Søg
 
Møde i

3. Godkendelse afSundhedsaftalens implementeringsplan

Styregruppe for sundhedssamarbejde Brevid: 4291961

Resume

Forslag til implementeringsplan og herunder plan for revidering af Sundhedsaftale 2019-23 drøftes med henblik på godkendelse.

Sagsfremstilling

Sundhedsaftalen implementeres i det daglige samarbejde mellem sektorerne. Hertil kommer særlige indsatsområder jf. indholdet i implementeringsplanen.

Sundhedsaftale 2019-23 er gældende fra den 1. juli 2019 og indtil en ny sundhedsaftale træder i kraft. Indsatserne vedrørende implementering af Sundhedsaftalen har siden juli 2019 været fokuserede omkring:

· Etablering af ny samarbejdsorganisation

· Kommunikation

· Kortlægning af igangværende indsatser i forhold til Sundhedsaftalens mål og målgrupper

· Etablering af fælles kommunal-regional ledelsesinformation mhp. databaseret monitorering af Sundhedsaftalen

Det fremgår af bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler §6 stk. 3 samt den tilhørende vejledning afsnit 6.2, at der skal udarbejdes en plan for implementering af og opfølgning på Sundhedsaftalen.

Implementeringsplanen, som er vedlagt, uddyber for hele perioden 2019-23 følgende indsatsområder:

· Kommunikation

· Værktøjskassen

· Monitorering

· Projekter ift. mål og målgrupper

Implementeringsplanen opdateres løbende og mindst én gang årligt jf. afslutning af indsatser, igangsættelse af nye indsatser, etc. Første opdatering af implementeringsplanen finder sted, når samarbejdsorganisationen er konstitueret, og temagrupperne har påbegyndt deres arbejde, dvs. medio 2020.

Kommunikationsindsatserne skal understøtte implementeringen af Sundhedsaftalen. Målgrupperne for kommunikationsindsatserne er mangfoldige: Ledere i regionen og i kommunerne, medarbejdere i regionen og kommunerne, de praktiserende læger, patienter og pårørende. Der er planlagt syv kommunikationsindsatser inklusiv hjemmeside, præsentationsmaterialer, publikationer, temadag og artikler.

Værktøjskassen indeholder konkrete samarbejdsaftaler, forløbsbeskrivelser, forløbsprogrammer og andre værktøjer, som er udviklet af kommuner og regioner i fællesskab til anvendelse i det daglige tværsektorielle samarbejde. Det er nødvendigt at prioritere en indsats vedrørende opdatering og revision af værktøjerne. Udviklingsgruppen for behandling og pleje, genoptræning og rehabilitering under den foregående Sundhedsaftale, har i efteråret 2019 samt henover årsskiftet 2019/2020 revideret, justeret og godkendt værktøjerne Stifinderen, Vejledning til Stifinderen samt Flowdiagram om hjælpemidler og behandlingsredskaber. Værktøjerne er justeret i forhold til ny lovgivning, generel udvikling på området samt kommunale og regionale ønsker til forbedring. Det videre arbejde med opdatering og revidering af værktøjerne samt udvikling af evt. nye værktøjer udføres i de nyetablerede temagrupper.

Vedrørende monitorering pågår der i samarbejde med Data og Udviklingsstøtte i Region Sjælland et arbejde med etablering af fælles kommunal og regional ledelsesinformation til opfølgning på Sundhedsaftalen. Der er udarbejdet en foranalyse inklusiv kortlægning af tilgangen i de øvrige regioner, en foreløbig høring i sygehusledelsen i regionen og en kommunerunde. Der foreligger nu en status for de indikatorer, der foreløbigt er udvalgt og målbare inden for de fire visioner og målgrupper. Det videre arbejde inkluderer afklaring af den konkrete form for deling af data og resultater, herunder en nærmere gennemgang af tekniske rammer og juridiske muligheder.

I forbindelse med indgåelse af Sundhedsaftalen blev det besluttet at gennemføre en kortlægning af igangværende projekter/indsatser, som bidrager til Sundhedsaftalens fælles kommunale-regionale mål inklusiv målgruppe for hver indsats. Den viden, der er frembragt ved kortlægningen, skal anvendes i forbindelse med vurdering af behov for nye indsatser i relation til Sundhedsaftalens mål og målgrupper. Denne vurdering foregår i temagrupperne i Sundhedsaftalens samarbejdsorganisation og udgør sammen med temagruppernes igangsættelse, opfølgning og idriftsættelse af nye indsatser et centralt bidrag til den årlige opdatering af Sundhedsaftalens implementeringsplan.

Sundhedsaftalens samarbejdsorganisation videreudvikles også efter foråret 2020 jævnfør de enkelte samarbejdsforas evaluering af deres målopfyldelse, kommissorier, mv.

Behov for revidering af Sundhedsaftalen

Det fremgår af ”Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler” af 30. maj 2018, § 7 stk. 1 og den tilhørende vejledning afsnit 6.2, at Sundhedskoordinationsudvalget én gang årligt skal gennemgå Sundhedsaftalen og vurdere behovet for revidering af dens indhold. I det omfang Sundhedsaftalen revideres, skal den indsendes til Sundhedsstyrelsen med henblik på godkendelse.

Grundlæggende er de fælles udfordringer i Region Sjælland og Sundhedsaftalens vision, mål og principper for samarbejdet uforandrede. De foreløbige overvejelser vedrørende behov for revidering vedrører nyt nationalt mål samt tekst og eksempler på indikatorer. Omfanget vurderes dog at være så begrænset, at det ikke aktuelt nødvendiggør revidering. Revidering bør efter administrationens vurdering tages op, når arbejdet med fælles dataunderstøttelse er mere fremskredet, og når samarbejdsorganisationen har haft det første år til at arbejde for Sundhedsaftalens målsætninger. Dermed forventes den første revision af Sundhedsaftalen at finde sted medio 2021.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Styregruppe for sundhedssamarbejde beslutter at:

1. Implementeringsplanen for Sundhedsaftale 2019-23 godkendes

2. Sundhedskoordinationsudvalget orienteres om implementeringsplanen på førstkommende ordinære møde i udvalget.

3. Sundhedskoordinationsudvalget orienteres om, at mulig revision af Sundhedsaftalen forventes behandlet medio 2021.

Sagen afgøres af Styregruppe for sundhedssamarbejde.

Beslutning

Indstillingerne blev godkendt. Styregruppen bemærkede, at bilagsmaterialet forkortes væsentligt inden Sundhedskoordinationsudvalget behandling af sagen den 18. juni 2020.

Behandling i Styregruppe for sundhedssamarbejde tirsdag den 19. maj 2020, pkt. 3

Vicedirektør Inge Paamejer, Nykøbing F. Sygehus deltog ikke i Styregruppe for sundhedssamarbejdes behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 3:

Forslag til implementeringsplan for Sundhedsaftalen

Bilag til punkt nr. 3:

Forslag til implementeringsplan for Sundhedsaftalen


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener