Søg
 
Møde i

8. Opfølgning på indsatser under den tværsektorielle pulje

Styregruppe for sundhedssamarbejde Brevid: 4323119

Resume

Styregruppen for sundhedssamarbejde får en kort status på indsatser under regionens tværsektorielle pulje. Styregruppen drøfter, hvordan styregruppen fremadrettet ønsker at følge indsatserne.

Sagsfremstilling

Sundhedskoordinationsudvalget behandlede på mødet den 19. marts 2020 anvendelse af Region Sjællands tværsektorielle pulje i 2020. Sundhedskoordinationsudvalgets anbefaling blev efterfølgende godkendt af Regionsrådet den 30. marts.

Styregruppen for Sundhedssamarbejde og Sundhedskoordinationsudvalget følger indsatserne, og Sundhedskoordinationsudvalget vil jf. Sundhedsaftalens principper for samarbejde blive forelagt konkrete aftaler mv. til godkendelse.

I det følgende gives en kort status på indsatserne.

Status på igangværende indsatser:

Af puljens ramme på 15,8 mio. kr. er 5,4 mio. kr. reserveret igangværende indsatser, herunder:

-Kvalitetsudvikling i det nære sundhedsvæsen (1 mio. kr.). Midlerne anvendes i 2020 indenfor nedenstående tre områder:

- Forløbsprogrammer: Temagruppen for kronikere og ældre forventes at drøfte rammer og behov for revision af forløbsprogrammer i 2. halvår 2020.

- Audit: Sundhedskoordinationsudvalget behandler på mødet i juni sagen om audit af udskrivningsforløb herunder behovet for ny audit ultimo 2020.

- Sundhedsstrategisk ledelse: Der arbejdes i regi af ”Broen til bedre sundhed” med sundhedsstrategisk ledelse på børneområdet. Konkret er der arbejdet med delprojektet ’tilflytterbesøg’ i ”Broen til bedre Sundhed”, under projekt ”Børn i alkoholfamilier”. De foreløbige erfaringer indikerer et spredningspotentiale. Midtvejsevaluering af projektet foreligger primo juni.

-Kompetenceudvikling i telemedicinsk hjemmemonitorering (0,8 mio. kr).Kompetenceudvikling af medarbejdere i forbindelse med den fælles TeleKOL-implementeringen i hele landsdelen Sjælland følger den samlede plan for programmet og udrulles i 2. halvår 2020.

- Idriftsættelse af Telemedicinsk hjemmemonitorering for KOL-patienter (1,8 mio. kr.).Indsatsen følger den samlede plan for programmet.

-Afprøvning af koncept for virtuelle konsultationer på Holbæk Sygehus (1,8 mio. kr.). Indsatsen afsluttes i juni 2020. Indsatsen indgår i sagen om virtuelle konsultationer og behandles dermed selvstændigt på dette møde.

Status på nye indsatser

De resterende 10,4 mio. kr. disponeres til nye indsatser eller indsatseriregi af sundhedsaftalen, hvor bevillinger er udløbet, og den videre indsats løftes ind i en ny fase. Status på indsatserne er følgende:

-Dataunderstøttelse af Sundhedsaftalen (1,6 mio. kr.).Sagen behandles som selvstændig sag på dette møde.

-Styrket samarbejde om den akutte patient (2,2 mio. kr.).Indsatsen igangsættes medio 2020 blandt andet med afsæt i samarbejdet omkring akutte patienter under Corona-beredskabet.

-Styrket henvisningspraksis til tobaksforebyggelse (0,8 mio. kr.) Indsatsen planlægges igangsat fra august 2020.

-Virtuelle konsultationer (4,0 mio. kr.)Indsatsen indgår i sagen om virtuelle konsultationer og behandles dermed selvstændigt på dette møde.

- Telemedicinsk hjemmemonitorering hjertesvigt 0,5 mio. kr. I forbindelse med de nationale forhandlinger om økonomi for 2021 forventes en aftale om implementering af telemedicinsk hjemmemonitorering efter samme model som TeleKOL. I Region Sjælland forventes arbejdet med det sundhedsfaglige grundlag igangsat fra september.

Status på øvrige indsatser

- Implementering af regional model for mobil blodprøvetagning. Sagen behandles som selvstændig sag på dette møde.

-Model for rådgivning af kommunerne om håndtering af multiresistente bakterier.Sagen er aktualiseret yderligere under den aktuelle COVID-19-situation, idet den adresserer hygiejnehåndtering og reduktion af smittespredning. Der udarbejdes et forslag til model til behandling i Styregruppen for sundhedssamarbejde og i Sundhedskoordinationsudvalget.

Forslag til videre proces

Det foreslås, at Styregruppen for sundhedssamarbejde og Sundhedskoordinationsudvalget på hver møde behandler en orienteringssag, hvor status på indsatserne under den tværsektorielle pulje gennemgår i kort skematisk form. Indsatser, som kræver nærmere drøftelse eller egentlige beslutninger, behandles som selvstændige sager.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Styregruppen for Sundhedssamarbejde tager orientering om status på indsatser under den tværsektorielle pulje til efterretning.

2. Styregruppen for sundhedssamarbejde fremadrettet på hvert møde modtager status på indsatserne, og at indsatser som kræver drøftelse eller beslutning fremlægges selvstændigt.

Beslutning

Indstillingerne blev tiltrådt.

Behandling i Styregruppe for sundhedssamarbejde tirsdag den 19. maj 2020, pkt. 8

Vicedirektør Inge Paamejer, Nykøbing F. Sygehus deltog ikke i Styregruppe for sundhedssamarbejdes behandling af sagen.


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener