Søg
 
Møde i

5. Sundhed tætpå dig - Region Sjællands strategi for et nært og sammenhængende sundhedsvæsen

Sundhedskoordinationsudvalget Brevid: 4263228

Resume

Udvalget modtager på mødet en præsentation af den godkendte strategi ”Sundhed tæt på dig” samt en orientering om regionens første handleplaner i forlængelse af strategien. Endvidere gives der på mødet en præsentation af hovedpointer fra efterårets topmøder, og hvorledes disse har påvirket strategien.

Sagsfremstilling

De regionale udvalg – Udvalget for det nære sundhedsvæsen og Udvalget Sundhed for alle og Forretningsudvalget samt Regionsrådet behandlede og godkendte ultimo 2019 Region Sjællands strategi for et nært og sammenhængende sundhedsvæsen – ”Sundhed tæt på dig”.

Forud for dette har der været en involveringsproces af praksisområder og afholdelse af topmøder for kommuner og for patient- og handicaporganisationer. Topmøderne blev afholdt hhv. den 24. september og 28. oktober 2019, og det er med baggrund i drøftelserne på disse møder, at strategien og handleplaner nu foreligger i endelig form.

På mødet vil direktør Trine Holgersen uddybe indholdet af strategien samt orientere om de første regionale handleplaner til strategiens realisering. Hovedpointer fra efterårets topmøder vil blive gennemgået, og det vil blive præsenteret, hvorledes involveringsprocessen har påvirket strategi og handleplaner.

Med strategien ”Sundhed tæt på dig” vil Region Sjælland flytte det regionale sundhedsvæsenet tættere på den enkeltes hverdag. Der er tale om en klar politisk vision om et sundhedsvæsen, der er let tilgængeligt for borgerne – uanset hvor i regionen, de bor – og som bidrager aktivt til bedre sundhed.

For borgerne betyder strategien for et nært og sammenhængende sundhedsvæsen, at regionen vil fremme:

· Mulighed for fleksibel behandling i borgerens eget hjem

· Bedre støtte til særligt sårbare

· Styrket sundhedsfremme og forebyggelse

· Akut hjælp tilpasset borgernes behov

· Borgernes nære sundhedsvæsen.

Strategiens fokus er omstilling af det regionale sundhedsvæsen. Omstillingen omfatter blandt andet en række områder, hvor regionen ønsker at stille sig til rådighed for samarbejdspartnerne i det nære sundhedsvæsen – herunder kommuner og almen praksis. Eksempelvis vil regionen styrke sine udadvendte rådgivningsfunktioner og understøtte fælles kompetenceudvikling. Dermed er der en tæt sammenhæng mellem strategien og sundhedsaftalen, idet den regionale omstilling vil være central for regionens realisering af sundhedsaftalens mål og intentioner.

For de indsatser, hvis realisering påvirker kommuner og almen praksis, vil samarbejdet blive aftalt i de relevante samarbejdsfora. Regionen tager således afsæt i Sundhedsaftalens principper for samarbejde herunder princippet om, at ændret opgavefordeling skal ske planlagt og aftalt, således at det samlede sundhedsvæsen sikrer, at opgaverne løses der, hvor det har størst mulig gavn for borgerne.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at sagen tages til orientering.


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener