Søg
 

Referat

Møde i Regionsrådet 2018-2021

mandag den 2. marts 2020 kl. 16:00

Rådssalen


Deltagere:

Heino Knudsen (A), Formand

Peter Jacobsen (O), 1. næstformand

Jacob Jensen (V), 2. næstformand

Freddy Blak (A)

Jorun Bech (A)

Susanne Lundvald (A)

Kirsten Rask (A)

Jan Hendeliowitz (A)

Nicolai Nicolaisen (A)

Annemarie Knigge (A)

Charlotte Petersson (A)

Camilla Aff Bredegaard (A)

Jens Gredal (A)

John Wennerwald (A)- afbud

Felex Pedersen (A)

Trine Birk Andersen (A)

Kirsten Devantier (V)

Anders Koefoed (V)

Flemming Damgaard Larsen (V)

Jens Ravn (V)- afbud

Evan Lynnerup (V)

Claus Bakke (V)

Lene Madsen Milner (V)

Camilla Hove Lund (V)

Bodil Sø (V)

Gitte Simoni (O)

Per Nørhave (O)

Lars Folmann (O)

Julie Jacobsen (O)

Jan Herskov (O)

Christian Wedell-Neergaard (C)- afbud

Per Hovmand (C)

Ellen Knudsen (C)

Bruno Jerup (Ø)

Jørgen Holst (Ø)- afbud

Anna Bondo Nielsen (Ø)

Tina Boel (F)

Torben Haack (F)

Anne Møller Ronex (B)

Lars Hoppe Søe (B)

Egon Bo (I)
Indholdsfortegnelse lukket møde

5.

Nykøbing F. Sygehus - leje af 19 boliger i Nygade (Lukket punkt)

12

6.

Indgåelse af lejemål vedr. Center for funktionelle lidelser (Lukket punkt)

12


1. Godkendelse af dagsorden

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 4251184

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 2. marts 2020, pkt. 1

Godkendt.

John Wennerwald (A), Jens Ravn (V), Christian Wedell-Neergaard (C) og Jørgen Holst (Ø) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

John Fobian-Madsen deltog som stedfortræder for John Wennerwald.

2. Nykøbing F. Sygehus Fase 2 - Byggeprogram

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 4264860

Resume

Som led i investeringsprogrammet for 2019-2020, som Regionsrådet vedtog med Budgetaftale 2019, blev der afsat over 600 mio. kr. til modernisering af Nykøbing F. Sygehus. Regionsrådet godkendte idéoplæg for moderniseringen i januar 2019. Nu fremlægges byggeprogram til godkendelse, og der anmodes om anlægsbevilling på 87,0 mio. kr.

Sagsfremstilling

Regionsrådet vedtog i 2010 Region Sjællands Sygehusplan, hvorefter Nykøbing F. Sygehus skal udgøre et af regionens fire akutsygehuse. For at leve op til standarderne for et moderne akutsygehus er der vedtaget et større moderniseringsprogram, som skal bidrage til renovering og opgradering til tidssvarende faciliteter, enestuer mv. Med Budgetaftalerne for 2019 og 2020 har Regionsrådet afsat midler over en fireårsperiode til at realisere moderniseringen. Således er der i investeringsoversigt for 2020 og overslagsårene afsat et samlet rådighedsbeløb på 671,6 mio. kr. (PL-2020) til modernisering af Nykøbing F. Sygehus.

En modernisering vil imødekomme tre væsentlige hovedhensyn:

· en styrkelse af Nykøbing F. Sygehus som akutsygehus

· skabe tidssvarende faciliteter for patienter og personale

· sikre en styrket rekruttering og fastholdelse af nøglepersonel

Vedlagtebyggeprogram er en viderebearbejdning af ideoplægget for en modernisering af Nykøbing F. Sygehus Fase 2, som blev godkendt på regionsrådsmødet d. 7. januar 2019. Idéoplægget beskrev de hovedelementer, som nu er konkretiseret i byggeprogrammet. Det drejer sig bl.a. om etablering af en-sengsstuer, nybygning med operationsstuer og CT-scanner, tunnelforbindelser for at forbedre logistikken samt helikopterlandingsplads.

Regionsrådet skal træffe beslutning om de forskellige faser og konkrete bevillinger:

- Ideoplægget, som danner grundlag for indgåelse af aftale med bygherrerådgiver og efterfølgende udbud af totalrådgiveropgaven.

- Byggeprogrammet, som indeholder den konkrete plan og budget for byggeriet og er udarbejdet af totalrådgiveren.

- De enkelte anlægsetaper, som fremlægges til godkendelse, når de er klar til igangsættelse. Samtidig skal den enkelte anlægsbevilling godkendes, og Regionsrådet skal godkende frigivelsen af beløb fra anlægsbudgettet i det enkelte budgetår.

Byggeprogrammet skal anvendes som udgangspunkt for det videre arbejde med delprojekterne. Det skal pointeres, at der er tale om et byggeprogram, som i den efterfølgende projekteringsfase vil blive yderligere kvalificeret. Overordnet beskriver byggeprogrammet alle delprojekterne for både nye bygninger og ombygninger. Det fremlagte byggeprogram er udarbejdet med bred brugerinddragelse af afdelingsledelser og andet personale. Hermed indgår beskrivelse af de kommende brugeres krav og forventninger til et moderne akutsygehus. Byggeprogrammet baserer sig endvidere på en grundig gennemgang af den eksisterende bygningsmasse.

Videre beskriver byggeprogrammet bl.a.

a. Etablering af tunnelforbindelse af hensyn til logistik

b. Nedrivning af bygning K-P(boliger)

c. Etablering af erstatningsboliger

d. Etablering af nye en-sengestuer i nybyggeri mod øst

e. Nybyggeri af bygning med operationsstuer og CT-scanner til Akutafdelingen

f. Ombygning/renovering af eksisterende hovedkompleks, bestående af bygning A og B, primært til ambulatorier

g. Helikopterlandingsplads

Kort over de forskellige bygninger kan ses i vedlagte byggeprogram side 4-5.

Myndighedsforhold

Region Sjælland har modtaget dispensation fra Guldborgsund Kommune vedr. lokalplanen. Det betyder, at projektet inklusive etablering af en 6-etagers sengebygning plus tekniketage vil kunne gennemføres som planlagt.

Hovedtidsplan

Der er opstillet følgende overordnede tidsplan for byggeriet:

· Det samlede Byggeprogram godkendes af Regionsrådet marts 2020

· Tunnelforbindelse godkendes af Regionsrådet marts 2020 og udføres fra juli 2020 til april 2021

· Genhusning godkendes af Regionsrådet marts 2020 og afsluttes inden endelig nedrivning

· Nedrivning af bygning K-P(boliger) godkendes af Regionsrådet marts 2020 og udføres fra juli 2020 til april 2021

· Udbudsmateriale vedr. nybyggeri med nye en-sengestuer forelægges til godkendelse i Regionsrådet i tredje kvartal2020. Samtidig søges om anlægsbevilling til projektet.

· Udførelse af nybyggeri med nye en-sengestuer fra tredje kvartal 2021

· Der vil senere (fra 2022) blive forelagt konkrete projektforslag og søges om anlægsbevilling vedr. de øvrige delprojekter jf. tidsplan i byggeprogrammet s. 22.

Projektorganisation

Til gennemførelse af projektet er etableret en projektorganisation bestående af styregruppe (med sygehusdirektøren som formand), projektgruppe og brugergruppe, der følger projektet gennem alle faser. Der er tale om et komplekst projekt, som kræver styring af økonomi, aktiviteter og tid, for at kunne gennemføres som planlagt. Projektorganisationen sikrer, at konkrete forslag og konsekvenser vedr. økonomi mv. bliver vurderet af regionens totalrådgiver og forelægges for styregruppen til godkendelse. Styregruppen sikrer, at projektet gennemføres inden for den godkendte ramme inkl. ideoplæg og byggeprogram. Vedlagte byggeprogram er udarbejdet af regionens totalrådgiver.

Udbudsstrategi

Nybyggeriet til etablering af nye en-sengestuer udføres i totalentreprise, som sendes i EU-udbud. Behovet for tidligt at fastlægge den samlede økonomi og minimering af risici er væsentlige argumenter for at udføre nybyggeriet i totalentreprise.

Nedrivning af bygning K-P(boliger) og tunnelforbindelse udføres i separate hovedentrepriser. De øvrige delprojekter i byggeprogrammet forventes gennemført i fag-, stor- eller hovedentrepriser.

Miljø og bæredygtighed

Miljø og bæredygtighed er et centralt parameter. I forbindelse med forelæggelse for Regionsrådet af udbudsmateriale vedr. nybyggeri med nye en-sengestuer i tredje kvartal 2020 forelægges samtidig forslag og konsekvensvurdering vedr. miljø og bæredygtighed.

Miljø og bæredygtighed undersøge nærmere bl.a. på disse tre konkrete områder.

· Genbrug af materialer afdækkes.

· DGNB til sølv for nybyggeriet, men muligheden for højere klasse undersøges og konsekvenser vurderes.

· Frivillig bygningsklasse 2020 afsøges nærmere og konsekvenser vurderes.

Økonomi

Der er udarbejdet følgende samlede budget ved byggeprogrammet:

Omkostningstype:

PL-2020 mio. kr.

Håndværkerudgifter inklusiv uforudsete udgifter

474,7

Apparatur og inventar

84,1

Rådgivning og øvrige omkostninger

112,8

Total

671,6

På investeringsoversigten i Budget 2020 er der afsat et samlet rådighedsbeløb på 671,6 mio. kr.

(PL-2020) med følgende fordeling af rådighedsbeløbene pr. år.

Mio. kr.

2019

2020

2021

2022

2023

2024-2028

Total

Ideoplæg

(RR 07.01.2019)

5,3

5,3

Byggeprogram

(RR 02.03.2020)

26,0

61,0

87,0

Det videre projekt

0,5

22,5

103,1

106,3

346,9

579,3

Total afsat

5,3

26,5

83,5

103,1

106,3

346,9

671,6

Regionsrådet har tidligere bevilget 5,3 mio. kr. til udbud/valg af bygherrerådgiver, udbud/valg af totalrådgiver samt udarbejdelse af byggeprogram.

Der søges med denne sagsfremstilling Regionsrådets godkendelse af anlægsbevilling(tillægsbevilling) på 87,0 mio. kr. til etablering af tunnelforbindelse (pkt. a), nedrivning af bygning K-P (pkt. b) og etablering af erstatningsboliger (pkt. c) samt udarbejdelse af udbudsmaterialet til nye en-sengestuer (pkt. d). Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb heraf på 26 mio. kr. i 2020 til gennemførelse af de beskrevne aktiviteter (pkt. a-d). Aktiviteterne fortsætter i 2021, hvor de resterende 61 mio. kr. vil blive frigivet med budget 2021. Herefter udgør den samlede anlægsbevilling 92,3 mio. kr., som forventes anvendt i perioden 2019 til 2021.

Der vil efter godkendelse af denne sag være et ikke frigivet rådighedsbeløb i 2020 på 0,5 mio. kr., der forventes anvendt i forbindelse med gennemførelse af udbuddet vedr. nybyggeri med nye en-sengestuer. Dette rådighedsbeløb forventes frigivet i forbindelse med Regionrådets godkendelse af udbudsmaterialet vedr. nybyggeri med nye en-sengestuer i 3. kvartal 2020.

De samlede driftsudgifter på 0,4 mio. kr. afholdes af Nykøbing F. Sygehus’ driftsbudget. De driftsmæssige konsekvenser ved det videre projekt vil blive fremlagt i forbindelse med fremlæggelsen af projektforslagene.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Byggeprogram til modernisering af Nykøbing F Sygehus Fase 2 godkendes

2. Etablering af Tunnelforbindelse, nedrivning af bygning K-P(boliger) og etablering af erstatningsboliger godkendes

3. Der godkendes tillægsbevilling på 87,0 mio. kr. til udarbejdelse af udbudsmateriale for nybyggeri med en-sengestuer samt gennemførelse af erstatningsboliger, nedrivning af bygning K-P(boliger) og tunnelforbindelse. Herefter udgør den samlede anlægsbevilling 92,3 mio. kr.

4. Der frigives rådighedsbeløb på 26,0 mio. kr. i 2020

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 24. februar 2020, pkt. 3

Anbefales med bemærkningen om, at der forelægges alternative muligheder for valg af løsninger ift. miljø og bæredygtighed, herunder beskrives de økonomiske konsekvenser og effekter af tiltag. Forretningsudvalget ønsker desuden, at mulighederne for at udvide P-pladsarealer undersøges nærmere.

Jan Hendeliowitz (A), Gitte Simoni (O), Christian Wedell-Neergaard (C) og Anne Møller Ronex (B) deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Supplerende sagsfremstilling

I forbindelse med gennemførelsen af NFS – Fase 2 nedlægges ca. 85 parkeringspladser på sygehusets grund og i kortere perioder yderligere ca. 15 pladser som fortovsparkering ved Fjordvej.

Det er aftalt med Guldborgsund Kommune, at der på et areal ca. 300 meter fra sygehuset (indgang til centralgarderobe) etableres ca. 150 nye parkeringspladser, hvor hovedparten kan bruges af sygehuset. Etableringsudgift ca. 4,5 mio. kroner, hvor sygehuset finansierer 2,0 mio. kroner af anlægsbevillingen ”NFS – Fase 2”. Ifølge Guldborgsund Kommune kan parkeringspladser tages i brug senest med udgangen af 3. kvartal 2020.

Med hensyn til yderligere mulighed for at udvide antallet af parkeringspladser tæt på sygehuset kan det ske ved at etablere et parkeringsdæk ovenpå eksisterende parkeringsplads ved Hospitalsvej. Derved skabes ca. 100 ekstra parkeringspladser. Pris 10-12 mio. kroner. Udgiften vil der ikke være mulighed for at finansiere inden for den samlede bevilling til byggeriet på 671,6 mio. kroner.

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 2. marts 2020, pkt. 2

Godkendt.

John Wennerwald (A), Jens Ravn (V), Christian Wedell-Neergaard (C) og Jørgen Holst (Ø) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

John Fobian-Madsen deltog som stedfortræder for John Wennerwald.

Bilag til punkt nr. 2:

NFS - Fase 2, Uddrag af Byggeprogram, Januar 2020

3. Høringssvar til Rigsrevisionens beretning om lægemiddelanbefalinger

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 4278375

Resume

Sundheds- og Ældreministeriet har anmodet om Region Sjællands bemærkninger til Rigsrevisionens beretning om lægemiddelanbefalinger. Administrationen har i den forbindelse udarbejdet et udkast til høringssvar, som fremlægges til politisk godkendelse. Af høringssvaret fremgår det, at Region Sjælland kan tilslutte sig undersøgelsens resultater og de kritikpunkter, som er fremkommet.

Sagsfremstilling

Region Sjælland er blevet bedt om at kommentere på Rigsrevisionens beretning om lægemiddelanbefalinger indeholdende Statsrevisorernes bemærkning. Beretningen bygger på en undersøgelse af udmøntning af Sundhedsstyrelsens lægemiddelanbefalinger. Administrationen har i den forbindelse udarbejdet et udkast til høringssvar til politisk behandling.

Rigsrevisionens beretning med Statsrevisorernes bemærkning samt Region Sjællands udkast til høringssvar er vedlagt som bilag.

På baggrund af en kort tidsfrist for afgivelse af høringssvar, har Udvalget for det nære sundhedsvæsen haft høringssvaret i skriftlig høring forud for behandlingen i Regionsrådet. Udvalget for det nære sundhedsvæsen anbefaler indstillingen uden bemærkninger.

Baggrund og formål med Statsrevisorernes beretning

Sundhedsstyrelsen står for at udarbejde løbende lægemiddelanbefalinger på vegne af Sundheds- og Ældreministeriet. Anbefalingerne skal medvirke til at sikre, at patienterne får det bedste lægemiddel med størst mulig behandlingseffekt og/eller færrest mulige bivirkninger.

Da det har vist sig, at nye lægemiddelanbefalinger enten ikke – eller langsomt – udmøntes i almen praksis, har Rigsrevisionen taget initiativ til at undersøge, hvordan Sundheds- og Ældreministeriet understøtter, at lægemiddelanbefalingerne implementeres i almen praksis. Det er denne beretning, som Region Sjælland er blevet bedt om at kommentere på. Regionens høringssvar vil indgå i en redegørelse fra ministeren til Statsrevisorerne om de foranstaltninger og overvejelser, som beretningen giver anledning til.

Formålet med Rigsrevisionens beretning har både været at undersøge Sundheds- og Ældreministeriets udmøntning af ministeriets egne lægemiddelanbefalinger samt at undersøge ministeriets understøttelse af regionernes implementering af anbefalingerne.

Overordnet konklusion af statsrevisorernes beretning

Rigsrevisionen konkluderer i beretningen, at Sundheds- og Ældreministeriet ikke i tilstrækkelig grad bruger sine muligheder for udmøntning af lægemiddelanbefalingerne. Det gælder dels, at omstilling til nye lægemiddelanbefalinger går langsommere end ønskeligt, og dels at regionernes formidling af lægemiddelanbefalinger er uens. Konsekvensen heraf kan være, at ikke alle patienter får den bedst mulige behandling. Det fremgår ikke af beretningen, i hvilken grad dette gælder Region Sjælland.

Beretningen konkluderer også, at regionernes formidling af lægemiddelanbefalinger i nogle tilfælde er i modstrid med Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Dette gør sig dog ikke gældende for Region Sjælland.

Konklusion vedr. Region Sjællands indsatser

Sundheds- og Ældreministeriet forventer, at regionerne har indsatser, som understøtter, at Sundhedsstyrelsens lægemiddelanbefalinger følges i almen praksis. Regionerne er dog ikke forpligtet til dette. Region Sjælland har derfor (ligesom de andre regioner) foretaget en prioritering af indsatsområder. I forlængelse heraf har Region Sjælland de seneste år primært haft større indsatser vedrørende antibiotika og afhængighedsskabende medicin.

Rigsrevisionens undersøgelse viser, at Region Sjælland ligger over landsgennemsnittet ift. ordination af antibiotika og afhængighedsskabende medicin. Dette er ikke ny viden, og Lægemiddelenheden har netop derfor indsatser på områderne.

Derudover viser undersøgelsen, at andelen af praksis i Region Sjælland, som udskriver hhv. 1,5 og 2 gange mere end gennemsnittet i regionen er lav ift. de andre regioner. Det betyder, at der i Region Sjælland er færre almen praktiserende læger, som udskriver væsentlig flere recepter end gennemsnittet. Dette er ny viden (og ikke data som regionen selv har mulighed for at trække). Det kan ifølge Rigsrevisionen indikere, at Region Sjælland med indsatserne når en større andel af de praktiserende lægerne end andre regioner, bl.a. grundet en samarbejdsaftale om løbende udsendelse af statistisk materiale.

Region Sjællands høringssvar

Rigsrevisionens kritik går ikke direkte på regionerne, men på Sundheds- og Ældreministeriet, som ikke i tilstrækkelig grad understøtter at gøre det muligt for regionerne at eksempelvis overvåge og reagere på lægers uhensigtsmæssige udskrivning af lægemidler.

Region Sjælland har i to omgange kommenteret på udkast til beretningen i hhv. 2. og 3. kvartal 2019, og regionens kommentarer er i den forbindelse i vid udstrækning blevet imødekommet.

På den baggrund er det administrationens vurdering, at Region Sjælland kan tilslutte sig undersøgelsens resultater og de kritikpunkter, som er fremkommet. Dette afspejler sig i det vedlagte udkast til høringssvar, hvor der desuden er angivet særlige ønsker vedr.:

· Rettidige tilskudsændringer

· Mål for lægemiddelforbrug

· Dataadgang og analysemuligheder

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udkast til høringssvar fra Region Sjælland til Sundheds- og Ældreministeriets beretning om Lægemiddelanbefalinger godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 24. februar 2020, pkt. 7

Anbefales.

Jan Hendeliowitz (A), Gitte Simoni (O), Christian Wedell-Neergaard (C) og Anne Møller Ronex (B) deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 2. marts 2020, pkt. 3

Godkendt.

John Wennerwald (A), Jens Ravn (V), Christian Wedell-Neergaard (C) og Jørgen Holst (Ø) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

John Fobian-Madsen deltog som stedfortræder for John Wennerwald.

Bilag til punkt nr. 3:

Rigsrevisionens beretning om lægemiddelanbefalinger

Høringssvar vedr. lægemiddelanbefalinger

4. Meddelelser

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 4251185

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 2. marts 2020, pkt. 4

Ingen meddelelser.

John Wennerwald (A), Jens Ravn (V), Christian Wedell-Neergaard (C) og Jørgen Holst (Ø) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

John Fobian-Madsen deltog som stedfortræder for John Wennerwald.

5. Nykøbing F. Sygehus - leje af 19 boliger i Nygade (Lukket punkt)

6. Indgåelse af lejemål vedr. Center for funktionelle lidelser (Lukket punkt)


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener