Søg
 
Møde i

4. Udmøntning af Region Sjællands tværsektorielle pulje i 2020

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 4288894

Resume

Sundhedskoordinationsudvalget drøfter politiske ønsker til indsatser i regi af Sundhedsaftalen i 2020. Drøftelsen sker med afsæt i disponeringen af den tværsektorielle pulje i 2020.

Sagsfremstilling

Region Sjælland viderefører i 2020 den tværsektorielle pulje. Puljen ønskes anvendt til realisering af tværsektorielle indsatser i regi af Sundhedsaftalen.

Puljen er i 2020 på 15,8 mio. kr., hvilket er på niveau med tidligere år.

Sundhedskoordinationsudvalget vil jf. Sundhedsaftalens principper for samarbejde blive forelagt konkrete aftaler mv. til godkendelse. Tilsvarende skal aftaler, som involverer de praktiserende læger, godkendes af Praksisplanudvalget.

Siden Sundhedskoordinationsudvalgets behandling af sagen den 21. februar 2020 har der været administrative drøftelser på tværs af region og kommuner. På den baggrund er indsatserne beskrevet nærmere og suppleret med kommunale ønsker.

Af puljens ramme på 15,8 mio. kr. er 5,4 mio. kr. reserveret igangværende indsatser, herunder:

- Kvalitetsudvikling i det nære sundhedsvæsen. På linje med Sundhedskoordinations anbefaling fra tidligere år reserveres i 2020 1 mio. kr. fra puljen til videreudvikling af sundhedsstrategisk ledelse med afsæt i erfaringerne fra Broen til bedre sundhed. Desuden kan midlerne anvendes til revision af forløbsprogrammer, audit og kvalitetssikring af udvalgte patientforløb med henblik på at styrke Sundhedsaftalens princip ’Fælles kvalitets- og udviklingsdagsorden’. Sundhedsaftalens samarbejdsorganisation udarbejder forslag til, hvordan midlerne konkret kan disponeres.

- Kompetenceudvikling i telemedicinsk hjemmemonitorering. På linje med beslutning fra 2019 er 0,8 mio. kr. reserveret i 2020 til kompetenceløft i forbindelse med den fælles TeleKOL-implementeringen i hele landsdelen Sjælland. Kompetenceløftet omfatter medarbejdere i region og i kommuner og bidrager til Sundhedsaftalens principper for samarbejde herunder ’Fælles kvalitets- og udviklingsdagsorden’ samt ’Fælles digitaliseringsdagsorden’.

- Idriftsættelse af Telemedicinsk hjemmemonitorering for KOL-patienter. På linje med Sundhedskoordinationsudvalgets anbefalinger fra tidligere år reserveres 1,8 mio. kr. i årlig driftsbevilling knyttet til telemedicinsk hjemmemonitorering for KOL-patienter og fra 2021 til andre patientgrupper – herunder patientsupport, rådgivning og kompetenceudvikling. Dermed skabes mulighed for, at Sundhedsaftalens princip ’Fælles digitaliseringsdagsorden’ kan forankres yderligere i den regionale drift.

- Afprøvning af koncept for virtuelle konsultationer på Holbæk Sygehus. Sundhedsaftalens princip ’Fælles digitaliseringsdagsorden’ løftes i 2020 videre gennem konceptudviklingen for virtuelle konsultationer. Afprøvningen omfatter ambulante kontroller på Holbæk Sygehus og herunder et samarbejde mellem sygehuset, Region Sjællands e-hospital og Kalundborg Kommune. Der er reserveret 1,8 mio. kr. til konceptudvikling frem til medio 2020. Videre tværsektoriel udrulning fra medio 2020 skal afklares i Sundhedsaftalens samarbejdsorganisation.

De resterende 10,4 mio. kr. disponeres til nye indsatser eller indsatser i regi af sundhedsaftalen, hvor bevillinger er udløbet, og den videre indsats løftes ind i en ny fase.

Indsatserne vil blive præsenteret i det følgende:

- Dataunderstøttelse af Sundhedsaftalen. Der foreslås reserveret 1,6 mio. kr. i 2020 til at videreføre udviklingsarbejdet med dataunderstøttelse i regi af Sundhedsaftalen. Sundhedskoordinationsudvalget modtog på udvalgsmødet den 6. december 2019 en status på arbejdet og anbefalede i den forbindelse, at der fortsat prioriteres ressourcer til det videre arbejde. I 2020 ønskes et særligt fokus på, hvordan arbejdet med den samlede portefølje af indsatser i Sundhedsaftalens samarbejdsorganisation – og herunder indsatser til værktøjskassens implementering – kan dataunderstøttes og styres.

- Styrket samarbejde om den akutte patient. 2,2 mio. årligt i tre år reserveres til det akutte område. Midlerne reserveres til indsatser, som skal smidiggøre patientforløb og forebygge indlæggelser, eksempelvis ved at indgå aftaler, som sikrer behandlingsansvar for patienter tilknyttet kommunale akutpladser. Indsatserne kan knyttes til flere af Sundhedsaftalens målgrupper, mål og indikatorer for sammenhængende patientforløb.

- Styrket henvisningspraksis til tobaksforebyggelse. 0,8 mio. kr. foreslås reserveret til styrket tobaksforebyggelse. Sundhedsvæsenet har et potentiale for styrket tobaksforebyggelse særligt blandt patienter, og der findes eksempler på vellykkede tværsektorielle indsatser fra andre regioner med styrket henvisningspraksis. Indsatsen skal bidrage til Sundhedsaftalens mål ’Effektiv forebyggelse – sunde borgere’ og specifikt til indikatoren ’Antal borgere, der henvises til kommunalt forebyggelsestilbud (§ 119)’.

- Virtuelle konsultationer. Med henblik på at fremme Sundhedsaftalens mål om ’Tryghed og mestring i eget hjem’ og specifikt indikatoren ’Stigning i andel af virtuelle forløb’ reserveres 4 mio. kr. i 2020 til storskalaimplementering på alle medicinske afdelinger i Region Sjælland fra 2. halvår 2020. Dette sker på baggrund af pilotafprøvning i 1. halvår 2020 på Holbæk Sygehus, i Psykiatrien og i udvalgte kommuner. Bevillingen indgår i et samlet program for udrulning af virtuelle konsultationer. Kommunerne er repræsenteret i programstyregruppen. Sundhedsaftalens samarbejdsorganisation udarbejder oplæg til, hvilke tværsektorielle patientforløb, som det kan være relevant at omlægge.

- Telemedicinsk hjemmemonitorering hjertesvigt. 0,5 mio. kr. i 2020 foreslås reserveret til at indlede implementering af telemedicinsk hjemmemonitorering for patienter med hjertesvigt. Konkret foreslås gennemført en foranalyse, som skal sikre fælles sundhedsfaglige mål for landsdelen Sjælland forud for den forventede nationale udrulning. Foranalysens skal sikre, at den nationale udrulning i videst muligt omfang understøtter Sundhedsaftalens mål og principper for samarbejde.

Yderligere to indsatser ønskes prioriteret i 2020 i Sundhedsaftalens samarbejdsorganisation – dog uden at der prioriteres udviklingsmidler. Det gælder for følgende indsatser:

- Implementering af regional model for mobil blodprøvetagning. Regionen udarbejder et oplæg til en fælles model med mulighed for lokale variationer og indeholdende planlagte og akutte blodprøver til behandling i Styregruppen for sundhedssamarbejde og i Sundhedskoordinationsudvalget.

- Model for rådgivning af kommunerne om håndtering af multiresistente bakterier. Sundhedsaftalens samarbejdsorganisation udarbejder et oplæg til model til behandling i Styregruppen for sundhedssamarbejde og i Sundhedskoordinationsudvalget.

Proces

Med ovenstående forslag, er den tværsektorielle pulje disponeret i 2020.

Disponeringen af puljen forelægges til godkendelse i Regionsrådet den 30. marts 2020, hvorefter nye og godkendte indsatser igangsættes.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Sundhedskoordinationsudvalget indstiller til Regionsrådet, at Regions Sjællands Tværsektorielle Pulje 2020 disponeres som beskrevet ovenfor.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Supplerende sagsfremstilling

Sundhedskoordinationsudvalget har drøftet indstillingen i møde den 19. marts 2020, og alle parter er tilfredse med de prioriterede indsatser. SKU anbefaler derfor indstillingen.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 23. marts 2020, pkt. 8

Anbefales.

Christian Wedell-Neergaard (C) deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 30. marts 2020, pkt. 4

Godkendt.

John Wennerwald (A) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

John Fobian-Madsen deltog som stedfortræder for John Wennerwald.

Bilag til punkt nr. 4:

Oversigt over den tværsektorielle pulje 2020


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener