Søg
 
Møde i

6. Region Sjællands tværsektorielle pulje i 2020

Sundhedskoordinationsudvalget Brevid: 4272156

Resume

Sundhedskoordinationsudvalget orienteres om disponering af Region Sjællands tværsektorielle pulje i 2020. Puljens anvendelse er knyttet til Sundhedsaftalens implementering og til Regionsrådets strategi for et nært sundhedsvæsen.

Sagsfremstilling

Region Sjælland viderefører i 2020 regionens tværsektorielle pulje og målretter i 2020 puljens anvendelse til realisering af de elementer i sundhedsaftalen, som er knyttet til ”Sundhed tæt på dig – Region Sjællands strategi for et nært og sammenhængende sundhedsvæsen” og til Perspektiv 20-23.

Puljen er i 2020 på 15,8 mio. kr., hvilket er på niveau med tidligere år.

Nye indsatser jf. sundhedsaftale og handleplaner

Sundhedsaftalen blev politisk godkendt medio 2019. Fra 2020 implementeres aftalen med en styrket og forenklet samarbejdsorganisation. Sammenfaldende implementeres strategien ”Sundhed tæt på dig” i regionen. Det sker konkret via handleplaner for 2020, som regionens Udvalget for det nære sundhedsvæsen og Udvalget for sundhed for alle har godkendt på udvalgsmøderne i januar.

De handleplaner, som er knyttet til sundhedsaftalen og forudsætter samarbejde med kommunerne, finansieres fra den tværsektorielle puljen og fra budgetaftalen.

Dermed er følgende midler afsat:

- Styrket samarbejde om den akutte patient. 1 mio. kr. årligt i tre år reserveres til at indgå en samarbejdsaftale med kommunerne med afsæt i en lignende aftale fra Region Midtjylland. Her påtager de praktiserende læger – mod honorering – sig et behandlingsansvar for de patienter tilknyttet akutfunktionerne, som ikke har været indlagt. Dette smidiggør brug af akutfunktioner og skal forebygge indlæggelser. Desuden afsættes 1,2 mio. kr. til videoløsninger for den akutte patient. Indsatsen skal ses i sammenhæng med budgetaftalens indsats for akut hjælp tættere på borgeren.

- Styrket henvisningspraksis til tobaksforebyggelse. Der afsættes 0,8 mio. kr. i tre år. Sygehusene henviser i dag i meget begrænset omfang til kommunale forebyggelsestiltag. Indsatser i flere andre regioner har vist et stort forebyggelsespotentiale.

- Virtuelle konsultationer. Der afsættes 4 mio. kr. i 2020 til storskalaimplementering på alle medicinske afdelinger i Region Sjælland i 2. halvår 2020 i forlængelse af pilotafprøvningerne i 1. halvår 2020. Dette sker på baggrund af pilotafprøvning i 1. halvår 2020 på Holbæk Sygehus, i Psykiatrien og i udvalgte kommuner.

- Telemedicinsk hjemmemonitorering hjertesvigt. Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2020 til at indlede implementering af telemedicinsk hjemmemonitorering for patienter med hjertesvigt.

Der reserveres 1,6 mio. kr. til at videreføre udviklingsarbejdet med dataunderstøttelse i regi af Sundhedsaftalen. Muligheden for at anvende bevillingen vil afhænge af LPR3, som har forsinket leverancen i 2019.

Videreførte tidsbegrænsede indsatser

I 2020 videreføres flere tidsbegrænsede indsatser fra 2019. Det drejer sig om følgende:

- Afprøvning af koncept for virtuelle konsultationer på Holbæk Sygehus. 1,8 mio. kr. er reserveret i 1. halvår 2020.

- Kompetenceudvikling i telemedicinsk hjemmemonitorering. 0,8 mio. kr. er reserveret i 2020 til kompetenceløft i forbindelse med TeleKOL-implementeringen.

Videreførte varige indsatser

I 2020 foreslås fortsat drift af følgende indsatser:

- Idriftsættelse af Telemedicinsk hjemmemonitorering for KOL-patienter. Der afsættes 1,8 mio. kr. i årlige driftsomkostninger knyttet til telemedicinsk hjemmemonitorering for KOL-patienter og fra 2021 til andre patientgrupper – herunder patientsupport, rådgivning og kompetenceudvikling.

- Kvalitetsudvikling i det nære sundhedsvæsen. 1 mio. kr. årligt videreføres i 2020 til revision af forløbsprogrammer, audit og kvalitetssikring af udvalgte patientforløb.

Indsatser som udfases i 2020

Bevillinger til sekretariatsbetjening bortfalder, da det har været vanskeligt at dokumentere værdiskabelsen knyttet til disse bevillinger.

Dette indebærer konkret:

- Broen til bedre sundheds driftsramme beskæres med 1 mio. kr. årligt. Der er tale om en besparelse på sekretariatsbetjening, som ikke vil påvirke de eksternt finansierede indsatser, og ikke vil påvirke befolkningsundersøgelsen (LOFUS).

- Sekretariatsbetjening af sundhedsaftalens samarbejdsorganisation beskæres med 0,6 mio. kr. årligt. Dette vil konkret betyde, at sekretariatsbetjeningen under Sundhedsaftalen reduceres.

Opsamling

Med ovenstående forslag, er den samlede pulje disponeret i 2020.

Frigørelse af midler på de indsatser, som udfases, kan forventes af få halvårsvirkning i 2020.

Proces

Med ovenstående oplæg er den samlede pulje disponeret i 2020.

Puljens disponering i 2020 godkendes endeligt af Regionsrådet primo marts, hvorefter nye indsatser igangsættes.

Regionen foreslår, at udviklingsarbejdet – i det omfang det giver mening – forankres i samarbejdsorganisationens temagrupper, og at Sundhedskoordinationsudvalget løbende modtager en status på fremdrift på alle ovenstående indsatser.

Desuden vil Sundhedskoordinationsudvalget bliver forelagt konkrete aftaler mv. til godkendelse.

Aftaler, som involverer de praktiserende læger, skal godkendes af Praksisplanudvalget.

Økonomi

Den samlede disponering af puljen fremgår af vedlagte bilag.

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

- Sundhedskoordinationsudvalget tager orienteringen tages til efterretning.

- Sundhedskoordinationsudvalget følger de igangsatte indsatser.

- Såfremt indsatserne indebærer indgåelse af konkrete aftaler, eller såfremt at indsatserne flytter økonomi på tværs af sektorgrænser, vil dette blive forelagt Sundhedskoordinationsudvalget til godkendelse.

- Såfremt indsatserne forudsætter aftaler på praksisområdet, vil disse blive forelagt Praksisplanudvalget til godkendelse.

Sagen godkendelse i Regionsrådet.

Bilag til punkt nr. 6:

Oversigt Den tværsektorielle pulje 2020


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener