Søg
 
Møde i

3. Nyt medlem af Regionsrådet i stedet for Brigitte Klintskov Jerkel

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 4259289

Resume

Brigitte Klintskov Jerkel har anmodet om fritagelse for medlemskab af Regionsrådet efter den kommunale og regionale valglov § 103. Første stedfortræder på de Konservatives kandidatliste er Ellen Knudsen, Stevns.

Sagsfremstilling

Regionsrådsmedlem Brigitte Klintskov Jerkel har anmodet om fritagelse for medlemskab af Regionsrådet efter den kommunale og regionale valglovs § 103 med virkning fra den 3. februar 2020 for resten af Regionsrådets funktionsperiode, idet hun er valgt til Folketinget og dermed varetager et andet offentligt hverv.

Det er Regionrådet, der træffer afgørelse om, hvorvidt en anmodning skal efterkommes, jf. den kommunale og regionale valglov § 103, stk. 2.

Efter den kommunale og regionale valglov skal Regionsrådet fritage et regionrådsmedlem for sit medlemskab, såfremt medlemmet på grund af sin helbredstilstand, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende har rimelig grund til at ønske sig fritaget for medlemskab.

Medlemskab af Folketinget er lovlig udtrædelsesgrund.

Første stedfortræder på de Konservatives kandidatliste er Ellen Knudsen, Stevns. Ellen Knudsen har været midlertidig stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel siden den 20. august 2018.

Hverv/udvalg

Når et medlem i valgperioden udtræder af et udvalg, en kommission, en bestyrelse eller lignende, hvor vedkommende er indvalgt af en bestemt gruppe inden for Regionsrådet, er det den pågældende gruppe, der besætter den ledigblevne plads. Det fremgår af regionslovens § 15, stk. 3, jf. styrelseslovens § 28.

Ellen Knudsen har som midlertidig stedfortræder været udpeget i følgende udvalg/hverv:

· Sygehusenes Behandlingstilbud

· Praksisplanudvalget

· Samarbejdsudvalget for psykologhjælp

Såfremt anmodningen fra Brigitte Klintskov Jerkel imødekommes, fortsætter Ellen Knudsen som udgangspunkt i de udvalg og hverv, som hun indtil nu har været udpeget i.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. det godkendes, at Brigitte Klintskov Jerkels anmodning imødekommes, og at Ellen Knudsen indtræder som nyt medlem af Regionsrådet med virkning fra 3. februar 2020.

2. at valggruppen besætter de ledigblevne udvalg og hverv.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 27. januar 2020, pkt. 13

Anbefales.

Jorun Bech (A), Kirsten Devantier (V) og Christian Wedell-Neergaard (C) deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 3. februar 2020, pkt. 3

Godkendt.

Ellen Knudsen var inhabil og deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

John Wennerwald (A), Claus Bakke (V), Lene Madsen Milner (V), Christian Wedell-Neergaard (C) og Brigitte Klintskov Jerkel (C) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

John Fobian-Madsen deltog som stedfortræder for John Wennerwald.


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener