Søg
 
Møde i

7. Drøftelse af mulighed for hurtig udrulning af akut virtuel konsultation for sårbare patienter med kommunal deltagelse

Styregruppe for sundhedssamarbejde Brevid: 4316766

Resume

Styregruppen for sundhedssamarbejde drøfter muligheden for at implementere akut virtuel konsultation for sårbare patienter med afsæt i erfaringerne fra E-hospitalets pilotafprøvning af akut virtuel konsultation for sårbare borgere med deltagelse af kommunal akutfunktion/sygeplejersker. Drøftelsen sker med afsæt i et forslag til rammeaftale.

Sagsfremstilling

Det er under corona-pandemien lykkedes for region, kommuner og almen praksis at igangsætte en række fælles initiativer, som sikrer borgerne fleksible sundhedstilbud tilpasset de behov, som løbende er opstået.

Styregruppen for sundhedssamarbejde nedsatte på mødet den 31. marts 2020 en arbejdsgruppe, som skulle afdække mulighederne for at udbrede virtuelle konsultationer til sårbare patientgrupper yderligere under den igangværende corona-pandemi.

Arbejdsgruppen har nu udarbejdet et forslag til en rammeaftale om akutte virtuelle konsultationer, som kan indgås af region, kommuner og almen praksis, og som vil være gældende under den igangværende corona-pandemi.

Udkastet til rammeaftale skal ses i sammenhæng med, at Region Sjælland aktuelt har to aftaler med de praktiserende læger indeholdende virtuelle konsultationer – nemlig den midlertidige nationale aftale om virtuelle konsultationer i almen praksis og den regionale aftale om opfølgende hjemmebesøg. Desuden tester E-hospitalet sammen med flere kommuner og almen praksis en forsøgsordning med akutte virtuelle konsultationer for sårbare patienter. De tre ordninger er kort beskrevet i det følgende:

1. Virtuelle konsultation i almen praksis. Aftale indgået imellem Danske Region og PLO i forbindelse med COVID-19. I forbindelse med aftalen er der udviklet en videoløsning via MinLæge appen. Denne giver borgere med NemId mulighed for virtuel konsultation med de almen praktiserende læger, der anvender muligheden. Aftalen er midlertidig og indgået for at mindske smittespredning af COVID-19.

2. Opfølgende hjemmebesøg. Aftalen omhandler udskrivelse af sårbare somatiske patienter. Desuden kan aftalen bruges for patienter med palliative behov. Aftalen sikrer, at der fra 1. til 8. uge efter udskrivelse kan gennemføres 1-3 opfølgende hjemmebesøg af den praktiserende læge og den kommunale sygepleje. Den praktiserende læge har mulighed for at deltage virtuelt. Aftalen genforhandles årligt.

3. Pilottest af akut virtuel konsultation til sårbare borgere der modtager kommunale sundhedsydelser i Guldborgsund og Lolland kommuner sammen med to lægehuse i Sakskøbing og Rødby. Den virtuelle konsultation afholdes med deltagelse af borgeren, kommunens akutfunktion/sygeplejersker og almen praksis.

Det er arbejdsgruppens anbefaling, at en accelereret udrulning af akutte virtuelle konsultationer baseres for erfaringer, teknisk set-up og arbejdsgange fra E-hospitalets pilottest. Det er videre arbejdsgruppens anbefaling, at honorering af almen praksis følger den midlertidige nationale aftale for virtuelle konsultationer. For sårbare patienter, som for nyligt er udskrevet, eller som har palliative behov, kan honorering ske som et opfølgende hjemmebesøg.

Med udgangspunkt i E-hospitalets projektbeskrivelse, ovenstående og den midlertidige aftale omkring virtuelle konsultationer, foreslår arbejdsgruppen en midlertidig rammeaftale indeholdende:

· Midlertidig aftale om virtuelle akutte konsultationer for de sårbare patienter i Region Sjælland.

· Bilag: Arbejdsgangsbeskrivelse (bilag vedlagt)

· Bilag: Monitorering af indsatsen

Målgruppen for akut virtuelle konsultationer er sårbare borgere, der modtager kommunale ydelser.

Betegnelsen midlertidig rammeaftale skal ses i lyset af, at aftalen er frivillig for kommunerne såvel som for de praktiserende læger. Den enkelte kommune vurderer, om man vil implementere aftalen, og implementering aftales lokalt mellem kommunen og de læger, som ønsker at være med.

Teknisk forudsættes, at videokommunikationen foregår via MedComs VDX-løsning. Region Sjælland opretter via Medcoms platform en række virtuelle møderum, som står til rådighed for almen praksis. Almen praksis er ”vært” på møderne, og kommunen logger sig på som gæst. Den enkelte kommunes firewall skal give adgang til brugen af videokommunikationen.

Erfaringer, ressourceforbrug og videre evalueringsbehov

Pilotprojekterne er endnu ikke evaluerede, men i det følgende er en række centrale erfaringer præsenteret.

Generelt er patienterne tilfredse med at have dialogen med lægen på video. De oplever det som en stor fordel, at sygeplejersken/akutfunktionen deltager og kan bidrage med oplysninger om plejeforhold, medicinliste mv. For patienterne er det endvidere en fordel, at de undgår transport.

De deltagende læger og kommuner oplever samarbejdsformen som effektiv. Der spares personaleressourcer og kørselsudgifter, og den lette adgang til lægefaglige ressourcer anses som en fordel, som bl.a. sikrer hurtig opstart af behandling. Den kommunale akutfunktion/sygeplejerske kan, sammen med borgeren, formidle viden om både faglige og plejemæssige områder til lægen. Dette styrker kvaliteten i sygebesøget og i udarbejdelse af behandlings-/plejeplanen.

Almen praksis har registreret tidsforbrug fra lægen logger på skærmen, afslutter besøget, dokumenterer og har udarbejdet en regning. Godt halvdelen af konsultationerne varer mindre end ti minutter. De øvrige varer mellem 10 og 20 minutter.

Guldborgsund kommune har erfaret, at selve den akutte virtuelle konsultation tager imellem 10-15 minutter. Kommunen skønner, at det tager 5-20 minutter at udføre den ordinerede behandling og dokumentation. Nogle gange kræver behandlingen opfølgende sygeplejebesøg i hjemmet. Sidstnævnte sker dog også ved almindelige konsultationer.

Ved implementering af rammeaftalen skal evalueringsdesign aftales. Det foreslås, at arbejdsgruppen udarbejder et forslag, som godkendes af formandskabet for SAM og af PLO inden sommerferien.

Det foreslås, at rammeaftalen godkendes af Sundhedskoordinationsudvalget og umiddelbart herefter lægges i Sundhedsaftalens værktøjskasse med henblik på lokal implementering.

Rammeaftalen ophører, når den midlertidige aftale om honorering af almen praksis for virtuelle konsultationer ophører, eller når den varslet opsagt at en af parterne.

Økonomi

Den tekniske løsning er til rådighed for såvel region, kommuner og almen praksis. Region Sjælland har leveret udstyr til videokonsultationer i almen praksis.

Kommunerne skal i relevant omfang indkøbe mobilt udstyr – pc eller tablet med kamera, som kan anvendes i borgerens hjem. Det kommunale ressourceforbrug vil indgå som et centralt parameter i evalueringsdesignet.

Indstilling

Arbejdsgruppen indstiller, at

1. Styregruppe for sundhedssamarbejdet beslutter, om der med udgangspunkt i forslaget til rammeaftalen kan ske en hurtig udrulning af akut virtuel konsultation.

2. Styregruppen for sundhedssamarbejder sikrer udarbejdelse af evalueringsdesign via arbejdsgruppen.

Sagen afgøres af Sundhedskoordinationsudvalget.

Beslutning

Indstillingerne blev ikke tiltrådt. Styregruppen for sundhedssamarbejde bakker op om den foreslåede model for afholdelse af akut virtuel konsultation. PLO ønsker en forhandling ift. honorering. Region Sjælland ikke har mulighed for at indgå i regional forhandling forud for de centrale overenskomstforhandlinger på PLO-området. Modellen kan dermed ikke implementeres nu, men vil blive taget op igen i forlængelse af overenskomstforhandlingernes afslutning. Evalueringsdesign vil blive udarbejdet i forlængelse heraf.

Sagen videresendes til Sundhedskoordinationsudvalgets behandling.

Behandling i Styregruppe for sundhedssamarbejde tirsdag den 19. maj 2020, pkt. 7

Vicedirektør Inge Paamejer, Nykøbing F. Sygehus deltog ikke i Styregruppe for sundhedssamarbejdes behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 7:

Udkast til rammeaftale akutte virtuelle konsultationer for sårbare borgere

Arbejdsgangsbeskrivelser akutte virtuelle konsultationer til sårbare borgere

Bilag til punkt nr. 7:

Udkast til rammeaftale akutte virtuelle konsultationer for sårbare borgere

Arbejdsgangsbeskrivelser akutte virtuelle konsultationer til sårbare borgere


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener