Søg
 
Møde i

4. Program for møde med de faglige organisationer

Åbent

Udvalget for afbureaukratisering og modernisering Brevid: 4237665

Resume

Udvalget ønsker at indlede en dialog med de faglige organisationer. Formålet skal være at identificere forenklinger af regler og dokumentationskrav i medarbejdernes daglige arbejde. I sagen forelægges et udkast til et møde med DSR til udvalgets drøftelse.

Sagsfremstilling

Udvalget har på tidligere udvalgsmøder drøftet formen og rammerne for dialogen med de faglige organisationer. Her har de bl.a. lagt vægt på, at formålet med dialogen skal være at inddrage de faglige organisationers erfaringer og input til at udpege konkrete forslag til forenklinger af regler og dokumentationskrav, der kan give personalet mere tid til patienten.

Det foreslås af bl.a. logistiske og kalendermæssige hensyn, at der i første omgang arrangeres et møde med Dansk Sygeplejeråds (DSR) regionale kreds til afholdelse ultimo januar 2020. Det foreslås, at det er formandskabet for Udvalget for afbureaukratisering og modernisering der deltager i mødet med DSR. Derudover foreslås det også, at invitere Regionsrådsformanden og Formanden for Udvalgsmødet for arbejdsmiljø og rekruttering med. På baggrund af resultaterne fra mødet kan det overvejes, og der skal sættes møder op med andre relevante faglige organisationer.

Formålet med sagen er, at udvalget skal forberede dialogen med Dansk Sygeplejeråd. Herunder forslås det, at udvalget drøfter hvad der er vigtigt at få frem i dialogen og hvad de ønsker at få ud af mødet.

Forslag til fokus i dialogen
Det foreslås, at hovedtemaet for dialogen med DSR skal være forslag der reelt kan frigøre ressourcer til kerneopgaven. Herunder kan disse inddeles i to kategorier:

· Drøftelse og identificering af konkrete afbureaukratiseringstiltag vi selv kan gøre noget ved. Dette kan eksempelvis være uhensigtsmæssige arbejdsgange og selvpåført bureaukrati.

· Drøftelse og identificering af konkrete regler, krav og lovgivning, hvor det kræver, at andre skal gøre noget andet.

Efter mødet med DSR – forslag til videre proces

På baggrund af mødet med DSR foreslås det, at udvalget drøfter hvorvidt der skal afholdes dialogmøder med øvrige relevante faglige organisationer. Udvalget kan også drøfte, hvorvidt de ønsker at foretage yderligere interessentinddragelser af eksempelvis andre politiske udvalg, administration, klinikere mv. Det kan også overvejes at invitere klinikere med på et udvalgsmøde i løbet af foråret, med henblik på at høre deres konkrete bud på, hvor de oplever bureaukratiske barrierer.

Regionrådsformanden forventes at deltage i udvalgets behandling af sagen.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter programmet for mødet DSR.

Sagen afgøres af Udvalget for afbureaukratisering og modernisering.

Behandling i Udvalget for afbureaukratisering og modernisering tirsdag den 7. januar 2020, pkt. 4

Udvalget lagde i deres drøftelser vægt på, at møderne med de faglige organisationer skal være handlingsorienterede og der skal være fokus på at identificere forslag der reelt kan føre til frigørelsen af ressourcer til kerneopgaven.

Møderne med de faglige organisationer skal munde ud i konkrete forslag som udvalget og de faglige organisationer i fællesskab kan arbejde videre med.


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener