacitetsmæssige forudsætninger, der skulle være på plads som forudsætning for varetagelsen af kandidatuddannelsen på hhv. Holbæk Sygehus, NSR Sygehuse, Nykøbing Falster Sygehus og Psykiatrien.

I henhold til spredningsplanen for Kandidatuddannelsen i medicin i Region Sjælland, var der lagt op til, at NSR Sygehuse fra foråret 2020 skulle modtage studerende på 5. semester og studerende på såvel 5. og 6. semester fra efteråret 2020. Tilsvarende skulle Holbæk Sygehus fra foråret 2021 modtage studerende på 5. semester og studerende på såvel 5. og 6. semester fra efteråret 2021. Nykøbing F. Sygehus indgår i spredningsplanerne, når de vurderer det hensigtsmæssigt.

Spredningsplanen har efterfølgende været drøftet både i Styregruppen for kandidatuddannelsen i Region Sjælland og mellem Koncernledelsen i Region Sjælland og ledelsen af det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet. På baggrund af disse drøftelser er det besluttet, at det er en forudsætning for en succesfuld spredning, at der er et solidt rekrutteringsgrundlag til Region Sjælland-sporet, at sygehusene og Psykiatrien kan leve op til de formelle krav beskrevet af Institut for Klinisk Medicin, herunder det nødvendige antal lektorater, specialefokuserede kurser og forskningsophold. Derudover kan en evt. fordeling af 2., 3. og 4. semester på kandidatuddannelsen først planlægges, når 5. og 6. semester er implementeret på de øvrige sygehuse.

NSR Sygehuse har tilkendegivet, at de ikke vil være klar til at modtage studerende som planlagt, og opstartstidspunktet for NSR Sygehuse vil derfor blive udskudt til foråret 2021.

Forventning til arbejdskraftudbud og -behov indenfor udvalgte lægefaglige specialer

Som led i at kvalificere indsatsen for at sikre de rette kompetencer har Region Sjælland bestilt datamateriale hos Center for Regional- og Turismeforskning (CRT), der indgår i rapporten ”Fremtidens arbejdsmarked for sundhedspersonale i Region Sjælland”. Udvalget er tidligere blevet præsenteret for arbejdskraft- og behovsanalyse ift. seks udvalgte sundhedsfaglige faggrupper på erhvervs- og professionsbachelorniveau.

På mødet vil udvalget blive præsenteret for forventning om det fremtidige arbejdskraftudbud og -behov af udvalgte lægefaglige specialer. Udvalget har mulighed for på den baggrund at drøfte initiativer, der kan sikre et udbud af kvalificeret sundhedsfagligt personale indenfor udvalgte lægefaglige specialer.

Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling
Administrationen indstiller, at

1. status på lægeuddannelsen tages til efterretning

2. initiativer, der kan sikre et udbud af kvalificeret sundhedsfagligt personale indenfor udvalgte lægefaglige specialer, drøftes.

Sagen afgøres af Udvalget for arbejdsmiljø og rekruttering.

Behandling i Udvalget for arbejdsmiljø og rekruttering mandag den 20. januar 2020, pkt. 5

Udvalget tog status på lægeuddannelsen til efterretning og drøftede initiativer, der kan sikre udbud af kvalificeret sundhedsfagligt personale indenfor udvalgte lægefaglige specialer fremover.

Jorun Bech (A) og Jørgen Holst (Ø) deltog ikke i Udvalget for arbejdsmiljø og rekrutterings behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 5:

Status på lægeuddannelsen i Region Sjælland


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener