Søg
 
Møde i

3. Evaluering af udvalgets studietur til Odense den 19. november 2019

Åbent

Udvalget for afbureaukratisering og modernisering Brevid: 4240915

Resume

Udvalget for afbureaukratisering og modernisering har afholdt en studietur til Odense den 19. november 2019. Der forelægges udkast til en evaluering fra studieturen til udvalgets godkendelse. Evalueringen skal efterfølgende forelægges Forretningsudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Udvalget for afbureaukratisering og modernisering besluttede den 12. marts 2019 at gennemføre en studietur til Odense den 19. november 2019.

Formålet med studieturen var, at udvalget skulle hente inspiration fra Region Syddanmark og andre aktørers erfaringer i arbejdet med sundhedsinnovation. Herunder et særligt fokus på:

· Initiativer som tilskynder forenkling samt bedre og smartere logistik i sundhedsvæsenet.

· Selvbetjeningsløsninger og andre digitale løsninger, som mindsker bureaukrati og letter hverdagenogaflaster regionens borgere og ansatte.

Fagligt indhold på studieturen

Udvalget begyndte studieturen med at besøge Syddansk Sundhedsinnovation, hvor Region Syddanmarks innovationsstab sidder. Her fik udvalget bl.a. et oplæg fra den administrerende direktør i Welfare Tech. Udvalget drøftede i den sammenhæng digitalisering, datadeling og forudsigelse.

Udvalget fik også et indblik i Region Syddanmarks kvalitetsmodel, ”Den Syddanske Forbedringsmodel” og blev desuden præsenteret for konkrete projekter såsom Genoptræn.dk.

Efter Syddansk Sundhedsinnovation gik turen til Odense Universitetshospital (OUH), hvor fokus bl.a. var på OUHs arbejde med strategisk innovation. OUH har et målrettet fokus på at arbejde med ’next practice’ fremfor ’best practice’. På OUH blev udvalget præsenteret for en række konkrete cases, hvor OUH har arbejdet med robot procesautomation på det administrative område, særligt med fokus på HR og IT området. Programmet på OUH blev afsluttet med et besøg til den Fælles Akutmodtagelse på OUH, hvor udvalget både fik et indblik i OUHs arbejde med flowstyring via Cetrea-systemet og viden om UV-desinfektionsrobotten, som lige nu afprøves på forskellige afdelinger i Region Syddanmark.

Programmet for udvalgets studietur er vedlagt.

Generelt gav udvalget udtryk for, at de var glade for vekslingen mellem de strategiske oplæg fra direktører og de mere konkrete oplæg fra de praktikere og projektledere, som udfører de konkrete opgaver.

Læringspunkter fra studieturen:

Nedenfor fremgår de væsentligste læringspunkter, som udvalget i forbindelse med udvalgsmødet den 19. november 2019, gerne ville lægge vægt på i evalueringen. Evalueringen af studieturen forelægges efterfølgende Forretningsudvalget til orientering.

· Udvalget blev inspireret af Region Syddanmark og OUHs arbejde med innovation, som i høj grad har fokus på potentialet for skalering. Det vil sige, at projekter fra start designes så de kan skaleres fra et enkeltstående udviklingsprojekt til større og længerevarende indsatser. I den sammenhæng var udvalget også optaget af OUHs fokus på at vigtigheden af tilbundsgående implementering i hele regionen.

· Udvalget var særligt optaget af Region Syddanmarks udsagn om, at arbejdet med robot procesautomation skal ses som en mulighed for at frigøre ressourcer til kerneopgaverne – og at det er en god ide, at starte med de ’kedelige’ opgaver først. Dermed kan der skabes synlige resultater til gavn for særligt de administrative medarbejdere og det kliniske personel der tidligere har skulle udføre den samme ensartede opgave igen og igen.

· Udvalget var meget inspireret af, at alle oplægsholderne fortalte den samme og positive historie om Region Syddanmarks arbejde med kvalitetsforbedringer og innovation. Udvalget drøftede i den sammenhæng, at vi i Region Sjælland kan blive bedre til at kommunikere om vores gode indsatser og være ambassadører for de innovative tiltag som vi sætter i søen.

· Udvalget var desuden meget tilfredse med, at der var inviteret relevante administrative medarbejdere med fra regionen. Foruden at det var med til at give et fælles vidensgrundlag, var det også med til at sikre, at oplæggene blev perspektiveret til igangværende indsatser i Region Sjælland. Udvalget har i den sammenhæng bl.a. ønsket sig yderligere viden om, hvordan Region Sjælland selv arbejder med bl.a. robot procesautomation.

Økonomi

Der var budgetteret med en udgift på ca. 2.000 kr. pr. deltager for hele turen inkl. transport og forplejning.

Et samlet regnskab i kr.:

Udgiftspost

Udgift

Udgift pr. udvalgsmedlem

Transport

8.576

857

Forplejning

3.090

425

Øvrig

2100

300

Total

13.766

1.582

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget godkender evalueringen af studieturen.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Behandling i Udvalget for afbureaukratisering og modernisering tirsdag den 7. januar 2020, pkt. 3

Udvalget ønsker at tilføje til evalueringen, at udvalget finder den måde som Region Syddanmark opkvalificerer deres medarbejdere til at være teknologiske kompetente i forbindelse med implementering af nye indsatser, interessant.

Udvalget anbefaler, at Forretningsudvalget tager sagen til efterretning.

Bilag til punkt nr. 3:

Program for udvalgets studietur den 19. november 2019


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener