Søg
 
Møde i

12. Tillidskodeks for samspil mellem politikerne og administration i Region Sjælland

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 4228764

Resume
I efteråret 2019 har samtlige politiske udvalg i Region Sjælland arbejdet med temaet ’Styrket samspil mellem politikere og administration i Region Sjælland’. Arbejdet er mundet ud i et tillidskodeks for samarbejdet, som forelægges til godkendelse. I sagen forelægges desuden et forslag til, hvordan man kan arbejde videre med de konkrete inspirationsveje, som er udsprunget af samspilsprocessen.

Sagsfremstilling

Regionsrådet afholdt et seminar den 5. marts 2019, hvor det blev drøftet, hvordan man kan styrke samspillet mellem den politiske ledelse og administrationen i Region Sjælland. På baggrund af seminaret blev det besluttet at videreføre den dialog, der havde været om samspillet med udgangspunkt i udvalgenes arbejde.

I efteråret 2019 har samtlige politiske udvalg i en proces faciliteret af tænketanken Mandag Morgen drøftet konkrete temaer, der relaterer sig til samspillet. Samspillet var også omdrejningspunktet for Regionsrådets temamøde den 4. november 2019, hvor Mandag Morgens chefredaktør, Lisbeth Knudsen, præsenterede resultaterne af de politiske drøftelser på udvalgsmøderne.

Forud for temamødet havde Mandag Morgen med afsæt i dialogen på udvalgsmøderne udarbejdet et udkast til et tillidskodeks for samspillet. På temamødet drøftede Regionsrådet udkastet til tillidskodekset, og hvordan dette skal efterleves i praksis.

Gruppeformændene har på et møde den 25. november 2019 drøftet et justeret oplæg til tillidskodeks samt en proces for det videre arbejde.

Indhold i tillidskodeks:

Kodekset tager afsæt i Region Sjællands bærende organisatoriske værdi: Tillid. Tillidskodekset er bygget op om fire udsagn, der alle relaterer sig til, hvordan vi styrker og bevarer tilliden mellem administration og politikere.

· Vi forstår og respekterer hinandens roller og kompetencer
I afsnittet lægges der bl.a. vægt på,
at Region Sjælland er en politisk styret organisation, og at politikere og administration har forskellige opgaver og kompetencer, samt at arbejdet er reguleret af forskellige rammer og regelsæt. Det tillidsfulde samspil mellem politikere og administration er afgørende for, at Region Sjælland kan udvikles i en positiv retning.

· Vi har en ærlig, direkte og respektfuld dialog
Dialog og videndeling mellem politikere og administration er afgørende for, at der kan træffes gode beslutninger på et oplyst grundlag. Administrationens sagsfremstillinger er grundlaget for de gode politiske drøftelser og beslutninger i Region Sjælland. Sagsfremstillinger skal skrives i et sprog, så borgerne kan læse med.

· Vi engagerer os i fællesskabet og skaber møder med rum til politik
Mødekulturen og mødeformen har stor betydning for de politiske processer, samarbejdet i udvalgene og samspillet mellem politikere og administration. Administrationen og udvalgsformanden skal bl.a. sikre, at udvalgsmøder har en tydelig struktur med velforberedt mødeledelse.

· Vi står sammen – også når det er svært.
Regionsrådet ønsker, at fejl bliver håndteret åbent, ærligt og hurtigst muligt. Sammen med administrationen skal vi lære af fejl, så fejlene ikke gentages.

Det endelige udkast til ”Tillidskodeks for samarbejdet mellem politikerne og administrationen i Region Sjælland” er vedlagt og forelægges nu med henblik på endelig godkendelse.

Forslag til opfølgning på inspirationsveje

Mandag Morgen har på baggrund af de drøftelser, der har været på udvalgsmøderne og temamødet i november, foreslået 27 inspirationsveje til bl.a. at udvikle det politiske handlingsrum samt styrke den politiske betjening. Disse inspirationsveje skal medvirke til at følge op på tillidskodekset

På møde med gruppeformændene blev det aftalt at inddele de 27 inspirationsveje i fem overordnede tematikker, der kan arbejdes videre med:

1. Styrket grundlag for politikudvikling (sagsfremstillinger)

2. Lettere adgang til information og administrationen

3. Kommunikation og presse

4. Metoder til øget borgersamarbejde

5. Kompetenceudvikling af politikere

Materiale fra Mandag Morgen i form af katalog over de 27 inspirationsveje, Principper for det gode møde samt 8 gode råd til sagsfremstillingen vedlægges.

Endvidere vedlægges en oversigt, der viser hvordan de 27 inspirationsveje foreslås grupperet i forhold til de fem foreslåede temaer.

På baggrund af drøftelserne på gruppeformandsmødet anbefaler administrationen, at man i første omgang prioriterer at arbejde videre med temaerne om styrket grundlag for politikudvikling samt metoder til øget borgerinddragelse.

Det foreslås i den forbindelse, at der nedsættes to arbejdsgrupper (én for hvert tema) med deltagelse af både politikere og repræsentanter fra administrationen. Formålet med arbejdsgrupperne er at arbejde videre med og konkretisere temaerne på 2-3 møder. Der foreslås, at arbejdsgrupperne udarbejder et oplæg til videre drøftelse på Regionsrådets seminar i marts 2020.

Administrationen anbefaler desuden, at der efter Regionsrådets seminar i marts 2020 træffes beslutning om at igangsætte øvrige arbejdsgrupper inden for de tre øvrige temaer. Målet er, at anbefalingerne fra arbejdsgruppernes drøftelser også vil kunne indgå som elementer i forberedelsen af det nye Regionsråd i den kommende valgperiode.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. ”Tillidskodeks for samspil mellem politikere og administration i Region Sjælland” godkendes.

2. Forslaget til opfølgningen på inspirationsvejene godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 16. december 2019, pkt. 18

Anbefales. Forretningsudvalget anbefaler, at der udpeges 2 medlemmer fra henholdsvis konstitueringsgruppen og VKR-gruppen til hver af de to foreslåede arbejdsgrupper.

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 6. januar 2020, pkt. 12

Godkendt.

Freddy Blak (A), Jorun Bech (A), Claus Bakke (V), Lene Madsen Milner (V), Peter Jacobsen (O), 1. næstformand, Christian Wedell-Neergaard (C) og Brigitte Klintskov Jerkel (C) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Ellen Knudsen deltog som stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel.

Bilag til punkt nr. 12:

Tillidskodeks

27 inspirationsveje

8 gode råd til sagsfremstillingen

Principper for det gode møde

Anbefalinger og prioritering af inspirationsveje og mulige processer for opfølgning:


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener