Søg
 

Referat

Møde i Regionsrådet 2018-2021

mandag den 3. februar 2020 kl. 16:00

Rådssalen


Deltagere:

Heino Knudsen (A), Formand

Peter Jacobsen (O), 1. næstformand

Jacob Jensen (V), 2. næstformand

Freddy Blak (A)

Jorun Bech (A)

Susanne Lundvald (A)

Kirsten Rask (A)

Jan Hendeliowitz (A)

Nicolai Nicolaisen (A)

Annemarie Knigge (A)

Charlotte Petersson (A)

Camilla Aff Bredegaard (A)

Jens Gredal (A)

John Wennerwald (A)- afbud

Felex Pedersen (A)

Trine Birk Andersen (A)

Kirsten Devantier (V)

Anders Koefoed (V)

Flemming Damgaard Larsen (V)

Jens Ravn (V)

Evan Lynnerup (V)

Claus Bakke (V)- afbud

Lene Madsen Milner (V)- afbud

Camilla Hove Lund (V)

Bodil Sø (V)

Gitte Simoni (O)

Per Nørhave (O)

Lars Folmann (O)

Julie Jacobsen (O)

Jan Herskov (O)

Christian Wedell-Neergaard (C)- afbud

Brigitte Klintskov Jerkel (C)- afbud

Per Hovmand (C)- deltog ikke i behandlingen af punkt: 8, 9, 10

Ellen Knudsen (C)

Bruno Jerup (Ø)

Jørgen Holst (Ø)

Anna Bondo Nielsen (Ø)

Tina Boel (F)

Torben Haack (F)

Anne Møller Ronex (B)

Lars Hoppe Søe (B)

Egon Bo (I)
1. Godkendelse af dagsorden

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 4242862

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 3. februar 2020, pkt. 1

Dagsordenen godkendt.

Ellen Knudsen erklærede sig inhabil under dagsordenspunkt 3. Spørgsmålet om habilitet blev sat til afstemning. Et flertal i Regionsrådet godkendte Ellen Knudsens inhabilitet. Flemming Damgaard Larsen stemte imod inhabilitet.

John Wennerwald (A), Claus Bakke (V), Lene Madsen Milner (V), Christian Wedell-Neergaard (C) og Brigitte Klintskov Jerkel (C) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Ellen Knudsen deltog som stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel.

2. Indkaldelse af stedfortræder for John Wennerwald

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 4268707

Resume

Indkaldelse af stedfortræder for John Wennerwald, som har meldt forfald i to måneder fra 3. februar 2020.

Sagsfremstilling

John Wennerwald har meddelt, at han på grund af barselsorlov vil være forhindret i at varetage sit regionsrådshverv i to måneder startende fra 3. februar 2020.

Ifølge den kommunale styrelseslov § 15, stk. 2, jf. regionslovens § 12, stk. 1, skal regionsrådsformanden, når han har kendskab til, at et medlem vil være forhindret i at varetage sit hverv i en forventet periode af mindst 1 måned – på grund af sin helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentlig hverv, forretninger eller lignende – indkalde stedfortræderen til førstkommende møde i Regionsrådet.

Første stedfortræder på Socialdemokratiets liste er John Fobian-Madsen.

Ifølge § 15, stik 4, træffer Regionsrådet beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræders indtræden er til stede.

Stedfortræderen indtræder ikke automatisk i det fraværende medlems udvalgspladser og andre hverv. Den pågældende gruppe kan bestemme, om og i givet fald hvordan disse hverv skal besættes, så længe hindringen varer.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Regionsrådet tager til efterretning, at John Wennerwald er forhindret i at varetage hvervet som regionsrådsmedlem i mindst 1 måned.

2. John Fobian-Madsen indtræder i Regionsrådet i fraværsperioden.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 3. februar 2020, pkt. 2

Anbefales.

Claus Bakke (V) og Christian Wedell-Neergaard (C) deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 3. februar 2020, pkt. 2

Godkendt.

John Wennerwald (A), Claus Bakke (V), Lene Madsen Milner (V), Christian Wedell-Neergaard (C) og Brigitte Klintskov Jerkel (C) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Ellen Knudsen deltog som stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel.

3. Nyt medlem af Regionsrådet i stedet for Brigitte Klintskov Jerkel

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 4259289

Resume

Brigitte Klintskov Jerkel har anmodet om fritagelse for medlemskab af Regionsrådet efter den kommunale og regionale valglov § 103. Første stedfortræder på de Konservatives kandidatliste er Ellen Knudsen, Stevns.

Sagsfremstilling

Regionsrådsmedlem Brigitte Klintskov Jerkel har anmodet om fritagelse for medlemskab af Regionsrådet efter den kommunale og regionale valglovs § 103 med virkning fra den 3. februar 2020 for resten af Regionsrådets funktionsperiode, idet hun er valgt til Folketinget og dermed varetager et andet offentligt hverv.

Det er Regionrådet, der træffer afgørelse om, hvorvidt en anmodning skal efterkommes, jf. den kommunale og regionale valglov § 103, stk. 2.

Efter den kommunale og regionale valglov skal Regionsrådet fritage et regionrådsmedlem for sit medlemskab, såfremt medlemmet på grund af sin helbredstilstand, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende har rimelig grund til at ønske sig fritaget for medlemskab.

Medlemskab af Folketinget er lovlig udtrædelsesgrund.

Første stedfortræder på de Konservatives kandidatliste er Ellen Knudsen, Stevns. Ellen Knudsen har været midlertidig stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel siden den 20. august 2018.

Hverv/udvalg

Når et medlem i valgperioden udtræder af et udvalg, en kommission, en bestyrelse eller lignende, hvor vedkommende er indvalgt af en bestemt gruppe inden for Regionsrådet, er det den pågældende gruppe, der besætter den ledigblevne plads. Det fremgår af regionslovens § 15, stk. 3, jf. styrelseslovens § 28.

Ellen Knudsen har som midlertidig stedfortræder været udpeget i følgende udvalg/hverv:

· Sygehusenes Behandlingstilbud

· Praksisplanudvalget

· Samarbejdsudvalget for psykologhjælp

Såfremt anmodningen fra Brigitte Klintskov Jerkel imødekommes, fortsætter Ellen Knudsen som udgangspunkt i de udvalg og hverv, som hun indtil nu har været udpeget i.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. det godkendes, at Brigitte Klintskov Jerkels anmodning imødekommes, og at Ellen Knudsen indtræder som nyt medlem af Regionsrådet med virkning fra 3. februar 2020.

2. at valggruppen besætter de ledigblevne udvalg og hverv.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 27. januar 2020, pkt. 13

Anbefales.

Jorun Bech (A), Kirsten Devantier (V) og Christian Wedell-Neergaard (C) deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 3. februar 2020, pkt. 3

Godkendt.

Ellen Knudsen var inhabil og deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

John Wennerwald (A), Claus Bakke (V), Lene Madsen Milner (V), Christian Wedell-Neergaard (C) og Brigitte Klintskov Jerkel (C) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

John Fobian-Madsen deltog som stedfortræder for John Wennerwald.

4. Opfølgning på 7-punktsplan vedr. mangelfulde brystundersøgelser

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 4266366

Resume

Forretningsudvalget har fået status for 7-punktsplanen vedr. mangelfulde brystundersøgelser med fokus på punkt 5 om at lukke Mammaradiologisk Afdeling på Ringsted Sygehus ned og etablere en ny afdeling på SUH, Roskilde pr. 1. april 2020. Forretningsudvalget besluttede, at der skal iværksættes en række initiativer, der kan sikre kvalitet, kapacitet, kompetencer og ledelse. Regionsrådet skal tage stilling til de bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagsfremstilling

Forretningsudvalget fik på sit møde 27. januar 2020 forelagt en status på 7-punktsplanen vedrørende mangelfulde brystundersøgelser med særligt fokus på planens punkt 5 om flytning af Mammaradiologisk Afdeling fra Ringsted Sygehus til Sjællands Universitetshospital.

Regionsrådet har tidligere i møder den 7. januar og den 24. juni 2019 besluttet, at de brystkirurgiske og mammaradiologiske funktioner på Ringsted Sygehus lukkes ned, og at der pr. 1. april 2020 åbnes nye funktioner på SUH, Roskilde, hvor brystkirurgien samles med plastikkirurgiske funktioner, og mammaradiologien samles med andre radiologiske funktioner og patologien.

Forretningsudvalgets behandling af sagen

Forretningsudvalget drøftede status for 7-punktsplanen og noterede sig, at Styrelsen for Patientsikkerhed har varslet, at de påtænker at udstede tre påbud.

Som opfølgning på punkt 5 i 7-punktsplanen finder Forretningsudvalget det vigtigt, at der tages initiativer til at sikre kvalitet, kapacitet, kompetencer og ledelse under etableringen af og i den senere drift af ny afdeling på SUH. Forretningsudvalget vedtog derfor en række initiativer, der understøtter og fremskynder etablering af ny afdeling. Opfølgningen er vedlagt og forelægges Regionsrådet til orientering. Planen har følgende hovedpunkter:

· Mammaradiologisk afdeling lukkes på Ringsted Sygehus 31. marts. Der åbnes en ny afdeling på Sjællands Universitetshospital, Roskilde 1. april 2020

· Ledelsen af Mammaradiologisk afdeling flyttes hurtigst muligt (forventeligt 5. februar) til Sjælland Universitetshospital

· Der søges ansat en specialeansvarlig overlæge, som skal stå for den faglige opbygning af mammaradiologisk afdeling pr 1. april

· Styrket forskning og faglig udvikling

· Der skal være en løbende overvågning af kvalitet, henvisninger, visitation og patientrettigheder på brystkræftområdet.

· Der søges indgået aftaler med Region Syddanmark og Region Hovedstaden samt private samarbejdspartnere om håndtering af patienter i flytte- og opbygningsperioden

· Inddragelse af og kommunikation med medarbejderne

· Finansiering

Forretningsudvalget indstiller til Regionsrådets godkendelse, at der af bufferpuljen i 2020 reserveres en ramme på 10 mio. kr. til finansiering af initiativer i opfølgningen og evt. andre udgiftsdrivende initiativer på de berørte afdelinger på SUH. Midlerne prioriteres af direktionen. Det indstilles desuden, at bevillingen til SUH permanent hæves med 2 mio. kr. fra 2021. Midlerne prioriteres til de berørte afdelinger. Forretningsudvalget orienteres om anvendelsen af midlerne.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Orienteringen om opfølgning på punkt 5 i 7-punktsplanen vedr. mangelfulde brystundersøgelser tages til efterretning

2. der af bufferpuljen i 2020 reserveres en ramme på 10 mio. kr. til finansiering af initiativer i opfølgningen og evt. andre udgiftsdrivende initiativer på de berørte afdelinger på SUH. Midlerne prioriteres af direktionen.

3. bevillingen til SUH hæves permanent med 2 mio. kr. fra 2021. Midlerne prioriteres til de berørte afdelinger.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 3. februar 2020, pkt. 4

Orienteringen om opfølgning på punkt 5 i 7-punktsplanen taget til efterretning. Indstillingens punkt 2 og 3 godkendt.

John Wennerwald (A), Claus Bakke (V), Lene Madsen Milner (V) og Christian Wedell-Neergaard (C) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

John Fobian-Madsen deltog som stedfortræder for John Wennerwald.

Bilag til punkt nr. 4:

Opfølgning på punkt 5 i 7-punktsplan

5. Region Sjællands sundhedsberedskabsplan

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 4243829

Resume

Regionsrådet skal mindst én gang i hver valgperiode udarbejde en sundhedsberedskabsplan. Der er udarbejdet et udkast til Region Sjællands sundhedsberedskabsplan, som forelægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

Regionsrådet skal ifølge sundhedslovens § 210 i hver valgperiode udarbejde og vedtage en sundhedsberedskabsplan. Sundhedsberedskabsplanen skal beskrive Region Sjællands evne til at udvide og omstille sin behandlings- og plejekapacitet ved ekstraordinære hændelser, f.eks. ulykker og epidemier.

Regionsrådet skal endvidere ifølge beredskabslovens § 25 i hver valgperiode udarbejde en samlet plan for regionens beredskab. Den samlede plan for regionens beredskab kan inkluderes i sundhedsberedskabsplanen.

Der er udarbejdet et udkast til Region Sjællands sundhedsberedskabsplan. Udkastet inkluderer en samlet plan for Region Sjællands beredskab. Den seneste sundhedsberedskabsplan for Region Sjælland blev godkendt i slutningen af 2015.

Sundhedsberedskabsplanen består af en overordnet plan og en række delplaner og bilag. Den overordnede plan er vedlagt som bilag til sagen. De øvrige dokumenter kan fås ved henvendelse til administrationen. Sundhedsberedskabsplanen henviser endvidere til en lang række underliggende dokumenter i form af lokale beredskabsplaner, aftaler, procedurer m.m.

Sundhedsberedskabsplanen er bl.a. udarbejdet på baggrund af Sundheds- og Ældreministeriets bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet fra 2016, en risikovurdering foretaget med udgangspunkt i Beredskabsstyrelsens nationale risikobillede fra 2017 og Region Sjællands Beredskabspolitik og Beredskabsstrategi for perioden 2019-2023.

Det foreliggende udkast indeholder en række tilføjelser i forhold til den gældende plan fra 2015:

- Et øget fokus på forsyningsområdet, herunder it.

- En begyndende organisering af beredskabet i fire spor i overensstemmelse med Region Sjællands Beredskabspolitik og -strategi (ulykkes-, forsynings-, trussels- og omdømmeberedskab).

- En beskrivelse af samarbejdet mellem Region Sjælland og regionens kommuner om ekstraordinær udskrivning og massevaccination.

- En aftale med PLO om inddragelse af praktiserende læger ved beredskabshændelser.

- Ordninger for særlige risikovirksomheder, herunder kemiske virksomheder, hvor Region Sjælland modtager automatisk alarmering ved brand.

- En aftale med den selvejende institution Filadelfia om bidrag til sundhedsberedskabet.

Udkastet til Region Sjællands sundhedsberedskabsplan har været sendt til Sundhedsstyrelsen med henblik på indhentning af rådgivning, som det er foreskrevet i bekendtgørelsen om planlægning af sundhedsberedskabet. Udkastet har endvidere været i høring hos blandt andre Beredskabsstyrelsen og Region Sjællands naboregioner, politikredse og kommuner. Nedenfor gives en kort opsummering af de indkomne rådgivnings- og høringssvar.

Sundhedsstyrelsen karakteriserer overordnet sundhedsberedskabsplanen som ”god, handlingsorienteret, grundig og overskuelig”. I en gennemgang af planen forholder Sundhedsstyrelsen sig positivt til mange af planens elementer. Sundhedsstyrelsens foreslår derudover nogle mindre ændringer og gør opmærksom på enkelte forhold, Region Sjælland bør være opmærksom på i sundhedsberedskabsplanlægningen.

Høringssvarene er ligeledes generelt positive, herunder høringssvarene fra Beredskabsstyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed, Region Sjællands naboregioner og størstedelen af de kommuner, der har afgivet høringssvar. Ingen af de modtagne høringssvar indeholder væsentlige kritikpunkter eller forbehold i forhold til sundhedsberedskabsplanen. En del af høringssvarene indeholder dog konkrete ændringsforslag, kommentarer, rettelser, spørgsmål m.m.

Såvel Sundhedsstyrelsens ændringsforslag m.m. samt de ændringsforslag m.m., som indgår i høringssvarene, er i vid udstrækning blevet imødekommet i det udkast til revideret sundhedsberedskabsplan, som forelægges for udvalget. Enkelte ændringsforslag fra høringssvarene er af faglige eller praktiske årsager ikke blevet imødekommet. Relevante opmærksomhedspunkter fra rådgivnings- og høringssvarene håndteres fremadrettet i den regionale sundhedsberedskabsplanlægning.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udkast til Region Sjællands sundhedsberedskabsplan godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud fredag den 10. januar 2020, pkt. 3

Sagen blev anbefalet.

Brigitte Klintskov Jerkel (C) og Lars Hoppe Søe (B) deltog ikke i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbuds behandling af sagen.

Behandling i Udvalget for det nære sundhedsvæsen onsdag den 15. januar 2020, pkt. 5

Anbefales.

Christian Wedell-Neergaard (C), Næstformand deltog ikke i Udvalget for det nære sundhedsvæsens behandling af sagen.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 27. januar 2020, pkt. 3

Anbefales.

Jorun Bech (A) og Christian Wedell-Neergaard (C) deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 3. februar 2020, pkt. 5

Godkendt.

John Wennerwald (A), Claus Bakke (V), Lene Madsen Milner (V) og Christian Wedell-Neergaard (C) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

John Fobian-Madsen deltog som stedfortræder for John Wennerwald.

Bilag til punkt nr. 5:

Bilag 1 Region Sjællands sundhedsberedskabsplan, overordnet plan

6. Opfølgning på transformationsprojekt på Næstved Sygehus

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 4234813

Resume

Som konsekvens af Regionsrådets beslutning om, at Næstved Sygehus skal være et velfungerende specialsygehus i 2024, fremlægges hermed forslag til revideret plan for realisering af transformationsprojekt på Næstved Sygehus.

Sagsfremstilling

Baggrund

I forbindelse med budget 2018 og senest budgetaftalen for 2020 er der afsat rådighedsbeløb til modernisering af Næstved Sygehus, som sikrer at det bliver et velfungerende specialsygehus.

Udgangspunktet er beslutningen for udvikling af Næstved Sygehus, der blev vedtaget af Regionsrådet den 23. marts 2017 (profilen for sygehuset) og den 1. juni 2017 (sigtelinje for den fremtidige anvendelse af bygningsmassen).

Transformationen af Næstved Sygehus til et velfungerende specialsygehus, hvor bygningsmassen udnyttes i relation til det nødvendige kapacitetsbehov blev besluttet i Regionsrådet den 5. november 2018.

Det betyder blandt andet, at Næstved Sygehus fremadrettet blandt andet skal varetage ambulatorievirksomhed og sammedagsaktivitet indenfor relevante medicinske og kirurgiske specialer, planlagte operationer indenfor ortopædkirurgi og urologi, dialyse, neurorehabilitering, ambulant onkologi og stråleterapi (indtil 2030) idet der vil ske en tilpasning af kapacitetsbehovet i takt med, at nyt Universitetshospital Køge ibrugtages.

Nye ønsker og krav til fremtidige funktioner på Næstved Sygehus

Der er i 2019 imidlertid kommet nye ønsker og krav til fremtidige funktioner på Næstved Sygehus. I vedlagte bilag 1 ses oversigtsplan med bygningsnumre.

1) Næstved Kommune og Det nære sundhedsvæsen har ønsket, at der tilvejebringes arealer svarende til to etager i bygning 16 (højhuset) på Næstved Sygehus til brug for kommende kommunale akutpladser med en etage og regionens e-hospital/call-center med en etage.

2) Der er med budgetaftalen 2020 aftalt at øge kapaciteten indenfor specialiseret neurorehabilitering for at nedbringe ventetiderne. Derfor udvides kapaciteten med 3-5 ekstra senge i kombination med etablering af en ambulant funktion. Centret er i dag placeret i bygning 1 og 2. Udvidelsen kræver at der etableres 3-5 yderligere senge, ambulant funktion, samt nødvendige birum. Dette kan ikke tilvejebringes i den eksisterende placering i bygn. 1 og 2.

3) Regionsrådet har den 19. august 2019 besluttet, at de onkologiske senge på Næstved Sygehus skal opretholdes frem mod planlagt flytning til Køge (forventet ca. 2025). Samtidig blev det besluttet, at sengene i Næstved fremover skal anvendes til både onkologiske og specialiserede palliative patienter. De onkologiske senge er i dag midlertidigt placeret i bygning 55. Efter ombygning i højhuset for Præhospitalt Center er det planen, at sengene flytter tilbage til etage 12 i højhuset.

Det foreslås at bygning 6 indgår i den fremtidige anvendelse af Næstved Sygehus, da den er tunnelforbundet med det øvrige sygehus, og det reviderede funktionsindhold forudsætter dette.

Muligheder til revideret plan

Der angives to muligheder til revideret plan for realisering af transformationsprojektet på Næstved Sygehus.

- Løsning A) Gør det muligt at placere de nye kommunale akutpladser på etage 11 i bygning 16 (højhuset). De onkologiske senge flytter som planlagt tilbage til 12 etage i højhuset. E-hospitalet/call-center placeres i bygning 6 på etage 02, med mulighed for evt. senere indflytning i højhuset på etage 12, når de onkologiske senge flytter til Køge, jf. Sygehusplan 2010. Det medfører at det tværfaglige smertecenter forbliver i bygning 6, på etage 03 samt at Center for Neurorehabilitering placeres i hhv. bygning 55, Bygning 16 etage 01 og bygning 10 etage 01.

- Løsning B) Gør det muligt at placere de nye kommunale akutpladser på etage 11 i bygning 16 (højhuset) og E-hospitalet/call-center placeres på i højhuset på etage 12. Onkologien fastholdes i de nuværende rammer og placering i bygning 55 samt i tilstødende rum i bygning 10 etage 01 og bygning 16 etage 01 indtil de flytter til Køge i 2025. Center for neurorehabilitering forbliver i bygning 1 og 2 som hidtil og den, i budgetaftale 2020 besluttede udvidelse af kapaciteten, placeres i bygning 6 etage 02, samt til dels også i bygning 10 etage 01, Fordelingen mellem flere bygninger giver en uhensigtsmæssig drift af afdelingen.

I vedlagte bilag 2 ses hvilke ændringer i de to modeller, der er af blivende karakter. Af vedlagte bilag 3 fremgår baggrundstekst om Center for Neurorehabilitering (CNN) og Onkologi.

Økonomi

Den gældende investeringsoversigten for 2020 indeholder et samlet rådighedsbeløb på i alt 68,4 mio. kr. til at realisere transformationsprojektet for Næstved Sygehus.

Der er udarbejdet følgende overordnede budget for gennemførelsen af projektet:

Håndværkerudgifter inkl. fast inventar

48,0 mio. kr.

Omkostninger og byggeteknisk rådgivning

10,9 mio. kr.

Uforudselige udgifter

9,5 mio. kr.

Samlede omkostninger i alt:

68,4 mio. kr.

Regionsrådet har den 5. november 2018 givet anlægsbevilling på 3 mio. kr. og den 27. maj 2019 er der givet en tillægsbevilling på 7,5 mio. kr.

Samlet er der således bevilget 10,5 mio. kr.

Herudover forventes udvidelse af kapaciteten indenfor neurorehabilitering finansieret med de 5,0 mio. kr. der er afsat i budgetaftalen for 2020.

Indretning for E-hospitalet/Call-center forventes finansieret af puljen til Det nære Sundhedsvæsen på 5,0 mio. kr. som er afsat men ikke forbrugt i 2019.

Endelig forventes det at kommunen bidrager med anlægstilskud til etablering af de kommunale akutpladser.

Betalingsplanen for projektet er således:

År

Beløb (mio. kr.)

2018

0,2

2019

8,1

2020

32,8

2021

22,8

2022

4,5

Total

68,4

De driftsmæssige konsekvenser vil blive beskrevet i forbindelse med projektforslaget i foråret 2020.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der vælges mellem:

  1. Forslag A – hvor de kommunale akutpladser placeres på 11. etage i bygning 16 (højhuset). De onkologiske senge flytter til 12. etage i højhuset. E-hospitalet placeres i 2. etage i bygning 6. Det tværfaglige smertecenter forbliver i 3. etage i bygning 6. Center for neurorehabilitering placeres i hhv. bygning 55, etage 01 i bygning 10 og etage 01 i bygning 16.

2. Forslag B - hvor de kommunale akutpladser placeres på 11. etage i bygning 16 (højhuset). De onkologiske senge fastholder deres nuværende rammer i bygning 55 samt i tilstødende rum i etage 01 i bygning 10 og etage 01 i bygning 16. Center for neurorehabilitering forbliver i nuværende placering (bygning 1 og 2) og udvides med 2. etage i bygning 6 og etage 01 i bygning 10. E-hospitalet placeres på etage 12 i bygning 16.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud fredag den 10. januar 2020, pkt. 5

Forslag A blev anbefalet.

Brigitte Klintskov Jerkel (C) og Lars Hoppe Søe (B) deltog ikke i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbuds behandling af sagen.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 27. januar 2020, pkt. 4

Forslag A anbefales.

Jorun Bech (A) og Christian Wedell-Neergaard (C) deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 3. februar 2020, pkt. 6

Forslag A blev godkendt.

John Wennerwald (A), Claus Bakke (V), Lene Madsen Milner (V) og Christian Wedell-Neergaard (C) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

John Fobian-Madsen deltog som stedfortræder for John Wennerwald.

Bilag til punkt nr. 6:

Bilag 1, Oversigtsplan

Bilag 2, arealskema

Baggrundstekst om Center for Neurorehabilitering (CNN) og Onkologi

7. Grå stær og samarbejdsaftalen med Grå Stær Sjælland

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 4230783

Resume

Udviklingen i operationer for grå stær er stigende og forventes fremadrettet at nå et efterspørgselsniveau på knapt 12.000 operationer på årsbasis

Regionsrådet har tidligere igangsat en række initiativer, der skal medvirke til at sikre korte ventetider, herunder indgåelse af en 2 – årig privat samarbejdsaftale med Konsortiet Grå Stær Sjælland i 2018. Regionsrådet har endvidere med Budget 2019 tilført 2 mio. kr. til regionens speciallæger i øjensygdomme med henblik på at øge kvoten fra 4.000 operationer om året til 4.500 operationer.

Da samarbejdsaftalen med Konsortiet Grå Stær Sjælland udløber pr. 31. marts 2020, er der således behov for at Regionsrådets tager stilling til den videre indsats på området for at fastholde korte ventetider på området.

Sagsfremstilling

Udviklingen i operationer for grå stær har i en periode ligget stabilt på ca. 10.000 operationer om året, men tendensen er opadgående og forventes fremadrettet at komme til at ligge på knapt 12.000 operationer om året.

Denne udvikling skal dels tilskrives den demografiske udvikling med et stigende krav fra befolkningen om at holde sig aktive langt op i årene og dels skånsomme og langt bedre operationsmetoder med et lavt komplikationsniveau.

Region Sjælland tilbyder behandling for grå stær på Sjællands Universitetshospital, hvor der opereres op mod 3.000 øjne pr år.

Herudover har Region Sjælland en lokalaftale med de praktiserende øjenlæger, hvor der er tildelt en kvote på i alt 4.000 operationer på årsbasis. Med budget 2019 blev der afsat yderligere 2 mio. kr. til området svarende til ekstra 450 operationer.

Endelig indgik Regionsrådet en privat samarbejdsaftale efter udbud med Konsortiet Grå Stær Sjælland (GSS) pr. 1. april 2018. Målet var at GSS fleksibelt skulle kunne levere de resterende operationer inden for udrednings og behandlingsretten. I praksis kan GSS levere mellem 3.000 – 3500 operationer årligt.

Ved yderligere behov dækkes efterspørgslen via det udvidede frit sygehusvalg.

Grå Stær Sjælland

Samarbejdsaftalen mede GSS er 2 – årig og udløber pr. 31. marts 2020.

Hovedklinikken er beliggende i Hørsholm. Konsortiet blev vurderet som det bedste bud bl. a. fordi der i konsortiet indgik to speciallægepraksis beliggende i hhv. Holbæk og Næstved og fordi prisen lå lavere end i speciallægepraksis.

Samarbejdet mellem GSS og regionen har været udfordret af forskellige årsager. Bl.a. trådte speciallægen med praksis i Næstved relativt hurtigt ud af konsortiet og for at GSS kunne imødekomme den relativt store efterspørgsel på grå stær operationer, måtte Konsortiet udvide med speciallæger i Hovedstadsområdet, hvilket har betydet lange transportafstande for Region Sjællands borgere til behandlingsstederne. Samarbejdet måtte endvidere suspenderes i foråret 2019 på grund af mistanke om visse kvalitetsproblemer i forbindelse med operationerne. Styrelsen for Patientsikkerhed fandt dog at komplikationsraten ikke var højere end hvad man kan forvente og samarbejdet blev derfor genoptaget primo august 2019. Hertil kommer at GSS har haft svært ved at sikre overensstemmelse mellem udbud og en efterspørgsel, der kan variere meget fra uge til uge og i praksis er der nu aftalt et ugentligt maksimum for henvisninger. Samlet set har udfordringerne med samarbejdet med GSS betydet en del administrative meropgaver for Øjenafdelingen på Sjællands Universitetshospital.

Umiddelbart før Nytår har GSS over for Administrationen oplyst, at de gerne vil indgå i et partnerskab med en nyetableret øjenlægepraksis i Ringsted. Der er til klinikken i Ringsted tilknyttet to øjenlæger med erfaring inden for grå stær operationer. Begge øjenlæger er vurderet og godkendt af Region Sjællands ledende øjenlæge. Det er GSS` vurdering, at med denne udvidelse af konsortiet, vil man kunne tilbyde op mod 5000 operationer på årsbasis

Samarbejdsaftalen med GSS udløber uden nærmere opsigelse pr 31. marts 2020, men indeholder mulighed for forlængelse i 2 gange 12 måneder.

Regionsrådet skal således tage stilling til om samarbejdsaftalen med GSS skal forlænges i henhold til gældende kontrakt eller om Regionsrådet ønsker at tilvejebringe den nødvendige kapacitet gennem et nyt udbud eller søge en aftale med regionens speciallægepraksis i øjensygdomme om yderligere kapacitet. Tilvejebringelse af kapaciteten kan også ske ved at kombinere foranstående elementer.

Opsiges aftalen med GSS vil de patienter, der er henvist til og med den 31. marts 2020 blive færdigt behandlet. Regionens borgere vil herefter være sikret et hurtigt udrednings- og behandlingstilbud gennem de øvrige regionale tilbud eller via det udvidede frie sygehusvalg på et privat aftalesygehus.

Afhængig af beslutningen vedrørende GSS, udarbejdes der efterfølgende en sag om kapacitet og tilhørende økonomi.

Det anses ikke som realistisk at øge kapaciteten på Sjællands Universitetshospital.

Den gennemsnitlige takst på en grå stær operation i speciallægepraksis ligger på ca. 4.500 kr. Taksten på GSS er en smule lavere, men her er der en udgift til befordring.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

  1. Der tages stilling til om samarbejdsaftalen med GSS skal forlænges jf. de muligheder der ligger i kontrakten.
  2. Det afhængig heraf drøftes, hvordan den samlede kapacitet skal søges tilvejebragt.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud fredag den 10. januar 2020, pkt. 6

Udvalget anbefalede, at samarbejdsaftalen forlænges i 1 år, og at der herefter forhandles med de praktiserende speciallæger i Region Sjælland om en udvidelse af deres kvote. Enhedslisten tog forbehold frem til Regionsrådets behandling af sagen.

Brigitte Klintskov Jerkel (C) og Lars Hoppe Søe (B) deltog ikke i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbuds behandling af sagen.

Supplerende sagsfremstilling

Der blev i 2019 og fremad tilført en samlet økonomi på i alt 8,3 mio. kr. til regionens praktiserende øjenlæger, således at den samlede kapacitet på grå stær operationer i speciallægepraksis ligger på 6000 om året.

Taksten for behandling af grå stær i speciallægepraksis honoreres for de første 4000 operationer til 4.680 kr., mens de efterfølgende 2000 operationer honoreres til 4.150 kr.

Den øgede kapacitet ændrer imidlertid ikke på, at der fortsat vil være en større efterspørgsel på grå stær operationer end det samlede udbud på hhv. SUH, Roskilde og i speciallægepraksis.

Samarbejdsaftalen med GSS er ikke eksklusiv og Region Sjælland er således ikke forpligtet til at sende et bestemt antal patienter til udredning og behandling på årsbasis. Samarbejdsaftalen skal alene sikre, at Region Sjællands borgere kan tilbydes udredning og behandling for Grå Stær inden for de gældende ventetidsregler.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 27. januar 2020, pkt. 5

Anbefales.

Jorun Bech (A) og Christian Wedell-Neergaard (C) deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 3. februar 2020, pkt. 7

Udvalgets anbefaling blev godkendt.

John Wennerwald (A), Claus Bakke (V), Lene Madsen Milner (V) og Christian Wedell-Neergaard (C) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

John Fobian-Madsen deltog som stedfortræder for John Wennerwald.

8. Udmøntning af finanslovsbevilling om 1.000 flere sygeplejersker

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 4253219

Resume

I finansloven for 2020/2021 er afsat midler til1.000ekstra sygeplejersker i regionerne. For Region Sjællands vedkommende svarer det til 153,8 sygeplejersker fordelt med 76,9 i 2020 og ekstra 76,9 fra 2021. De ekstra sygeplejerskestillinger og den medfølgende økonomi foreslåsfordelt forholdsmæssigt mellem de somatiske sygehuse.Det foreslås endvidere at anvende de ekstra sygeplejeressourcer til at styrke funktioner, der understøtter det tværsektorielle samarbejde blandt andet omkring kronisk syge og ældre medicinske patienter samt på fælles akutmodtagelser.

Sagsfremstilling

Regeringen og Danske Regioner har den 10. januar 2020 indgået en aftale om 500 flere sygeplejersker i 2020 og 1000 flere sygeplejersker fra 2021. Dermed frigives de afsatte midler til flere sygeplejersker, der er afsat med finanslovsaftalen på 300 mio. kr. i 2020 og 600 mio. kr. årligt fra 2021.

Nærværende sag forholder sig til fordelingen af sygeplejersker på sygehusene, og hvilke funktioner der styrkes i Region Sjælland med aftalen. Sagen forelægges Udvalget for arbejdsmiljø og rekruttering forud for Forretningsudvalgets og Regionsrådets behandling af sagen, mens øvrige relevante udvalg vil blive orienteret på kommende udvalgsmøder.

Region Sjællands andel af de 1000 sygeplejersker udgør 15,38 % svarende til 153,8 ekstra sygeplejerskestillinger fordelt på 76,9 i 2020 og ekstra 76,9 fra 2021. Region Sjællands andel af finanslovsmidlerne udgør tilsvarende 15,38 % svarende til 46,15 mio. kr. i 2020 og fra 2021 yderligere 46,15 mio. kr., i alt 92,30 mio. kr.

Fordeling af sygeplejersker på sygehusene

Det foreslås at fordele de ekstra sygeplejersker på de somatiske sygehuse. Der er med finansloven afsat yderligere 600 mio. kr. på landsplan til styrkelse af psykiatrien. Det vurderes derfor, at de foreslåede tiltag for Psykiatriens vedkommende kan rummes heri med en forventning om, at det også vil betyde flere ansatte sygeplejersker i Psykiatrien, forventet 5-10 årsværk.

Fordeling af sygeplejersker

Andel

Antal årsværk i 20/21

Sjællands Universitetshospital

45,3%

34,8/69,7

Næstved, Slagelse, Ringsted sygehus

27,2%

20,9/41,8

Holbæk Sygehus

15,7%

12,1/24,2

Nykøbing F. Sygehus

11,8%

9,1/18,1

Samlet

100,0%

76,9/153,8

Der vil nationalt blive udarbejdet en baseline for antal sygeplejersker i de enkelte regioner. 4. kvartal 2019 bliver anvendt som baseline, samt at der følges op på ansættelse af de ekstra sygeplejersker fra 4. kvartal 2020.

Det bemærkes i øvrigt,at der aktuelt stort set ikke er ledige sygeplejersker i Region Sjælland. Det forventes derfor, at potentialet for at rekruttere flere sygeplejersker udefra er begrænset. Når der skal skaffes flere sygeplejersker, er der derfor bl.a. behov for at arbejde målrettet med at få flere sygeplejersker på fuld tid eller op i tid.

Styrkelse af funktioner, der understøtter sammenhæng og tværsektorielt samarbejde

Regionsrådet har sat et strategisk fokus på at styrke det sammenhængende sundhedsvæsen og tværsektorielle samarbejde med strategierne ”Region Sjælland på forkant” og ”Sundhed tæt på dig”. Derfor foreslås det at anvende de ekstra sygeplejeressourcer til at styrke afdelinger og funktioner, der har patienter, hvor der behov for at understøtte sammenhæng og det tværsektorielle samarbejde blandt andet omkring kronisk syge og ældre medicinske patienter samt på fælles akutmodtagelser. Der vil både være sygehusspecifikke indsatser og fælles regionale indsatser som fx styrket samarbejde med lægevagten. Derudover vil midlerne kunne bruges, hvor sygeplejersker ønsker at gøre brug af muligheden for at komme på fuld tid.

Udvalget for Arbejdsmiljø og rekruttering vil i løbet af 2020 få en status udviklingen i antal sygeplejersker i Region Sjælland.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen. De bevillingsmæssige konsekvenser som følge af udmøntningen af finanslovsbevillingen vil blive indarbejdet i budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. den forholdsmæssige fordeling af de ekstra sygeplejerskestillinger og den medfølgende økonomi mellem de somatiske sygehuse godkendes

2. de ekstra sygeplejeressourcer anvendes for at styrke funktioner, der understøtter det tværsektorielle samarbejde blandt andet omkring kronisk syge og ældre medicinske patienter samt på fælles akutmodtagelser.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Udvalget for arbejdsmiljø og rekruttering mandag den 20. januar 2020, pkt. 4

Sagen anbefales.

Jorun Bech (A) og Jørgen Holst (Ø) deltog ikke i Udvalget for arbejdsmiljø og rekrutterings behandling af sagen.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 27. januar 2020, pkt. 8

Anbefales.

Jorun Bech (A) og Christian Wedell-Neergaard (C) deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 3. februar 2020, pkt. 8

Godkendt.

John Wennerwald (A), Claus Bakke (V), Lene Madsen Milner (V), Christian Wedell-Neergaard (C) og Per Hovmand (C) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

John Fobian-Madsen deltog som stedfortræder for John Wennerwald.

9. Revideret budget for 2020 fra Movia på grund af Østbanesituationen

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 4235283

Resume

Region Sjælland har i efteråret afgivet trafikbestilling for 2020 til Movia. På grundlag af trafikbestillingerne fra alle kommuner og de to regioner har Movia udarbejdet et endeligt budget for 2020. I dette budget er indregnet effekten af, at hastigheden på Østbanen sættes ned. Dette udløser en justering i Movias budget for Region Sjælland.

Sagsfremstilling

Regionsrådet vedtog på sit møde den 4. november 2019 budgettet for 2020 og trafikbestillingen til Movia for 2020. Der blev bestilt en uændret kollektiv trafikbetjening i Region Sjælland.

På grundlag af trafikbestillingerne fra kommunerne og de to regioner har Movia udarbejdet et endeligt budget for 2020. I budgettet medtages også væsentlige ændringer, der er kommet til efterfølgende.

Det er som bekendt foretaget en nedsættelse af hastigheden på Østbanen fra den 15. december 2019, hvilket også betyder færre tog. Regionsrådet er orienteret om situationen pr. mail den 30. september 2019.

Lavere hastighed og færre tog betyder færre driftsudgifter. Dette har Movia nu beregnet og lagt ind i budgettet for 2020. Konkret betyder det, at Region Sjælland skal betale ca. 5 mio. kr. mindre i 2020 end forventet.

Administrationen foreslår, at de 5 mio. kr. foreløbig reserveres til udgifter i forbindelse med Østbanen. Situationen på Østbanen er af en sådan karakter, at der kan blive behov for ekstra midler. Det gælder både i forhold til drift og vedligehold samt den mulige sporrenovering. Desuden er det på Regionsrådets møde den 4. november 2019 besluttet, at Movia fortsætter forberedelsen af sporrenoveringen indenfor en ramme på 8 mio. kr., som foreløbigt er finansieret af Lokaltogs kassebeholdning, og som Region Sjælland skal afdrage de kommende år. Udmøntning af de 5 mio. kr. sker senest august-september 2020.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at de 5 mio. kr. reserveres til udgifter i forbindelse med Østbanen.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Udvalget for Regional Udvikling tirsdag den 7. januar 2020, pkt. 4

Indstilling anbefalet.

Jørgen Holst (Ø), Peter Jacobsen (O) og Anna Bondo Nielsen (Ø) deltog ikke i Udvalget for Regional Udviklings behandling af sagen.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 27. januar 2020, pkt. 10

Anbefales.

Jorun Bech (A), Kirsten Devantier (V) og Christian Wedell-Neergaard (C) deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 3. februar 2020, pkt. 9

Godkendt.

John Wennerwald (A), Claus Bakke (V), Lene Madsen Milner (V), Christian Wedell-Neergaard (C) og Per Hovmand (C) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

John Fobian-Madsen deltog som stedfortræder for John Wennerwald.

10. Meddelelser

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 4242864

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 3. februar 2020, pkt. 10

Formanden orienterede om den aftale, der er indgået mellem Transportministeriet og Region Sjælland om igangsættelse af undersøgelse af muligheder for BRT-løsning på Østbanen som supplement til Region Sjællands egen undersøgelse af muligheder for sporrenovering. Begge undersøgelser forventes afsluttet før sommerferien.

John Wennerwald (A), Claus Bakke (V), Lene Madsen Milner (V), Christian Wedell-Neergaard (C) og Per Hovmand (C) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

John Fobian-Madsen deltog som stedfortræder for John Wennerwald.


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener