Søg
 
Møde i

9. Skriftlige beretninger

Sundhedskoordinationsudvalget Brevid: 4260691

1. Orientering om tværkommunal journalaudit af udskrivningsforløb fra RS til Slagelse, Guldborgsund og Greve

Kommunelægerne i Region Sjælland har foretaget en tværkommunal journalaudit på 41 borgere i perioden fra 1.-30. juni 2019, som er udskrevet til midlertidige pladser (MDO-pladser) i Guldborgsund, Slagelse og Greve Kommuner. Resultaterne af undersøgelsen blev fremlagt for Styregruppen for Sundhedssamarbejde den 22. januar 2020 med henblik på beslutning om iværksættelse af proces.

Styregruppen for Sundhedssamarbejdet drøftede rapportens identificerede resultater og har tilsluttet sig administrationens anbefaling om, at rapportens identificerede resultater bliver behandlet og fulgt op i de lokale kommunale samarbejdsfora (KSS’ere). Det er det lokale niveau, der vurderer, om de enkelte aftaler i værktøjskassen og det faglige indhold i MedCom standarderne skal bringes op i relevante temagrupper med henblik på revision.

Tilsvarende har kommunerne nedsat en arbejdsgruppe, som har fået til opgave at konkretisere kommunernes behov for oplysninger og informationer, når en patient udskrives fra sygehus til kommunal hjemmesygepleje.

Rapporten konkluderer følgende:

· Sundhedsaftale og gældende lovgivning overholdes ikke.Udskrivelsesrapport mangler ved ankomst til MDO-plads i ca. 24,4% af tilfældene. Det kvalitative indhold i udskrivningsmaterialet er lavt. Indlæggelsesforløbet er kun beskrevet i 51,2% af tilfældene og er kun fyldestgørende i 14,6% af tilfældene. I mere end 80% af tilfældene mangler basale kliniske oplysninger, der vedrører behandling, lægeansvar, observation og opfølgning for det kommunale forløb.

· Medicin og medicininformationer er ofte fejlbehæftede.

På trods af at FMK er både afstemt og frigivet i henholdsvis 87,5% og 92,5% af tilfældene, er der betydelige fejl i både medgivet medicin i 35,1% af tilfældene og i selve FMK i 32,5% af tilfældene.

· Der er risiko for patientsikkerheden på grund af manglende information og medicinfejl.

Ifølge undersøgelsen er der i 70,7% af tilfældene risiko for patientsikkerheden. I 29,3% af tilfældene var der tale om risiko i svær grad. Blot 29,3% vurderes at have haft en risikofri sektorovergang.

Hele rapporten kan læses i bilag 1.

  1. Orientering om status på etablering af samarbejdsorganisationen

Den reviderede samarbejdsorganisation er bygget op omkring en styringsstruktur, der skaber sammenhæng mellem Sundhedsaftalens vision, mål og de indsatser, som skal medvirke til at indfri disse. Styringsstrukturen konkretiseres via kommissorier. Kommissorierne for Styregruppen for sundhedssamarbejde (SAM) og temagrupperne er generisk opbygget.

Kommissorierne understøtter en organisatorisk styringsstruktur, hvor der er tydelig rolle-, ansvars- og opgavedeling mellem de hierarkiske niveauer.

· Politisk ledelsesniveau er Sundhedskoordinationsudvalget, som sætter retning for Sundhedsaftalens udvikling.

· Øverste administrative ledelsesniveau er Styregruppen for sundhedssamarbejde, som har det overordnede ansvar for ledelse og styring af en samlet portefølje, hvis indhold er tilpasset den politisk ønskede udvikling.

· Temagrupperne har ansvaret for at lede, styre, udmønte og følge op på en dynamisk delportefølje, hvis indhold er godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget og Styregruppen for sundhedssamarbejde.

· Ad hoc arbejdsgrupper kan nedsættes til at udvikle og justere samarbejdet på tværs af sygehusene, kommuner og praktiserende læger.

De lokale samarbejdsfora KSS/KSP og KSS/B&U fortsætter indtil videre i deres nuværende form.

Formandskabet for de enkelte temagrupper vil blive udgjort af repræsentanter fra Styregruppen for sundhedssamarbejde. De regionale og kommunale parter vil hver forestå den efterfølgende udpegning af øvrige repræsentanter i Temagrupperne. Efter udpegningen af repræsentanter vil sekretariaterne tage kontakt til medlemmerne med henblik på deltagelse på kick off workshop for samarbejdsorganisationen. Formålet med afholdelse af kick off for samarbejdsorganisationen er tosidet, herunder at;

· Styregruppen for sundhedssamarbejde og Temagrupperne formelt konstitueres.

· Samarbejdsorganisationen kommer godt fra start og opnår en fælles forståelse af opgaven.

Aktuelt planlægges derfor en kick off workshop for medlemmerne af Styregruppen for sundhedssamarbejde og Temagrupperne. Workshoppen afholdes den 10. marts 2020 kl. 9.00 til 11.30 i Regionshuset.

  1. Orientering om fordeling af igangværende indsatser på temagrupperne

Sundhedskoordinationsudvalget blev den 4. oktober 2019 orienteret om kortlægning af igangværende indsatser, der bidrager til målene i Sundhedsaftale 2019-23, samt det fortsatte arbejde med at kvalificere viden om indsatserne yderligere med henblik på, at indsatserne indgår i Sundhedsaftalens implementering. Kortlægningen skal give et overblik over, hvordan igangværende indsatser bidrager til opfyldelse af Sundhedsaftalens mål, og dermed danner grundlag for en vurdering af, hvor der er behov for at igangsætte nye initiativer ift. målene.

Efter indhentning af yderligere information om igangværende indsatser, der understøtter målene i Sundhedsaftalen, er antal indsatser indsnævret fra 21 til 15. De 15 indsatser relaterer sig til temagrupperne i Sundhedsaftalens samarbejdsorganisation således:

· Temagruppen ”Sårbare ældre og borgere med kroniske eller langvarige sygdomme”: 7 indsatser

· Temagruppen ”Voksne med psykisk sygdom”: 4 indsatser

· Temagruppen ”Børn og unge med trivselsudfordringer”: 4 indsatser

Oplysninger og status på hver enkelt indsats findes i de trevedlagte bilag – et bilag pr. temagruppe. I forhold til den første kortlægning er der nu også angivet forslag til, hvad temagruppen skal gøre i forhold til hver indsats. Der er primært tale om to aktiviteter:

1. Kende status på indsatsen (f.eks. halvårligt)

2. Drøfte udrulning til hele regionen og alle 17 kommuner (herunder om indsatsen skal udrulles samt i bekræftende fald hvornår og hvordan), og indstille beslutning desangående til Styregruppe for sundhedssamarbejde.

Viden om disse indsatser er vigtig i forhold til at afklare behovet for nye indsatser mhp. opnåelse af målene i Sundhedsaftalen. Det fremgår af bilagene, at der for hver målgruppe er to af Sundhedsaftalens fælles kommunale-regionale mål, som står uden igangværende indsatser. Når de 15 indsatser betragtes uafhængigt af målgrupperne i Sundsaftalen, er der indsatser i forhold til hvert af de fire fælles kommunale-regionale mål.

Temagrupperne får til opgave at følge indsatserne og vurdere udrulningspotentiale jf. oversigterne i bilag 1-3.

4. Tværsektorielt kompetenceudviklingskursus – ét element af Den fælles model.

Med baggrund i erfaringerne fra projekt ”Tværsektorielt teamsamarbejde for og med de svageste ældre” og beslutningen om en fælles model for tværsektorielt samarbejde om de svage ældre, inviterer Region Sjælland, Det Nære Sundhedsvæsen, og autoriserede sundhedsmedarbejdere i berøring med de svageste ældre, til 5-dages tværsektoriel kompetenceudviklingskursus i geriatri, med følgende indhold:

Ø Introduktion til Sundhedsaftalen og rammen for samarbejde

Ø Kommunikation og samarbejde på tværs af sektorer

Ø Den aldrende borger

Ø Delir

Ø Demens

Ø Ernæring

Ø Udskillelser

Ø Balance, svimmelhed og fald

Ø Medicin til den svage ældre

Ø Tidlig opsporing

Ø Borgerens oplevelse af sundhedsvæsenet

Kurset afholdes på driftsmæssige vilkår, med deltagerbetaling på kr. 4.800 der dækker undervisere, kursusmateriale og forplejning.

Kurserne afholdes i henholdsvis Holbæk, Køge, Nykøbing Falster og Slagelse i foråret 2020 jf. kursusoversigt.

Tilbud om kurset samt tilmelding, vil fremgå af Sundhedsaftalens hjemmeside, og bliver sendt til Sygehusenes hovedpostkasser, til kommunerne via det Fælles Kommunale Sekretariat, til KSS samt Socialafdelingen.

5. Status på udbredelse og kommunikation omkring sundhedsaftalen

Kommunikationsplan for udbredelse af kendskabet til sundhedsaftalen er godt i gang.

Der er udarbejdet kommunikationspakke, der kan anvendes af kommunale og regionale direktører og chefer til formidling af indholdet i Sundhedsaftalen og dennes værktøjskasse. Tilsvarende kommunikationspakke er udarbejdet til Sundhedsaftalens kommunale og regionale ambassadørnetværk.

Pakken ligger på Region Sjællands hjemmeside under Sundhedsaftalen og består af

- Talepapir og PowerPoint om sundhedsaftalens indhold og de underliggende samarbejdsaftaler i værktøjskassen, samarbejdsorganisationen og afklaringsråd

- KortOgGodt der kort beskriver aftalerne for både almen praksis, kommuner og sygehus. Den kan læses som Epaper og rekvireres i lommeformat hos det regionale sekretariat via sundhedsaftalen@regionsjaelland.dk

- Visitkort med QR koder der gør sundhedsaftalen og samarbejdsaftaler i værktøjskassen let tilgængelig på mobiltelefoner. Visitkortet ligger tilgængeligt på internettet og kan bestilles i papirformet til alle medarbejdere på ovenstående mail

Der er frem til d. 20. december 2019 fremsendt 3250 KortOgGodt og visitkort til ambassadører, der har bestilt materialet.

Udover kommunikationspakken er der plan om tydeliggørelse af Sundhedsaftalen og dennes indhold via de sociale medier og regionens hjemmeside.

Ambassadørnetværket:

I foråret afholdes samlet regionalt temaeftermiddag for Sundhedsaftalens kommunale/regionale ambassadørnetværk ca. 110 personer. De vil blive afholdt af to omgange med mulighed for at omkring 55 ambassadører kan deltage på hvert hold.

6. Orientering om forlængelse af aftale vedr. opfølgende hjemmebesøg

Det nære sundhedsvæsen har forlænget aftalen med PLO om opfølgende hjemmebesøg til udgangen af 2020. Hvilket betyder, at aftalen uændret kan tænkes ind i et tæt samarbejde omkring udskrivelse og opfølgning til sårbare somatiske patienter fra sygehus til kommunalt regi.

Ordningen har i 2018 været anvendt til omkring 790 borgere, og frem til august 2019 til omkring 590 borgere. Ordningen kan som hidtil anvendes af både sygehuse, kommuner og almen praktiserende læger selv.

Ordningen ligner den eksisterende, der ligger på sundhed.dk og kan læses her

Den omfatter op til tre opfølgende kontakter, hvor der ved første opfølgende hjemmebesøg gennemgås funktion før indlæggelse, epikrise/behandlingsplan, helbredsvurdering medicinering, sammenhæng i borgerens hverdag og fremadrettet plan.

Første opfølgende besøg finder sted i patientens eget hjem ca. en uge efter udskrivelse sammen med primærsygeplejerske og egen læge. Det kan rekvireres af sygehuset, hjemmeplejen eller almen praksis selv.

Anden og tredje kontakt ligger ca. 3 og 8 uger efter udskrivelse.

Monitorering:

Data på ydelserne bliver monitoreret ca. 6 gange årligt og vil blive evalueret ultimo 2020.

7. Status for og evaluering af implementering af pjecen ”Mine samtaler” under indsatsen Pro palliation.

Den tværsektorielle palliationsgruppe har i 2018, under den tidligere sundhedsaftale, udviklet pjecen ”Mine samtaler”, som et borgerejet redskab til brug for samtale og tidlig indsats om palliation til borgere, når de får stillet en diagnose med en alvorlig sygdom.

RUC gennemfører to følgeforskningsprojekter i forbindelse med test og afprøvning og af værktøjet ”Mine samtaler”. Første forskningsprojekt præsenteres i evalueringen ”Borgerstyrede samtaler til bedre palliative indsatser: Realiteter og potentialer – en evaluering af ”Mine samtaler – til lindring og livskvalitet”.

https://rucforsk.ruc.dk/ws/portalfiles/portal/65688903/Aamann_og_Dybbroe_Mine_samtaler.pdf

Rapporten viser, at borgerne overvejende har været glade for folderen ”Mine samtaler”, og resultaterne viser, at borgerne er glade for tilbuddet, de pårørende får mulighed for at blive inddraget, de professionelle får mulighed for at arbejde efter principper i ”Advanced Care Planning” og samlet set mindskes utrygheden hos borgere/patienter.

Men der er fortsat række problemstillinger, idet samtalen ofte kommer i anden række, ligesom organiseringen af forløbene er meget forskellige på tværs af sektorerne og opleves fragmenterede af borgerne.

RUC gennemfører i øjeblikket følgeforskning og implementeringen af ”Mine samtaler” med fokus på organisering af forløbene, såkaldt Propall II.

Den tværsektorielle palliationsgruppe har på møde den 26. november 2019 drøftet og godkendt RUC´s evalueringsrapport af Propall I. Når evalueringen af Propall II er afsluttet februar 2020 præsenteres Sundhedskoordinations-udvalget for de samlede resultater af indsatsen.

Bilag til punkt nr. 9:

Tværkommunal journalaudit af udskrivningsforløb fra Region Sjællands sygehuse til Slagelse-, Guldborgsund-, og Greve kommuners midlertidige døgnophold (MDO-pladser), november 2019

Kortlægning af indsatser - Sårbare ældre og borgere med kroniske eller langvarig sygdomme

Kortlægning af indsatser - Voksne med psykisk sygdom

Kortlægning af indsatser - Børn og unge med trivselsudfordringer


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener