Søg
 
Møde i

2. Nyt medlem af Regionsrådet i stedet for Ursula Dieterich-Pedersen

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 4228450

Resume

Ursula Dieterich-Pedersen fraflytter regionen og udtræder af Regionsrådet 2. januar 2020. Første stedfortræder på Enhedslistens kandidatliste er Anna Bondo Nielsen, Roskilde.

Sagsfremstilling

Regionsrådsmedlem Ursula Dieterich-Pedersen har meddelt, at hun d. 2. januar 2020 flytter fra regionen.

Et regionsrådsmedlem skal efter lov om kommunale og regionale valg udtræde af Regionsrådet, når den pågældende ikke længere har fast bopæl i regionen.

Første stedfortræder på Enhedslistens kandidatliste til Regionrådet er Anna Bondo Nielsen, Roskilde.

Hverv/udvalg

Når et medlem i valgperioden udtræder af et udvalg, en kommission, en bestyrelse eller lignende, hvor vedkommende er indvalgt af en bestemt gruppe inden for Regionsrådet, er det den pågældende gruppe, der besætter den ledigblevne plads. Det fremgår af regionslovens § 15, stk. 3 jf. styrelseslovens § 28.

Ursula Dieterich-Pedersen er af Regionrådet udpeget til følgende hverv og udvalg, der skal genbesættes.

· Udvalget for Regional Udvikling

· Udvalget for Social og Psykiatri

· Bestyrelsen for Marjatta

· Samarbejdsudvalget for kiropraktik

· Samarbejdsudvalget for psykologhjælp

· Skolebestyrelsen for Synscenter Refsnæs (suppleant)

· Sundhedskoordinationsudvalget

Under forudsætning af, at Regionsrådet godkender Ursula Dieterich-Pedersens udtræden, har Enhedslisten meddelt, at gruppen ønsker, at Anna Bondo Nielsen, indtræder i alle ovennævnte udvalg og hverv.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. det godkendes, at Ursula Dieterich-Pedersen udtræder af Regionsrådet, og at Anna Bondo Nielsen i stedet indtræder som nyt medlem af Regionsrådet med virkning fra 2. januar 2020.

2. valggruppen besætter de ledigblevne udvalg og hverv

Sagen afgøres af Regionsrådet

Supplerende sagsfremstilling

Enhedslisten har i mail af 13. december 2019 meddelt, at Jørgen Holst ønsker at udtræde af Udvalget for Sundhed for alle, og at de indstiller, at Anna Bondo Nielsen, der er indstillet som nyt medlem af Regionsrådet i stedet for Ursula Dieterich-Pedersen, indtræder i udvalget.

Ifølge regionsloven gælder, at udtræder et medlem i valgperiodens løb af et udvalg, en kommission, en bestyrelse eller lignende, hvor han er indvalgt af en bestemt gruppe inden for Regionsrådet, besættes den ledigblevne plads af den samme gruppe, jf. § 28, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse og § 15, stk. 3, i regionsloven.

Regionsrådet skal derfor vælge et nyt medlem til Udvalget for Sundhed for alle.

Administrationen indstiller, at

1. Regionsrådet tager til efterretning, at Jørgen Holst ønsker at udtræde af Udvalget for Sundhed for alle

2. Regionsrådet vælger Anna Bondo Nielsen til Udvalget for Sundhed for alle

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 16. december 2019, pkt. 19

Indstilling inkl. indstilling i supplerende sagsfremstilling, anbefales.

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 6. januar 2020, pkt. 2

Godkendt.

Jorun Bech (A), Claus Bakke (V), Lene Madsen Milner (V), Peter Jacobsen (O), 1. næstformand, Christian Wedell-Neergaard (C), Brigitte Klintskov Jerkel (C), Ursula Dieterich-Pedersen (Ø) og Anna Bondo Nielsen (Ø) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Ellen Knudsen deltog som stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel.


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener