Søg
 
Møde i

l

 

5. Status fordataunderstøttelse af Sundhedsaftalen

Styregruppe for sundhedssamarbejde Brevid: 4323470

Resume

Sagen beskriver status og det fortsatte arbejde i forhold til etablering af fælles kommunal og regional ledelsesinformation til opfølgning på Sundhedsaftalen 2019-2023. Status for de indikatorer, der foreløbigt er udvalgte og målbare inden for de fire visioner og målgrupper er opgjort, og konkretiserer den ønskede udviklingsretning i aftaleperioden samt giver et fælles billede de områder, der kan følges op på i den almindeligt forudsatte årlige status, midtvejs- og slutevaluering. Opgørelsen kan fungere som en baseline. På det næstkommende møde præsenteres det kommende værktøj til den mere løbende dialog mellem sygehuse og kommuner lokalt og i samarbejdsorganisationen (den dynamiske løsning) samt en konkretisering af et kommende udviklingsspor i den videre fælles rejse mod integration af data fra region, kommuner og almen praksis.

Sagsfremstilling

Baggrund

Styregruppen for Sundhedssamarbejde blev på mødet den 8. november 2019 orienteret om, at der er udarbejdet en foranalyse inklusiv kortlægning af tilgangen i de øvrige regioner, en foreløbig høring i sygehusledelsen i regionen og en kommunerunde. Fase 1 i dataunderstøttelsen af Sundhedsaftalen er på den baggrund igangsat med inddragelse af den kommunale arbejdsgruppe, idet tidsplan og milepæle er afhængig af tilgængeligheden af data fra LPR3 og en efterfølgende lokal ibrugtagen heraf.

Status

Der foreligger nu en status for de indikatorer, der foreløbigt er udvalgt og målbare inden for de fire visioner og målgrupper, hvor Sundhedsaftalen sætter en retning, jf. bilag 1.

Status består af to dele. Den nedsatte arbejdsgruppe med kommunale ledelsesrepræsentanter har valideret begge dele.

Del 1 konkretiserer det talmæssige udgangspunkt for Sundhedsaftalen ved opstarten af aftaleperioden samt den ønskede udviklingsretning i regi af Sundhedsaftalen. Del 1 fungerer på den måde som en ’baseline’, der udfolder de overordnede mål, så det for regioner, kommuner og praktiserende læger er nemmere at følge og prioritere målene ift. den ønskede udvikling og resultater.

I tilknytning til status er udarbejdet dokumentation af kilder, definitioner mv., der er nødvendige for at foretage en tilsvarende opgørelse på nyere data.

Del 2 giver et fælles billede af, hvilke indikatorer der kan evalueres løbende, og hvilke indikatorer der kan opgøres i forbindelse med den forudsatte årlige, midtvejs- eller slutevaluering.

For hver indikator er vurderet, i hvilket omfang status for udvalgte målgrupper kan opgøres på niveauer af relevans for kommuner, sygehuse og almen praksis. Til grund for oversigten ligger en detaljeret kortlægning af mulighederne for opdatering og detaljeringsgrader, der kan udleveres til særligt interesserede.

Opgørelsen viser, at

· 18 indikatorer kan vurderes ved den forudsatte slutevaluering

· Flere af disse indikatorer kan også vurderes ved en midtvejs- eller årlig evaluering på regionalt niveau - f.eks. Andel over- eller undervægtige børn

· Ved midtvejsevaluering kan enkelte vurderes på sygehusniveau - f.eks. Borgernes viden om, hvor og hvordan de får kontakt til sundhedsvæsenet efter udskrivelse - eller kommuneniveau - f.eks. Fuldført ungdomsuddannelse blandt unge med psykiske lidelser og børns deltagelse i børneundersøgelsesprogrammet.

Få indikatorer kan følges løbende, og endnu færre således at status og udvikling for konkrete målgrupper kan ses på kommune- eller almen praksis-niveau eller for nærmere geografiske eller styringsmæssige relevante områder.

Fælles ledelsesinformation, der supplerer den almindeligt forudsatte evaluering

Data og udviklingsstøtte arbejder aktuelt på den fælles ledelsesinformation med løbende dataunderstøttelse på udvalgte indikatorer, der supplerer den almindeligt forudsatte årlige status, midtvejs- og slutevaluering.

Med denne – hvad man kan kalde den dynamiske løsning – afprøves fælles ledelsesinformation på de klassiske indlæggelsesindikatorer, der er særlig opbakning til og står centralt på tværs af sektorer.

Den nedsatte arbejdsgruppe med kommunale ledelsesrepræsentanter har udtrykt stor tilfredshed med de overordnede linjer i udmøntningen af de pejlemærker for den dynamiske løsning, der blev præsenteret på mødet i SAM i november og SKU i december. Arbejdsgruppen bidrager videre til at kvalificere og validere ”blue printet”, der præsenteres på næstkommende møde i SKU i september måned til politisk godkendelse. Herefter kan lægges en konkret produktionsplan for en operativ løsning.

Tidspunktet for, at den operative løsning går live, er afhængig af, hvornår der igen forventes LPR-data fra Sundhedsdatastyrelsen, der aktuelt er stoppet pga. overgangen til nyt LPR3. Men set-up vil være klar, når der forelægger LPR, hvor datakvalitet og komplethed igen er på et niveau, hvor der kan laves opgørelser.

Fremtidig udvikling af dataunderstøttelsen

Den videre fælles rejse mod integration af data fra kommuner, region og almen praksis foregår i en fasemodel, hvor samarbejdet afprøves på et datagrundlag, der gradvis udbygges, og hvor udvidelser besluttes årligt. Aktuelt er afsat 1,6 mio. kr. i 2020 til at videreføre udviklingsarbejdet med dataunderstøttelse i regi af Sundhedsaftalen. Beløbet dækker drift, konsolidering og løbende support til ibrugtagning for brugere af den dynamiske model, udviklet i fase 1, svarende til i størrelsesordenen 1 årsværk årligt. Der vil være brug for at afsætte varige driftsmidler og midler til en effektiv supportfunktion, der sikrer ibrugtagning.

Beløbet dækker endvidere udvikling af et koncept til fase 2. Den overordnede rammer for fase 2 udviklingsporet er, at der arbejdes videre med at kunne bryde centrale data ned til detaljeringsniveauer, så det for kommuner, sygehuse og praktiserende læger er nemmere at tage de initiativer, der skaber den ønskede udvikling og resultater. Øget detaljeringsniveau er et af de højest prioriterede ønsker til udviklingsspor, der er fremkommet i foranalysen. Inden for den ramme kan arbejdes med 1) nærmere geografisk nedbrydning ift. de klassiske indlæggelsesindikatorer, fx lokalisering af indlæggelse for dehydrering eller 2) udvikling af nye indikatorer på eksisterende data, fx elektronisk kommunikation via MedCom eller 3) på kommunale datakilder fx trivsel og mental sundhed eller 4) lokalisering af udvalgte populationer, fx koncentrationen af typer af kronikere Den kommunale arbejdsgruppe, der allerede er nedsat til den løbende dialog med Data og udviklingsstøtte om udviklingsarbejdet, foreslås at få mandat til at konkretisere konceptet for fase 2, der præsenteres et kommende møde.

Det samlede videre arbejde indebærer fortsat ressourcetræk til validering ift. den dynamiske model under opbygning og i det kommende udviklingsarbejde samt at tilvejebringe repræsentanter for udviklingsarbejde og teknisk validering i processen.

Afklaring af den konkrete form for deling af data og resultater på kort og længere sigt afventer en nærmere gennemgang af de tekniske rammer, herunder de juridiske muligheder.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen. Såfremt at Styregruppen for sundhedssamarbejde tiltræder indstillingerne, vil udviklingsmidlerne for 2020 blive frigjort til igangsættelse af arbejdet.

Der gøres opmærksom på, at regionen finansierer den fælles udviklingsopgave, men at der endnu ikke er taget stilling til fordeling af udgifter knyttet til den varige drift af løsningen.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at Styregruppe for sundhedssamarbejde tager orienteringen til efterretning.

2. at den kommunale arbejdsgruppe har mandat til at konkretisere konceptet for udviklingsarbejde i fase 2 og igangsætte arbejdet.

Sagen afgøres af Styregruppen for Sundhedssamarbejde.

Beslutning

Indstillingerne blev godkendt. Styregruppen besluttede endvidere, at DU på hvert kommende møde bedes levere en status, som viser fremdrift siden sidst.

Behandling i Styregruppe for sundhedssamarbejde tirsdag den 19. maj 2020, pkt. 5

Vicedirektør Inge Paamejer, Nykøbing F. Sygehus deltog ikke i Styregruppe for sundhedssamarbejdes behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 5:

Status for sundhedsaftalens målbare indikatorer inkl. Q&A

aak

Bilag til punkt nr. 5:

Status for sundhedsaftalens målbare indikatorer inkl. Q&A


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener