Søg
 
Møde i

4. Opfølgning på 7-punktsplan vedr. mangelfulde brystundersøgelser

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 4266366

Resume

Forretningsudvalget har fået status for 7-punktsplanen vedr. mangelfulde brystundersøgelser med fokus på punkt 5 om at lukke Mammaradiologisk Afdeling på Ringsted Sygehus ned og etablere en ny afdeling på SUH, Roskilde pr. 1. april 2020. Forretningsudvalget besluttede, at der skal iværksættes en række initiativer, der kan sikre kvalitet, kapacitet, kompetencer og ledelse. Regionsrådet skal tage stilling til de bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagsfremstilling

Forretningsudvalget fik på sit møde 27. januar 2020 forelagt en status på 7-punktsplanen vedrørende mangelfulde brystundersøgelser med særligt fokus på planens punkt 5 om flytning af Mammaradiologisk Afdeling fra Ringsted Sygehus til Sjællands Universitetshospital.

Regionsrådet har tidligere i møder den 7. januar og den 24. juni 2019 besluttet, at de brystkirurgiske og mammaradiologiske funktioner på Ringsted Sygehus lukkes ned, og at der pr. 1. april 2020 åbnes nye funktioner på SUH, Roskilde, hvor brystkirurgien samles med plastikkirurgiske funktioner, og mammaradiologien samles med andre radiologiske funktioner og patologien.

Forretningsudvalgets behandling af sagen

Forretningsudvalget drøftede status for 7-punktsplanen og noterede sig, at Styrelsen for Patientsikkerhed har varslet, at de påtænker at udstede tre påbud.

Som opfølgning på punkt 5 i 7-punktsplanen finder Forretningsudvalget det vigtigt, at der tages initiativer til at sikre kvalitet, kapacitet, kompetencer og ledelse under etableringen af og i den senere drift af ny afdeling på SUH. Forretningsudvalget vedtog derfor en række initiativer, der understøtter og fremskynder etablering af ny afdeling. Opfølgningen er vedlagt og forelægges Regionsrådet til orientering. Planen har følgende hovedpunkter:

· Mammaradiologisk afdeling lukkes på Ringsted Sygehus 31. marts. Der åbnes en ny afdeling på Sjællands Universitetshospital, Roskilde 1. april 2020

· Ledelsen af Mammaradiologisk afdeling flyttes hurtigst muligt (forventeligt 5. februar) til Sjælland Universitetshospital

· Der søges ansat en specialeansvarlig overlæge, som skal stå for den faglige opbygning af mammaradiologisk afdeling pr 1. april

· Styrket forskning og faglig udvikling

· Der skal være en løbende overvågning af kvalitet, henvisninger, visitation og patientrettigheder på brystkræftområdet.

· Der søges indgået aftaler med Region Syddanmark og Region Hovedstaden samt private samarbejdspartnere om håndtering af patienter i flytte- og opbygningsperioden

· Inddragelse af og kommunikation med medarbejderne

· Finansiering

Forretningsudvalget indstiller til Regionsrådets godkendelse, at der af bufferpuljen i 2020 reserveres en ramme på 10 mio. kr. til finansiering af initiativer i opfølgningen og evt. andre udgiftsdrivende initiativer på de berørte afdelinger på SUH. Midlerne prioriteres af direktionen. Det indstilles desuden, at bevillingen til SUH permanent hæves med 2 mio. kr. fra 2021. Midlerne prioriteres til de berørte afdelinger. Forretningsudvalget orienteres om anvendelsen af midlerne.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Orienteringen om opfølgning på punkt 5 i 7-punktsplanen vedr. mangelfulde brystundersøgelser tages til efterretning

2. der af bufferpuljen i 2020 reserveres en ramme på 10 mio. kr. til finansiering af initiativer i opfølgningen og evt. andre udgiftsdrivende initiativer på de berørte afdelinger på SUH. Midlerne prioriteres af direktionen.

3. bevillingen til SUH hæves permanent med 2 mio. kr. fra 2021. Midlerne prioriteres til de berørte afdelinger.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 3. februar 2020, pkt. 4

Orienteringen om opfølgning på punkt 5 i 7-punktsplanen taget til efterretning. Indstillingens punkt 2 og 3 godkendt.

John Wennerwald (A), Claus Bakke (V), Lene Madsen Milner (V) og Christian Wedell-Neergaard (C) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

John Fobian-Madsen deltog som stedfortræder for John Wennerwald.

Bilag til punkt nr. 4:

Opfølgning på punkt 5 i 7-punktsplan


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener