Søg
 
Møde i

10. Skriftlige beretninger

Styregruppe for sundhedssamarbejde Brevid: 4324353

Evaluering af projekt ”Tværsektorielt teamsamarbejde for og med de svageste ældre”

Projekt ”Tværsektorielt teamsamarbejde for og med de svageste ældre” er gennemført i perioden 2016-2019. Projektet er gennemført med finansiel

støtte fra satspuljen ”Styrket sammenhæng for de svageste ældre” via Sundhedsstyrelsen.

Sundhedsstyrelsen har indgået aftale med Implement Consulting Group om evaluering på tværs af de fem regioner. Implement Consulting Group gennemfører denne nationale evaluering i samarbejde med Vive – Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd og hvert af de regionale projekter. Implement Consulting Group forventer at indsende den samlede evalueringsrapport til Sundhedsstyrelsen inden udgangen af juni 2020. Den endelige rapport fra den nationale evaluering kan således forventes offentliggjort i andet halvår 2020.

Implement Consulting Group har fremsendt vedlagte udkast til den kvalitative del af evalueringsrapporten vedrørende projekt ”Tværsektorielt team-samarbejde for og med de svageste ældre” til kommentering. Styregruppen for sundhedssamarbejde, som udgør projektets styregruppe, bemyndigede den 31. marts 2020 Den assisterende styregruppe til at afgive kommentarer til evalueringsrapportudkastet fra Implement Consulting Group på vegne af Styregruppe for Sundhedssamarbejde.

De udarbejdede og fremsendte kommentarer er vedlagt.

Implement Consulting Group oplyser, at udkast til den kvantitative del af evalueringen, som udarbejdes af Vive og bliver en del af den samlede evalueringsrapport fra Implement Consulting Group, endnu ikke er udarbejdet og, at det fremsendes til kommentering ”på et senere tidspunkt”.

Status for arbejdet med revidering af Region Sjællands frivillighedspolitik

Region Sjællands Udvalg for Sundhed for alle har besluttet, at der i løbet af 2020 skal ske en revidering af den nuværende frivilligpolitik i Region Sjælland. Baggrunden er først og fremmest at sikre, at der er en overordnet sammenhæng mellem frivilligpolitikken og strategien ”Sundhed tæt på dig”.

Den nuværende ”Frivilligpolitik i Region Sjælland” fra 2013 har betydet, at der på regionens sygehuse og i psykiatrien er et velfungerende samarbejde med frivillige, hvis arbejde understøttes af en frivilligkoordinator på hvert sygehus og i psykiatrien. Dette samarbejde skal naturligvis fortsætte.

Den nuværende frivilligpolitik er vedlagt.

Som en del af den praksis, som er i Region Sjælland, inviteres en bred række interessenter herunder kommunerne ind i processen mhp. at bidrage til arbejdet og sikre at en hensigtsmæssig revidering af Region Sjællands frivillighedspolitik.

Regionen har udarbejdet nedenstående overordnede tidsplan for processen med udvikling af den nye frivilligpolitik.

Januar – maj 2020

Der nedsættes en arbejdsgruppe til at revidere frivilligpolitikken

Maj

Udvalget sundhed for alle orienteres om status for arbejdet

September 2020

Udkast til fornyet frivilligpolitik præsenteres i Udvalget Sundhed for alle

September 2020

Udkast til fornyet frivilligpolitik forelægges for Forretningsudvalget mhp. høring

September - oktober 2020

Høringsperiode

Oktober 2020

Møde i arbejdsgruppe og indarbejdning af høringssvar

November 2020

Behandling af Frivilligpolitik 2020 i Udvalget sundhed for alle

November 2020

Forslag til ny Frivilligpolitik 2020 forelægges for Forretningsudvalget og Regionsrådet mhp. godkendelse

Der er nedsat en arbejdsgruppe, som skal indsamle viden og komme med input til den fornyede politik.

I arbejdsgruppen deltager en repræsentant fra sygehusenes og psykiatriens frivilligkoordinatorer, patientinddragelsesudvalget, Røde Kors, Ældre Sagen, Kræftens Bekæmpelse, danske fysioterapeuter, samt fra E-hospitalet og sekretariatet i Det Nære Sundhedsvæsen.

Fra kommunerne deltager Leder af Faxe Sundhedscenter og Sundhedsfremme Birgitte Espenhein Bang eller suppleant Sara Engbæk.

Status på kommunal hjerterehabilitering i KSS Nykøbing Falster

Fra 2017 har Nykøbing Falster Sygehus overdraget den ikke medicinske del af fase 2 hjerterehabilitering til Vordingborg, Lolland og Guldborgsund kommuner. Ved overdragelsen overgik også forpligtelsen til at registrere data til opgørelse af de nationale indikatorer for de aktuelle indsatser i rehabiliteringen, således at kvaliteten løbende dokumenteres. Dette er sket via HjerteKomSjælland-databasen, som er udviklet og drives af Region Midt. Den første rapport er nu udarbejdet, og skulle have været præsenteret for Styregruppen for Sundhedssamarbejde på dagens møde. Grundet Corona-pandemien har deltagerne ikke haft mulighed for at drøfte resultaterne lokalt. Styregruppen for HjerteKomSjælland har derfor besluttet, at præsentationen af rapporten for SAM udsættes til mødet i juni.

Beslutning

Ingen bemærkninger

Behandling i Styregruppe for sundhedssamarbejde tirsdag den 19. maj 2020, pkt. 10

Vicedirektør Inge Paamejer, Nykøbing F. Sygehus deltog ikke i Styregruppe for sundhedssamarbejdes behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 10:

Evalueringsrapportudkast fra Implement til kommentering

Kommentarer til evalueringsrapportudkast fra Implement

Frivilligpolitik i Region Sjælland

Bilag til punkt nr. 10:

Evalueringsrapportudkast fra Implement til kommentering

Kommentarer til evalueringsrapportudkast fra Implement

Frivilligpolitik i Region Sjælland


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener