Søg
 
Møde i

7. Studietur tilNordjylland efteråret 2020

Sundhedskoordinationsudvalget Brevid: 4261778

Resume

Udvalget skal træffe beslutning om fastlægning af dato for den kommende studietur til Nordjylland. Administrationen foreslår den 24. – 25. september 2020. Det planlagte udvalgsmøde den 25. september vil blive afholdt på destinationen.

Sagsfremstilling

Udvalget besluttede oprindeligt på møde den 26. februar 2019, at der skal afholdes en studietur for udvalget til Nordjylland. Siden er emnet blevet genbesøgt på mødet den 4. oktober 2019, hvor udvalget tog stilling til indholdet på turen.

Med udgangspunkt i Sundhedsaftalens mål er administrationen i proces med fastlæggelse af indhold til turen, hvor der lægges vægt på implementering af Sundhedsaftalens initiativer.

Der er indledningsvist lavet aftale med professor ved Aalborg Universitet Janne Seemann mhp. dialog og oplæg om, hvordan man styrker det tværsektorielle samarbejde på ledelsesniveau.

Herudover er administrationen i dialog med Region Nordjylland vedr. mulighederne for at studieturen give indsigt i følgende emner:

· Telemedicinsk hjemmemonitorering. Region Nordjylland og de 11 nordjyske kommuner har med Telecare Nord et samarbejde om driften af de nordjyske tilbud indenfor hjemmemonitorering. Regionen har erfaringer med hjemmemonitorering for patienter med KOL og Hjertesygdom.

· Børnesundhedsprofilen. Med Børnesundhedsprofilen har Region Nordjylland skabt mulighed for atkommunerne kan få viden, som kan understøtte arbejdet med at planlægge og målrette sundhedsindsatsen til gavn for børnene.

· På baggrund af ønske fra Sundhedskoordinationsudvalget undersøges det, om det vil være muligt at besøge en forsøgsklinik og/eller kommunale akutpladser.

Endvidere forventes det, at studieturen vil inkludere et møde med Sundhedskoordinationsudvalget i Region Nordjylland.

Der må tages forbehold for eventuelle ændringer, afhængig af hvad der praktisk kan lade sig gøre.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget beslutter at fastlægge studietur til Nordjylland til den 24. – 25. september 2020.


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener