Søg
 

Referat

Møde i Regionsrådet 2018-2021

mandag den 6. januar 2020 kl. 16:00

Rådssalen


Deltagere:

Heino Knudsen (A), Formand

Peter Jacobsen (O), 1. næstformand- afbud

Jacob Jensen (V), 2. næstformand

Freddy Blak (A)- deltog ikke i behandlingen af punkt: 12

Jorun Bech (A)- afbud

Susanne Lundvald (A)

Kirsten Rask (A)

Jan Hendeliowitz (A)

Nicolai Nicolaisen (A)

Annemarie Knigge (A)

Charlotte Petersson (A)

Camilla Aff Bredegaard (A)

Jens Gredal (A)

John Wennerwald (A)

Felex Pedersen (A)

Trine Birk Andersen (A)

Kirsten Devantier (V)

Anders Koefoed (V)

Flemming Damgaard Larsen (V)

Jens Ravn (V)

Evan Lynnerup (V)

Claus Bakke (V)- afbud

Lene Madsen Milner (V)- afbud

Camilla Hove Lund (V)

Bodil Sø (V)

Gitte Simoni (O)

Per Nørhave (O)

Lars Folmann (O)

Julie Jacobsen (O)

Jan Herskov (O)

Christian Wedell-Neergaard (C)- afbud

Brigitte Klintskov Jerkel (C)- afbud

Per Hovmand (C)

Ellen Knudsen (C), stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel

Bruno Jerup (Ø)

Jørgen Holst (Ø)

Anna Bondo Nielsen (Ø)- deltog ikke i behandlingen af punkt: 1, 2

Tina Boel (F)

Torben Haack (F)

Anne Møller Ronex (B)

Lars Hoppe Søe (B)

Egon Bo (I)Indholdsfortegnelse åbent møde

1.

Godkendelse af dagsorden

4

2.

Nyt medlem af Regionsrådet i stedet for Ursula Dieterich-Pedersen

4

3.

Drifts- og udviklingsaftaler2020

6

4.

Opfølgning på Rokadeplan for Slagelse Sygehus - fremtidig anvendelse af bygningsmassen

9

5.

Steno Diabetes Center Sjælland: Projektforslag Slagelse

11

6.

Projekt Universitetshospital Køge - Totalentrepriseudbud TE02B Sterilcentral

13

7.

Kvartalsrapport for Universitetshospital Køge, 3. kvartal 2019

17

8.

Høringssvar på Sundhedsstyrelsens akutanbefalinger

19

9.

Etablering af erstatningsbyggeri for 5 eksisterende pladser og 2 eksisterende særforanstaltninger - Bo og Naboskab Sydlolland - Projektforslag

22

10.

Kapacitetsfastsættelse på de gymnasiale uddannelser i skoleåret 2020/2021

25

11.

Indsatsplan for jordforureningsområdet 2020

28

12.

Tillidskodeks for samspil mellem politikerne og administration i Region Sjælland

30

13.

Ændring af plads i udvalget for afbureaukratisering og modernisering

33

14.

Meddelelser

341. Godkendelse af dagsorden

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 4225053

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 6. januar 2020, pkt. 1

Godkendt.

Jorun Bech (A), Claus Bakke (V), Lene Madsen Milner (V), Peter Jacobsen (O), 1. næstformand, Christian Wedell-Neergaard (C), Brigitte Klintskov Jerkel (C), Ursula Dieterich-Pedersen (Ø) og Anna Bondo Nielsen (Ø) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Ellen Knudsen deltog som stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel.

2. Nyt medlem af Regionsrådet i stedet for Ursula Dieterich-Pedersen

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 4228450

Resume

Ursula Dieterich-Pedersen fraflytter regionen og udtræder af Regionsrådet 2. januar 2020. Første stedfortræder på Enhedslistens kandidatliste er Anna Bondo Nielsen, Roskilde.

Sagsfremstilling

Regionsrådsmedlem Ursula Dieterich-Pedersen har meddelt, at hun d. 2. januar 2020 flytter fra regionen.

Et regionsrådsmedlem skal efter lov om kommunale og regionale valg udtræde af Regionsrådet, når den pågældende ikke længere har fast bopæl i regionen.

Første stedfortræder på Enhedslistens kandidatliste til Regionrådet er Anna Bondo Nielsen, Roskilde.

Hverv/udvalg

Når et medlem i valgperioden udtræder af et udvalg, en kommission, en bestyrelse eller lignende, hvor vedkommende er indvalgt af en bestemt gruppe inden for Regionsrådet, er det den pågældende gruppe, der besætter den ledigblevne plads. Det fremgår af regionslovens § 15, stk. 3 jf. styrelseslovens § 28.

Ursula Dieterich-Pedersen er af Regionrådet udpeget til følgende hverv og udvalg, der skal genbesættes.

· Udvalget for Regional Udvikling

· Udvalget for Social og Psykiatri

· Bestyrelsen for Marjatta

· Samarbejdsudvalget for kiropraktik

· Samarbejdsudvalget for psykologhjælp

· Skolebestyrelsen for Synscenter Refsnæs (suppleant)

· Sundhedskoordinationsudvalget

Under forudsætning af, at Regionsrådet godkender Ursula Dieterich-Pedersens udtræden, har Enhedslisten meddelt, at gruppen ønsker, at Anna Bondo Nielsen, indtræder i alle ovennævnte udvalg og hverv.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. det godkendes, at Ursula Dieterich-Pedersen udtræder af Regionsrådet, og at Anna Bondo Nielsen i stedet indtræder som nyt medlem af Regionsrådet med virkning fra 2. januar 2020.

2. valggruppen besætter de ledigblevne udvalg og hverv

Sagen afgøres af Regionsrådet

Supplerende sagsfremstilling

Enhedslisten har i mail af 13. december 2019 meddelt, at Jørgen Holst ønsker at udtræde af Udvalget for Sundhed for alle, og at de indstiller, at Anna Bondo Nielsen, der er indstillet som nyt medlem af Regionsrådet i stedet for Ursula Dieterich-Pedersen, indtræder i udvalget.

Ifølge regionsloven gælder, at udtræder et medlem i valgperiodens løb af et udvalg, en kommission, en bestyrelse eller lignende, hvor han er indvalgt af en bestemt gruppe inden for Regionsrådet, besættes den ledigblevne plads af den samme gruppe, jf. § 28, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse og § 15, stk. 3, i regionsloven.

Regionsrådet skal derfor vælge et nyt medlem til Udvalget for Sundhed for alle.

Administrationen indstiller, at

1. Regionsrådet tager til efterretning, at Jørgen Holst ønsker at udtræde af Udvalget for Sundhed for alle

2. Regionsrådet vælger Anna Bondo Nielsen til Udvalget for Sundhed for alle

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 16. december 2019, pkt. 19

Indstilling inkl. indstilling i supplerende sagsfremstilling, anbefales.

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 6. januar 2020, pkt. 2

Godkendt.

Jorun Bech (A), Claus Bakke (V), Lene Madsen Milner (V), Peter Jacobsen (O), 1. næstformand, Christian Wedell-Neergaard (C), Brigitte Klintskov Jerkel (C), Ursula Dieterich-Pedersen (Ø) og Anna Bondo Nielsen (Ø) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Ellen Knudsen deltog som stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel.

3. Drifts- og udviklingsaftaler2020

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 4224119

Resume

Drifts- og udviklingsaftaler har udgangspunkt i Regions Sjællands strategiske indsatser og udgør et omdrejningspunkt for den dialog og løbende opfølgning, der finder sted mellem koncerndirektionen og virksomhedsområdernes øverste ledelse. Aftalerne godkendes af Regionsrådet og er etårige. De relevante politiske fagudvalg, Forretningsudvalget og Regionsrådet modtager tre årlige opfølgninger.

Sagsfremstilling

I udarbejdelsen af drifts- og udviklingsaftaler for 2020 er relevante fokusområder drøftet med de respektive virksomhedsområder og udkast behandlet to gange i politiske fagudvalg.

Med denne sag forelægges aftaler for hvert virksomhedsområde til godkendelse af Forretningsudvalget og Regionsrådet.

Drifts- og udviklingsaftalernes strategiske grundlag

Regionsrådet har iværksat en række strategiske indsatser, der understøtter udviklingen af fremtidens sundhedsvæsen og hele Region Sjælland:

· Regionsrådets strategi ”Region Sjælland på forkant”

· Den økonomiske udviklingsplan for 2019 til og med 2022

· ”Sundhed tæt på dig - Region Sjællands strategi for et nært og sammenhængende sundhedsvæsen”

· Program Perspektiv 20 – 23. Et klinisk forankret udviklingsforløb på tværs af sygehuse, specialer og funktioner

· Værdibaseret styring med fokus på borgeren i centrum samt de otte nationale mål for sundhedsvæsenet

· Visions- og udviklingsplan for Psykiatrien 2018-2023

· Strategi for Socialområdet 2017 til 2020

· Rammeaftale 2018-20 på det specialiserede social- og undervisningsområde

Drifts- og udviklingsaftalerne har grundlag i de strategiske indsatser og udgør et omdrejningspunkt for den dialog, der finder sted mellem koncerndirektionen og virksomhedsområdernes øverste ledelse. Aftalerne anvendes også til implementering af elementer i økonomiaftalen mellem regeringen og regionerne samt Region Sjællands budgetaftale.

De politiske fagudvalg, Forretningsudvalget og Regionsrådet modtager opfølgning på drifts- og udviklingsaftalerne tre gang årligt.

Drifts- og udviklingsaftalernes opbygning og indhold

Drifts- og udviklingsaftalerne opbygning er videreført fra 2019 og indeholder nationale og regionale målsætninger samt virksomhedsmålsætninger, som de respektive virksomhedsområderne har særligt fokus på i 2020. Aftalerne indeholder målsætninger som er videreført fra 2019 og nye målsætninger. Dette er nærmere uddybet for hvert område nedenfor.

Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud har i forelæggelse af udkast for de somatiske sygehuse afgivet bemærkning om tilføjelse af målsætninger. Administrationens håndtering heraf fremgår af nedenstående tabel.

Fagudvalgets bemærkning

Håndtering

Mål om nedbringelse af ventetider for høreapparatområdet

Målet er omfattet af plan forankret i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud jf. Budgetaftale2020. Det er derfor ikke tilføjet drifts- og udviklingsaftalerne.

Mål om færre patienter på gangene

Målet indgik i drifts- og udviklingsaftalerne 2019 og videreføres i 2020, hvor det indgår i afsnit 3.5 Bedre kapacitetsudnyttelse

Skærpet målsætning om bedre arbejdsmiljø

Målsætningens sammenhæng med mindre arbejdspres og bedre rekruttering er skærpet

Mål om gennemførelse af træningsforløb forud for operation

Målet indgår i handlingsplan for implementering af strategi for det nære sundhedsvæsen. Det er derfor ikke tilføjet drifts- og udviklingsaftalerne.

Dog har Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse i deres aftale i afsnit 4.2.2 en særskilt virksomhedsmålsætning herom.

Sygehusene målsætninger

Nationale og regionale målsætninger

Ændring ift. 2019

Overholdelse af kræftpakker

(Kun de somatiske sygehuse)

Mål videreført fra drifts- og udviklingsaftalen 2019

Forbedring målrettet fem kræftpakker

Overholdelse af behandlings- og udredningsret

Mål videreført fra drifts- og udviklingsaftalen 2019

Tilføjet mål om flere udredninger uden gyldige forsinkelser

Øget patientinddragelse: Patientansvarlig læge

Mål videreført fra drifts- og udviklingsaftalen 2019

Tilføjet regionalt koordineret handlingsplan

Nære og sammenhængende sundhedstilbud

Nyt mål i 2020

Behandling af høj kvalitet og reduktion af tvang (kun Psykiatrien)

Mål videreført fra drifts- og udviklingsaftalen 2019

Tilføjet mål om reduceret anvendelse af akut beroligende medicin ved tvang

Økonomisk udviklingsplan og budgetoverholdelse 2020

Mål videreført fra drifts- og udviklingsaftalen 2019

Tilføjet mål økonomiske udviklingsplan for sygehuset

Program Perspektiv 20-23

Nyt mål i 2020

Flere opgaver skal løses uden for sygehusene - sundhed tæt på dig

Nyt mål i 2020

Udvikling af partnerskabsaftalerne mellem Psykiatrien og de somatiske sygehuse

Mål videreført fra drifts- og udviklingsaftalen 2019

Tilføjet mål for konsolidering af udvalgte indsatser hos sygehusene

Bedre kapacitetsudnyttelse

Tilføjet mål for færre patienter på gangene

Kompetente medarbejdere og et godt arbejdsmiljø

Nyt mål i 2020

Integreret samarbejde (kun Psykiatrien)

Nyt mål i 2020

Præhospitalt Centers målsætninger

Virksomhedsområdets målsætninger er videreført fra 2019. Der er tilføjet et regionalt mål om implementering af regionens beredskabsstrategi.

Socialområdets målsætninger

Virksomhedsområdets målsætninger er videreført fra 2019 og aktualiseret henhold til de ovennævnte flerårige strategiske indsatser på området.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at alle drifts- og udviklingsaftaler for 2020 godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 16. december 2019, pkt. 2

Anbefales.

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 6. januar 2020, pkt. 3

Godkendt.

Jorun Bech (A), Claus Bakke (V), Lene Madsen Milner (V), Peter Jacobsen (O), 1. næstformand, Christian Wedell-Neergaard (C) og Brigitte Klintskov Jerkel (C) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Ellen Knudsen deltog som stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel.

Bilag til punkt nr. 3:

NFS.Drifts-ogUdviklingsaftale2020

NSR.Drifts-ogUdviklingsaftale2020

SUH.Drifts-ogUdviklingsaftale2020

HOL.Drifts-ogUdviklingsaftale2020

PSY.Drifts-ogUdviklingsaftale2020

PHC.Drifts-ogUdviklingsaftale2020

SOC.Drifts-ogUdviklingsaftale2020

4. Opfølgning på Rokadeplan for Slagelse Sygehus - fremtidig anvendelse af bygningsmassen

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 4201617

Resume

Som opfølgning på Regionsrådets beslutning om færdiggørelse af Slagelse Sygehus som led i rokadeplanen fremsættes hermed forslag til den fremtidige anvendelse af bygningsmassen. Sagen indeholder forslag til strategi for salg af bygninger samt anvendelse af en enkelt bygning til ambulant psykiatri.

Sagsfremstilling

Regionsrådet godkendte på sit møde den 7. december 2017 rokadeplanen for Slagelse Sygehus ved ibrugtagning af Fase 2-huset. Gennemførelse af rokadeplanen forventes i sin væsentlighed afsluttet primo 2020, hvorefter enkelte bygninger vil blive frigjort for sygehusfunktioner.

Oprindeligt var det forventet at bygningerne 11, 30, 31, 32, 34, 36, 39 og 40 kunne udgå af sygehusdrift efter rokadeplanens gennemførelse.

Imidlertid er bygning 31 og 32 ejet af Slagelse kommune og anvendes til Misbrugscenter, hvorfor disse bygninger således ikke indgår i den videre vurdering.

Bygning 39, der er en gammel kapelbygning, foreslås nedrevet, idet kapellet i dag er placeret i bygning 45. Herudover foreslås bygning 41 nedrevet.

Denne bygning har været anvendt til arbejdsmedicinsk ambulatorie.

Bygning 11 frigøres efter at have været anvendt af Præhospitalt Center indtil deres flytning til Næstved Sygehus i dette efterår. Bygningen vil kunne frigøres pr. 1. december 2019, idet Præhospitalt center anvender den til back-up, til de er sikre på, at driften i den nye central i Næstved er stabil. Bygningen foreslås fremadrettet anvendt til ambulant psykiatri i Slagelse. Den ambulante Psykiatri i Slagelse anvender pt. afsnit SL1 i Psykiatri- sygehuset.

Sagen vedr. flytning af den ambulante psykiatri behandles i selvstændig sag.

For bygning 30 (p.t. anvendt til audiologisk afdeling), bygning 34 (p.t. anvendt til jordemodercenter), bygning 36 (foredragssal mv.) og bygning 40 (p.t. anvendt til sygehusets administration) foreslås det, at der indledes en dialog med Slagelse Kommune og Statens Ejendomsselskab Freja om, at sidstnævnte køber bygningerne med henblik på at udvikle dem til videresalg efter en frigørelse af bygningerne.

En aftale med Freja medfører en større sandsynlighed for, at det samlede salgsprovenu vil øges, i forhold til et almindelig offentligt udbud.

Pt. forventes det dog kun at bygning 34 kan frigøres medio 2020.

Med gennemførelse af renoverings- og ombygningsprojekterne i rokadeplanen, er der dog fortsat forskel på den nye og den ældre del af Slagelse Sygehus, hvor den ældre del med gennemførelsen af rokadeplanen ikke er opgraderet til de standarder, der indgår i det nye sygehusbyggeri.

Opgradering af den samlede bygningsmasse vil indgå i det videre arbejde med videre udvikling af sygehusplanen, med henblik på at skabe et sammen- hængende og moderniseret akutsygehus i Slagelse.

Økonomi

Klargøring og renovering af bygning 11 til ambulant psykiatri i Slagelse vil kunne gennemføres i december 2019 finansiereret af Psykiatriens eksisterende driftsbevilling. Den fremadrettede drift af bygning 11 afholdes ligeledes indenfor Psykiatriens eksisterende bevilling. Det bemærkes, at det er en udvidelse af regionens samlede bygningsmasse ift., hvad der er lagt til grund i rokadeplanen.

Nedrivning af bygning 39 og 41 forventes finansieret af salgsprovenuet ved frasalg af bygning 30, 34, 36 og 40.

Evt. omkostninger i forbindelse udstykning og separering af forsyningsinstallationer for bygning 30, 34, 36 og 40 forventes fradraget salgsprovenuet. Tilsvarende vil en evt. reduktion af driftsomkostningerne indgå i salgssagernes fremlæggelse til politisk godkendelse.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Bygning 11 på Slagelse Sygehus fremadrettet anvendes til ambulant psykiatri.

2. Bygningerne 30, 34, 36 og 40 bringes i forhandling med Statens Ejendomsselskab Freja om et muligt salg.

3. Bygning 39 og 41 nedrives.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 25. november 2019, pkt. 6

Formanden tilrettelægger et besøg for Regionsrådet på Slagelse Sygehus for at besigtige bygningsmassen forud for behandling af sagen.

Susanne Lundvald (A), Christian Wedell-Neergaard (C) og Tina Boel (F) deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 16. december 2019, pkt. 7

Anbefales.

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 6. januar 2020, pkt. 4

Godkendt.

Jorun Bech (A), Claus Bakke (V), Lene Madsen Milner (V), Peter Jacobsen (O), 1. næstformand, Christian Wedell-Neergaard (C) og Brigitte Klintskov Jerkel (C) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Ellen Knudsen deltog som stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel.

Bilag til punkt nr. 4:

Oversigtskort Slagelse Sygehus 2019

5. Steno Diabetes Center Sjælland: Projektforslag Slagelse

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 4194126

Resume

Region Sjælland og Novo Nordisk Fonden indgik i september 2018 aftale om Steno Diabetes Center Sjælland (SDCS). Denne sag er den fjerde i en række anlægsbevillingssager, som handler om at gennemføre de enkelte delprojekter i aftalen. Der lægges med denne sag op til godkendelse af projektforslag og frigivelse af anlægsbevilling til delprojektet for SDCS Slagelse.

Sagsfremstilling

Region Sjælland og Novo Nordisk Fonden indgik i september 2018 aftale om etablering af Steno Diabetes Center Sjælland (SDCS).

Regionsrådet godkendte henholdsvis den 4. februar, den 4. marts og d. 19. august 2019 programoplæg for SDCS i Holbæk, Nykøbing Falster og Slagelse.

Projektforslaget for SDCS Slagelse som er vedlagt, er udarbejdet på foranledning af den lokale styregruppe og godkendt af programstyregruppen.

Dermed udestår programoplæg/projektforslag for SDCS Køge og projektforslag for SDCS Holbæk.

SDCS Slagelse

SDCS i Slagelse skal rumme de funktioner som er beskrevet i drejebogen og placeres i eksisterende lokaler i bygning 13 og 14, der ombygges til funktionen.

Diabetesklinikken

Diabetesklinikken ligger på 1. sal bygning 14, i sammenhæng med fælles medicinsk ambulatorium og består af konsultationsrum, behandlings- og undersøgelsesrum, transitionsklinik samt reception og venteområder.

Blodprøvetagningsfunktion forestås af Kemisk Biokemisk afdeling i underliggende etage ved trappeadgang til SDCS. Der etableres blodprøve rørpost til centralt laboratorium.

Der er i disponeringen og udformningen af klinikkens funktioner fokus på de begreber og værdier, der er beskrevet i visionen og drejebogen for SDCS.

Kontorområder og rum til klinisk forskning placeres i bygning 13.

Myndighedsforhold

Projektet kan udføres inden for den eksisterende lokalplan.

Hovedtidsplan

Der er opstillet følgende hovedtidsplan for byggeriet:

Projektforslag til godkendelse af Regionsrådet december 2019

Projektering og udbud november 2019 til maj 2020

Udførelse fra maj 2020 med forventet afslutning marts 2021

Økonomi

Der er udarbejdet følgende budget for Slagelse SDCS:

Håndværkerudgifter incl. uforudsete udgifter

16.500.000

Bygherreleverancer

1.000.000

Rådgivning og øvrige omkostninger

3.500.000

Total

21.000.000

Den samlede økonomiske ramme for SDCS er tidligere godkendt, men anlægsbevillinger skal bevilges, når der foreligger konkrete byggeprojekter og er tillægsbevillinger til tidligere bevillinger. Med denne sag anmodes der om 20.5 mio. kr. til projektering og udførelse af Slagelse SDCS idet der tidligere er tildelt anlægsbevilling på 0.5 mio. kr. til udarbejdelse af projektforslag.

Rådighedsbeløbet finansieres af den samlede donation på 160 mio. kr. med 1 mio kr. i 2019, 15 mio. kr. i 2020 og 4.5 mio. kr. i 2021. Der er således 95 mio. kr. tilbage af donationen ved godkendelse af denne sag.

Der er tidligere frigivet anlægsbevilling på 44.5 mio. kr., fordelt med 6 mio. kr. til udførelse af tre mindre projekter og rådgivning, 3 mio. kr. til udarbejdelse af projektforslag for Holbæk SDCS, 15 mio. kr. til projektering og udførelse af Nykøbing Falster SDCS, 20 mio. kr. til tværgående puljer og 0.5 mio kr. til projektforslag for Slagelse SDCS.

Der er ingen driftsøkonomiske konsekvenser forbundet med sagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Projektforslaget for SDCS Slagelse godkendes.

2. Der meddeles tillægsbevilling til anlægsbevillingen på 20,5 mio. kr., så den samlede anlægsbevilling til SDCS herefter udgør 65 mio. kr.

3. Der afsættes og frigives rådighedsbeløb til udgifter på 1 mio. kr. i 2019 og 15 mio. kr. i 2020 samt afsættes 4,5 mio. kr. i 2021

4. Der afsættes og frigives rådighedsbeløb til indtægter på 1 mio. kr. i 2019 og 15 mio. kr. i 2020 samt afsættes 4,5 mio. kr. i 2021

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 16. december 2019, pkt. 8

Anbefales.

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 6. januar 2020, pkt. 5

Godkendt.

Jorun Bech (A), Claus Bakke (V), Lene Madsen Milner (V), Peter Jacobsen (O), 1. næstformand, Christian Wedell-Neergaard (C) og Brigitte Klintskov Jerkel (C) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Ellen Knudsen deltog som stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel.

Bilag til punkt nr. 5:

Projektforslag SDCS Slagelse

6. Projekt Universitetshospital Køge - Totalentrepriseudbud TE02B (Sterilcentral)

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 4221372

Resume

Som en del af Projekt Universitetshospital Køge (USK) indgår etablering af ny bygning til sterilcentral. Dette delprojekt udbydes i to separate, men indbyrdes koordinerede totalentrepriseudbud af henholdsvis; maskiner/anlæg til sterilcentralen og de bygningsmæssige arbejder. Udbudsbetingelser samt tildelingskriterier fremlægges til Regionsrådets godkendelse. Herudover anmodes om tillægsbevilling til anlægsbevillingen for delprojektets gennemførelse.

Sagsfremstilling

Indhold og baggrund

Som et delprojekt i det samlede Projekt Universitetshospital Køge indgår opførelse af ny bygning til en sterilcentral, som skal betjene det nye hospital med vask og sterilisering af genanvendeligt sterilt udstyr (vedlagt projektbeskrivelse og udbudstidsplan).

Udbuddet sker i henhold til den udbudsstrategi, som Regionsrådet godkendte 23. marts 2017 som en totalentreprise, og er i overensstemmelse med den tidsplan Regionsrådet godkendte 4. november 2018.

Udbudsproces og tidsplan

TE02B udbydes i to særskilte totalentrepriser:

· Maskinleverancen omfatter udstyr og maskiner til sterilcentralen samt en lagerreol til et automatiseret højlager.

· De bygningsmæssige arbejder indeholder projektering og udførelse af de bygningsmæssige rammer og tekniske anlæg til sterilcentralen.

Disse to totalentrepriser udbydes med en mindre forskydning, således at maskiner og automatiseret højlager bliver bestemmende for udformning af bygningen og design af de tekniske anlæg. Sterilcentralen opføres således, at den er forberedt til at kunne automatiseres i endnu højere grad.

Udbudsformen for begge entrepriser er udbud med forhandling og sker på baggrund af tidligere udarbejdet projektforslag samt en række design­manualer, hvoraf en del er gældende for hele byggeriet, og er udviklet sammen og tilpasset i forbindelse med fase 1 i TE01 processen, mens nogle er udviklet specifikt til de særlige forhold gældende for de omhandlede teknisk komplicerede bygningsafsnit.

Udbuddene vurderes ud fra en vægtning af følgende kriterier:

Tildelingskriterier:

Vægtning TE02B-MASK (%):

Vægtning TE02B-BYG (%):

Økonomi (ud fra en prisramme og tilbudsliste med prioriteringer)

40 %

40 %

Organisation og samarbejde (CV’er og beskrivelser af samarbejde)

20 %

30 %

Projekt (ud fra beskrivelser)

40 %

30 %

Den forskellige vægtning afspejler vigtigheden af et godt samarbejde mellem entreprenør og maskinleverandør. For maskinudbuddet vil det vægtes, at de kan designe en fremtidssikret løsning, som muliggør en fuldautomatisering. Bygningsentreprisen betragtes som enklere. Derfor er tildelingskriterierne vægtet lidt forskelligt.

Regionsrådet orienteres ultimo februar 2020 om, hvilke hold, der prækvalifice­res til maskinudbuddet og ultimo marts 2020 om, hvilke hold, der prækvalificeres til byggeopgaven.

Kontrahering for maskinleverancen forventes at ske i juni 2020 og for bygningsleverancen i september 2020. Dermed vil den samlede bygning kunne stå klar i Q3 2022, svarende til planen i den godkendte tidsplan for projektet.

Vejledende budgetramme for TE02B er samlet for bygnings- og maskin­leverance 68 mio. kr. (19-PL)

Region Sjællands generelle krav, herunder sociale klausuler og arbejds­klausuler, vil være gældende for dette udbud af byggearbejder. Der vil blive sat krav om, at mindst 10 % af de samlede antal årsværk i byggeentreprisen leveres af lærlinge, elever eller praktikan­ter.

Bygningen skal overholde gældende krav og regler, herunder BR18’s krav til Lavenergiklasse. Bygningen skal certificeres efter DGNB-Flex ordningen, som kan anvendes på denne type bygninger.

Økonomi

Det samlede tilsagn fra Sundheds- og Ældreministeriet til Projekt Universitetshospital Køge (USK) udgør 4.083 mio. kr. (09-pl) inkl. låneadgang til energiinvesteringer).

I modsætning til driftsbevillinger, der er etårige, kan anlægsbevillinger strække sig over flere år. Anlægsbevillingen deles derfor op i rådighedsbeløb i henhold til forventede udførelses- og betalingsplaner. Regionsrådet afsætter fremadrettet rådighedsbeløb i de relevante år, men kan udelukkende frigive rådighedsbeløb i det aktuelle budgetår.

Den samlede anlægsbevilling til USK udgør 3.361 mio. kr.:

Bevilget af Regionsrådet

Anlægsbevilling (mio. kr.)

16.08.12

14

06.06.13

8

26.09.13

144

25.09.14

66

23.06.16

52

22.08.17

337

03.12.18

78

04.02.19

270

04.03.19

2.392

04.11.19

90

Samlet bevilling

3.451

Den samlede økonomiske ramme for TE02B er på 68 mio. kr. (19-pl).

Der søges om tillægsbevilling på det samlede beløb på 68 mio. kr.

Der forventes følgende fordeling af udgifter i perioden 2020 til 2022:

Mio. kr.

2020

2021

2022

I alt

I alt

8

40

20

68

Den samlede anlægsbevilling udgør herefter 3.519 mio. kr.

I budget 2020 er allerede afsat og frigivet 467,5 mio. kr. i forbindelse med budgetvedtagelsen. Det indstilles i denne sag, at der afsættes og frigives yderligere 98 mio. kr. Det yderligere rådighedsbeløb benyttes til at dække tidligere afsatte bevillinger, der forventes afholdt i 2020.

Der har indtil nu været søgt om anlægsbevilling i forbindelse med sagsfrem­stillinger for de enkelte bygningsetaper. Der er efter forelæggelse af TE02B ikke yderligere bygningsetaper, der skal forelægges Regionsrådet. Der vil derfor i 2020 blive forelagt en sagsfremstilling for Regionsrådet om anlægsbevilling til indkøb af udstyr og apparatur samt projektstyringsomkostninger for den resterende økonomi inden for kvalitetsfondsinvesteringen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

· Udbudsmateriale for TE02B godkendes

· Der meddeles tillægsbevilling til anlægsbevilling på 68 mio. kr. til dækning af TE02B, således at den samlede anlægsbevilling til Projekt Universitetshospital Køge udgør 3.519 mio. kr.

· Der afsættes og frigives yderligere rådighedsbeløb i 2020 på 98 mio. kr.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 16. december 2019, pkt. 9

Anbefales.

Bruno Jerup tager forbehold frem til sagens behandling i Regionsrådet.

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 6. januar 2020, pkt. 6

Enhedslisten stillede ændringsforslag om, at DGNB klassifikationsniveauet for byggeriet løftes til den højeste kategori.

For forslaget stemte Enhedslisten.

Imod forslaget stemte Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre.

Dermed faldt forslaget.

Herefter blev indstillingen sat til afstemning:

For indstillingen stemte Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre.

Imod indstillingen stemte Enhedslisten.

Dermed blev indstillingen godkendt.

Jorun Bech (A), Claus Bakke (V), Lene Madsen Milner (V), Peter Jacobsen (O), 1. næstformand, Christian Wedell-Neergaard (C) og Brigitte Klintskov Jerkel (C) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Ellen Knudsen deltog som stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel.

Bilag til punkt nr. 6:

TE02B Projektbeskrivelse

TE02B Udbudstidsplan

7. Kvartalsrapport for Universitetshospital Køge, 3. kvartal 2019

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 4220252

Resume

I henhold til ’Regnskabsinstruks for behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri’ skal der for Universitetshospital Køge (USK) udarbejdes kvartalsvise, revisionspåtegnede redegørelser til Regionsrådet. Disse danner grundlag for opfølgning fra Sundheds- og Ældreministeriet. Der redegøres i denne sag desuden for fremdriften i projektet.

Sagsfremstilling

Sundheds- og Ældreministeriet skal ved hjælp af regionernes standardrapportering føre tilsyn med, at de kvalitetsfondsstøttede projekter, herunder Universitetshospitalet i Køge (USK), lever op til de overordnede formål. Tilsynet er hovedsageligt af økonomisk karakter.


I henhold til regnskabsinstruksen for kvalitetsfondsbyggerier er der krav om kvartalsvise rapporteringer, der skal påbegyndes, når regionen fremsender udbetalingsanmodning til Sundheds- og Ældreministeriet.

Den 9. maj 2018 modtog regionen godkendelse af udbetalingsanmodningen vedr. USK. USK er regionens sidste kvalitetsfondsprojekt. Godkendelsen betyder, at regionen siden 2. kvartal 2018 har udarbejdet kvartalsrapporter.

Kvartalsrapporten skal indsendes med en ledelseserklæring, hvor regionsrådsformanden og regionsdirektøren erklærer, at rapporteringen til ministeriet giver et retvisende billede af status for projekterne. Kvartalsrapport og ledelseserklæring ervedlagtsom bilag.

Samtidigt skal regionens uafhængige revision sikre sig, at regionen lever op til retningslinjerne fra ministeriet om kvalitetsfondsprojekterne. Revisionen har således udarbejdet revisionserklæringer for kvalitetsfondsprojektet vedr. USK, der vedlæggessom bilag.

Erklæringen underskrives endeligt af revisionen, når Regionsrådet har godkendt kvartalsrapporterne.

Den fremsendte kvartalsrapport for 3. kvartal 2019 beskriver status for det samlede Projekt Universitetshospital Køge.

Hverken regionens interne controllerenhed eller revisionen har ved gennemgang konstateret forhold, der giver anledning til at tage forbehold for de oplysninger, der gives i kvartalsrapporten. Bemærkninger fra den interne controllerenhed ervedlagtsom bilag.


Fremdrift i projektet
Efter ønske fra medlemmer af Regionsrådet er det i forbindelse med kvartalsrapport for 3. kvartal 2018 besluttet, at der i sagen gives en beskrivelse af projektets generelle fremdrift. Der vil løbende blive fuldt op på hvorledes denne status gives for at sikre Regionsrådet det bedste informationsniveau.

Status for projektet er som følger:

I delprojektet TE01 Senge- og behandlingsbygning pågår udgravningsarbejderne og pæleboringer for det bærende system er opstartet.

Modeller (såkaldt mock up) af udvalgte standardrum; sengestue, operationsstue, logistikkerne og ambulatorierum er leveret som aftalt. Der udestår model af et udsnit af den kommende facade, som er aftalt leveret medio oktober 2019. Denne opstilles udendørs på grunden.

Totalentreprenøren på delprojekt TE01 (KHPT) har fremsendt et ændringsforslag, hvor de ønsker at ændre det bærende konstruktive system fra et søjle/bjælke-system med lette facader til et konstruktivt system med bærende facader. KHPT beskriver, at ændringsforslaget ikke vil påvirke de aftalte milepæle i tidsplanen, at forslaget er omkostningsneutralt. Ændringsforslaget vil som udgangspunkt medføre en hurtigere udførelse, hvor klimaskærmen lukkes hurtigere. Dette giver et bedre forløb under udførelsen. USK projektorganisationen gennemgår ændringsforslaget for at sikre, at ændringsforslaget ikke kompromitterer forudsætningerne i det godkendte projektforslag, herunder eventuelle påvirkninger i den kliniske funktionalitet, eventuelle ændringer af rumindretningerne, myndighedsgodkendelser mv. Forslaget vil ikke give ændringer i det visuelle udtryk.

For delprojekt TE02-A Nuklearmedicin og laboratorier er indledende tilbud modtaget 24. juni 2019 fra to tilbudsgivere. Begge tilbudsgivere tog forbehold for den faste økonomiske ramme. Forhandlingsmøder har været afholdt med begge tilbudsgivere, og det har vist sig nødvendigt at annullere udbuddet, da det ikke har været muligt indenfor udbudslovens rammer at forhandle tilbuddene ned på den faste økonomiske ramme. Der gennemføres i stedet et nyt udbud, med færre ultimative krav og i en udbudsform, hvor en forhandling med de bydende entreprenører kan gennemføres inden for udbudslovens rammer. Det reviderede TE02A-udbudsmateriale bliver forelagt Regionsrådet i november 2019.

For delprojekt TE03 “Energicentral” (fjernkøl og nødstrøm) pågår projektering og myndighedsbehandling. De to forsyningscentraler skal være klar til drift i sommeren 2021.

Vedr. projektets samlede forsikring pågår der en drøftelse vedrørende forlængelse af forsikringen. TRYG har meldt tilbage, at de ikke ønsker at forlænge, når den nuværende forsikringsaftale (inkl. en option på 2 år) udløber med udgangen af 2022. Forsikringsmægler Willis er derfor ved at opstille forskellige scenarier over forsikringsmuligheder fremadrettet. Dette forhold forventes afklaret medio 4. kvartal 2019.

Den overordnede status for Projekt Universitetshospital Køge, at tid, økonomi og kvalitet kan overholdes.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

  1. Kvartalsrapporten for USK for 3. kvartal 2019 godkendes og videresendes til Sundheds- og Ældreministeriet.
  2. Orienteringen om projektets fremdrift tages til efterretning.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 16. december 2019, pkt. 10

Anbefales.

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 6. januar 2020, pkt. 7

Indstillingens punkt 1 godkendt. Indstillingens punkt 2 taget til efterretning.

Jorun Bech (A), Claus Bakke (V), Lene Madsen Milner (V), Peter Jacobsen (O), 1. næstformand, Christian Wedell-Neergaard (C) og Brigitte Klintskov Jerkel (C) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Ellen Knudsen deltog som stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel.

Bilag til punkt nr. 7:

Kvartalsrapport Universitetshospital Køge 3. kvartal

Controllerenhedens bemærkning til kvartalsrapport 3. kvartal

Deponering

Følgebrev revisionen

Udkast til revisorerklæring

Ledelseserklæring 3. kvartal

8. Høringssvar på Sundhedsstyrelsens akutanbefalinger

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 4223782

Resume

Sundhedsstyrelsen har sendt et udkast til anbefalinger for akutområdet i høring. Der er udarbejdet et udkast til høringssvar fra Region Sjælland.

Sagsfremstilling

Sundhedsstyrelsen har sendt et udkast til anbefalinger for akutområdet i høring. Anbefalingerne indgår i en rapport med titlen ”Anbefalinger for en sammenhængende sundhedsindsats ved akut opstået sygdom og skade – Planlægningsgrundlag for de kommende 10 år” (vedlagt. Anbefalingerne er samlet på side 5-12). Der er udarbejdet et udkast til høringssvar fra Region Sjælland, som forelægges Regionsrådet til godkendelse (vedlagt).

De nye anbefalinger skal erstatte de anbefalinger, Sundhedsstyrelsen udkom med i 2007 i en rapport med titlen ”Styrket akutberedskab – Planlægningsgrundlag for det regionale sundhedsvæsen”. Anbefalingerne fra 2007 er i dag stort set implementeret i regionerne. Her kan bl.a. nævnes fælles akutmodtagelser (implementeret ved oprettelsen af de fire akutafdelinger i Holbæk, Køge, Slagelse og Nykøbing Falster i 2008), befolkningsgrundlag for akutsygehuse (implementeret ved sygehusplanen fra 2010) og visiteret adgang til det somatiske sygehusvæsen (implementeret bl.a. ved Akuttelefonen i 2011).

De nye anbefalinger forventes ikke at medføre ligeså store ændringer i sundhedsvæsnet som anbefalingerne fra 2007. De nye anbefalinger har særligt fokus på at sikre sammenhæng i de akutte sundhedstilbud, herunder til kommunerne. Der er derudover et betydeligt fokus på at sikre tilstedeværelsen af de rette kompetencer i de forskellige dele af akutområdet. Og endelig er der dels en videreførelse og dels en uddybning eller præcisering af anbefalingerne fra 2007 vedrørende organiseringen af akutsygehusene.

Regionerne har været tæt involveret i udarbejdelsen af anbefalingerne, og regionernes holdninger er i stor udstrækning blevet imødekommet. Derfor vurderes det også, at Region Sjælland overordnet kan være godt tilfredse med de anbefalinger, der ligger i høringsudkastet. Dette afspejler sig i det vedlagte udkast til høringssvar, som primært lægger op til mindre justeringer og kun forholder sig kritisk til enkelte af anbefalingerne.

Ud over regionernes særskilte høringssvar udarbejder Danske Regioner et politisk høringssvar på vegne af regionerne. Dette høringssvar forventes også at være overordnet positivt.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udkast til høringssvar fra Region Sjælland til Sundhedsstyrelsens udkast til anbefalinger på akutområdet godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 16. december 2019, pkt. 11

Sagen sendes til behandling i Udvalget for Sygehusenes behandlingstilbud, Udvalget for Det nære sundhedsvæsen, Udvalget for Social og psykiatri samt i Forretningsudvalget på ekstraordinære møder, der afholdes den 6. januar 2020.

Supplerende sagsfremstilling

Det vedlagte udkast til høringssvar er rettet i henhold til Forretningsudvalgets bemærkninger på mødet d. 16. december 2019. Rettelserne fremgår med ændringsmarkering. Referat fra udvalgsmøderne og Forretningsudvalgsmøde 6. januar 2020 vil foreligge til Regionsrådets møde d. 6. januar 2020.

Behandling i Udvalget for social og psykiatri mandag den 6. januar 2020, pkt. 2

Anbefales, idet udvalget ønsker at følge op på sagen med en temadrøftelse i udvalget om, hvad status er på området, og hvad Sundhedsstyrelsens anbefalinger konkret betyder for Region Sjælland.

Camilla Hove Lund (V) og Ursula Dieterich-Pedersen (Ø) deltog ikke i Udvalget for social og psykiatris behandling af sagen.

Behandling i Udvalget for det nære sundhedsvæsen mandag den 6. januar 2020, pkt. 2

Anbefales.

Behandling i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud mandag den 6. januar 2020, pkt. 2

Anbefales, idet udvalget foreslår at følgende sætning indsættes efter første afsnit i udkast til høringssvar: "Region Sjælland er tilfreds med at der er tale om anbefalinger, der stadig levner regionerne plads til at tilrettelægge sundhedsindsatsen med respekt for regionale forskelle i geografi og demografi". Udvalget ønsker hertil at følge op på sagen med en temadrøftelse om, hvad status er på området, og hvad Sundhedsstyrelsens anbefalinger konkret betyder for Region Sjælland.

Brigitte Klintskov Jerkel (C) deltog ikke i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbuds behandling af sagen.

Ellen Knudsen deltog som stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 6. januar 2020, pkt. 2

Anbefales med den foreslåede tilføjelse i indstilling fra Udvalget for Sygehusenes behandlingstilbud. Forretningsudvalget anbefaler desuden, at der efter 2. afsnit tilføjes følgende:

"Det bemærkes, at regionen arbejder systematisk med en ensretning af de akutte tilbud på tværs af regionens sygehuse, herunder relationen til de kommunale akutte tilbud".

Jorun Bech (A), Claus Bakke (V), Peter Jacobsen (O), 1. næstformand og Christian Wedell-Neergaard (C) deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 6. januar 2020, pkt. 8

Forretningsudvalgets indstilling blev godkendt.

Jorun Bech (A), Claus Bakke (V), Lene Madsen Milner (V), Peter Jacobsen (O), 1. næstformand, Christian Wedell-Neergaard (C) og Brigitte Klintskov Jerkel (C) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Ellen Knudsen deltog som stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel.

Bilag til punkt nr. 8:

Bilag 1: Sundhedsstyrelsens udkast til akutanbefalinger

Revideret høringssvar vedr. akutanbefalinger

9. Etablering af erstatningsbyggeri for 5 eksisterende pladser og 2 eksisterende særforanstaltninger - Bo og Naboskab Sydlolland - Projektforslag

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 4203061

Resume

Regionsrådet godkendte den 29. april 2019 ideoplægget for etablering af erstatningsbyggeri for 5 eksisterende pladser og 2 eksisterende særforanstaltninger på Bo og Naboskab Sydlolland med et samlet budget på 15 mio. kr. Med denne sag lægges projektforslaget op til godkendelse med tillægsbevilling på 14,5 mio. kr. til sagens gennemførelse.

Sagsfremstilling

Regionsrådet godkendte den 29. april 2019 ideoplægget for etablering af erstatningsbyggeri for 5 eksisterende pladser og 2 eksisterende særforanstaltninger på Bo og Naboskab Sydlolland. Ideoplægget skitserede et nybyggeri med et samlet budget på 15 mio. kr.

Både i Strategi for Socialområdet og i Budgetaftalen for 2019 er det formuleret som mål at imødekomme kommunernes efterspørgsel efter tilbud til mennesker med helt særlige behov og derigennem være en foretrukken leverandør af specialtilbud på Socialområdet.

Bo og Naboskab Sydlolland tilbyder specialiseret behandling til voksne med udviklingshæmning kombineret med andre psykiatriske og sociale vanskeligheder.

Erstatningsbyggeriet skal imødegå den stadige stigning i behovet for specielt tilrettelagte skærmede tilbud til borgere, der har behov for domæneafgrænsning, og som ikke kan få et relevant tilbud i den eksisterende bygningsmasse, der er bygget og beregnet til traditionelle botilbud.

De borgere, der er påtænkt som værende målgruppen for de 5 + 2 pladser, er alle målgruppen til takstgruppe 3 (intensivt støttebehov) eller i målgruppen for en individuelt beregnet takst (enkeltmandstilbud).

Projektforslag

Projektforslaget, som ses i vedlagte bilag, skitserer 710 m2 indrettet nybyggeri i en etage samt indkørsel og parkeringspladser.

Nybyggeriet indeholder:

· 5 lejligheder

· 2 særforanstaltning lejligheder

· Fælles aktivitetsområde

· Servicearealer

· Indkørsel

· Parkeringspladser

I projektforslagsfasen er der arbejdet videre med det tidligere skitserede nybyggeri.

Proces

Der er til opgaven nedsat en projektorganisation i henhold til Region Sjællands retningslinjer for dette.

Efter indbudt licitation af totalrådgivningen er der skrevet kontrakt med DAN PROJECT ApS med Lyngkilde A/S som underrådgiver.

I samråd med rådgivere er der nu udarbejdet et projektforslag og udbudsmateriale for totalentreprise, i henhold til beskrevne udbudsstrategi i ideoplægget.

Hovedtidsplan

· Ideoplægget blev godkendt af Regionsrådet 29. april 2019

· Udbud og valg af Totalrådgiver fandt sted juni 2019

· Projektforslag godkendes af Regionsrådet 6. januar 2020

· Udbud af totalentreprise januar/februar 2020

· Kontrahering med Totalentreprenør marts 2020

· Udførsel april 2020 til april 2021

· Ibrugtagning maj 2021

Økonomi

Som udgangspunkt bliver udgifter/omkostninger på Socialområdet fuldt ud finansieret af kommunerne via takstfinansiering eller finansieret via objektive kriterier, f.eks. ved betaling på baggrund af befolkningstal. Regionerne og staten har således ikke aftalt udgiftslofter på Socialområdet. Finansieringen dækker også anlægsudgifter, da afskrivninger indgår i beregning af takster. Udgifter til anlægsprojekter og afledte driftsudgifter har ingen betydning for Regionens overholdelse af rammer aftalt i Økonomiaftalen. Udgifter til anlæg og udvidelser godkendes af Regionsrådet, og de afledte udgifter/omkostninger indarbejdes i tilbuddenes budget.

Anlægsøkonomi

Der er udarbejdet et samlet budget på 15,0 mio. kr. til projektets realisering.

Fordeling af rådighedsbeløb:

2019: 500.000 kr.

2020: 4.500.000 kr.

2021: 10.000.000 kr.

Afhængig af udfaldet af licitationen er der skitseret følgende muligheder for regulering af anlægssummen.

Tilvalgsønsker i tilfælde af gunstig licitation:

1. Udvendige døre og vinduer ændres til aluminium

2. Hoveddøre opgraderes med automatiske døråbnere

3. Låsesystem opgraderes

4. Afkalkningsanlæg

5. Vandtågeanlæg - brandbekæmpelse

Fravalgsønsker i tilfælde af ugunstig licitation:

1. Spare på haveanlæg

2. Ændre stisystem og flisebelægninger

3. Ændre på p-pladser og belægning

4. Kvalitet på inventar (køkkener og skabe) ændres

5. Ændre kvalitet på belysninger

6. Ændre bygherreleverancer – kvalitet

Ved ideoplæggets godkendelse blev der meddelt anlægsbevilling til projektet på 0,5 mio. kr. Der søges nu om tillægsbevilling på 14,5 mio. kr. til projektets gennemførelse. Den samlede anlægsbevilling er herefter 15,0 mio. kr.

Da projektet gennemføres indenfor socialområdes konto område, har projektets økonomi ingen betydning for regionens samlede anlægsloft i 2020 og 2021.

Driftsøkonomi

Pladserne erstatter 5 pladser i takstgruppe 3 (takst 2020 = 4764 kr. pr. døgn) i eksisterende byggeri og 2 særforanstaltninger, hvor taksten forhandles individuelt også beliggende i eksisterende byggeri.

Udgifter til afskrivning af de bygningsmæssige ændringer fordeles således: 195,70 kr. pr. plads pr. døgn i 2020 (7 pladser).

Byggeriet udløser således ikke forøgede driftsomkostninger udover afskrivning, når byggeriet ibrugtages.

Lokalplan

Lolland Kommune har udarbejdet forslag til lokalplan for det område, der ønskes bebygget. Lokalplansforslaget er sendt i høring og forventes godkendt i april måned 2020. En forudsætning for at byggeriet kan gennemføres er, at lokalplanen godkendes.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

  1. projektforslaget godkendes.
  2. der meddeles tillægsbevilling til anlægsbevilling på 14,5 mio. kr. til sagens gennemførelse.
  3. der afsættes og frigives rådighedsbeløb på 4,5 mio. kr. i 2020
  4. at de anførte til- og fravalgsønsker godkendes
  5. at godkendelse af projektforslag og tillægsbevilling sker under forbehold for at Lolland Kommune godkender lokalplanen

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Udvalget for social og psykiatri tirsdag den 3. december 2019, pkt. 6

Sagen blev anbefalet. Udvalget bemærker, at der til et kommende møde i Forretningsudvalget bør tages en generel drøftelse af muligheder for at indarbejde principper for bæredygtighed i byggesager.

Tina Boel (F) deltog ikke i Udvalget for social og psykiatris behandling af sagen.

Supplerende sagsfremstilling

Det er den 5. december 2019 blevet meddelt, at Lokalplansforslaget er godkendt af Lolland Kommune.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 16. december 2019, pkt. 13

Anbefales.

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 6. januar 2020, pkt. 9

Godkendt.

Jorun Bech (A), Claus Bakke (V), Lene Madsen Milner (V), Peter Jacobsen (O), 1. næstformand, Christian Wedell-Neergaard (C) og Brigitte Klintskov Jerkel (C) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Ellen Knudsen deltog som stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel.

Bilag til punkt nr. 9:

Projektforslag

Situationsplan_01.11.2019

Stueplan_01.11.2019

Facader_01.11.2019

10. Kapacitetsfastsættelse på de gymnasiale uddannelser i skoleåret 2020/2021

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 4202479

Resume

Regionsrådet skal godkende optagekapaciteten for de gymnasiale uddannelser i Region Sjælland for skoleåret 2020-2021 for at indmelde kapaciteten til Børne- og Undervisningsministeriet. Administrationen indstiller, at den indmeldte kapacitet for stx, hf og IB godkendes. Regionsrådet skal desuden orienteres om kapaciteten for hhx og htx.

Sagsfremstilling

Regionsrådet skal inden den 1. februar 2020 indberette kapaciteten på de gymnasiale uddannelser til Børne- og Undervisningsministeriet for det kommende skoleår på baggrund af indmeldelser fra de gymnasiale ungdomsuddannelser og deres bestyrelser. Det sker som led i Regionsrådets lovbestemte opgave med at sikre, at der er tilstrækkeligt kapacitet og en varieret uddannelsesdækning i regionen.

Regionen har mulighed for at justere kapaciteten på et eller flere almene gymnasiale uddannelser ved at pålægge et loft over, hvor mange elever de må optage, et såkaldt kapacitetsloft. Regionen kan benytte denne mulighed, hvis det vurderes, at kapaciteten ikke er tilstrækkelig eller er hensigtsmæssig for at sikre uddannelsesdækningen. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis et gymnasium har så stor en kapacitet, at det kan optage mange elever fra et andet gymnasiums naturlige optageområde. I en fremtid med færre unge, kan det ende med at true uddannelsesdækningen.

Den kapacitet, der fastsættes på nuværende tidspunkt, er udgangspunkt for den fordeling af elever til de gymnasiale uddannelser, der sker i foråret 2020 efter fristen for tilmelding til ungdomsuddannelse.

For de almene gymnasiale uddannelser (stx, hf og IB) er kapaciteten et udtryk for det maksimale antal klasser og elever, der kan optages på den enkelte institution. De erhvervsgymnasiale uddannelser (hhx og htx) har ikke en kapacitetsbegrænsning og kan derfor optage flere elever, end de har indmeldt kapacitet til, hvis der er ansøgere til det.

Kapacitetsændringer i elevoptag forhold til skoleåret 2019/2020

Sammenholdt med skoleåret 2019/2020 er der i forbindelse med kapacitetsindmeldingen for 2020/2021 følgende ændringer i kapaciteten i antal elevpladser (pl) i regionen:

Elevkapacitet

2019/2020

(pl)

2020/2021 (pl)

Difference

(pl)

STX

5.342

5.557

+215

HF

2.004

2.087

+83

HHX/HTX

3.503

3.528

+25

IB

58

56

-2

I alt

10.907

11.228

+321

Den øgede kapacitet skyldes primært, at flere gymnasier har indmeldt flere elever i klasserne end sidste år fordi institutionerne har en forventning om frafald både før og i begyndelsen af skoleåret.

Den samlede kapacitetsændring i år øget med 321 elever, mens klasseantallet er faldet med to klasse på stx og hf i forhold til sidste år. Den indmeldte kapacitet fremgår af vedlagte skema.

De ovennævnte kapacitetsændringer er, før kapacitetsindmeldingen til Regionen, diskuteret i de tre relevante forpligtende samarbejder.

Kapacitetsændringer i de enkelte fordelingsområder, samt på hhx/htx:

I Roskilde fordelingsområde, der består af gymnasierne i Køge, Roskilde, Solrød, Greve og Himmelev samt VUC Roskilde, er kapaciteten for stx og hf øget med 33o elever, mens det samlet klasseantal er uændret.

I Vestsjællands fordelingsområde, der består af gymnasierne i Sorø, Slagelse, Ringsted/Haslev, Holbæk, Odsherred, Kalundborg og Høng samt VUC Vestsjælland Syd og Nordvestsjællands HF & VUC, er der samlet set et fald på to klasser svarende til 34 færre elevpladser.

I Storstrøm fordelingsområde, der består af gymnasierne i Næstved, Vordingborg, Nykøbing Falster, Maribo og Nakskov samt VUC Storstrøm, er der en uændret stx og hf kapacitet.

På hhx/htx er der en lille ændring i elevoptaget på i alt en klasse og i alt 25 elever i forhold til sidste år.

Søgning til de gymnasiale uddannelser i 2019

I marts 2019 var der i alt 7.989 unge, der søgte en gymnasial uddannelse. Søgningen var fordelt således:

Uddannelse

Ansøgere

STX

4.656

HF

1.215

HHX/ HTX

2.118

I alt

7.989

Den indmeldte kapacitet for skoleåret 2019/2020 sikrede, at 99,6 pct. af alle stx ansøgere og 97% af alle hf ansøgerne fik reserveret en plads på deres 1. prioritetsønske, samt at alle unge, der søgte, kunne få en gymnasial uddannelsesplads.

Der var to gymnasier i 2019 med flere 1. prioritets ansøgere end der var plads til på det pågældende gymnasium. De overansøgte gymnasier var Roskilde Gymnasium og Køge Gymnasium. Dette års søgetal er vedlagt sagen.

Der var 145 færre ansøgere til de gymnasiale uddannelser i 2019 i forhold til året før. Den lavere søgning til de gymnasiale uddannelser kan tilskrives den demografiske udvikling.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at den indmeldte kapacitet er tilstrækkelig til at sikre, at alle unge, der ønsker en gymnasial uddannelse, kan få det. Administrationen vurderer ligeledes, at der ikke er behov for justeringer af kapacitet i år.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Regionsrådet godkender optagekapacitet for skoleåret 2020/2021 på 5.557 elever på stx, 2.087 elever på hf, samt 56 elever på IB.

2. Regionsrådet tager til efterretning at optagekapaciteten på hhx og htx for skoleåret 2020/2021 er på i alt 3.528 elever.

3. Undervisningsministeriet orienteres om optagekapaciteten i Region Sjælland for skoleåret 2020/2021.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Udvalget for Regional Udvikling torsdag den 5. december 2019, pkt. 5

Anbefalet.

Susanne Lundvald (A) og Lene Madsen Milner (V) deltog ikke i Udvalget for Regional Udviklings behandling af sagen.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 16. december 2019, pkt. 15

Anbefales.

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 6. januar 2020, pkt. 10

Godkendt.

Jorun Bech (A), Claus Bakke (V), Lene Madsen Milner (V), Peter Jacobsen (O), 1. næstformand, Christian Wedell-Neergaard (C) og Brigitte Klintskov Jerkel (C) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Ellen Knudsen deltog som stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel.

Bilag til punkt nr. 10:

Skema over indmeldt kapacitet for skoleåret 2020/2021

Søgetalsskema 2019

11. Indsatsplan for jordforureningsområdet 2020

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 4208683

Resume

Forslag til indsatsplan for Region Sjællands arbejde på jordforurenings-området i 2020 forelægges til politisk godkendelse inden den sendes i offentlig høring. Indsatsplanen beskriver de væsentligste opgaver i 2020.

Sagsfremstilling

Ifølge lov om forurenet jord skal Regionsrådet offentliggøre et forslag til indsatsplan for undersøgelses- og afværgeindsatsen for det kommende år. Indsatsplanen offentliggøres via digital annoncering. Orientering om eventuelle høringssvar vil blive fremlagt i forbindelse med orientering om den årlige indberetning om indsatsen til Miljøstyrelsen i foråret 2020.

Arbejdet med at kortlægge, undersøge og afværge risikoen fra jordforurening sker efter Region Sjællands overordnede strategi overfor jordforurening, som blev politisk vedtaget i 2015:

https://www.regionsjaelland.dk/Miljo/jordforurening/Publikationer/Documents/Jordforureningsstrategi%202015.pdf

Udvalget for Regional Udvikling gav den 23. november 2019, mandat til at fastholde 80/20 prioriteringen, således at 80% af ressourcerne anvendes til indsats overfor grundvandstrusler og 20% anvendes til indsats overfor arealanvendelse.

Dertil gav udvalget ligeledes mandat til, at indsatsen mod gamle pesticidpunktkilder og øvrige forureninger skal fokuseres i mindre geografiske områder i samarbejde med kommuner og forsyninger. Samarbejde og koordinering er afgørende for få den højeste nytteværdi og for at anvende vores ressourcer på den bedste måde.

Budget 2020

Det samlede budget på jordforureningsområdet er 35,5 mio. kr. og 32 ÅV. Heraf er der på budget 2020 afsat 2 mio. kr. særligt øremærket indsatsen overfor pesticider på Agersø og i Slimmingeområdet.

En nærmere beskrivelse af arbejdsområderne og en oversigt over budgettets fordeling på ni overordnede poster fremgår af vedlagte udkast til ”Forslag til Indsatsplan for jordforureningsområdet 2020”.

Særlige opgaver i 2020

Den største trussel for grundvandet i Region Sjælland er pesticider. Derfor er en markant andel af vores indsats for at beskytte grundvandet målrettet opsporing af lokaliteter med pesticidforurening. Et større projekt på Nordvestlolland og på øerne dominerer indsatsen.

For at opnå størst mulig nytteværdi af regionens indsats, fokuseres indsatsen i mindre geografiske områder. Dette vil ske i samarbejde med kommuner og vandforsyninger, så der sikres en fælles og sammenhængende grundvandsindsats. Regionen indgår på samme måde i en række partnerskaber, hvor parterne i fællesskab bidrager til en samlet og koordineret indsats.

Der er usikkerhed omkring to opgaver i 2020. Prioriteringssystemet GrundRisk er stadig i test- og udviklingsstadiet og bekendtgørelsen har ikke været i høring endnu. Forhandlinger om økonomi og strategi til håndtering af jordforurening, der kan udgøre en risiko overfor overfladevand, er endnu ikke afsluttet.

Ny strategi på jordforureningsområdet

I 2020 vil vi fortsætte arbejdet med at formulere en ny strategi for området, som kan favne den store pesticidopgave, den kommende indsats overfor overfladevand og implementeringen af den kommende bekendtgørelse vedr. prioriteringssystemet GrundRisk.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at ”Forslag til Indsatsplan for jordforureningsområdet 2020" godkendes og sendes i 6 ugers offentlig høring.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Udvalget for Regional Udvikling torsdag den 5. december 2019, pkt. 10

Anbefales.

Susanne Lundvald (A) og Lene Madsen Milner (V) deltog ikke i Udvalget for Regional Udviklings behandling af sagen.

Supplerende sagsfremstilling

Der blev på møde i Udvalg for Regional Udvikling den 5. december 2019 spurgt til praksis for annoncering. Høringen af indsatsplan for jordforurening vil foregå digitalt, idet der annonceres jf. de i Regionsrådet i 2015 besluttede retningslinjer. Det er erfaringen at indsatsplan for jordforurening primært interesserer de professionelle aktører, som er erfarne brugere af høringsportalen. Derudover afholdes der bilaterale møder med disse aktører i faglige fora.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 16. december 2019, pkt. 16

Anbefales.

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 6. januar 2020, pkt. 11

Godkendt.

Jorun Bech (A), Claus Bakke (V), Lene Madsen Milner (V), Peter Jacobsen (O), 1. næstformand, Christian Wedell-Neergaard (C) og Brigitte Klintskov Jerkel (C) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Ellen Knudsen deltog som stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel.

Bilag til punkt nr. 11:

Indsatsplan for jordforureningsområdet 2020

12. Tillidskodeks for samspil mellem politikerne og administration i Region Sjælland

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 4228764

Resume
I efteråret 2019 har samtlige politiske udvalg i Region Sjælland arbejdet med temaet ’Styrket samspil mellem politikere og administration i Region Sjælland’. Arbejdet er mundet ud i et tillidskodeks for samarbejdet, som forelægges til godkendelse. I sagen forelægges desuden et forslag til, hvordan man kan arbejde videre med de konkrete inspirationsveje, som er udsprunget af samspilsprocessen.

Sagsfremstilling

Regionsrådet afholdt et seminar den 5. marts 2019, hvor det blev drøftet, hvordan man kan styrke samspillet mellem den politiske ledelse og administrationen i Region Sjælland. På baggrund af seminaret blev det besluttet at videreføre den dialog, der havde været om samspillet med udgangspunkt i udvalgenes arbejde.

I efteråret 2019 har samtlige politiske udvalg i en proces faciliteret af tænketanken Mandag Morgen drøftet konkrete temaer, der relaterer sig til samspillet. Samspillet var også omdrejningspunktet for Regionsrådets temamøde den 4. november 2019, hvor Mandag Morgens chefredaktør, Lisbeth Knudsen, præsenterede resultaterne af de politiske drøftelser på udvalgsmøderne.

Forud for temamødet havde Mandag Morgen med afsæt i dialogen på udvalgsmøderne udarbejdet et udkast til et tillidskodeks for samspillet. På temamødet drøftede Regionsrådet udkastet til tillidskodekset, og hvordan dette skal efterleves i praksis.

Gruppeformændene har på et møde den 25. november 2019 drøftet et justeret oplæg til tillidskodeks samt en proces for det videre arbejde.

Indhold i tillidskodeks:

Kodekset tager afsæt i Region Sjællands bærende organisatoriske værdi: Tillid. Tillidskodekset er bygget op om fire udsagn, der alle relaterer sig til, hvordan vi styrker og bevarer tilliden mellem administration og politikere.

· Vi forstår og respekterer hinandens roller og kompetencer
I afsnittet lægges der bl.a. vægt på, at Region Sjælland er en politisk styret organisation, og at politikere og administration har forskellige opgaver og kompetencer, samt at arbejdet er reguleret af forskellige rammer og regelsæt. Det tillidsfulde samspil mellem politikere og administration er afgørende for, at Region Sjælland kan udvikles i en positiv retning.

· Vi har en ærlig, direkte og respektfuld dialog
Dialog og videndeling mellem politikere og administration er afgørende for, at der kan træffes gode beslutninger på et oplyst grundlag. Administrationens sagsfremstillinger er grundlaget for de gode politiske drøftelser og beslutninger i Region Sjælland. Sagsfremstillinger skal skrives i et sprog, så borgerne kan læse med.

· Vi engagerer os i fællesskabet og skaber møder med rum til politik
Mødekulturen og mødeformen har stor betydning for de politiske processer, samarbejdet i udvalgene og samspillet mellem politikere og administration. Administrationen og udvalgsformanden skal bl.a. sikre, at udvalgsmøder har en tydelig struktur med velforberedt mødeledelse.

· Vi står sammen – også når det er svært.
Regionsrådet ønsker, at fejl bliver håndteret åbent, ærligt og hurtigst muligt. Sammen med administrationen skal vi lære af fejl, så fejlene ikke gentages.

Det endelige udkast til ”Tillidskodeks for samarbejdet mellem politikerne og administrationen i Region Sjælland” er vedlagt og forelægges nu med henblik på endelig godkendelse.

Forslag til opfølgning på inspirationsveje

Mandag Morgen har på baggrund af de drøftelser, der har været på udvalgsmøderne og temamødet i november, foreslået 27 inspirationsveje til bl.a. at udvikle det politiske handlingsrum samt styrke den politiske betjening. Disse inspirationsveje skal medvirke til at følge op på tillidskodekset

På møde med gruppeformændene blev det aftalt at inddele de 27 inspirationsveje i fem overordnede tematikker, der kan arbejdes videre med:

1. Styrket grundlag for politikudvikling (sagsfremstillinger)

2. Lettere adgang til information og administrationen

3. Kommunikation og presse

4. Metoder til øget borgersamarbejde

5. Kompetenceudvikling af politikere

Materiale fra Mandag Morgen i form af katalog over de 27 inspirationsveje, Principper for det gode møde samt 8 gode råd til sagsfremstillingen vedlægges.

Endvidere vedlægges en oversigt, der viser hvordan de 27 inspirationsveje foreslås grupperet i forhold til de fem foreslåede temaer.

På baggrund af drøftelserne på gruppeformandsmødet anbefaler administrationen, at man i første omgang prioriterer at arbejde videre med temaerne om styrket grundlag for politikudvikling samt metoder til øget borgerinddragelse.

Det foreslås i den forbindelse, at der nedsættes to arbejdsgrupper (én for hvert tema) med deltagelse af både politikere og repræsentanter fra administrationen. Formålet med arbejdsgrupperne er at arbejde videre med og konkretisere temaerne på 2-3 møder. Der foreslås, at arbejdsgrupperne udarbejder et oplæg til videre drøftelse på Regionsrådets seminar i marts 2020.

Administrationen anbefaler desuden, at der efter Regionsrådets seminar i marts 2020 træffes beslutning om at igangsætte øvrige arbejdsgrupper inden for de tre øvrige temaer. Målet er, at anbefalingerne fra arbejdsgruppernes drøftelser også vil kunne indgå som elementer i forberedelsen af det nye Regionsråd i den kommende valgperiode.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. ”Tillidskodeks for samspil mellem politikere og administration i Region Sjælland” godkendes.

2. Forslaget til opfølgningen på inspirationsvejene godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 16. december 2019, pkt. 18

Anbefales. Forretningsudvalget anbefaler, at der udpeges 2 medlemmer fra henholdsvis konstitueringsgruppen og VKR-gruppen til hver af de to foreslåede arbejdsgrupper.

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 6. januar 2020, pkt. 12

Godkendt.

Freddy Blak (A), Jorun Bech (A), Claus Bakke (V), Lene Madsen Milner (V), Peter Jacobsen (O), 1. næstformand, Christian Wedell-Neergaard (C) og Brigitte Klintskov Jerkel (C) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Ellen Knudsen deltog som stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel.

Bilag til punkt nr. 12:

Tillidskodeks

27 inspirationsveje

8 gode råd til sagsfremstillingen

Principper for det gode møde

Anbefalinger og prioritering af inspirationsveje og mulige processer for opfølgning:

13. Ændring af plads i udvalget for afbureaukratisering og modernisering

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 4218511

Resume

Felex Pedersen ønsker at udtræde af Udvalget for afbureaukratisering og modernisering. Socialdemokratiet indstiller, at Freddy Blak overtager pladsen.

Sagsfremstilling

Socialdemokratiet har meddelt, at Felex Pedersen ønsker at udtræde af Udvalget for afbureaukratisering og modernisering, og at de indstiller, at Freddy Blak overtage pladsen.

Ifølge regionsloven gælder, at udtræder et medlem i valgperiodens løb af et udvalg, en kommission, en bestyrelse eller lignende, hvor han er indvalgt af en bestemt gruppe inden for Regionsrådet, besættes den ledigblevne plads af den samme gruppe, jf. § 28, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse og § 15, stk. 3, i regionsloven.

Regionsrådet skal derfor vælge et nyt medlem til Udvalget for afbureaukratisering og modernisering.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Regionsrådet tager til efterretning, at Felex Pedersen ønsker at udtræde af Udvalget for afbureaukratisering og modernisering

2. Regionsrådet vælger Freddy Blak til Udvalget for afbureaukratisering og modernisering

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 16. december 2019, pkt. 20

Anbefales.

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 6. januar 2020, pkt. 13

Godkendt.

Jorun Bech (A), Claus Bakke (V), Lene Madsen Milner (V), Peter Jacobsen (O), 1. næstformand, Christian Wedell-Neergaard (C) og Brigitte Klintskov Jerkel (C) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Ellen Knudsen deltog som stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel.

14. Meddelelser

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 4225054

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 6. januar 2020, pkt. 14

Ingen meddelelser.

Jorun Bech (A), Claus Bakke (V), Lene Madsen Milner (V), Peter Jacobsen (O), 1. næstformand, Christian Wedell-Neergaard (C) og Brigitte Klintskov Jerkel (C) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Ellen Knudsen deltog som stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel.


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener