Søg
 

Referat

Møde i Samarbejdsudvalget for Fodterapi

fredag den 17. april 2020 kl. 10:00


Deltagere:

Regionsrådsmedlem Anders Koefoed

Regionsrådsmedlem Trine Birk Andersen

Fodterapeut Ruth Søndergaard

Fodterapeut Cille Holse

Fodterapeut Mette Johansen

Fra administrationen:

Chefkonsulent Lise Åkerman
Møde i Samarbejdsudvalget for Fodterapi i Region Sjælland

Fredag den 17. april 2020 kl. 10:00

Journalnummer: 17-001656

1. Godkendelse af dagsorden

Intet

Godkendt.


Møde i Samarbejdsudvalget for Fodterapi

Fredag den 17. april 2020 kl. 10:00

Journalnummer: 19-000754

2.  Drøftelse - udkast til Praksisplan for Fodterapi

Resume

Samarbejdsudvalget for Fodterapi drøfter et samlet udkast til Praksisplan for Fodterapi og beslutter, hvordan der skal arbejdes videre med det forelagte udkast i følgegruppen med henblik på et endeligt høringsudkast.

Sagsfremstilling

Samarbejdsudvalget har på sit møde i 22. november 2019 haft et datamateriale samt forslag til udviklingstemaer til drøftelse. Disse forslag er indarbejdet i vedlagte udkast til praksisplan.

Udkast til praksisplanen er udarbejdet af en følgegruppe under Samarbejdsudvalget for fodterapi. I følgegruppen er der udover administrationens repræsentant to repræsentanter udpeget af fodterapeuterne i Samarbejdsudvalget. Følgegruppen har haft mulighed for at kommentere vedlagte udkast til praksisplan, inden Samarbejdsudvalgets møde.

På baggrund af drøftelsen på udvalgets seneste møde lægger planen op til følgende anbefalinger:

  • Regionen afprøver et projekt med en ny kapacitetsmodel i denne valgperiode, som indeholder to elementer:

  • Fri nedsættelsesret (en fodterapeut får mulighed for at etablere sig som ejer af et nyt ydernummer). Det vil sige, at der ikke er en begrænsning på antal kapaciteter og en fodterapeut får frit mulighed for at etablere sig som ejer af et nyt ydernummer for fodterapeuter i udvalgte områder. Det kan være i de områder, hvor det er vanskeligt at rekruttere fodterapeuter.

  • Fodterapeuter med ydernummer kan ansætte op til 6 behandlende medhjælpere uden, at der på forhånd skal ansøges om det i Samarbejdsudvalget og uden, at regionen giver et øvre loft på omsætningen. Et omsætningsloft har til formål at sætte et ”loft” over aktiviteten i en kapacitet.

En ny kapacitetsmodel vil være med til at adressere de kapacitets- og rekrutteringsudfordringer, som der er i visse områder af regionen. Ved at give mere fleksible rammer for at udvide kapaciteten, vil det forventeligt løse disse udfordringer. Ligesom der i udvælgelsen af områder i regionen, hvor fodterapeuter kan nynedsætte sig med et nyt ydernummer, tages udgangspunkt i praksisplanens analyse om behovet for kapacitet.

Det forventes, at forsøget vil øge udgifterne til fodterapiområdet. Administrationen har ikke foretaget beregninger af de forventede økonomiske konsekvenser af et sådant forsøg.

Derfor anbefales det, at forsøget beskrives nærmere, herunder også de gevinster det vil give, at flere diabetikere får et fodterapeutisk tilbud i nærområdet med kortere ventetider. Det er bevist, at ved at få flere diabetikere til fodterapeut mindskes risikoen for alvorlige fodsår og for amputationer, som giver meget store udgifter i sundhedsvæsenet. Derudover er der også de menneskelige omkostninger ved forringet livskvalitet.

Igangsætning af et sådant forsøg skal godkendes i Regionsrådet, som med det rette beslutningsgrundlag, herunder beregning af de forventede ekstra udgifter og effekter af forsøget, kan prioritere det i budgettet for de kommende år. Det anbefales, at projektet afprøves i denne valgperiode og efterfølgende evalueres for at vurdere om projektet har den ønskede effekt samt økonomien heri med henblik på stillingtagen til, om indsatserne skal fortsætte.

  • Kvalitetsarbejdet i form af akkreditering bredes ud til også at have fokus på initiativer såsom efteruddannelse og workshops og faglige møder fx om kontrolstatstik og afregning samt om behandlingen af diabetespatienter i et samarbejde med Steno Diabetescenter. Et samarbejde, som er igangsat i 2019 med konkrete initiativer i form af afholdelse af temadage og delestillinger med delt ansættelse på sygehus og som privatpraktiserende fodterapeut.

  • I praksisplanens periode vil det kontinuerligt blive vurderet, om der er behov for særlige udviklingstiltag på området.

I den forbindelse skal det nævnes, at der i 2020 igangsættes et forsøg med at fravige overenskomstens krav om, at der skal en henvisning fra læge for patienter, som har behov for behandling for nedgroede tånegle. Resultaterne af dette forsøg vil der blive fulgt op på i Samarbejdsudvalget.

  • I denne planperioden indgås der en ny overenskomst for fodterapi mellem parterne. Indsatserne i denne overenskomst anbefales at blive indeholdt i implementeringen af praksisplanen.

Indsatserne vil blive nærmere beskrevet og konkretiseret i en implementeringsplan, der senere vil blive udarbejdet i tilknytning til praksisplanen.

Tidsplan for praksisplanens færdiggørelse

Dato

Proces

Den 17. april 2020

Samarbejdsudvalget:

Godkendelse af høringsudkast

Den 11. maj 2020

Udvalget for det nære sundhedsvæsen:

Godkendelse af høringsudkast

Den 25. maj 2020

Forretningsudvalget

Godkendelse af høringsudkast

Den 19. juni 2020

Samarbejdsudvalget:

Status for processen

August til oktober 2020

Høringsperiode

Den 20. november 2020

Godkendelse i Samarbejdsudvalget

Primo 2021

Godkendelse i Udvalget for det nære sundhedsvæsen

Primo 2021

Godkendelse i Forretningsudvalget

Primo 2021

Godkendelse i Regionsrådet

Indstilling

Det indstilles,

At Samarbejdsudvalget drøfter det samlede udkast til praksisplan for fodterapi

At følgegruppen arbejder videre med udkastet på baggrund af udvalgets bemærkninger fra mødet, sådan at der kan udsendes et udkast praksisplan til høring medio 2020.

Sagen afgøres af Samarbejdsudvalget for Fodterapi

Beslutning

Udkast til praksisplan blev drøftet.

Drøftelsen tog især afsæt i anbefalingen om at afprøve et projekt med en ny model for kapacitetsstyring. Det er væsentligt for udvalget, at der arbejdes videre med at beskrive et sådant projekt.

Det blev besluttet, at følgegruppen arbejder videre med at beskrive et forlag til kriterier for at vælge geografiske (åbne) områder i regionen, hvor der kan komme fri nedsættelsesret. Ligesom den efterfølgende proces med at gennemføre og evaluere forsøgsprojektet beskrives.

Tidsplanen for praksisplanens godkendelse revideres for at fremrykke tidspunktet for endelig godkendelse. Høringsperioden flyttes til at kunne starte i juni 2020 og det planlagte møde i Samarbejdsudvalget flyttes fra november til oktober 2020.

Godkendt

Bilag til punkt nr. 2:

Udkast til Praksisplan 3. april 2020

Møde i Samarbejdsudvalget for Fodterapi i Region Sjælland

Fredag den 17. april 2020 kl. 10:00

Journalnummer: 17-001656

3. Eventuelt

Intet.

Godkendt


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener