Søg
 
Møde i

4. Udmøntning af finanslovsbevilling om 1.000 flere sygeplejersker

Åbent

Udvalget for arbejdsmiljø og rekruttering Brevid: 4253219

Resume

I finansloven for 2020/2021 er afsat midler til1.000ekstra sygeplejersker i regionerne. For Region Sjællands vedkommende svarer det til 153,8 sygeplejersker fordelt med 76,9 i 2020 og ekstra 76,9 fra 2021. De ekstra sygeplejerskestillinger og den medfølgende økonomi foreslåsfordelt forholdsmæssigt mellem de somatiske sygehuse.Det foreslås endvidere at anvende de ekstra sygeplejeressourcer til at styrke funktioner, der understøtter det tværsektorielle samarbejde blandt andet omkring kronisk syge og ældre medicinske patienter samt på fælles akutmodtagelser.

Sagsfremstilling

Regeringen og Danske Regioner har den 10. januar 2020 indgået en aftale om 500 flere sygeplejersker i 2020 og 1000 flere sygeplejersker fra 2021. Dermed frigives de afsatte midler til flere sygeplejersker, der er afsat med finanslovsaftalen på 300 mio. kr. i 2020 og 600 mio. kr. årligt fra 2021.

Nærværende sag forholder sig til fordelingen af sygeplejersker på sygehusene, og hvilke funktioner der styrkes i Region Sjælland med aftalen. Sagen forelægges Udvalget for arbejdsmiljø og rekruttering forud for Forretningsudvalgets og Regionsrådets behandling af sagen, mens øvrige relevante udvalg vil blive orienteret på kommende udvalgsmøder.

Region Sjællands andel af de 1000 sygeplejersker udgør 15,38 % svarende til 153,8 ekstra sygeplejerskestillinger fordelt på 76,9 i 2020 og ekstra 76,9 fra 2021. Region Sjællands andel af finanslovsmidlerne udgør tilsvarende 15,38 % svarende til 46,15 mio. kr. i 2020 og fra 2021 yderligere 46,15 mio. kr., i alt 92,30 mio. kr.

Fordeling af sygeplejersker på sygehusene

Det foreslås at fordele de ekstra sygeplejersker på de somatiske sygehuse. Der er med finansloven afsat yderligere 600 mio. kr. på landsplan til styrkelse af psykiatrien. Det vurderes derfor, at de foreslåede tiltag for Psykiatriens vedkommende kan rummes heri med en forventning om, at det også vil betyde flere ansatte sygeplejersker i Psykiatrien, forventet 5-10 årsværk.

Fordeling af sygeplejersker

Andel

Antal årsværk i 20/21

Sjællands Universitetshospital

45,3%

34,8/69,7

Næstved, Slagelse, Ringsted sygehus

27,2%

20,9/41,8

Holbæk Sygehus

15,7%

12,1/24,2

Nykøbing F. Sygehus

11,8%

9,1/18,1

Samlet

100,0%

76,9/153,8

Der vil nationalt blive udarbejdet en baseline for antal sygeplejersker i de enkelte regioner. 4. kvartal 2019 bliver anvendt som baseline, samt at der følges op på ansættelse af de ekstra sygeplejersker fra 4. kvartal 2020.

Det bemærkes i øvrigt,at der aktuelt stort set ikke er ledige sygeplejersker i Region Sjælland. Det forventes derfor, at potentialet for at rekruttere flere sygeplejersker udefra er begrænset. Når der skal skaffes flere sygeplejersker, er der derfor bl.a. behov for at arbejde målrettet med at få flere sygeplejersker på fuld tid eller op i tid.

Styrkelse af funktioner, der understøtter sammenhæng og tværsektorielt samarbejde

Regionsrådet har sat et strategisk fokus på at styrke det sammenhængende sundhedsvæsen og tværsektorielle samarbejde med strategierne ”Region Sjælland på forkant” og ”Sundhed tæt på dig”. Derfor foreslås det at anvende de ekstra sygeplejeressourcer til at styrke afdelinger og funktioner, der har patienter, hvor der behov for at understøtte sammenhæng og det tværsektorielle samarbejde blandt andet omkring kronisk syge og ældre medicinske patienter samt på fælles akutmodtagelser. Der vil både være sygehusspecifikke indsatser og fælles regionale indsatser som fx styrket samarbejde med lægevagten. Derudover vil midlerne kunne bruges, hvor sygeplejersker ønsker at gøre brug af muligheden for at komme på fuld tid.

Udvalget for Arbejdsmiljø og rekruttering vil i løbet af 2020 få en status udviklingen i antal sygeplejersker i Region Sjælland.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen. De bevillingsmæssige konsekvenser som følge af udmøntningen af finanslovsbevillingen vil blive indarbejdet i budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. den forholdsmæssige fordeling af de ekstra sygeplejerskestillinger og den medfølgende økonomi mellem de somatiske sygehuse godkendes

2. de ekstra sygeplejeressourcer anvendes for at styrke funktioner, der understøtter det tværsektorielle samarbejde blandt andet omkring kronisk syge og ældre medicinske patienter samt på fælles akutmodtagelser.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Udvalget for arbejdsmiljø og rekruttering mandag den 20. januar 2020, pkt. 4

Sagen anbefales.

Jorun Bech (A) og Jørgen Holst (Ø) deltog ikke i Udvalget for arbejdsmiljø og rekrutterings behandling af sagen.


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener