Søg
 
Referat

15 (Åben) Drøftelse - partnerskabsklinikker i almen praksis

Sagsresumé

Der er gennem de senere år opstået en ny måde at drive almen praksis på indenfor overenskomstens rammer. Udvalget har tidligere anmodet om en orientering om udbredelsen af de såkaldte partnerskabsklinikker med henblik på en fælles forståelse af perspektiver.

Sagsfremstilling

Udvalget for det nære sundhedsvæsen har på møde i november 2020 drøftet udbredelsen af partnerskabsklinikker i almen praksis. Da Samarbejdsudvalget for almen praksis har ønsket en lignende drøftelse, fremlægges her den tilsvarende sag.

Indenfor de seneste 5-7 år har det ikke været muligt at sikre tilstrækkelig lægedækning i regi af overenskomst om almen praksis. Regionen har derfor sikret lægedækningen via regions- og udbudsklinikker. Denne udvikling ser dog ud til at være bremset, idet regionen ikke har haft brug for at gå i udbud med almen praksis i 1½ år.

I denne sag redegøres for udviklingen i almen praksis med særligt fokus på partnerskabsklinikker, som er blevet stadigt mere udbredt over de senere år.

Almen praksis har over de senere år løbende omstillet og udviklet sig på flere områder. Antallet af solopraksis er faldet til fordel for større kompagniskabspraksis, som er mindre sårbare. De praktiserende læger benytter i stigende grad praksispersonale til at understøtte behandlingen af patienterne. Således udmøntede regeringen som følge af udspillet ”En læge tæt på dig” i 2019 60 mio. kr. til mere efteruddannelse til sygeplejersker, sekretærer og andet personale i almen praksis. Som et led i uddelegering af opgaverne fra lægen er der også sat fokus på brugen af praksismanager, som kan aflaste lægerne med ledelses- og administrationsopgaver.

Sundhedsloven er blevet ændret, således at læger nu kan eje op til 6 ydernumre. Dette er endnu et instrument til at sikre lægedækning. Det indebærer blandt andet, at praktiserende læger i stigende grad ansætter læger i kortere eller længere ansættelsesperioder. Lægerne indgår desuden i vagtringe med hinanden, hvor lægerne således vikarierer for hinanden.

Den traditionelle familielæge, hvor man altid bliver tilset af den samme læge, har således også ændret karakter.

Partnerskabsklinikker
I takt med denne udvikling er der udviklet en ny type af klinikker benævnt partnerskabsklinikker, som er en nyere type af klinikker, der er i vækst i Region Sjælland og i hele landet. Partnerskabsklinikker drives indenfor overenskomsten og opstår, når lægen (ejeren) indgår aftale med en underleverandør om at varetage hele eller dele af driften og bemandingen af klinikken/-erne.

Partnerskabsklinikker drives på samme overenskomstmæssige vilkår som øvrige PLO-klinikker.

Regionens tildeling af ydernumre/kapaciteter

Partnerskabsklinikker opstår som følge af en handel mellem to læger eller ved at en eksisterende læge indgår aftale med en underleverandør.

Når regionen tildeler ledige kapaciteter i almen praksis sker tildelingen efter objektive og gennemsigtige kriterier. Da partnerskabsklinikker drives under overenskomsten, vil det ikke være lovmedholdeligt at op- eller nedprioritere ansøgere på baggrund af et ønske om at drive klinikken med en underleverandør.

Udbredelsen af partnerskabsklinikker vurderes at have påvirket behovet for gå i udbud i almen praksis i de senere år. Det estimeres, at hvis de partnerskabsklinikker, som regionen i dag har kendskab til, skulle drives som udbudsklinikker, så ville det betyde en merudgift på mellem 3,5 og 4,5 mio. kr. årligt.

Økonomi

.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter konsekvenserne af udbredelsen af partnerskabsklinikker

Sagen afgøres af Samarbejdsudvalg for almen praksis

Tidligere beslutninger

Udvalg: Kontaktforum vedr. Almen Praksis

Dato: 26-11-2020

-

Beslutning

Sagen blev drøftet.

Fraværende

Henrik Vittrup

Arne Mikkelsen

Bilag

.Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener