Søg
 
Møde i

2. Arbejdsplan 2020

Åbent

Udvalget for afbureaukratisering og modernisering Brevid: 4232901

Resume

Udvalget drøftede indspil til Arbejdsplan 2020 på udvalgsmødet den 19. november 2019. På baggrund af drøftelsen og udvalgets kommissorium er der udarbejdet forslag til arbejdsplan og temaer for møder i 2020.

Sagsfremstilling

Udvalget for afbureaukratisering og modernisering drøftede udvalgets videre arbejde og temaer for indsatsen i 2020 på udvalgsmødet den 19. november 2019.

Udover udvalgets kommissorium og udvalgets indspil er Budgetaftalen for 2020 og Regionsrådets strategi grundlag for udvalgenes arbejde. På den baggrund foreslås følgende temaer og mål for indsatsen i 2020:

· Udfordringer af love og regler, herunder den statslige udfordringsret

· Selvbetjeningsløsninger

· RPA (Robotic Proces Automation)

· Dialog med faglige organisationer

· Igangsættelse af intern kampagne med fokus på at mindske selvpåført bureaukrati – eksempelvis en ’frit-lejde kampagne’

· Fortsat fokus på medarbejderinnovation og idékampagne

· Analyse af administrationsgrad (BA2020)

· Analyse af dobbeltfunktioner (BA2020)

· Transportanalyse: Analyse af udgifter til intern transport mv. (BA2020)

Udkast til arbejdsplan for 2020 er vedlagt.

Det foreslås, at arbejdsplanen løbende genbesøges og har en dynamisk karakter, der kan tilpasses og justeres, hvis der opstår væsentlige aktuelle sager eller det hen af vejen giver mere mening at ændre rækkefølgen på fokusområderne og målene.

Regionsrådsformanden forventes at deltage i udvalgets behandling af sagen.

Mål for udvalgets arbejde i 2020

Det foreslås, at udvalget arbejder efter konkrete mål for indsatserne i 2020, og at disse mål i sidste ende skal spille sammen med en målsætning om, at udvalget har leveret min. 3 tiltag, der bidrager til afbureaukratisering i 2020. Forslag til delmål fremgår af udkastet til arbejdsplanen. Formålet med at arbejde efter konkrete mål er bl.a. at skabe synlighed omkring afbureaukratiseringsdagsordenen både internt i organisationen og eksternt samt sætte fokus på udvalgets løbende resultater.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen

Indstilling

Administrationen indstiller, at Arbejdsplan 2020 for Udvalget for afbureaukratisering og modernisering godkendes.

Sagen afgøres af Udvalget for afbureaukratisering og modernisering

Behandling i Udvalget for afbureaukratisering og modernisering tirsdag den 7. januar 2020, pkt. 2

Udvalget drøftede arbejdsplanen for 2020. Udvalget ønsker at supplere arbejdsplanen med et fokus på tidsbestilling, vagtplanlægning, udbredelse af robotteknologi og selvbetjeningsløsninger/MinSP.

Udvalget er enige om at fokusere arbejdet i 2020 på nogle få målrettede indsatser.

Administrationen tilretter arbejdsplanen på baggrund af udvalgets tilbagemelding og kommer med forslag til konkrete mål og indsatser på udvalgets næste møde til udvalgets prioritering.

Bilag til punkt nr. 2:

Udkast til arbejdsplan for 2020


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener