Søg
 
Møde i

3. Drøftelse afalternativer til studietur for SKU

Sundhedskoordinationsudvalget Brevid: 4295841

Resume

Sundhedskoordinationsudvalget præsenteres for tre forskellige forslag til aktiviteter i udvalget, som kan fungere som alternativer til den ellers planlagte studietur til Region Nordjylland i september 2020.

Sagsfremstilling

Det stod på foregående ordinære udvalgsmøde den 21. februar 2020 klart, at der i udvalget ikke var flertal for at gå videre med planlægningen af en studietur for udvalget på de udvalgte datoer 24.-25. september 2020, idet deltagelse på disse dage for flere udvalgsmedlemmer var en udfordring.

Beslutning vedr. studieturen er derfor blevet udskudt til ekstraordinært udvalgsmøde den 19. marts 2020.

Det regionale og det kommunale sekretariat har sammen drøftet emnet, og på denne baggrund fremlægges tre scenarier.

Der lægges således op til en drøftelse på det ekstraordinære udvalgsmøde af følgende scenarier:

· Scenarie 1: I stedet for at henlægge studieturen til Nordjylland arrangeres der et lokalt internat i den centrale sjællandske geografi på de udmeldte datoer: Den 24.-25. september 2020. Dette vil spare udvalgsmedlemmerne for unødig transporttid. Administrationen vil undersøge muligheden for at relevante nordjyske oplægsholdere inviteres til pågældende sted.

· Scenarie 2: Idet dagene den 24.-25. september volder udfordringer, og det ikke er praktisk muligt at finde to alternative sammenhængende datoer, annulleres ideen om en studietur. Der undersøges i stedet, om man i forlængelse af et udvalgsmøde ønsker at afholde en temadrøftelse á en times varighed og i den forbindelse invitere relevant nordjysk oplægsholder.

· Scenarie 3: Da der allerede er offentliggjort dato for topmøde i efteråret 2020 (den 22. september) kan der med fordel arrangeres et aftenarrangement denne dag for udvalget. Dette kan ligge som en naturlig forlængelse af topmødet, og ideen vil være, at udnytte at alle udvalgsmedlemmer i forvejen er samlede og dermed forsætte med at drøfte temaer fra dagen og perspektivere til arbejdet i udvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter de forskellige scenarier.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen

Indstilling

Administrationen indstiller, at sagen drøftes


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener