Søg
 
Møde i

3. Godkendelse af tilladelse til indvinding af råstoffer i den nordlige del af Hedehusene Grusgrav, Roskilde Kommune

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 4278471

Resume

Nymølle Stenindustrier A/S har ansøgt om udvidelse af Hedehusene Grusgrav. Ansøgningen omfatter både et areal i den sydlige og den nordlige del af graven. Denne tilladelse omfatter dog kun dele af den nordlige del af graven. Tilladelsen vil betyde, at råstofindvinding i graven kan fortsætte, og at Hedehusene grusgrav kan graves færdigt og efterbehandles hurtigst muligt.

Sagsfremstilling

Nymølle Stenindustri A/S har den 7. februar 2018 ansøgt om forlængelse og udvidelse af Hedehusene Grusgrav. Sagen har senest været forlagt udvalget på møde den 5. december 2019. På mødet blev det besluttet at sende udkast til miljøkonsekvensrapport og udkast til tilladelser i høring. Høringen er afsluttet den 28. februar 2020.

Det ansøgte areal omfatter en nordlige og en sydlige del af Hedehusene grusgrav. Administrationen foreligger nu tilladelsen til den nordlige del til politisk beslutning.

Tilladelsen til den nordlige del af graven behandles separat, dels for at imødekomme ønsket om at få gravet færdig og efterbehandlet så hurtigt som muligt, og dels fordi der er akut behov for udvidelse, hvis graven fortsat skal levere store mængder kvalitetsmaterialer.

Hedehusene Grusgrav er af afgørende betydning for forsyningen af råstoffer i nærområdet og til hovedstaden. Behandling af tilladelsen til den nordlige del betyder, at råstofindvindingen kan fortsætte. Dermed vil færdiggravning og efterbehandling af graven også ske hurtigere. Når graven er efterbehandlet vil størstedelen af arealet til at indgå som en del af Hedeland Naturpark.

Administrationen har løbende dialog og møder med parterne - Roskilde Kommune, Nymølle Stenindustrier og borgerne.

Tilladelsen

Nymølles ansøgning omfatter 134 ha i den nordlige del af Hedehusene Grusgrav. Heraf er de 17 ha en udvidelse af graven. Det ansøgte areal ligger indenfor udlagt graveområde i råstofplanen.

Den nye tilladelse omfatter i alt 104 ha, heraf er de 17 ha en udvidelse af graven.

Der gives afslag på 30 ha, som næsten er færdiggravet, og som kan færdiggøres indenfor den gældende tilladelse, som løber frem til 23. august 2021. Det betyder, at arealet skal være efterbehandlet indenfor et år fra den dato. Se vedlagte oversigtskort.

Miljøkonsekvensrapport

Nymølles rådgiver Sweco har udarbejdet en miljøkonsekvensrapport, som beskriver og vurderer miljøkonsekvenserne af det ansøgte projektet. I rapporten er det vurderet, at projektet ikke medfører væsentlige miljøpåvirkninger. Administrationen har godkendt det faglige indhold i rapporten. Miljøkonsekvensrapporten er lavet for den samlede udvidelsen af den nordlige og sydlige del af graven. Se vedlagte miljøkonsekvensrapport.

Høring og kommentarer

Udkast til tilladelse har været i partshøring og miljøkonsekvensrapporten har været i offentlig høring fra 12. december til 28. februar. Regionen har modtaget 113 høringssvar. De primære emner i høringssvarene er støv- og støjgener og krav til efterbehandling.

Støv

I forhold til støv er der derfor i tilladelsen fastsat grænseværdier for støv, og krav om støvmålinger omkring råstofgraven. Dermed bliver det nemmere at kontrollere, om virksomheden overholder tilladelsens vilkår omkring støvpåvirkning af naboerne. Derudover har Nymølle Stenindustrier indkøbt en større og mere effektiv vandvogn til støvbekæmpelse, og Roskilde Kommune har givet tilladelse til, at Nymølle anvender langt mere vand til støvbekæmpelse i Hedehusene grusgrav.

Støj

I forhold til støj er der lavet en akkrediteret støjberegning af Sweco, som viser, at Miljøstyrelsens vejledende støjkrav bliver overholdt. Generelt ligger støjpåvirkningen væsentligt lavere end grænseværdierne. Derudover har Nymølle monteret støjskærme omkring maskiner i graven for at reducere støjpåvirkningen.

Krav om efterbehandling

I forhold til krav om efterbehandling er der i tilladelsen fastsat vilkår om løbende efterbehandling af graven. Dele af graven er allerede efterbehandlet helt eller delvist. Den del af graven, hvor der ikke gives en ny tilladelse, skal være efterbehandle senest et år efter, at den gældende tilladelse udløber. Der er i efterbehandlingsplanen specificeret, hvornår de øvrige områder af graven forventes at blive efterbehandlet.

Det er ikke med den eksisterende lovgivning muligt at stille vilkår om præcist, hvornår et område skal være efterbehandlet. Det skyldes, at området skal være helt udgravet, før det kan efterbehandles. Takten på udgravningen følger efterspørgslen på råstofferne. Administrationen følger løbende op på, at efterbehandlingen sker løbende og har løbende dialog med Nymølle om vigtigheden af, at arealerne bliver færdiggravet og efterbehandlet.

Administrationen vil med udgangspunkt i budgetaftalen for 2020 opprioritere og lave flere tilsynsbesøg i 2020, herunder særligt uanmeldte besøg.

Sagen indeholder to bilag om høringen. Det ene er et emneopdelt notat med uddrag af høringssvar og administrationens bemærkninger. Se vedlagte høringsnotat. Det andet dokument indeholder alle høringsvarende samlet. Se vedlagte høringssvar.

Administrationens vurdering af ansøgningen

Administrationen indstiller, at der gives tilladelse til råstofindvinding på 104 ha, og afslag på 30 ha i den nordlige del af Hedehusene grusgrav. Afslaget sikrer, at en stor del af graven efterbehandles og gravearealet reduceres væsentligt. Tilladelsen sikrer desuden, at der graves færdigt hurtigst muligt, og at Region Sjælland opfylder den efter råstofloven bundne opgave med at sikre råstofforsyningen.

I den eksisterende nordlige grav er der fortaget indvinding over grundvand på næsten hele arealet, og indvinding under grundvand på en del af arealet. Der mangler den resterende indvinding under grundvand. Der er behov for en fortsat tilladelse, så råstofressourcen kan udnyttes fuldt ud og graven færdiggøres i tråd med de politisk besluttede retningslinjer i Region Sjællands råstofplan.

Det nye ansøgte areal er udlagt som graveområde siden 1985, og er med i Råstofplan 2016. Arealet ligger helt op til den eksisterende grav. Ved at give en tilladelse vil arealet blive gravet i sammenhæng med den eksisterende grusgrav. Arealet vil dermed også indgå i en sammenhængende efterbehandling.

Det er praksis både her i regionen og i resten af landet, at der gives tilladelse til råstofindvinding indenfor udlagte graveområder. Administrationen vurderer ikke, at der er særlige forhold i denne sag, som giver anledning til at afvige praksis.

Administrationen foreslår, at tilladelsen skal indeholde følgende skærpelse i forhold til det ansøgte og normal praksis:

· Grænseværdier for støv og krav om støvmålinger.

Se vedlagte tilladelse.

Videre proces

Sagen går videre til behandling i Forretningsudvalget den 23. marts 2020 og Regionsrådet den 30. marts 2020. Herefter følger en fire ugers klagefrist. Såfremt tilladelsen ikke påklages kan den udnyttes efter klagefristens udløb. En klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet betyder, at tilladelsen først kan udnyttes efter, at der er truffet afgørelse i klagesagen, dog med mindre klagenævnet beslutter noget andet.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. der meddeles tilladelse til indvinding af råstoffer på 104 ha i den nordlige del af Hedehusene Grusgrav.

2. der meddeles afslag på 30 ha i den nordlige del af Hedehusene Grusgrav.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Udvalget for Regional Udvikling tirsdag den 10. marts 2020, pkt. 8

Anbefales.

Jørgen Holst tog forbehold for indstillingens punkt 1.

Anna Bondo Nielsen (Ø) deltog ikke i Udvalget for Regional Udviklings behandling af sagen.

Supplerende sagsfremstilling

Det fremgår af indstillingen, at sagen afgøres af Regionsrådet. Det er administrationens vurdering, at sagen i henhold til kompetencereglerne kan afgøres af Forretningsudvalget.

Der henvises i de gældende kompetenceregler for Regionsrådet, Forretningsudvalget, andre udvalg og administrationen til et administrationsgrundlag, der er godkendt af Regionsrådet i 2014 i forbindelse med, at regionen overtog ansvaret for behandling af ansøgninger om gravetilladelser.

Det bærende princip er, at når Regionsrådet udlægger et graveområde, så har Regionsrådet på forhånd foretaget en overordnet afvejning. Derfor afgøres en ansøgning om gravetilladelse indenfor et graveområde - som i denne sag – som udgangspunkt administrativt. Hvis administrationen konkret vurderer, at en sag i et graveområde har en væsentlig politisk interesse, skal sagen som minimum forelægges Forretningsudvalget. Det er på dette grundlag vurderingen, at denne sag kan forelægges Forretningsudvalget til endelig afgørelse.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 23. marts 2020, pkt. 6

Enhedslisten ønsker sagen behandlet i Regionsrådet.

Forretningsudvalget anbefaler indstillingen med en præcisering af, at der med sagen ikke tages stilling til grusgravning i den sydlige del af Hedehusene Grusgrav.

Enhedslisten tager forbehold frem til sagens behandling i Regionsrådet.

Christian Wedell-Neergaard (C) deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 30. marts 2020, pkt. 3

Enhedslisten stillede følgende ændringsforslag:

"I forbindelse med udvidelsen af grave tilladelse til grave område Vindige nord med 10 år, vil regionen sikre ekstra opmærksomhed på færdig gravning af de forskellige områder i nord og på de medfølgende reetableringsplaner. Det virker i den forbindelse bekymrende, at de beskrevne planer for reetablering i de sydlige områder i grave felt Nord, står stille i perioden fra 2025 til 2028. Regionen vil derfor sikre ekstra tilsyn med, at de omtalte sydlige områder i det nordlige gravefelt også graves færdige, så hurtig som muligt og at der igangsættes reetableringsplaner for de sydlige gravefelter, så hurtigt som muligt her efter."

Forslaget blev sat til afstemning:

For forslaget stemte Enhedslisten.

Imod forslaget stemte Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre.

Dermed faldt forslaget.

Herefter blev indstillingens punkt 1 sat til afstemning:

For indstillingen stemte Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten.

Socialistisk Folkeparti undlod at stemme.

Dermed blev indstillingens punkt 1 godkendt.

Indstillingens punkt 2 blev enstemmigt godkendt.

John Wennerwald (A) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

John Fobian-Madsen deltog som stedfortræder for John Wennerwald.

Bilag til punkt nr. 3:

Oversigtskort

Udkast til tilladelse

Miljøkonsekvensrapport

Høringsnotat

Høringssvar


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener