Søg
 

Referat

Møde i Regionsrådet 2018-2021

mandag den 30. marts 2020 kl. 16:15

Telefonmøde


Deltagere:

Heino Knudsen (A), Formand

Peter Jacobsen (O), 1. næstformand

Jacob Jensen (V), 2. næstformand

Freddy Blak (A)

Jorun Bech (A)

Susanne Lundvald (A)

Kirsten Rask (A)

Jan Hendeliowitz (A)

Nicolai Nicolaisen (A)

Annemarie Knigge (A)

Charlotte Petersson (A)

Camilla Aff Bredegaard (A)

Jens Gredal (A)

John Wennerwald (A)- afbud

Felex Pedersen (A)

Trine Birk Andersen (A)

Kirsten Devantier (V)

Anders Koefoed (V)

Flemming Damgaard Larsen (V)

Jens Ravn (V)

Evan Lynnerup (V)

Claus Bakke (V)

Lene Madsen Milner (V)

Camilla Hove Lund (V)

Bodil Sø (V)

Gitte Simoni (O)

Per Nørhave (O)

Lars Folmann (O)

Julie Jacobsen (O)

Jan Herskov (O)

Christian Wedell-Neergaard (C)

Per Hovmand (C)

Ellen Knudsen (C)

Bruno Jerup (Ø)

Janne Toft-Lind, stedfortræder for Jørgen Holst

Jørgen Holst (Ø)

Anna Bondo Nielsen (Ø)

Tina Boel (F)

Torben Haack (F)

Anne Møller Ronex (B)

Lars Hoppe Søe (B)

Egon Bo (I)
1. Godkendelse af dagsorden

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 4251186

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 30. marts 2020, pkt. 1

Godkendt.

John Wennerwald (A) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

John Fobian-Madsen deltog som stedfortræder for John Wennerwald.

2. Orientering om Covid-19- situationen

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 4303329

Resume

Der orienteres mundtligt om COVID-19-situationen som supplement til de skriftlige orienteringer til Regionsrådet.

Sagsfremstilling

Der vil på mødet blive givet en mundtlig orientering om COVID-19 situationen og den aktuelle status på bl.a. Region Sjællands beredskab og igangværende indsatser. Orienteringen vil være et supplement til de skriftlige orienteringer, Regionsrådet modtager løbende.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 30. marts 2020, pkt. 2

Regionsrådsformand Heino Knudsen orienterede om det aktuelle situationsbillede ift. COVID-19 situationen og om rammerne for det politiske virke. Regionsrådet anerkender den store indsats ift. det sundhedsfaglige beredskab, der ydes af medarbejderne i organisationen, og den store tilslutning til COVID-19 jobbanken.

Orienteringen blev taget til efterretning.

John Wennerwald (A) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

John Fobian-Madsen deltog som stedfortræder for John Wennerwald.

3. Godkendelse af tilladelse til indvinding af råstoffer i den nordlige del af Hedehusene Grusgrav, Roskilde Kommune

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 4278471

Resume

Nymølle Stenindustrier A/S har ansøgt om udvidelse af Hedehusene Grusgrav. Ansøgningen omfatter både et areal i den sydlige og den nordlige del af graven. Denne tilladelse omfatter dog kun dele af den nordlige del af graven. Tilladelsen vil betyde, at råstofindvinding i graven kan fortsætte, og at Hedehusene grusgrav kan graves færdigt og efterbehandles hurtigst muligt.

Sagsfremstilling

Nymølle Stenindustri A/S har den 7. februar 2018 ansøgt om forlængelse og udvidelse af Hedehusene Grusgrav. Sagen har senest været forlagt udvalget på møde den 5. december 2019. På mødet blev det besluttet at sende udkast til miljøkonsekvensrapport og udkast til tilladelser i høring. Høringen er afsluttet den 28. februar 2020.

Det ansøgte areal omfatter en nordlige og en sydlige del af Hedehusene grusgrav. Administrationen foreligger nu tilladelsen til den nordlige del til politisk beslutning.

Tilladelsen til den nordlige del af graven behandles separat, dels for at imødekomme ønsket om at få gravet færdig og efterbehandlet så hurtigt som muligt, og dels fordi der er akut behov for udvidelse, hvis graven fortsat skal levere store mængder kvalitetsmaterialer.

Hedehusene Grusgrav er af afgørende betydning for forsyningen af råstoffer i nærområdet og til hovedstaden. Behandling af tilladelsen til den nordlige del betyder, at råstofindvindingen kan fortsætte. Dermed vil færdiggravning og efterbehandling af graven også ske hurtigere. Når graven er efterbehandlet vil størstedelen af arealet til at indgå som en del af Hedeland Naturpark.

Administrationen har løbende dialog og møder med parterne - Roskilde Kommune, Nymølle Stenindustrier og borgerne.

Tilladelsen

Nymølles ansøgning omfatter 134 ha i den nordlige del af Hedehusene Grusgrav. Heraf er de 17 ha en udvidelse af graven. Det ansøgte areal ligger indenfor udlagt graveområde i råstofplanen.

Den nye tilladelse omfatter i alt 104 ha, heraf er de 17 ha en udvidelse af graven.

Der gives afslag på 30 ha, som næsten er færdiggravet, og som kan færdiggøres indenfor den gældende tilladelse, som løber frem til 23. august 2021. Det betyder, at arealet skal være efterbehandlet indenfor et år fra den dato. Se vedlagte oversigtskort.

Miljøkonsekvensrapport

Nymølles rådgiver Sweco har udarbejdet en miljøkonsekvensrapport, som beskriver og vurderer miljøkonsekvenserne af det ansøgte projektet. I rapporten er det vurderet, at projektet ikke medfører væsentlige miljøpåvirkninger. Administrationen har godkendt det faglige indhold i rapporten. Miljøkonsekvensrapporten er lavet for den samlede udvidelsen af den nordlige og sydlige del af graven. Se vedlagte miljøkonsekvensrapport.

Høring og kommentarer

Udkast til tilladelse har været i partshøring og miljøkonsekvensrapporten har været i offentlig høring fra 12. december til 28. februar. Regionen har modtaget 113 høringssvar. De primære emner i høringssvarene er støv- og støjgener og krav til efterbehandling.

Støv

I forhold til støv er der derfor i tilladelsen fastsat grænseværdier for støv, og krav om støvmålinger omkring råstofgraven. Dermed bliver det nemmere at kontrollere, om virksomheden overholder tilladelsens vilkår omkring støvpåvirkning af naboerne. Derudover har Nymølle Stenindustrier indkøbt en større og mere effektiv vandvogn til støvbekæmpelse, og Roskilde Kommune har givet tilladelse til, at Nymølle anvender langt mere vand til støvbekæmpelse i Hedehusene grusgrav.

Støj

I forhold til støj er der lavet en akkrediteret støjberegning af Sweco, som viser, at Miljøstyrelsens vejledende støjkrav bliver overholdt. Generelt ligger støjpåvirkningen væsentligt lavere end grænseværdierne. Derudover har Nymølle monteret støjskærme omkring maskiner i graven for at reducere støjpåvirkningen.

Krav om efterbehandling

I forhold til krav om efterbehandling er der i tilladelsen fastsat vilkår om løbende efterbehandling af graven. Dele af graven er allerede efterbehandlet helt eller delvist. Den del af graven, hvor der ikke gives en ny tilladelse, skal være efterbehandle senest et år efter, at den gældende tilladelse udløber. Der er i efterbehandlingsplanen specificeret, hvornår de øvrige områder af graven forventes at blive efterbehandlet.

Det er ikke med den eksisterende lovgivning muligt at stille vilkår om præcist, hvornår et område skal være efterbehandlet. Det skyldes, at området skal være helt udgravet, før det kan efterbehandles. Takten på udgravningen følger efterspørgslen på råstofferne. Administrationen følger løbende op på, at efterbehandlingen sker løbende og har løbende dialog med Nymølle om vigtigheden af, at arealerne bliver færdiggravet og efterbehandlet.

Administrationen vil med udgangspunkt i budgetaftalen for 2020 opprioritere og lave flere tilsynsbesøg i 2020, herunder særligt uanmeldte besøg.

Sagen indeholder to bilag om høringen. Det ene er et emneopdelt notat med uddrag af høringssvar og administrationens bemærkninger. Se vedlagte høringsnotat. Det andet dokument indeholder alle høringsvarende samlet. Se vedlagte høringssvar.

Administrationens vurdering af ansøgningen

Administrationen indstiller, at der gives tilladelse til råstofindvinding på 104 ha, og afslag på 30 ha i den nordlige del af Hedehusene grusgrav. Afslaget sikrer, at en stor del af graven efterbehandles og gravearealet reduceres væsentligt. Tilladelsen sikrer desuden, at der graves færdigt hurtigst muligt, og at Region Sjælland opfylder den efter råstofloven bundne opgave med at sikre råstofforsyningen.

I den eksisterende nordlige grav er der fortaget indvinding over grundvand på næsten hele arealet, og indvinding under grundvand på en del af arealet. Der mangler den resterende indvinding under grundvand. Der er behov for en fortsat tilladelse, så råstofressourcen kan udnyttes fuldt ud og graven færdiggøres i tråd med de politisk besluttede retningslinjer i Region Sjællands råstofplan.

Det nye ansøgte areal er udlagt som graveområde siden 1985, og er med i Råstofplan 2016. Arealet ligger helt op til den eksisterende grav. Ved at give en tilladelse vil arealet blive gravet i sammenhæng med den eksisterende grusgrav. Arealet vil dermed også indgå i en sammenhængende efterbehandling.

Det er praksis både her i regionen og i resten af landet, at der gives tilladelse til råstofindvinding indenfor udlagte graveområder. Administrationen vurderer ikke, at der er særlige forhold i denne sag, som giver anledning til at afvige praksis.

Administrationen foreslår, at tilladelsen skal indeholde følgende skærpelse i forhold til det ansøgte og normal praksis:

· Grænseværdier for støv og krav om støvmålinger.

Se vedlagte tilladelse.

Videre proces

Sagen går videre til behandling i Forretningsudvalget den 23. marts 2020 og Regionsrådet den 30. marts 2020. Herefter følger en fire ugers klagefrist. Såfremt tilladelsen ikke påklages kan den udnyttes efter klagefristens udløb. En klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet betyder, at tilladelsen først kan udnyttes efter, at der er truffet afgørelse i klagesagen, dog med mindre klagenævnet beslutter noget andet.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. der meddeles tilladelse til indvinding af råstoffer på 104 ha i den nordlige del af Hedehusene Grusgrav.

2. der meddeles afslag på 30 ha i den nordlige del af Hedehusene Grusgrav.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Udvalget for Regional Udvikling tirsdag den 10. marts 2020, pkt. 8

Anbefales.

Jørgen Holst tog forbehold for indstillingens punkt 1.

Anna Bondo Nielsen (Ø) deltog ikke i Udvalget for Regional Udviklings behandling af sagen.

Supplerende sagsfremstilling

Det fremgår af indstillingen, at sagen afgøres af Regionsrådet. Det er administrationens vurdering, at sagen i henhold til kompetencereglerne kan afgøres af Forretningsudvalget.

Der henvises i de gældende kompetenceregler for Regionsrådet, Forretningsudvalget, andre udvalg og administrationen til et administrationsgrundlag, der er godkendt af Regionsrådet i 2014 i forbindelse med, at regionen overtog ansvaret for behandling af ansøgninger om gravetilladelser.

Det bærende princip er, at når Regionsrådet udlægger et graveområde, så har Regionsrådet på forhånd foretaget en overordnet afvejning. Derfor afgøres en ansøgning om gravetilladelse indenfor et graveområde - som i denne sag – som udgangspunkt administrativt. Hvis administrationen konkret vurderer, at en sag i et graveområde har en væsentlig politisk interesse, skal sagen som minimum forelægges Forretningsudvalget. Det er på dette grundlag vurderingen, at denne sag kan forelægges Forretningsudvalget til endelig afgørelse.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 23. marts 2020, pkt. 6

Enhedslisten ønsker sagen behandlet i Regionsrådet.

Forretningsudvalget anbefaler indstillingen med en præcisering af, at der med sagen ikke tages stilling til grusgravning i den sydlige del af Hedehusene Grusgrav.

Enhedslisten tager forbehold frem til sagens behandling i Regionsrådet.

Christian Wedell-Neergaard (C) deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 30. marts 2020, pkt. 3

Enhedslisten stillede følgende ændringsforslag:

"I forbindelse med udvidelsen af grave tilladelse til grave område Vindige nord med 10 år, vil regionen sikre ekstra opmærksomhed på færdig gravning af de forskellige områder i nord og på de medfølgende reetableringsplaner. Det virker i den forbindelse bekymrende, at de beskrevne planer for reetablering i de sydlige områder i grave felt Nord, står stille i perioden fra 2025 til 2028. Regionen vil derfor sikre ekstra tilsyn med, at de omtalte sydlige områder i det nordlige gravefelt også graves færdige, så hurtig som muligt og at der igangsættes reetableringsplaner for de sydlige gravefelter, så hurtigt som muligt her efter."

Forslaget blev sat til afstemning:

For forslaget stemte Enhedslisten.

Imod forslaget stemte Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre.

Dermed faldt forslaget.

Herefter blev indstillingens punkt 1 sat til afstemning:

For indstillingen stemte Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten.

Socialistisk Folkeparti undlod at stemme.

Dermed blev indstillingens punkt 1 godkendt.

Indstillingens punkt 2 blev enstemmigt godkendt.

John Wennerwald (A) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

John Fobian-Madsen deltog som stedfortræder for John Wennerwald.

Bilag til punkt nr. 3:

Oversigtskort

Udkast til tilladelse

Miljøkonsekvensrapport

Høringsnotat

Høringssvar

4. Udmøntning af Region Sjællands tværsektorielle pulje i 2020

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 4288894

Resume

Sundhedskoordinationsudvalget drøfter politiske ønsker til indsatser i regi af Sundhedsaftalen i 2020. Drøftelsen sker med afsæt i disponeringen af den tværsektorielle pulje i 2020.

Sagsfremstilling

Region Sjælland viderefører i 2020 den tværsektorielle pulje. Puljen ønskes anvendt til realisering af tværsektorielle indsatser i regi af Sundhedsaftalen.

Puljen er i 2020 på 15,8 mio. kr., hvilket er på niveau med tidligere år.

Sundhedskoordinationsudvalget vil jf. Sundhedsaftalens principper for samarbejde blive forelagt konkrete aftaler mv. til godkendelse. Tilsvarende skal aftaler, som involverer de praktiserende læger, godkendes af Praksisplanudvalget.

Siden Sundhedskoordinationsudvalgets behandling af sagen den 21. februar 2020 har der været administrative drøftelser på tværs af region og kommuner. På den baggrund er indsatserne beskrevet nærmere og suppleret med kommunale ønsker.

Af puljens ramme på 15,8 mio. kr. er 5,4 mio. kr. reserveret igangværende indsatser, herunder:

- Kvalitetsudvikling i det nære sundhedsvæsen. På linje med Sundhedskoordinations anbefaling fra tidligere år reserveres i 2020 1 mio. kr. fra puljen til videreudvikling af sundhedsstrategisk ledelse med afsæt i erfaringerne fra Broen til bedre sundhed. Desuden kan midlerne anvendes til revision af forløbsprogrammer, audit og kvalitetssikring af udvalgte patientforløb med henblik på at styrke Sundhedsaftalens princip ’Fælles kvalitets- og udviklingsdagsorden’. Sundhedsaftalens samarbejdsorganisation udarbejder forslag til, hvordan midlerne konkret kan disponeres.

- Kompetenceudvikling i telemedicinsk hjemmemonitorering. På linje med beslutning fra 2019 er 0,8 mio. kr. reserveret i 2020 til kompetenceløft i forbindelse med den fælles TeleKOL-implementeringen i hele landsdelen Sjælland. Kompetenceløftet omfatter medarbejdere i region og i kommuner og bidrager til Sundhedsaftalens principper for samarbejde herunder ’Fælles kvalitets- og udviklingsdagsorden’ samt ’Fælles digitaliseringsdagsorden’.

- Idriftsættelse af Telemedicinsk hjemmemonitorering for KOL-patienter. På linje med Sundhedskoordinationsudvalgets anbefalinger fra tidligere år reserveres 1,8 mio. kr. i årlig driftsbevilling knyttet til telemedicinsk hjemmemonitorering for KOL-patienter og fra 2021 til andre patientgrupper – herunder patientsupport, rådgivning og kompetenceudvikling. Dermed skabes mulighed for, at Sundhedsaftalens princip ’Fælles digitaliseringsdagsorden’ kan forankres yderligere i den regionale drift.

- Afprøvning af koncept for virtuelle konsultationer på Holbæk Sygehus. Sundhedsaftalens princip ’Fælles digitaliseringsdagsorden’ løftes i 2020 videre gennem konceptudviklingen for virtuelle konsultationer. Afprøvningen omfatter ambulante kontroller på Holbæk Sygehus og herunder et samarbejde mellem sygehuset, Region Sjællands e-hospital og Kalundborg Kommune. Der er reserveret 1,8 mio. kr. til konceptudvikling frem til medio 2020. Videre tværsektoriel udrulning fra medio 2020 skal afklares i Sundhedsaftalens samarbejdsorganisation.

De resterende 10,4 mio. kr. disponeres til nye indsatser eller indsatser i regi af sundhedsaftalen, hvor bevillinger er udløbet, og den videre indsats løftes ind i en ny fase.

Indsatserne vil blive præsenteret i det følgende:

- Dataunderstøttelse af Sundhedsaftalen. Der foreslås reserveret 1,6 mio. kr. i 2020 til at videreføre udviklingsarbejdet med dataunderstøttelse i regi af Sundhedsaftalen. Sundhedskoordinationsudvalget modtog på udvalgsmødet den 6. december 2019 en status på arbejdet og anbefalede i den forbindelse, at der fortsat prioriteres ressourcer til det videre arbejde. I 2020 ønskes et særligt fokus på, hvordan arbejdet med den samlede portefølje af indsatser i Sundhedsaftalens samarbejdsorganisation – og herunder indsatser til værktøjskassens implementering – kan dataunderstøttes og styres.

- Styrket samarbejde om den akutte patient. 2,2 mio. årligt i tre år reserveres til det akutte område. Midlerne reserveres til indsatser, som skal smidiggøre patientforløb og forebygge indlæggelser, eksempelvis ved at indgå aftaler, som sikrer behandlingsansvar for patienter tilknyttet kommunale akutpladser. Indsatserne kan knyttes til flere af Sundhedsaftalens målgrupper, mål og indikatorer for sammenhængende patientforløb.

- Styrket henvisningspraksis til tobaksforebyggelse. 0,8 mio. kr. foreslås reserveret til styrket tobaksforebyggelse. Sundhedsvæsenet har et potentiale for styrket tobaksforebyggelse særligt blandt patienter, og der findes eksempler på vellykkede tværsektorielle indsatser fra andre regioner med styrket henvisningspraksis. Indsatsen skal bidrage til Sundhedsaftalens mål ’Effektiv forebyggelse – sunde borgere’ og specifikt til indikatoren ’Antal borgere, der henvises til kommunalt forebyggelsestilbud (§ 119)’.

- Virtuelle konsultationer. Med henblik på at fremme Sundhedsaftalens mål om ’Tryghed og mestring i eget hjem’ og specifikt indikatoren ’Stigning i andel af virtuelle forløb’ reserveres 4 mio. kr. i 2020 til storskalaimplementering på alle medicinske afdelinger i Region Sjælland fra 2. halvår 2020. Dette sker på baggrund af pilotafprøvning i 1. halvår 2020 på Holbæk Sygehus, i Psykiatrien og i udvalgte kommuner. Bevillingen indgår i et samlet program for udrulning af virtuelle konsultationer. Kommunerne er repræsenteret i programstyregruppen. Sundhedsaftalens samarbejdsorganisation udarbejder oplæg til, hvilke tværsektorielle patientforløb, som det kan være relevant at omlægge.

- Telemedicinsk hjemmemonitorering hjertesvigt. 0,5 mio. kr. i 2020 foreslås reserveret til at indlede implementering af telemedicinsk hjemmemonitorering for patienter med hjertesvigt. Konkret foreslås gennemført en foranalyse, som skal sikre fælles sundhedsfaglige mål for landsdelen Sjælland forud for den forventede nationale udrulning. Foranalysens skal sikre, at den nationale udrulning i videst muligt omfang understøtter Sundhedsaftalens mål og principper for samarbejde.

Yderligere to indsatser ønskes prioriteret i 2020 i Sundhedsaftalens samarbejdsorganisation – dog uden at der prioriteres udviklingsmidler. Det gælder for følgende indsatser:

- Implementering af regional model for mobil blodprøvetagning. Regionen udarbejder et oplæg til en fælles model med mulighed for lokale variationer og indeholdende planlagte og akutte blodprøver til behandling i Styregruppen for sundhedssamarbejde og i Sundhedskoordinationsudvalget.

- Model for rådgivning af kommunerne om håndtering af multiresistente bakterier. Sundhedsaftalens samarbejdsorganisation udarbejder et oplæg til model til behandling i Styregruppen for sundhedssamarbejde og i Sundhedskoordinationsudvalget.

Proces

Med ovenstående forslag, er den tværsektorielle pulje disponeret i 2020.

Disponeringen af puljen forelægges til godkendelse i Regionsrådet den 30. marts 2020, hvorefter nye og godkendte indsatser igangsættes.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Sundhedskoordinationsudvalget indstiller til Regionsrådet, at Regions Sjællands Tværsektorielle Pulje 2020 disponeres som beskrevet ovenfor.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Supplerende sagsfremstilling

Sundhedskoordinationsudvalget har drøftet indstillingen i møde den 19. marts 2020, og alle parter er tilfredse med de prioriterede indsatser. SKU anbefaler derfor indstillingen.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 23. marts 2020, pkt. 8

Anbefales.

Christian Wedell-Neergaard (C) deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 30. marts 2020, pkt. 4

Godkendt.

John Wennerwald (A) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

John Fobian-Madsen deltog som stedfortræder for John Wennerwald.

Bilag til punkt nr. 4:

Oversigt over den tværsektorielle pulje 2020

5. Meddelelser

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 4251187

Orientering om ændret plan for samling af brystkræftrelaterede funktioner

Regionsrådet har tidligere besluttet at lukke alle brystkræftrelaterede funktioner på Ringsted Sygehus ned og åbne nye funktioner på Sjællands Universitetshospital (SUH), Roskilde. Den fysiske flytning af den mammaradiologiske funktion var planlagt til at ske samtidig med den planlagte fysiske flytning af brystkirurgien fra Ringsted til Roskilde samt patologien fra Slagelse til Roskilde pr. 1. april 2020.

Forretningsudvalget har godkendt ændret plan for flytningen på grund af COVID-19 situationen. Kapacitetsbelastningen betyder, at patienter kan blive forsinket i deres brystkræftforløb, hvis flytningen gennemføres som planlagt i april, hvor corona-epidemien ventes at toppe. Den kapacitetshjælp fra de øvrige regioner, som Region Sjælland er blevet lovet i flyttefasen, vil blive aflyst som følge af regionernes omprioritering af ressourcer til COVID-19. En udskydelse af flytningen vil desuden muliggøre, at de forberedte lokaler til brystkirurgien i Roskilde kan stilles til rådighed til patienter med COVID-19. Forretningsudvalget har på den baggrund på sit møde d. 23. marts 2020 besluttet følgende:

· Flytningen af brystkirurgien udskydes til den 1. september 2020

· Flytningen af mammaradiologien fortsættes, men i reduceret tempo afhængig af COVID-19 epidemiens udbredelse. Der opretholdes frem mod 1. september 2020 i nødvendigt omfang mammaradiologi i Ringsted i relation til brystkirurgien.

· Flytningen af mammapatologien gennemføres som planlagt til Roskilde pr. 1. april 2020.

Orientering om ændret procesplan for fremtidig tilrettelæggelse af ambulancetjenesten i Region Sjælland

Som følge af COVID-19 situationen og deraf følgende ændrede rammer for politisk mødeaktivitet er der behov for at justere den tidligere udmeldte politiske beslutningsproces for den fremtidige varetagelse af ambulancetjenesten i Region Sjælland. Der vil planlægges nu med et fællesmøde mellem Udvalget for det nære sundhedsvæsen og Forretningsudvalget den 27. april 2020 med henblik på fælles indstilling til Regionsrådet om rammebetingelser for den videre proces og efterfølgende beslutning på Regionsrådsmødet den 4. maj 2020.

Tidsplanen forventes i øvrigt fastholdt. Det betyder, at der i efteråret gennemføres 2. fase af den politiske beslutningsproces med henblik på, at en evt. udbudsbekendtgørelse vil kunne offentliggøres den 15. december 2020. Den 2. fase forventes indledt med møde i Udvalget for det nære sundhedsvæsen den 2. september 2020.

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 30. marts 2020, pkt. 5

Skriftlige orienteringer givet.

John Wennerwald (A) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

John Fobian-Madsen deltog som stedfortræder for John Wennerwald.


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener