Søg
 
Møde i

3. Flere medarbejdere på fuld tid

Åbent

Udvalget for arbejdsmiljø og rekruttering Brevid: 4252841

Resume

Der har gennem en årrække været fokus på nødvendigheden af at få øget beskæftigelsesgraden, særligt indenfor faggrupper hvor der er mangel på kompetencer. Med budgetaftalen for 2020 og finansloven er der afsat midler til at støtte arbejdet med at få flere medarbejdere på fuld tid. Udvalget behandler Danske Regioners udmelding om ret til fuldtid for plejepersonale og har mulighed for at bidrage med input til den videre proces, herunder en kommunikationskampagne.

Sagsfremstilling

Danske Regioner har udarbejdet en politik om fuldtid, hvor udgangspunktet bl.a. er, at alle stillinger siden 2014 annonceres på fuldtid. Samtidig er der fastsat måltal for andel af ansatte, som skulle være på fuldtid, hvor målet i 2021 er 80% fuldtidsansatte. Løbende opfølgning har vist, at det på tværs af regionerne har været vanskeligt at ændre andelen af fuldtidsansatte.

Danske Regioner har endvidere en rammeaftale med de faglige organisationer om deltidsansattes adgang til højere timetal, hvor formål er at skabe rammerne for at deltidsansatte, som ønsker det, får mulighed for at arbejde flere timer eller på fuld tid.

I budgetaftalen for 2020 er der afsat 2,0 mio. kr. i 2020 og 2021 til at afprøve en model, hvor alle ansatte på to sygehusafdelinger er på fuld tid. Direktionen har inviteret DSR og FOA til samarbejde om udvælgelse af de to afdelinger, der skal indgå i afprøvning af model for flere på fuld tid.

I finansloven for 2020 er der afsat midler til 1.000 flere sygeplejersker i regionerne i 2020 og 2021. Region Sjællands andel skønnes samlet at udgøre 90-95 mio. kr. svarende til 150 ekstra sygeplejersker. Der er ganske få ledige sygeplejersker, og da der ikke inden udgangen af 2021 bliver uddannet yderligere 1.000 sygeplejersker, er det nødvendigt for at realisere målet, at deltidsansatte sygeplejersker går op i tid.

Danske Regioners bestyrelse har truffet beslutning om flere på fuldtid, herunder at alle stillingsopslag annonceres på fuldtid og udmelding af ret til fuldtid for plejepersonale (sygeplejersker/social- og sundhedsassistenter) fra 2020.

Kommunikationskampagne

Der skal tilrettelægges kommunikationskampagne med henblik på, at medarbejdere i målgruppen har kendskab til muligheder og fordele ved at gå på fuld tid. Endvidere, at medarbejdere i andre faggrupper kan henvende sig til nærmeste leder og drøfte muligheden for flere timer/fuld tid.

Der skal aktivt og generelt kommunikeres om fuldtidskultur i Region Sjælland, overfor ledelse og medarbejdere.

Der følges halvårligt op på udviklingen i beskæftigelsesgrad m.m.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der krævet særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Region Sjælland tilslutter sig Danske Regioners udmelding om ret til fuld tid for sygeplejersker samt social- og sundhedsassistenter

2. øvrige medarbejdere i Region Sjælland, som ønsker øget tid/fuld tid, kan få en samtale med nærmeste leder om mulighederne

3. udvalget bidrager med input til den videre proces, herunder til kommunikationskampagnen.

Sagen afgøres af Udvalget for arbejdsmiljø og rekruttering.

Behandling i Udvalget for arbejdsmiljø og rekruttering mandag den 20. januar 2020, pkt. 3

Udvalget tilsluttede sig indstillingspunkt 1 og 2 og gav desuden input til den videre proces, herunder kommunikationskampagnen med henblik på at få flere medarbejdere på fuld tid.

Jorun Bech (A) og Jørgen Holst (Ø) deltog ikke i Udvalget for arbejdsmiljø og rekrutterings behandling af sagen.


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener