Søg
 
Møde i

6. Model forblodprøvetagning tættere på borgerne

Styregruppe for sundhedssamarbejde Brevid: 4325782

Resume

Sundhedskoordinationsudvalget besluttede på sit møde den 19. marts 2020, at region og kommuner i 2020 vil implementere en regional model for mobil blodprøvetagning.

Styregruppen for Sundhedssamarbejde drøfter rammer og principper for forslaget samt den videre proces for udarbejdelse af oplæg til en fælles model.

Sagsfremstilling

Sundhedskoordinationsudvalget besluttede på mødet den 19. marts 202o, at regionen skulle udarbejde et oplæg til en fælles model med mulighed for lokale variationer og indeholdende planlagte og akutte blodprøver til behandling i Styregruppen for sundhedssamarbejde og i Sundhedskoordinationsudvalget. Der blev ikke reserveret midler fra regionens tværsektorielle pulje, og arbejdet udføres derfor indenfor de eksisterende rammer.

Som opfølgning på Sundhedskoordinationsudvalgets beslutning har regionen udarbejdet et oplæg til en fælles model med mulighed for lokale variationer og indeholdende planlagte og akutte blodprøver.

Fra kommunerne har der særligt været ønske om en model med hovedfokus på akut blodprøvetagning.

De eksisterende tilbud om lokal blodprøvetagning har forskellig historik og forskelligt indhold. Derudover er finansieringen uens på tværs af sygehusene, og kommunerne stilles dermed forskelligt. Se vedlagte bilag 1.

Regionen foreslår, at der udarbejdes en model indeholdende muligheden for at indgå lokale aftaler indenfor en fælles ramme.

Regionen har aktuelt 12 lokale blodprøvetagningssteder, som ligger på sygehusene eller i sundhedscentre. Her stiller regionen bioanalytiker til rådighed et givet timetal om ugen afhængig af behov.

Blodprøvetagningsstederne giver alle borgere i lokalområdet mulighed for at få taget blodprøver lokalt. Tilbuddene omfatter planlagte prøver såvel som prøver foranlediget af akutte behov. En udbygning af blodprøvesteder på nye lokaliteter vil skulle behandles af Regionsrådet.

De faste blodprøvetagningssteder kan i modellen eventuelt suppleres med et mobilt tilbud om blodprøvetagning til sårbare borgere. Ved de mobile tilbud kan sygehus og kommune enten aftale, at blodprøvetagning varetages af de kommunale akutfunktioner, eller at funktionen varetages af udkørende bioanalytikere fra sygehusene finansieret af den enkelte kommune.

Muligheden for at kommunalt personale tager blodprøver, som er bestilt af sygehuset eller af den praktiserende læge er ny. Det kan ske i borgerens hjem eller på kommunale akutpladser og vil være målrettet sårbare borgere. Blodprøverne afhentes af regionen og analyseres på sygehusene.

Muligheden for at en kommunal finansieret bioanalytiker kører ud fra sygehuset og tager planlagte blodprøver i sårbare borgeres hjem (herunder borgere på plejecentre) kendes fra samarbejdet mellem Holbæk Sygehus og Kalundborg og Odsherred Kommuner.

Principper for model

En fælles model med mulighed for lokale variationer og indeholdende planlagte og akutte blodprøver foreslås at bygge på følgende elementer:

· De eksisterende blodprøvetagningssteder fastholdes som udgangspunkt for planlagte og for akutte blodprøver.

· Mobil blodprøvetagning til sårbare borgere og immobile borgere skal indgå i den fælles model som en tilvalgsmulighed for kommunerne.

· Udmøntning tilpasses lokalt i en samarbejdsaftale mellem det lokale sygehus og den enkelte kommune.

Det skal i modellen desuden sikres, at ansvar, roller og ressourcer, herunder finansiering er synliggjort.

Den videre proces

Sagen har været drøftet i Udvalget for det Nære Sundhedsvæsen d. 11. maj 2020. Udvalget har bakket op om en samarbejdsmodel, der tager afsæt i de eksisterende blodprøvetagningssteder.

Det foreslås, at Styregruppen for sundhedssamarbejde drøfter de beskrevne rammer for en samarbejdsmodel, og at der nedsættes en lille tværsektoriel og hurtigt arbejdende arbejdsgruppe, som med afsæt i ovenstående kan udarbejde oplæg til en model og herunder præcisere målgruppe og visitationskriterier.

Det foreslås, at SAM-formandskabet på baggrund af arbejdsgruppens indstilling behandler sagen med henblik på forelæggelse i Sundhedskoordinationsudvalget i juni.

Modellen skal endeligt godkendes af Regionsrådet.

Efter Regionsrådets godkendelse kan sygehusene indgå i dialog med de enkelte kommuner om lokal udmøntning af modellen.

Økonomi

Modellen forventes ikke at få driftsøkonomiske konsekvenser for regionen. Sagen kan få driftsøkonomiske konsekvenser for de kommuner, der ønsker en mobil blodprøveordning.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Styregruppen for sundhedssamarbejde drøfter principper for model

2. Styregruppen for sundhedssamarbejde nedsætter en lille arbejdsgruppe til videre kvalificering af modellen med henblik på behandling i Sundhedskoordinationsudvalget i juni 2020.

Sagen afgøres af Styregruppen for Sundhedssamarbejde.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Behandling i Styregruppe for sundhedssamarbejde tirsdag den 19. maj 2020, pkt. 6

Vicedirektør Inge Paamejer, Nykøbing F. Sygehus deltog ikke i Styregruppe for sundhedssamarbejdes behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 6:

Bilag - oversigt over nuværende tilbud om blodprøvetagning

Oversigt over fordeling af opgaver og finansiering for aftaler vedr. udkørende blodprøvetagning

Oversigt over forslag til fordeling af opgaver og finansiering

Bilag til punkt nr. 6:

Bilag - oversigt over nuværende tilbud om blodprøvetagning

Oversigt over fordeling af opgaver og finansiering for aftaler vedr. udkørende blodprøvetagning

Oversigt over forslag til fordeling af opgaver og finansiering


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener