Søg
 
Møde i

9. Afrapportering og evaluering af kompetenceudviklingsprojekt omkring demens

Styregruppe for sundhedssamarbejde Brevid: 4310512

Resume

Den tværsektorielle demensstyregrupppe under den tidligere sundhedsaftale, har gennemført et kompetenceudviklingsprojekt vedr. demens med titlen ”Demens: Skolebænk på Tværs” med tilskud fra Satspuljen. Det indstilles, at styregruppen godkender vedlagte rapporter samt drøfter, hvorledes projektets gode resultater kan forankres og sikres videre udbredelse.

Sagsfremstilling

Den tværsektorielle demensstyregruppe under den tidligere sundhedsaftale har i 2017 modtaget tilskud fra Satspuljemidler på 2.159.000 kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til Praksisnært kompetenceløft i kommuner og regioner.

I 2017 - 2019 er der gennemført et ambitiøst efteruddannelsesforløb for ansatte i kommuner og regioner, som dagligt arbejder med borgere med demens, i almen praksis, i kommunerne og i somatik og psykiatri på sygehusene. Forløbet er blevet gennemført i et samarbejde med professionshøjskolen Absalon og Sosu-Skolen i Nykøbing.

Målsætning var i alt deltagelse af 240 regionale og kommunale medarbejdere.

Projektet nåede deltagelse af i alt 203 kursister på Diplom, Akademi og AMU-kurserne. Det har fortrinsvist været deltagere fra hjemmeplejen i de 17 kommuner, men det har også deltaget medarbejdere fra den kommunale socialpsykiatri og i mindre omfang fra somatik og psykiatri i regionen.

Endelig har 48 praktiserende læger deltaget i workshops og gå-hjem-møder om demens.

Projektet ”Demens: Skolebænk på tværs” har haft relevans for kvalificering af den personcentrede indsat og det tværsektorielle og tværfaglige samarbejde omkring mennesker med demens og deres pårørende.

Deltagere har ikke blot opnået ny viden, kompetencer og færdigheder, men har også mødtes på tværs til konferencer, herunder en afsluttende konference med fokus på ledelse af demens indsatsen.

En af de positive sidegevinster ved uddannelsesinitiativet har været, at medarbejdere fra forskellige kommuner har mødtes på uddannelsen og udvekslet erfaringer. Herigennem har de inddraget læring om, hvordan man tilgår arbejdet med demente borger i andre kommuner

Se yderligere uddybning i vedlagte afslutningsrapport til Sundhedsstyrelsen.

Evaluering af RUC

Hele indsatsen er blevet evalueret af Roskilde Universitet, og der foreligger rapporten ”Evaluering af kompetenceløftet Demens – skolebænk på tværs”, som er vedlagt.

Rapporten er en kvalitativ evaluering baseret på deltagerobservationer og samt fokusgruppe og individuelle interviews med kursisterne. Evalueringens sigte har været at belyse, hvordan og hvorfor virker indsatsen i forhold til at understøtte og fremme en tværsektoriel og tværfaglig samarbejdskultur blandt sundhedsprofessionelle, samt skabe øget forståelse for personer med demens og deres pårørende. Den tværsektorielle udveksling, som er sket på kurserne har været yderst frugtbar, og der er et stort potentiale for fremtidige kompetenceløft i at facilitere en tværkommunal og ”intra”-kommunal udveksling og netværksdannelse, som del af de organisatoriske kompetencer, som medarbejdere i ældre- og demensplejen har brug for.

På diplomsporet har der i undervisningen været anvendt en ”demenssimultator”, som har sat kursisterne i borgerens sted. Dette har vist sig at være en yderst frugtbar metode til - blandt deltagerne - at øge forståelsen for de frustrationer, borgere med demens ofte oplever.

Evalueringen viser, at målet med de konkrete kursus forløb er indfriet, blandt deltagerne har der været tilfredshed med indholdet, og det faglige niveau blandt kursisterne har fået et væsentligt løft. Konkret fremgår det af rapporten, at man fremadrettet bør sikre fokus på kompetencer til at kunne håndtere paradokser mellem bl.a. professionelle rationaler, borgernes ønsker og behov og ældrepolitikken.

Efter endelig godkendelse vil rapporten blive formidlet til kommunerne, Absalon, Sundhedsstyrelsen, Det Nationale Videnscenter for Demens, Region Sjællands HR Uddannelse og Udvikling, Det regionale netværk for demens og lægges på Region Sjællands og RUC’s hjemmesider.

Som supplement til denne formidling af rapporten bør de gode resultater og rapportens konklusioner endvidere sikres en konkret forankring, således at flere kommunale og regionale medarbejdere kan få indsigt her i – til gavn for borgere og patienter i regionen. Det vurderes derfor at være hensigtsmæssigt med en drøftelse blandt styregruppens medlemmer, om hvordan en forankring kan sikres.

Regnskab til Sundhedsstyrelsen

Projektet har modtaget et samlet tilskud på 2.159.000 kr. fra Sundhedsstyrelsen. Der har været et samlet forbrug på 1.999.036 kr., og restbeløbet på 162.964 kr. er tilbagesendt til Sundhedsstyrelsen, som har godkendt regnskab og afrapportering.

Den tværsektorielle demensstyregruppe

Den tværsektorielle demensstyregruppe har den 21. februar 2020 behandlet ovennævnte afrapportering og evaluering fra RUC. Herefter er der ikke planlagt yderligere aktiviteter eller møder i gruppen, som indstiller sit arbejde.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Styregruppen for sundhedssamarbejde godkender afrapporteringen og evalueringen af kompetenceudviklingsprojektet ”Demens: Skolebænk på tværs”.

2. Styregruppen for sundhedssamarbejde drøfter, hvordan man på tværs af kommuner og region kan forankre og arbejde videre med resultater og viden fra projektet.

Beslutning

Indstillingerne blev tiltrådt dog var der ingen bemærkninger under punkt 2 og drøftelsen udeblev.

Behandling i Styregruppe for sundhedssamarbejde tirsdag den 19. maj 2020, pkt. 9

Vicedirektør Inge Paamejer, Nykøbing F. Sygehus deltog ikke i Styregruppe for sundhedssamarbejdes behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 9:

Afslutningsrapport til Sundhedsstyrelsen Demens - Skolebænk på Tværs

Evaluering af komperenceløftet Demens - Skolebænk på Tværs, RUC

Bilag til punkt nr. 9:

Afslutningsrapport til Sundhedsstyrelsen Demens - Skolebænk på Tværs

Evaluering af komperenceløftet Demens - Skolebænk på Tværs, RUC


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener