Søg
 
Møde i

8. Høringssvar på Sundhedsstyrelsens akutanbefalinger

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 4223782

Resume

Sundhedsstyrelsen har sendt et udkast til anbefalinger for akutområdet i høring. Der er udarbejdet et udkast til høringssvar fra Region Sjælland.

Sagsfremstilling

Sundhedsstyrelsen har sendt et udkast til anbefalinger for akutområdet i høring. Anbefalingerne indgår i en rapport med titlen ”Anbefalinger for en sammenhængende sundhedsindsats ved akut opstået sygdom og skade – Planlægningsgrundlag for de kommende 10 år” (vedlagt. Anbefalingerne er samlet på side 5-12). Der er udarbejdet et udkast til høringssvar fra Region Sjælland, som forelægges Regionsrådet til godkendelse (vedlagt).

De nye anbefalinger skal erstatte de anbefalinger, Sundhedsstyrelsen udkom med i 2007 i en rapport med titlen ”Styrket akutberedskab – Planlægningsgrundlag for det regionale sundhedsvæsen”. Anbefalingerne fra 2007 er i dag stort set implementeret i regionerne. Her kan bl.a. nævnes fælles akutmodtagelser (implementeret ved oprettelsen af de fire akutafdelinger i Holbæk, Køge, Slagelse og Nykøbing Falster i 2008), befolkningsgrundlag for akutsygehuse (implementeret ved sygehusplanen fra 2010) og visiteret adgang til det somatiske sygehusvæsen (implementeret bl.a. ved Akuttelefonen i 2011).

De nye anbefalinger forventes ikke at medføre ligeså store ændringer i sundhedsvæsnet som anbefalingerne fra 2007. De nye anbefalinger har særligt fokus på at sikre sammenhæng i de akutte sundhedstilbud, herunder til kommunerne. Der er derudover et betydeligt fokus på at sikre tilstedeværelsen af de rette kompetencer i de forskellige dele af akutområdet. Og endelig er der dels en videreførelse og dels en uddybning eller præcisering af anbefalingerne fra 2007 vedrørende organiseringen af akutsygehusene.

Regionerne har været tæt involveret i udarbejdelsen af anbefalingerne, og regionernes holdninger er i stor udstrækning blevet imødekommet. Derfor vurderes det også, at Region Sjælland overordnet kan være godt tilfredse med de anbefalinger, der ligger i høringsudkastet. Dette afspejler sig i det vedlagte udkast til høringssvar, som primært lægger op til mindre justeringer og kun forholder sig kritisk til enkelte af anbefalingerne.

Ud over regionernes særskilte høringssvar udarbejder Danske Regioner et politisk høringssvar på vegne af regionerne. Dette høringssvar forventes også at være overordnet positivt.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udkast til høringssvar fra Region Sjælland til Sundhedsstyrelsens udkast til anbefalinger på akutområdet godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 16. december 2019, pkt. 11

Sagen sendes til behandling i Udvalget for Sygehusenes behandlingstilbud, Udvalget for Det nære sundhedsvæsen, Udvalget for Social og psykiatri samt i Forretningsudvalget på ekstraordinære møder, der afholdes den 6. januar 2020.

Supplerende sagsfremstilling

Det vedlagte udkast til høringssvar er rettet i henhold til Forretningsudvalgets bemærkninger på mødet d. 16. december 2019. Rettelserne fremgår med ændringsmarkering. Referat fra udvalgsmøderne og Forretningsudvalgsmøde 6. januar 2020 vil foreligge til Regionsrådets møde d. 6. januar 2020.

Behandling i Udvalget for social og psykiatri mandag den 6. januar 2020, pkt. 2

Anbefales, idet udvalget ønsker at følge op på sagen med en temadrøftelse i udvalget om, hvad status er på området, og hvad Sundhedsstyrelsens anbefalinger konkret betyder for Region Sjælland.

Camilla Hove Lund (V) og Ursula Dieterich-Pedersen (Ø) deltog ikke i Udvalget for social og psykiatris behandling af sagen.

Behandling i Udvalget for det nære sundhedsvæsen mandag den 6. januar 2020, pkt. 2

Anbefales.

Behandling i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud mandag den 6. januar 2020, pkt. 2

Anbefales, idet udvalget foreslår at følgende sætning indsættes efter første afsnit i udkast til høringssvar: "Region Sjælland er tilfreds med at der er tale om anbefalinger, der stadig levner regionerne plads til at tilrettelægge sundhedsindsatsen med respekt for regionale forskelle i geografi og demografi". Udvalget ønsker hertil at følge op på sagen med en temadrøftelse om, hvad status er på området, og hvad Sundhedsstyrelsens anbefalinger konkret betyder for Region Sjælland.

Brigitte Klintskov Jerkel (C) deltog ikke i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbuds behandling af sagen.

Ellen Knudsen deltog som stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 6. januar 2020, pkt. 2

Anbefales med den foreslåede tilføjelse i indstilling fra Udvalget for Sygehusenes behandlingstilbud. Forretningsudvalget anbefaler desuden, at der efter 2. afsnit tilføjes følgende:

"Det bemærkes, at regionen arbejder systematisk med en ensretning af de akutte tilbud på tværs af regionens sygehuse, herunder relationen til de kommunale akutte tilbud".

Jorun Bech (A), Claus Bakke (V), Peter Jacobsen (O), 1. næstformand og Christian Wedell-Neergaard (C) deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 6. januar 2020, pkt. 8

Forretningsudvalgets indstilling blev godkendt.

Jorun Bech (A), Claus Bakke (V), Lene Madsen Milner (V), Peter Jacobsen (O), 1. næstformand, Christian Wedell-Neergaard (C) og Brigitte Klintskov Jerkel (C) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Ellen Knudsen deltog som stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel.

Bilag til punkt nr. 8:

Bilag 1: Sundhedsstyrelsens udkast til akutanbefalinger

Revideret høringssvar vedr. akutanbefalinger


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener