Søg
 
Møde i

2. Fokus på fastholdelse af medarbejdere

Åbent

Udvalget for arbejdsmiljø og rekruttering Brevid: 4244789

Resume

På baggrund af blandt andet en dialog om fastholdelse mellem MED-Hovedudvalget og Udvalget for arbejdsmiljø og rekruttering den 16. december 2019, giver Udvalget for arbejdsmiljø og rekruttering input til det videre arbejde med et styrket fokus på fastholdelse af medarbejdere i Region Sjælland.

Sagsfremstilling

Af budgetaftalen 2020 fremgår, at der er behov for ekstra fokus på initiativer, som kan fastholde medarbejdere i Region Sjælland. Som bidrag til dette arbejde, har MED-Hovedudvalget besluttet at arbejde med fastholdelse som indsatsområde for perioden 2019-2020.

Med afsæt i budgetaftalen og MED-Hovedudvalgets indsatsområde, havde MED-Hovedudvalget og Udvalget for arbejdsmiljø og rekruttering en dialog om fastholdelse i Region Sjælland den 16. september 2019.

Opsamlingen fra den fælles dialog vil blive behandlet på Personalepolitisk Underudvalg. Udvalget for arbejdsmiljø og rekruttering vil løbende blive orienteret om status på initiativer til fastholdelse.

Nedenfor følger opsamling fra dialogen:

Undersøgelse af hvorfor ansatte fratræder

Der var dialog om, at det vil være interessant at undersøge, hvorfor ansatte fratræder. Der skal dog være klarhed om, med hvilket formål undersøgelsen gennemføres og hvorvidt den skal gennemføres permanent eller i en tidsbegrænset periode. Det er et ønske, at der med undersøgelsen vil kunne iværksættes yderligere initiativer til at sikre fastholdelse og til at sikre de rette kompetencer i fremtiden.

Flere fuldtidsansatte, herunder afprøvning af model

Der var dialog om, at resultaterne af forsøgene med fuldtidsansættelser vil blive fulgt med interesse. Det blev anført, at resultatet af forsøgene må ses i sammenhæng med blandt andet livsfasepolitikken, arbejdsmiljøet, medbestemmelse i forhold til vagtplanlægning og om der reelt opleves et mindre arbejdspres, som resultat af forsøget. Der bør ved forsøget være fokus på, at personalegrupper har behov for differentierede vilkår og løsninger.

Under forsøget bør der være fokus på processen vedrørende onboarding, således at også nyuddannede får de bedste betingelser for at indgå i en fuldtidsansættelse.

Mange ansatte har i dag svært ved at se fordelene ved at være på fuld tid. Nogle medarbejdere kender ikke den tidligere udmelding fra Danske Regioner om muligheden for fuld tid, når der opstår ledige timer.

Fokus på medarbejdere på over 60 år – eksempelvis seniorordninger

Der var dialog om, at Region Sjælland har mange seniorer, og at det er en vigtig gruppe at fastholde, hvis de rette kompetencer skal sikres i fremtiden.

I dialogen indgik synspunkterne:

· Større fokus på fleksibilitet og muligheden for seniorordninger.

· Seniorerne bør i højere grad også kompetenceudvikles.

· MUS er et vigtigt redskab til at sikre dialog med seniorerne om ønsker og behov.

Løn som fastholdelseselement

Medarbejdersiden pegede i mødet på, at løn er et fastholdelseselement og anerkendte samtidig, at lønnen ikke kan stå alene – arbejdsmiljøet er også af stor vigtighed. Nogle ansatte erfarer, at ansatte i lignende stillinger i kommuner og i andre regioner får højere løn, end ansatte i Region Sjælland.

Der er en oplevelse af, at erfarne medarbejdere, som løfter en stor byrde i driften, har svært ved at få del i midlerne til lokal løndannelse. Midlerne til lokal løndannelse prioriteres ofte til nye funktioner, der anses som vigtige for udviklingen.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget giver input til det videre arbejde med at styrke fokus på fastholdelse af medarbejdere.

Sagen afgøres af Udvalget for arbejdsmiljø og rekruttering.

Behandling i Udvalget for arbejdsmiljø og rekruttering mandag den 20. januar 2020, pkt. 2

Udvalget gav input til det videre arbejde med at styrke fokus på fastholdelse af medarbejdere, herunder at styrke kommunikationsindsats ift. livsfase- og seniorpolitik og retten til fuld tid, undersøge årsager til at ansatte fratræder og igangsætte et fokus på fastholdelse i MUS-samtaler og MED-udvalg samt se på muligheder for medindflydelse på vagtplanlægning.

Jorun Bech (A) og Jørgen Holst (Ø) deltog ikke i Udvalget for arbejdsmiljø og rekrutterings behandling af sagen.


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener